Reprezentace České republiky

Od srpna 2005 do konce června 2006

 

Nejdříve starší materiály s hodnotícími poznámkami a dále vývoj

 

1. Představy - srpen a září 2005

 

Reprezentace České republiky (individuální, týmová i párová) je výhradně věcí ČBS a tedy (přímo nebo nepřímo) v plné kompetenci ÚČBS. V rámci nového ÚČBS byl otázkami reprezentace ČR pověřen Petr Hebák. Tímto pověřením s platností od 1. září 2005 odpovídá Petr Hebák za všechny souvisící otázky reprezentace ČR i za jmenování a činnost pracovního týmu, který bude vytvořen výhradně pro potřeby reprezentace. Předpokládá se, že v tomto týmu (kromě Petra Hebáka a případně zástupců relevantních sponzorů) bude každá soutěžní kategorie zastoupena aspoň jednou odpovědnou osobou. Pro kategorie mužů (OPEN), žen, seniorů, juniorů (včetně škol a dívek) a mixů to celkově představuje asi sedmičlenný pracovní (poradní) tým, který bude jmenován nejpozději do konce září 2005. Tým může být podle potřeb průběžně rozšiřován či zmenšován a členové týmu mohou být kdykoli průběžně nahrazeni, tak aby se předpokládaná struktura týmu příliš neměnila. Naše bridžová veřejnost bude o všech otázkách REPRE pravidelně informována (přinejmenším aspoň na stránkách ÚČBS Tomáše Fořta).                       

 

Nejbližší úkoly po vytvoření pracovního týmu

a)  Jednání se zástupci sponzorů o jejich představách podpory reprezentace (do 31. 10. 2005).

b)  Projednání očekávaných finančních možností ÚČBS při podpoře reprezentace (do 31. 10.

     2005).

c)  Efektivní hledání nových sponzorů pro každou soutěžní kategorii (průběžně trvale).

d)  Určení (potvrzení) kapitánů a jejich zástupců pro jednotlivé soutěžní kategorie (do 31. 10.   

      2005).

e)  Sestavení kalendáře akcí zabezpečovaných  (částečně nebo zcela z prostředků) ČBS (do

     30.11.05).

f)   Formulace zásad pro výběr REPRE hráčů (do 31. 12. 2005).  

g)  Vytvoření průhledného systému výběru reprezentačních dvojic do (31. 12. 05).

h)  Jmenován širších a užších REPRE týmů pro všechny kategorie (do 31. 1. 2006).

i)  Vytvoření sytému REPRE hodnocení úspěšnosti hráčů na IMP soutěžích (do 31. 12.

     2005).

j)  Propojení REPRE akcí financovaných z různých zdrojů (postupně trvale).

                

                                             Schváleno na ÚČBS v září 2005

 

Poznámky 26. června 2006

Ad a)  Chance (dlouhodobý sponzor REPRE a ing. Nosková (2x sponzor seniorů).

Ad b)  Pro rok 2006 pro každou kategorii 50 tis. Kč (Chance sponzoruje jen REPRE).

Ad c)  Nepodařilo se žádné kategorii kromě seniorů.

Ad d)  OPEN J. Štulc, ženy M. Hradil, do 25 let V. Machát a senioři P. Hebák.

Ad e)  Viz V. Machat o juniorech, D. Vozábal o Bonnu a P. Hebák o MS ve Veroně.

Ad f)   Kvůli finanční situaci a malému zájmu o reprezentaci ČR téměř zbytečné.

Ad h)  Nebylo možné.

Ad i)   Nestalo se.

Ad j)   Nebylo co propojovat.      

 

2. Vytvoření pracovního REPRE týmu - listopad 2005

 

Zápis z první schůze pracovního týmu (dále jen REPRE) pro otázky reprezentace ČR

konané 21. listopadu 2005 v BKP od 16.30

 

Přítomni: všichni členové REPRE s tím, že omluvený V. Machát přišel až ke konci schůze.

 

Složení REPRE (pracovního týmu tým) podle abecedy

Petr Hebák, Miroslav Hradil, Vladimír Machát, Jan Martynek Jiří Mašek, Jiří Štulc, David Vozábal.

 

Obecné dlouhodobé úkoly REPRE

Hlavním úkolem REPRE je vytvořit efektivní řízení a zpřehlednění otázek (především týmové) reprezentace ČR na mezinárodních soutěžích (hlavně typu ME a MS, ale nejenom). Schůzky by měly být velmi vzácné (maximálně třikrát do roka, pokud nenastanou zcela výjimečné situace, které vyžadují okamžitou účast všech členů týmu. Hlavní váha práce bude na kapitánovi každé kategorie a jeho lidech. Kategorií je pro účely REPRE celkem (v souladu s názorem hlavního sponzora ČBS, kterým je společnost Chance) pět. Jsou to open (= všichni, ale pro olympijské záměry jen muži), ženy, junioři (do 25 let), senioři (od 60 let) a mixy. REPRE tým bude pouze koordinátor nebo/i organizátor společných akcí. Bude mít právo veta pro jednotlivé kategorie v případech, kdy se nebude postupovat podle dohodnutých obecně platných pravidel. Bylo by lepší, kdyby se toto právo nemuselo nikdy využívat. REPRE odpovídá ÚČBS, které však rovněž má v úmyslu do konkrétních otázek reprezentace ČR zasahovat jen ve výjimečných případech a spíše jen z koncepčního hlediska.

 

Finanční zabezpečení reprezentace pro rok 2006

Podle výsledku debaty Petra Hebáka se zástupcem Chance (J. Pokornou) se pro rok 2006  počítá pro každou kategorii s příspěvkem 50 tis. Kč a tedy celkově nejvýše s částkou 250 tis. Kč pro REPRE účely. Předběžný rozpočet ÚČBS tento názor respektuje s tím, že vzhledem k převzatým dluhům předchozího ústředí nelze v roce 2006 počítat s jinými příspěvky ČBS na reprezentaci. Nepřispějí-li kluby reprezentantů či jiní sponzoři (všech nebo jen jednotlivých kategorií), tak žádná kategorie s dalšími finančními příspěvky od ÚČBS v tomto období nemůže počítat. Každá kategorie tedy nutně potřebuje vlastní sponzory, protože 50 tis. Kč nemusí stačit ani na nejnutnější vklady na ME či na MS. Budou peníze asi jen na vklad(y) do jedné nebo dvou hlavních týmových akcí příštího roku, kterými jsou otevřené MS párů i týmů ve Veroně v červnu a ME týmů v srpnu ve Varšavě. Každopádně (aspoň částečná) úhrada pobytových a cestovních nákladů kapitána a případně i pomocníka kapitána musí vycházet z jiných zdrojů. Třeba to někdy v budoucnosti bude lepší, ale jak je známo je teď skutečně hlavním úkolem ÚČBS zbavit se převzatých dluhů.          

 

Kapitáni jednotlivých kategorií a jejich případné týmy

Řídící tým (kapitán a jeho pomocníci) má v různých kategoriích ne zcela stejnou stejnou důležitost a potřebnost. Obecně jeho úkoly nejsou jenom v tvorbě sestavy a skórování, ale (jak zdůraznil J. Štulc v diskusi) jsou mnohem širší. Při omezenosti finančních prostředků je to nepříjemné, ale taková je současná situace, která nutí k hledání nových sponzorů (případně účelově zaměřených jen na jednu kategorii nebo dokonce jen na určitý tým v konkrétní sestavě). Junioři si zvykli mít placené náklady téměř celé, týmy žen a OPEN měli vždy kromě kapitána i pomocníka a to nejen z toho důvodu, že skórování není legrace, ale hlavně kvůli tomu, že pro úspěch týmu je řízení a psychologické vedení naprostou nutností.. Hráči OPEN, žen i seniorů si v posledních letech vždy platili všechno sami, ale třeba se to jednou změní. Z první schůze REPRE vyplynulo, že u žen se dále počítá s dvojicí M. Hradil a J. Mašek, u OPEN se čeká, až kapitán J. Štulc si najde potřebného pomocníka nebo sestaví potřebný širší tým a u mladých bude nutné pro různé týmy (škol, dívek, juniorek a juniorů), aby kapitán V. Machát měl širší pomoc. Pokud jde o seniory zatím zůstává (hrajícím či nehrajícím) kapitánem P. Hebák, ale v budoucnosti se situace asi upraví do potřebné podoby. Každopádně nejpozději do konce roku 2005 by odpovědnost osob za každou kategorii měla být známá a zveřejněna. Kapitáni odpovídají za způsob výběru párů dle (zatím málo) deklarovaných pravidel a pro nejbližší akce by měly vzniknout užší a širší REPRE týmy (3 a 6 párů). Na otevřených ME i MS může hrát libovolně týmů, takže pro nás i dva by mohly přicházet v úvahu (např. Verona), ale vše je jen věcí kvality zájemců a peněz. Kapitáni mají za úkol jednoznačně vymezit a seznámit veřejnost se způsobem výběru a (zatím aspoň částečně) zdůvodnit provedené nominace. Naneštěstí je naše (mezinárodní konkurence schopná) špička poměrně úzká, takže nominace působí někdy rozpačitým a příliš zaběhnutým dojmem. Asi většinou proto nejde o kvalifikace, ale o průhledný systém, který bude mít možnost každý si na stránkách ÚČBS prohlédnout a případně se k němu (prosíme neanonymně) vyjádřit. REPRE vnímá argument, že mnohdy téměř není z čeho vybírat, ale přece jen by výběr měl být nějak zdůvodněný např. relevantními domácími i zahraničními výsledky i zkušenostmi v týmových soutěžích (u nás skupinovky a ligy a v zahraničí předchozí aspoň trochu úspěšnou  účastí na ME či MS či na významných soutěžích). Vzpomeňme na už pár desítek let starý a zapomenutý systém J. Kopeckého tzv. REPRE bodů, ze kterého jasně vyplývalo kdo je dlouhodobě úspěšný a kdo není. Nemalým problémem je však skutečnost, že hráči si svoji účast platí, takže chtějí ovlivňovat sestavu, ale musí existovat i něco kromě toho, protože korelace mezi výsledky a množstvím peněz hráčů k dispozici nemusí být dostatečně silná.

 

Konkrétní úkoly a termíny

1. Kapitáni vytvoří seznám plánovaných účastí týmů či výjimečně párů pro vytvoření kalendáře pro rok 2006 nejpozději do konce roku 2005, ale raději dříve.

2. Kapitáni zjistí zájem relevantních párů pro účast na uvedených akcích nejpozději do konce roku 2005 a na jeho základě vytvoří do konce ledna 2006 (zatím bez důkladnějšího zdůvodnění) užší a širší týmy pro účast na soutěžích roku 2006 (řádově 3 až 6 párů, ale může to být v různých kategoriích nestejné).

3. P. Hebák prodiskutuje s H. Pokornou (popř. s dalšími zainteresovanými dvojicemi) tytéž otázky naší účasti na zahraničních soutěžích mixů v roce 2006 rovněž do konce ledna 2006

4. P. Hebák a D. Vozábal (resp. Z. Jelínek) se pokusí postupně vytvořit dlouhodobý systém evidence důležitých výsledků širšího okruhu zájemců  (párů případně hráčů) o reprezentaci.

5. Všichni kapitáni jednotlivých kategorií nejpozději do konce března 2006 odevzdají svůj názor na způsob výběru hráčů (lépe párů) svěřené kategorie.

6. Všechny páry se skutečným zájmem (a podle svého názoru s potřebnými výsledky) pro týmovou reprezentaci ČR v roce 2006 sdělí kapitánům (M. Hradil - ženy, J. Štulc - open, J. Pokorná - mixy a P. Hebák - senioři) svůj zájem nejpozději do poloviny prosince 2006 s vědomím, že (nebudou-li potřební sponzoři) si budou sami hradit na ME v srpnu ve Varšavě nebo/i MS cestovní a pobytové náklady.

7. P. Hebák prodiskutuje co nejdříve s V. Machátem specifickou situaci mladých hráčů (tedy do 25 let) a seznámí veřejnost s provedenými závěry. To se však částečně týká i otázek rozvoje bridže, takže jednání bude probíhat souběžně s dohodami ÚČBS k této problematice.

8. P. Hebák ihned dohodne s T. Fořtem podrobnosti zřízení speciální rubriky pro otázky reprezentace ČR všeho typu na internetových stránkách ÚČBS, aby naše bridžová veřejnost byla plně informovaná o této problematice, která je často předmětem spekulací a dohadů.       

 

 

 

3. Představy kapitánů - leden 2006

 

Kategorie do 25 let (předložil V. Machát)

Hlavní akce:

16.-23.3.2006             Juniorský turnaj v Amsterdamu (junioři)

2007 (neupřesněno)

                        ME juniorů (junioři,dorostenci,dívky)

 

Kumulovaný příspěvek ve výši 100 tis. Kč na období 2006-2007 je

na tyto akce předběžně rozdělen v poměru 1:4

 

Doplňková akce:

30.6.-2.7.2006  Mistrovství světa párů v Piešťanech (všechny kategorie)

Finanční podpora pro 3 nejlepší páry z Fondu rozvoje bridže

 – vyhlášená předsedou ČBS P.Posledníkem

 

Ženy (předložil M. Hradil)

Uvažované akce

1)  Otevřené MS - Verona (červen 2006).

     Předpokládá se, že si účastníci platí vše včetně vkladů.

2)  ME týmů - Varšava (srpen 2006).

     Předpokládá se, že vklad bude uhrazen ze sponzorského příspěvku hlavního sponzora a účastníci si platí cestu a pobyt (včetně stravy).

 

Relevantní zájemci o účast

Oslovil jsem celkem 13 hráček, nejprve abych zjistil obecný zájem či nezájem, v dalším pak pro zajištění dvojic. V kategorii žen bohužel platí dvojnásob, že "není z čeho vybírat".

Ad 1)  Kromě dvojice Pokorná - Svobodová, která má na místě více "želízek v ohni", se žádní další zájemci nenašli.

Ad 2)  Po mnoha peripetiích, včetně opakovaného (a většinou neúspěšného) přesvědčování, se podařilo sestavit 3 dvojice, což je na nominaci vlastně málo - nemáme náhradní dvojici pro různé nepředvídané situace. Pokusím se v tomto směru ještě zapracovat, ale vidím to černě.

Nominace

    Ad 1)   Tým nebude nominován.

     Ad 2)  Nominované dvojice:

     Lančová, Medlínová - jako dvojice hrály v Malmö 2004, Lančová reprezentovala i předtím.

     Erdeová, Tomčíková - obě vícekrát reprezentovaly, v tomto složení by jely poprvé.

     Hoderová, Janková - mladá nadějná dvojice, obě hráčky již úspěšně reprezentovaly v juniorských kategoriích.

Čtvrtou dvojici bych rád doplnil, ještě je trochu času - podle úkolu č.2 má být nominováno do konce ledna 2006.

 

Open (předložil J. Štulc)

a) Do Verony se ponechává individuální iniciativa a oficiální tým nebude jmenován.   

b) Varšavy bude tým nominován a předběžně se počítá s dvojicemi Vozábal-Zadražil,

    Šlemr-Zajíček a (dojde-li k dohodě) Kurka-Mráz. Účast Oty Svobody v týmu je též možná,

    ale otázka jeho partnera a případné jiné kombinace jsou zatím otevřené.

c). První dvě uvedené dvojice by v případě pozvání byly nominovány i na turnaj do Bonnu.

d) Budoucí orientace při tvorbě týmu bude vycházet též ze snahy o omlazení týmu a tedy po-

    skytnutí možnosti i těm,  kteří se osvědčili v juniorské kategorii i v dalších soutěžích.     

 

Senioři (P. Hebák)

Tým seniorů je pro Veronu sponzorován paní ing. M. Noskovou. Pro Varšavu bude využit příspěvek (50 tis.) hlavního sponzora ČBS. Sestava pro Veronu je výše uvedena a pro Varšavu se vychází z následujících skutečností:

 

1. O reprezentaci v této kategorii kromě jmenovaných (Pokorná, Jansa, Nosek a Hebák) projevil pro Veronu zájem jen Petr Jireš (bez partnera Filipa, který by naopak chtěl hrát ve Varšavě) a Franta Křížek (se zatím celkově nevyjasněným zájmem Michala Textora). Žádná jiná dvojice se v dlouhodobě uvedeném termínu do konce roku 2005 nepřihlásila a neví se, zda jde jen o administrativní nedostatek či o výrazný projev celkového nezájmu o REPRE.

2. Při nominaci do Varšavy se vezmou v úvahu dřívější zkušenosti s různými hráči na Mistrovstvích Evropy a světa v minulosti, jakož i konkrétně hra týmu (dvojic či jednotlivců)  ve Veroně. Nikdo zatím nemá uzavřené dveře, ale očekává se aspoň iniciativa a projev zájmu
o účast v týmu, přičemž jasnou přednost mají úspěšné a sehrané dvojice před jednotlivci.

3. Částka od ÚČBS bude stačit na vklad a nejvýše jako částečný příspěvek pro nehrajícího kapitána. Běžné (cestovní a pobytové náklady (jak je už běžně naneštěstí zvykem) si hráči hradí sami (pokud nepřispějí kluby nebo nepřijde laskavá nabídka sponzora této kategorie).

 

4.  Bonn - zkráceno podle článku D. Vozábala   

 

Jako každý rok, i tentokráte se konal v Německém Bonnu tradiční pohár národů, na který organizátoři zvou zástupce různých zemí, a nás může těšit, že pravidelně nezapomínají posílat pozvánku ani do Čech. Letošní již 21. ročník dříve výhradně evropského klání měla zpestřit účast dvou týmů opravdu z daleka, ovšem dorazila pouze Kanada, naopak Indie se nakonec nezúčastnila.

Dlouholetá perfektní a cílevědomá práce celého organizačního týmu v čele s panem Goranem Mattssonem dokázala tomuto turnaji v Evropě zajistit mimořádnou prestiž, a tak není divu, že na tento turnaj jednotlivé země vysílají tradičně velmi silné týmy, které se pak často ve velmi podobném složení objevují o pár měsíců později na mistrovství světa či Evropy. Nejinak tomu bylo i letos a jména soupeřů budila respekt.

Měli jsme tu čest reprezentovat letos Českou republiku ve složení Jan Martynek ml., Jakub Šlemr, David Vozábal a naše českobudějovická posila Pavel Pěkný. Pavel byl trochu znevýhodněn tím, že my všichni ostatní hrajeme v tomtéž týmu „P.S.“ jednotný systém, ovšem úkolu naučit se ho se zhostil mimořádně svědomitě a neměl s tím nejmenší obtíže, nebo to na něm alespoň nebylo znát.

Jelikož program turnaje začíná tradičně ve středu již kolem poledne, vyrazili jsme s předstihem již v úterý. Cestu jsme využili maximálně efektivně, v pravidelných intervalech jsme se střídali, která dvojice řídí a naviguje a která sedí vzadu a dolaďuje systémové dohody. Cesta ubíhala oproti očekávání zcela hladce, a tak jsme do údolí Rýna před Bonnem vjížděli ještě za světla, a tak jsme si mohli vychutnat pohled na zapadajícím sluncem osvícené svahy posázené vinnou révou, ohromné lodě brázdící veletok oběma směry, políčka pěkně obdělaná – inu, Německo. Na to, že sem jedeme reprezentovat naši vlast, jsme ale nezapomínali, a utužovat národní cítění nám pomáhaly lidové písně líbezně se linoucí z reproduktorů našeho vozu. Za zvuků těch nejjímavějších jsme vjeli do Bonnu.

Bonn naštěstí není velké město a navíc jsme včas spatřili ukazatel, takže najít místo určení byla pro nás hračka. Ubytováni jsme byli nakonec v jiném hotelu, ovšem vzhledem k tomu, že byl vzdálený cca 100m, nebyl to žádný problém.

 

….. Vynechán popis průběhu soutěže (viz článek v časopise) …

 

Celkově 5. místo v turnaji ze 17 účastníků šťastně o jediný bod před Anglií, ale štěstí přeje tomu, kdo mu jde naproti. Velké uznání patří organizátorům, kteří připravili galavečeři s vyhlášením výsledků tohoto i souběžně hraných párových turnajů a bylo to zakončení skutečně důstojné.

Z turnaje jsme si odnesli několik cenných poznatků, o které bych se zde rád podělil:

1)      Je velice důležité nepodlehnout prostředí a pocitu, že jsou soupeři výkonnostně někde jinde a že je můžeme porazit pouze náhodou či nestandardními akcemi. Opak je pravdou. Dobré výsledky jsme dělali především precizní hrou a maximální koncentrací na partie a na to nedělat partnerovi zbytečně problémy.

2)      Je potřeba mít dobrý a konkurenceschopný dražební systém. Kromě dobré karetní techniky mají soupeři právě své systémy velmi dobře propracovány, jejich dražba je přesná a bez dobrého systému bychom byli handicapováni ve spoustě partií.

3)      Ať už máte systém složitější či jednodušší, jeho znalost je naprosto klíčová podmínka k dosažení dobrého výsledku. Pokud netrefíte nějakou sehrávku nebo obranu, ale máte pro tu a tu linii logické odůvodnění, pak máte stále šanci, že ve vedlejší místnosti bude soupeř uvažovat stejně. Pokud ale zkazíte systém, nemůžete spoléhat na to, že se soupeřům stane podobná nehoda, protože minimálně ti lepší svůj systém ovládají dokonale.

Co říci závěrem. Myslím, že jsme splnili očekávání, se kterými nás reprezentační kapitán do Bonnu posílal a výpravu lze považovat za úspěšnou. Podařilo se nám přispět ke zvýšení prestiže českého bridže na mezinárodní úrovni a pevně věřím, že to nebyl výsledek ojedinělý.

 

5.  Open MS ve Veroně   

 

Od 9. do 24. června se ve Veroně v Itálii konalo otevřené Mistrovství světa, na kterém se mohly zúčastnit všechny páry i týmy, které jejich národní federace přihlásily, přičemž byly povolené i kombinace členů párů i týmů z různých zemí. Na programu byly soutěže párové (mixy, ženy, open a senioři) a týmové (ženy, open a senioři). Vklady od 300 US dolarů (mixové páry) až po 1 250  US dolarů (týmy žen a open).

 

Účast našich ve Veroně (na vlastní náklady nebo/i s  příspěvky sponzorů kategorií):

Deset dvojic na párové mixy: Bahníkovi, Bahník-Krausová, Hnátová-Svoboda, Pokorná-

    Jansa, Svobodová-Vrkoč a Zouchová-Lauer, Medlínovi, Krásovi, Schulzová-Laštovička, Dítětová - Fořt.

Jeden  kombinovaný open tým: Brenn = Zouchová- Lauer + Rokyta-Pűrstl (Rakousko).

Jeden seniorský tým: Hebák (kpt.)-Nosek, Pokorná-Jansa, Textor-Křížek.

 

Výsledky jsou oficiálních stránkách MS (viz též www ÚČBS u T. Fořta a www Nulíčka).

Je z nich vidět, že do finále (prvních 180 párů) se dostali  Krásovi (nejlepší konečné umístění)
a Pokorná-Jansou, kteří šli do finále s vynikajícím výsledkem z kvalifikace, zatímco zbývajících 8 našich párů hrálo soutěž útěchy. Každý mix-pár dostane symbolický příspěvek na účast z částky určené pro tuto kategorii (2 tis. Kč na pár), takže pro tuto kategorii na účtu zůstane 30 tis. Kč na další mix akce.

 

Mezinárodní OPEN tým až do posledního kola bojoval o postup ze skupiny mezi nejlepších 64, ale nakonec se to nepodařilo.

Senioři ze 42 týmů v 10 kolovém turnaji (hraném švýcarským uspořádáním) byli před posledním kolem na 6. místě a hráli na druhém stole neúspěšně s pozdějším vítězem celé soutěže. Tuto část soutěže tak ukončili na 12. místě a nepostoupili mezi posledních 8 do čtvrtfinále. V následujících 6 kolech však celkově zvítězili (zúčastnili se i poražení čtvrtfinalisté), což lze hodnotit jako výjimečný úspěch. Znovu to potvrdilo, že naši senioři jsou schopni v této kategorii  při dobrém výkonu pomýšlet i na nejvyšší umístění.           

 

Kromě jmenovaných účastníků MS projevil pro Veronu (a reprezentaci vůbec) skutečný zájem jen Petr Jireš (s úmyslem hrát s A. Filipem), zatímco nikdo další se v dlouhodobě uvedeném termínu (postupně prodlužovaném až do konce června 2006) nepřihlásil ani jinak neprojevila svůj zájem reprezentovat naše seniory na MS či ME. Zřejmě to není jen administrativní nedostatek, ale projev celkového nezájmu o reprezentaci (projevující se též v kategorii open
i žen). Nezájem je zvláště zřetelný a pochopitelný v situaci, kdy příspěvky ČBS nestačí ani na vklady
. Na rozdíl od jiných zemí si naši reprezentanti hradí veškeré cestovní i pobytové náklady a (pokud jsou zaměstnaní) tomu věnují i část své dovolené (mnohdy na úkor rodiny). 

 

6. ME ve Varšavě - od 12. do 26. srpna 

 

Při úvahách o Varšavě se plánovalo vzít v úvahu dřívější zkušenosti s různými hráči na Mistrovstvích Evropy a světa v minulosti. Nikdo neměl mít uzavřené dveře, ale očekávala se aspoň iniciativa a projev zájmu o účast v týmu. Přednost ovšem měli dostat úspěšné a sehrané dvojice před jednotlivci. Ukázalo se však, že sponzorská částka (50 tis. na kategorii) nestačí ani na vklad do žádné kategorie, natož pro příspěvek nehrajícímu kapitánovi či dokonce na cestovní a pobytové náklady hráčů. Na začátku června a pak po Veroně (20. června) logicky byla pak situace následující:

 

OPEN

Byly osloveny následující dvojice:

a)      Kurka – Mráz

b)      Svoboda – Volhejn

c)      Vozábal – Zadražil

d)     Martynek jun. – Šlemr

Dvojice a) nemůže Mráz (příprava na 2. atestaci)

Dvojice b) se rozpadla a Svoboda má zdravotní potíže

Dvojice c) Zadražil nemůže z pracovních důvodů

 

Uvažoval jsem ještě o dalších možnostech, Vozábal – Pěkný (hráli spolu dlouho v juniorské kategorii), doplnit team o Zajíčka, který hraje dlouhodobě v komunitě okolo Davida Vozábala, takže je tu značný stupeň sehranosti. Textor odmítl representovat již dávno ze zdravotních důvodů. Ostatní hráče STARu, kteří nereprezentují jako senioři, jsem, jsem vyloučil pro nedostatek ovládání a taktu, z kterýchžto důvodů jsou pro reprezentaci téměř nepoužitelní. Eventuální dvojice Pavlík – Filip spolu hraje krátko a ostatní členové teamu s ní také nechtěli hrát. Kromě toho hráč Pavlík je dost psychicky labilní. Ranking českého teamu se pomalu zvyšoval, ale neúspěch v Malmo, tento trend opět zastavil a zpomalil. Nechtěli jsme neúspěch ve Varšavě a proto jsme se rozhodli, že navrhnu ME 2006 neobsadit. Můj návrh předseda REPRE týmu P. Hebák akceptoval. Navrhuji, aby prostředky na podporu representace ve Varšavě nebyly použity k jiným účelům, ale převedeny na podporu akcí REPRE OPEN v budoucnosti..

Vzhledem k současné situaci bude nutné uvažovat o doplnění resp. obměnu reprezentačního kádru. Tato procedura by měla proběhnout nejpozději do konce letošního roku, aby potenciální dvojice mohly být podrobněji sledovány a samy měly dostatek času na přípravu.

                                                                            12. června 2006              RNDr. Jiří Štulc, npc.

Poznámka

Ve Veroně mi nabídnul prezident Polského bridžového svazu (R. Kielbasinski) možnost umožnit našemu týmu v kategorii OPEN účast ve Varšavě (s využitím podpory předních představitelů EBL). Bylo třeba jednat velice rychle, ale přes veškerou iniciativu Davida Vozábala a. Jiřího Štulce se nepodařilo vytvořit tým, který by bylo možné poslat (uvažovalo se o týmu Kurka-Vozábal, Martynek-Šlemr a Pulkrab-Krása, jakož i o některých dalších možnostech, ale neúspěšně. Nakonec  jsem musel nabídku pana Kielbasinskeho s poděkováním odmítnout. Bylo to sice na poslední chvíli, existovala i řada výše zmíněných objektivních důvodů, ale celkově lze mluvit o krizi a nejen o potřebě nových sehraných dvojic na patřičné úrovni, ale i o nutnosti snahy pro zásadní přebudování týmu. 

                                                                          26. června 2006                             Petr Hebák

 

Částka 50 tis. Kč se celá převádí do dalšího období pro reprezentaci v kategorii OPEN

Ženy

Důvody konečného rozhodnutí se neúčastnit ME ve Varšavě

1)   Nominované dvojice:

      Lančová, Medlínová - byly připraveny zúčastnit se i s doplatkem vkladu.

      Erdeová, Tomčíková - byly připraveny zúčastnit se i s doplatkem vkladu.

      Hoderová, Janková - po oznámení nutného doplatku vkladu odřekly z finančních důvodů.

2). Další hráčky:

      Hnátová - má zájem jen o OPEN.

      Pokorná - sedí na dvou židlích, po nezdaru s účastí za seniory už nenašla partnerku

                            (jinak by zájem měla).

      Svobodová - nejspíše by jela, pokud by jel Svoboda.

      Bahníková - nejspíše by jela, pokud by jel Bahník.

      Batelová, Zouchová - podceňují své schopnosti.

      Jelínková - nemá partnerku, trochu chybí aktuální porovnání výkonnosti (hraje

                              3. polskou ligu a na BBO) a některé hráčky by ji v týmu nechtěly.

      Dítětová, Kulišanová - o těch jsem původně neuvažoval, přece jen mi přišly

                             výkonnostně slabší; návrh přišel pozdě, nemohou z časových důvodů

                                                                        13. června 2006                   Miroslav Hradil, npc

Poznámka

Nabídku prezidenta Polského bridžového svazu R. Kielbasinského (umožnit našim hráčům účast ve Varšavě) jsme s Hankou Pokornou vztahovali i na týmy žen a seniorů. Při úhradě vkladu tým Lančová-Medlínová, Erdeová-Tomčíková a Janková-Hoderová do Varšavy projevil přání do Varšavy na ME odjet. Avšak po dodatečném ověřování nabídky (při mém mailu o odmítnutí našeho open týmu) jsem obdržel sdělení, že úhrada vkladu pro ženy nebyla původně zamyšlena. Je mi to nepříjemné, protože jsem nerad nechal vzplanout nové naděje na účast týmu žen ve Varšavě, i když možná pan Kielbasinski byl zklamán našim odmítnutím a ztratil zájem nám pomáhat, ale též není vyloučené jen naše nepochopení jeho původní nabídky. Každopádně jsem se vedení i celému týmu našich žen omluvil pro planý poplach a panu Kielbasinskému za neúčast našeho OPEN týmu. Mylím, že více nebylo možné ve prospěch naší reprezentace na ME udělat. Negativně se projevila i změna běžného termínu z června na srpen. 

                                      26. června 2006                              Petr Hebák

 

Částka 50 tis. Kč se celá převádí do dalšího období pro reprezentaci v kategorii žen

 

 

1

Senioři

 Účast seniorů se ve Varšavě neustále předpokládala a zvláště po dobrém umístění ve Veroně by to bylo rozumné. Očekávali jsme navíc (kromě členů týmu z Verony) zájem aspoň páru Jireš-Filip, ale Filip znovu účast odmítnul. Není to poprvé a působí to dojmem, že o seniorskou reprezentaci příliš zájem nemá. Navíc dvojice Křížek-Textor (výborně hrající ve Varšavě)  nemohla nebo neměla už o Varšavu zájem a totéž se částečně týkalo i Noska. Důvody byly vesměs osobní nebo/i rodinné a při srpnovém termínu zcela pochopitelné. Ze zbylých hráčů (Pokorná, Jansa, Hebák) ovšem nebylo možné tým sestavit, takže ani naši senioři se ME ve Varšavě neúčastní. Byl by jim  sice stačil příspěvek 50 tis. Kč na vklad (nehrajícího kapitána nepotřebují a všechny náklady si tradičně sami hradí). Rovněž seniorská špička se zájmem o opakovanou reprezentaci je poměrně úzká, takže i tady jsou důvody k hledání a zamyšlení pro další období.

 

Částka 50 tis. Kč se celá převádí do dalšího období pro reprezentaci kategorie seniorů      

 

7. Zpráva o situaci v kategoriích do 25 let

 

Příprava juniorských reprezentačních kádrů s orientací na MEJ 2007

Dvojice širšího reprezentačního kádru juniorů:

Kopecký-Macura,Hoderová-Janková,Dudková-Barnet,Vondráčková-Janeček,Vlachová-Beran, dodatečně přihlášeni Novotný-Pojman

 

Dvojice širšího reprezentačního kádru dorostenců:

Dudková-Barnet, Petrásek-Frank, Černá-Wasilewski, Tichá K.-Tichá M., Galuszka-Kubala, Teichmann-Žylka

Kvalifikační akce

Tréninky repre kádru:

28-30.12.05    junioři, dorost, dívky (Z. Frabša)

24-25.06.06    junioři, dívky (V. Machát) souběžně s Přeborem družstev školní mládeže v BKP Praha

 

Plnění kvalifikačních kriterií – junioři:

1. Mezinárodní turnaj dorosteneckých družstev v Hluku (14 družstev)

1. místo Kopecký-Macura,Hoderová-Janková

8. místo Dudková-Barnet,Novotný-Pojman

9.místo Vondráčková-Janeček

2. Juniorský Turnaj ve Vídni – nehodnocen jako Přebor ČR z důvodu malého počtu odehraných rozdání

1. místo Vlachová-Beran

3. Přebor ČR párový (46 dvojic)

6.místo Kopecký-Macura

8.místo Hoderová-Janková

27.místo Dudková-Barnet

36.místo Vlachová-Beran

44.místo Novotný-Pojman 

4. Přebor ČR družstev

1.liga 5.místo Kopecký-Macura (Jas)

1.liga-baráž 11.místo Janková-Hoderová (LGM)

2.liga-baráž 7.místo Novotný-Pojman (Chaos B)

5. Pražské soutěže (doplňující kriterium)

Švýcarská skupinovka BKP : 14.Kopecký-Macura,15.Hoderová-Janková,23.Vlachová-Beran. Podmínku účasti ve stálých pražských soutěžích v sezóně podzim 2005 neplní dvojice Vondráčková-Janeček a Novotný-Pojman. 

6. IMP přeboru se žádná dvojice nezúčastnila.

 

Plnění kvalifikačních kriterií – dorostenci:

Podrobně a obětavě se dorostenecké kategorii věnuje Jaroslav Hájek. Pro jednotlivé dvojice se podařilo získat individuální vedení „sponzorů“ z řad předních českých hráčů…

Detailní informace jsou dostupné na internetové stránce Bridžové akademie Havířov (Habra)

http://bridge.gsh.cz/

 

Účast na mezinárodních akcích

16.-23.3.2006             Juniorský turnaj v Amsterdamu. Podpora Ústředí:

úhrada cesty pro 4 účastníky (autobus), 3200 Kč.

Umístění: 9. místo z 18 účastníků, 270 VP (53.3%)

 

Nejbližší plánovaná akce:

30.6.-2.7.2006    MS párů v Piešťanech.

Předpokládaná finanční podpora pro nejlepší pár v kategorii juniorů a nejlepší pár v kategorii dorostu,  vyhlášená předsedou ČBS P.Posledníkem – úhrada vkladů, 200 EUR za pár.

 

Doplňkové akce

a) Turnaj dorosteneckých družstev ve Frankurtu v březnu 2006, na přímé pozvání německého bridžového svazu

     1. družstvo Kopecký,Macura,Hoderová Janková - 2.místo celkově

     2. družstvo Frank,Petrásek,Černá,Wasilewski - 4.místo ve skupině:

b) Dorostenecký turnaj měst v Bytomi v březnu 2006

     1. družstvo sestry Tiché, Novotná, Mus - 11.místo

     2. družstvo Heroutová,Teichmann,Kubala - 12.místo 

 

                      31. května 2006                                                          Vladimír Machát

 

Zbytek z částky 50 tis. (asi 35 tis.?) se převede do dalšího období v této kategorii

 

8. Navrhované závěry

1. Převést všechny ušetřené peníze do dalšího roku pro soutěže s týmovým hodnocením a k nim přidat 4 x 50,- tis. Kč z letošního příspěvku Chance výhradně pro účely reprezentace ČR na mezinárodních (především týmových) soutěžích. Tak zní i podmínka sponzora.

2. Znovu počátkem září přijímat ve všech kategoriích přihlášky párů (výjimečně jednotlivců) o účast v REPRE týmech (senioři nad 58 let v roce 2008).

3. Potvrdit anebo nově jmenovat kapitány týmů všech kategorií.

4. Svolat REPRE tým na polovinu nebo konec září a dohodnout jasná pravidla vytváření týmů a práce s reprezentanty.

5. Připravit vše potřebné k účasti našich týmů na nejdůležitějších akcích příštího roku, aby se letošní malý zájem o Veronu a odmítnutí účasti ve Varšavě už neopakovalo.

6. Po schválení ústředím průběžně informovat o všech záležitostech REPRE naši bridžovou veřejnost na stránkách ÚČBS (vedených Tomášem Fořtem).

                               

 

V Praze dne 28. června                                                                   Petr Hebák