Reprezentace ČR ve sportovním bridži na soutěžích s (převážně) zahraniční účastí

 

1. Odpovědnost

Reprezentace České republiky (individuální, týmová i párová) je výhradně věcí ČBS a tedy (přímo nebo nepřímo) v plné kompetenci ústředí ČBS (ÚČBS). V rámci nového ÚČBS byl otázkami reprezentace ČR pověřen Petr Hebák. Tímto pověřením s platností od 1. září 2005 odpovídá Petr Hebák za všechny oblasti reprezentace ČR i za jmenování a činnost pracovního týmu, který bude vytvořen výhradně pro potřeby reprezentace. Předpokládá se, že v tomto týmu (kromě Petra Hebáka a případně zástupců rozhodujících sponzorů) bude každá soutěžní kategorie zastoupena aspoň jednou odpovědnou osobou. Pro kategorie mužů (OPEN), žen, seniorů, juniorů (včetně škol a dívek) a mixů to celkově představuje asi sedmičlenný pracovní  tým (označovaný jako REPRE), který bude jmenován nejpozději do konce září 2005. Tým může být podle potřeb průběžně rozšiřován či zmenšován a členové týmu mohou být kdykoli průběžně nahrazeni, tak aby se předpokládaná struktura týmu příliš nezměnila. Naše bridžová veřejnost bude o všech otázkách REPRE pravidelně informována (ve zvláštní rubrice na stránkách ÚČBS Tomáše Fořta).                      

 

2. Nejbližší úkoly po vytvoření pracovního týmu

a) Jednání se zástupci sponzorů o jejich představách podpory reprezentace (do 31. 10. 2005).

b) Projednání finančních možností ÚČBS při podpoře reprezentace (co nejdříve).

c) Určení kapitánů a jejich zástupců pro jednotlivé soutěžní kategorie (co nejdříve).

d) Kalendář akcí zabezpečovaných  (částečně nebo zcela z prostředků) ČBS (do 31.12.05).

e) Formulace zásad pro výběr REPRE hráčů (do 31. 1. 2006).  

f) Vytvoření průhledného systému výběru reprezentačních dvojic (postupně do 30. 6.2006).

g) Jmenován širších a užších REPRE týmů pro všechny kategorie (do 31. 1. 2006).

h) Vytvoření sytému REPRE hodnocení úspěšnosti hráčů na IMP soutěžích (postupně).

i)  Propojení REPRE akcí financovaných z různých zdrojů (postupně trvale).

j)  Efektivní hledání nových sponzorů pro každou soutěžní kategorii (průběžně trvale).

                

                                                                           Schváleno ústředím ČBS v říjnu 2005

 

Zápis z první schůze pracovního týmu (dále jen REPRE) pro otázky reprezentace ČR

konané 21. listopadu 2005 v BKP od 16.30

 

Přítomni: všichni členové REPRE s tím, že omluvený V. Machát přišel až ke konci schůze.

 

1. Složení REPRE (pracovního týmu tým) podle abecedy

Petr Hebák, Miroslav Hradil, Vladimír Machát, Jan Martynek Jiří Mašek, Jiří Štulc, David Vozábal.

 

2. Obecné dlouhodobé úkoly REPRE

Hlavním úkolem REPRE je vytvořit efektivní řízení a zpřehlednění otázek (především týmové) reprezentace ČR na mezinárodních soutěžích (hlavně typu ME a MS, ale nejenom). Schůzky by měly být velmi vzácné (maximálně třikrát do roka, pokud nenastanou zcela výjimečné situace, které vyžadují okamžitou účast všech členů týmu. Hlavní váha práce bude na kapitánovi každé kategorie a jeho lidech. Kategorií je pro účely REPRE celkem (v souladu s názorem hlavního sponzora ČBS, kterým je společnost Chance) pět. Jsou to open (= všichni, ale pro olympijské záměry jen muži), ženy, junioři (do 25 let), senioři (od 60 let) a mixy. REPRE tým bude pouze koordinátor nebo/i organizátor společných akcí. Bude mít právo veta pro jednotlivé kategorie v případech, kdy se nebude postupovat podle dohodnutých obecně platných pravidel. Bylo by lepší, kdyby se toto právo nemuselo nikdy využívat. REPRE odpovídá ÚČBS, které však rovněž má v úmyslu do konkrétních otázek reprezentace ČR zasahovat jen ve výjimečných případech a spíše jen z koncepčního hlediska.

 

3. Finanční zabezpečení reprezentace pro rok 2006

Podle výsledku debaty Petra Hebáka se zástupcem Chance (J. Pokornou) se pro rok 2006  počítá pro každou kategorii s příspěvkem 50 tis. Kč a tedy celkově nejvýše s částkou 250 tis. Kč pro REPRE účely. Předběžný rozpočet ÚČBS tento názor respektuje s tím, že vzhledem k převzatým dluhům předchozího ústředí nelze v roce 2006 počítat s jinými příspěvky ČBS na reprezentaci. Nepřispějí-li kluby reprezentantů či jiní sponzoři (všech nebo jen jednotlivých kategorií), tak žádná kategorie s dalšími finančními příspěvky od ÚČBS v tomto období nemůže počítat. Každá kategorie tedy nutně potřebuje vlastní sponzory, protože 50 tis. Kč nemusí stačit ani na nejnutnější vklady na ME či na MS. Budou peníze asi jen na vklad(y) do jedné nebo dvou hlavních týmových akcí příštího roku, kterými jsou otevřené MS párů i týmů ve Veroně v červnu a ME týmů v srpnu ve Varšavě. Každopádně (aspoň částečná) úhrada pobytových a cestovních nákladů kapitána a případně i pomocníka kapitána musí vycházet z jiných zdrojů. Třeba to někdy v budoucnosti bude lepší, ale jak je známo je teď skutečně hlavním úkolem ÚČBS zbavit se převzatých dluhů.           

 

4. Kapitáni jednotlivých kategorií a jejich případné týmy

Řídící tým (kapitán a jeho pomocníci) má v různých kategoriích ne zcela stejnou stejnou důležitost a potřebnost. Obecně jeho úkoly nejsou jenom v tvorbě sestavy a skórování, ale (jak zdůraznil J. Štulc v diskusi) jsou mnohem širší. Při omezenosti finančních prostředků je to nepříjemné, ale taková je současná situace, která nutí k hledání nových sponzorů (případně účelově zaměřených jen na jednu kategorii nebo dokonce jen na určitý tým v konkrétní sestavě). Junioři si zvykli mít placené náklady téměř celé, týmy žen a OPEN měli vždy kromě kapitána i pomocníka a to nejen z toho důvodu, že skórování není legrace, ale hlavně kvůli tomu, že pro úspěch týmu je řízení a psychologické vedení naprostou nutností.. Hráči OPEN, žen i seniorů si v posledních letech vždy platili všechno sami, ale třeba se to jednou změní. Z první schůze REPRE vyplynulo, že u žen se dále počítá s dvojicí M. Hradil a J. Mašek,
u OPEN se čeká, až kapitán J. Štulc si najde potřebného pomocníka nebo sestaví potřebný širší tým a u mladých bude nutné pro různé týmy (škol, dívek, juniorek a juniorů), aby kapitán V. Machát měl širší pomoc. Pokud jde o seniory zatím zůstává (hrajícím či nehrajícím) kapitánem P. Hebák, ale v budoucnosti se situace asi upraví do potřebné podoby. Každopádně nejpozději do konce roku 2005 by odpovědnost osob za každou kategorii měla být známá
a zveřejněna. Kapitáni odpovídají za způsob výběru párů dle (zatím málo) deklarovaných pravidel a pro nejbližší akce by měly vzniknout užší a širší REPRE týmy (3 a 6 párů). Na otevřených ME i MS může hrát libovolně týmů, takže pro nás i dva by mohly přicházet v úvahu (např. Verona), ale vše je jen věcí kvality zájemců a peněz. Kapitáni mají za úkol jednoznačně vymezit a seznámit veřejnost se způsobem výběru a (zatím aspoň částečně) zdůvodnit provedené nominace. Naneštěstí je naše (mezinárodní konkurence schopná) špička poměrně úzká, takže nominace působí někdy rozpačitým a příliš zaběhnutým dojmem. Asi většinou proto nejde o kvalifikace, ale o průhledný systém, který bude mít možnost každý si na stránkách ÚČBS prohlédnout a případně se k němu (prosíme neanonymně) vyjádřit. REPRE vnímá argument, že mnohdy téměř není z čeho vybírat, ale přece jen by výběr měl být nějak zdůvodněný např. relevantními domácími i zahraničními výsledky i zkušenostmi v týmových soutěžích (u nás skupinovky a ligy a v zahraničí předchozí aspoň trochu úspěšnou  účastí na ME či MS či na významných soutěžích). Vzpomeňme na už pár desítek let starý a zapomenutý systém J. Kopeckého tzv. REPRE bodů, ze kterého jasně vyplývalo kdo je dlouhodobě úspěšný a kdo není. Nemalým problémem je však skutečnost, že hráči si svoji účast platí, takže chtějí ovlivňovat sestavu, ale musí existovat i něco kromě toho, protože korelace mezi výsledky a množstvím peněz hráčů k dispozici nemusí být dostatečně silná.

 

Konkrétní úkoly a termíny

1. Kapitáni vytvoří seznám plánovaných účastí týmů či výjimečně párů pro vytvoření kalendáře pro rok 2006 nejpozději do konce roku 2005, ale raději dříve.

2. Kapitáni zjistí zájem relevantních párů pro účast na uvedených akcích nejpozději do konce roku 2005 a na jeho základě vytvoří do konce ledna 2006 (zatím bez důkladnějšího zdůvodnění) užší a širší týmy pro účast na soutěžích roku 2006 (řádově 3 až 6 párů, ale může to být v různých kategoriích nestejné).

3. P. Hebák prodiskutuje s H. Pokornou (popř. s dalšími zainteresovanými dvojicemi) tytéž otázky naší účasti na zahraničních soutěžích mixů v roce 2006 rovněž do konce ledna 2006

4. P. Hebák a D. Vozábal (resp. Z. Jelínek) se pokusí postupně vytvořit dlouhodobý systém evidence důležitých výsledků širšího okruhu zájemců  (párů případně hráčů) o reprezentaci.

5. Všichni kapitáni jednotlivých kategorií nejpozději do konce března 2006 odevzdají svůj názor na způsob výběru hráčů (lépe párů) svěřené kategorie.

6. Všechny páry se skutečným zájmem (a podle svého názoru s potřebnými výsledky) pro týmovou reprezentaci ČR v roce 2006 sdělí kapitánům (M. Hradil - ženy, J. Štulc - open, J. Pokorná - mixy a P. Hebák - senioři) svůj zájem nejpozději do poloviny prosince 2006 s vědomím, že (nebudou-li potřební sponzoři) si budou sami hradit na ME v srpnu ve Varšavě nebo/i MS cestovní a pobytové náklady.

7. P. Hebák prodiskutuje co nejdříve s V. Machátem specifickou situaci mladých hráčů (tedy do 25 let) a seznámí veřejnost s provedenými závěry. To se však částečně týká i otázek rozvoje bridže, takže jednání bude probíhat souběžně s dohodami ÚČBS k této problematice.

8. P. Hebák ihned dohodne s T. Fořtem podrobnosti zřízení speciální rubriky pro otázky reprezentace ČR všeho typu na internetových stránkách ÚČBS, aby naše bridžová veřejnost byla plně informovaná o této problematice, která je často předmětem spekulací a dohadů.       

      

                                                                                    Připravil a zapsal

                                                                                       Petr Hebák