Propozice

1.             Charakteristika soutěže

a)             Bridge Open K.O. je otevřená soutěž bridžových družstev hodnocená IMP pořádaná Klubem pro podporu reprezentace ve sportovním bridži.

b)             Soutěž se hraje až do čtvrtfinále včetně vyřazovacím způsobem; poražené družstvo nepostupuje do dalšího kola soutěže. Vítězná družstva semifinále sehrají finálové utkání o první a druhé místo, poražená družstva semifinále sehrají utkání o třetí a čtvrté místo.

c)             Finálové utkání se hraje na 64 rozdání, ostatní utkání na 32 rozdání. Finálové utkání je rozděleno do sestav po 8 rozdáních, ostatní utkání jsou rozdělena do sestav po 16 rozdáních.

2.             Předpisy

a)             Soutěž se řídí Mezinárodními pravidly soutěžního bridže z roku 1997 (MP97), Soutěžním řádem ČBS a těmito propozicemi.

3.             Podmínky účasti

a)             Podmínkou účasti družstva v soutěži je předání či doručení

·       řádně, v  souladu s propozicemi a na originálním formuláři vyplněné přihlášky družstva a

·       řádně vyplněných konvenčních karet (na české verzi formuláře WBF) všech dvojic družstva a

·       vkladu za družstvo

pořadateli soutěže způsobem uvedeným na informačním letáku.

b)             Tyto podmínky je nutno splnit do 21.2. 2003.

4.             Vklady

a)             Vklad za družstvo do soutěže činí:

·       350,- Kč za každého hráče družstva, který má zaplacené příspěvky ČBS za rok 2003 a

·       400,- Kč za každého hráče družstva, který nemá zaplacené příspěvky ČBS za rok 2003.

b)      Zaplacením vkladu má každý hráč družstva bezplatný vstup do kterékoli soutěže při VC Metuje v Novém Městě nad Metují.

5.             Ceny

a)             Ceny obdrží první čtyři družstva: 1. cena 10.000,- Kč/hráče, 2. cena 5.000,- Kč/hráče, 3. cena 2.000,- Kč/hráče jako proplacené náklady na zahraničních soutěžích, 4. cena 500,- Kč/hráče v hotovosti v den skončení soutěže.

 

 

 

6.             Omezení dražebních systémů

a)             Pro dražební systémy platí tato omezení:

·       Pas na zahajovací pozici musí vylučovat listy standardně považované za hodné zahájení na prvním stupni.

·       Zahajovací hláška na prvním stupni nesmí připouštět listy slabší než pas na zahajovací pozici.

·       Zahajovací hláška na prvním stupni nesmí podávat jednoznačnou informaci o délce nebo krátkosti v jiné než jmenované barvě.

·       Zahajovací hláška na prvním stupni nesmí mít alternativní význam (např. "srdce nebo piky", "krátkost nebo délka", "drahé nebo levné").

·       Má-li zahájení 1 BT nižší spodní hranici než 16 bodů (A=4, K=3, Q=2, J=1) a používá se konvenční systém dotazů ke specifikaci síly a rozlohy zahajitele, musí být rozmezí pro toto zahájení menší než pět bodů.

7.             Družstvo

a)             Družstvo se skládá ze 4 až 6 hráčů, kteří jsou při přihlášení družstva do soutěže uvedeni na soupisce družstva. První uvedený hráč je kapitánem družstva (nemůže tedy být nehrající kapitán). Hráči nemusí být členové ČBS.

b)             Soupisku nelze po podání přihlášky doplňovat ani jinak měnit. Výjimku může ve zvlášť odůvodněných případech povolit hlavní vedoucí soutěže.

c)             Hráč nesmí být uveden na soupisce více družstev.

8.             Zrušení soutěže pro nezájem

a)             Jestliže podmínky účasti splní méně než 8 družstev, bude soutěž zrušena a vklady budou přihlášeným družstvům vráceny.

9.             Hrací schéma

a)             Hrací schémata jsou uvedena v příloze těchto propozic.

b)             Hrací schéma bude zvoleno podle počtu přihlášených družstev takto:

8 družstev

schéma pro 8 družstev

9 až 16 družstev

schéma pro 16 družstev

17 a více družstev

bude navrženo a použito obdobné schéma pro 2k družstev

10.        Elo družstva

a)             Elo družstva je aritmetický průměr celkového Ela těch hráčů družstva, pro něž je známo. Používají se poslední známé hodnoty celkového Ela k datu ukončení příjmu přihlášek. Elo družstva se  - stejně jako Elo hráčů - uvádí v promile a zaokrouhluje se obvyklým způsobem (600,50 na 601; 600,49 na 600).

b)             Není-li známo Elo žádného hráče družstva, Elo družstva se stanoví na 500.

11.        Nasazení družstev do prvního kola

a)             Ve schématu pro N družstev bude N/4 družstev s nejvyšším Elem nasazeno s čísly 1 až N/4.

b)             Čísla nasazených družstev budou přidělována od 1 pro družstvo s nejvyšším Elem, 2 pro druhé družstvo a dále postupně podle klesajícího Ela.

c)             Nenasazená družstva budou losována a budou jim po řadě přidělována další startovní čísla.

d)             Družstva, jejichž soupeři podle schématu chybějí, kolo nebudou hrát a postupují hned do dalšího kola.

e)             Losování proběhne dne 3.3.2003 v Menze VŠE v Praze.

f)               Pořadatel si vyhrazuje právo přijmout do soutěže pouze prvních 32 družstev.( (dle data přihlášení).

 

12.        Utkání

a)             Utkání s výjimkou finále se hrají na 32 rozdání, finále se hraje na 64 rozdání.

b)             Družstvo uvedené ve schématu jako první je pro účely posazení považováno za domácí. Domácí družstvo hraje v otevřené místnosti na lince NS.

c)             Výsledek  utkání se počítá v IMP (nepřevádí se na VP).

d)             Každá dvojice na začátku utkání poskytne soupeřům dva exempláře konvenční karty (na české verzi formuláře WBF) vyplněné stejně jako konvenční karta dvojice odevzdaná s přihláškou družstva.

e)             Jestliže po odehrání předepsaného počtu rozdání skončí utkání nerozhodně, prodlouží se utkání o další sestavu tvořenou 4 rozdáními. Tento postup se opakuje tak dlouho, dokud některé družstvo nezvítězí.

f)               V jednotlivých sestavách přisedají (tj. zaujímají místa jako druzí) střídavě domácí a hosté, v první sestavě domácí. Přisedá se takovým způsobem, aby v po sobě jdoucích sestavách proti sobě nehrály stejné dvojice.

g)             Semifinále a finále soutěže se hrají za použití zástěn a rozdání generovaných počítačem. Po dohodě kapitánů lze, pokud to technické podmínky umožňují, použít zástěny i v ostatních utkáních.

h)             Čas na sehrání (bez výpočtu výsledků) sestavy o 16 rozdáních je 120 minut, při použití zástěn 130 minut. Čas na sehrání (bez výpočtu výsledků) finálové sestavy o 8 rozdáních je 65 minut. Čas na sehrání (bez výpočtu výsledků) dodatkové sestavy o 4 rozdáních je 35 minut, při použití zástěn 40 minut. Družstvo dvojice, která zavinila zpoždění, bude pokutováno 3 IMP za každé rozdání, které nebude sehráno v předepsaném čase.

i)               Není‑li ve stanovený čas začátku sestavy družstvo připraveno ke hře, odebere vedoucí za každých započatých 7 minut zpoždění jedno rozdání s výsledkem 3 IMP ve prospěch neprovinilého družstva.

13.        Místo a čas konání

a)             Jednotlivá utkání rozehrávky se konají vždy v pátek od 19:00 hodin  v herně družstva uvedeného jako domácí.  Data jednotlivých utkání budou zveřejněna do týdne po losování družstev v závislosti na počtu přihlášených družstev. Termín 1.kola je stanoven na 28.března 2003. Uzávěrka kola je vždy v neděli následující hned po řádném termínu kola.

b)             Družstva mohou po vzájemné, písemné dohodě utkání sehrát kdekoli a kdykoli za předpokladu, že:

·       oznámí tento fakt pořadateli alespoň jeden den před datem konání jejich utkání a

·       existuje písemná dohoda obou kapitánů

·       výsledek utkání vítězné družstvo předá nebo zašle pořadateli tak, aby jej obdržel nejpozději ve 13 hodin ve stanovený den uzávěrky kola.

c)             Semifinále, finále a zápas o 3. a 4. místo se hraje v průběhu Letního bridžového víkendu v Novém Městě nad Metují  podle časového harmonogramu, který účastníci obdrží.

14.        Nenastoupení k utkání

a)             Jestliže družstvo z jakéhokoli důvodu nemůže nastoupit k utkání, musí to neprodleně sdělit pořadateli a soupeřům.

b)             Družstvo, jehož soupeř k utkání nenastoupil, bude považováno za vítěze utkání.

c)             Nenastoupení k utkání bez včasné omluvy je závažný disciplinární prohřešek. Všichni hráči takového družstva mohou být potrestáni zákazem startu v následujícím ročníku soutěže.

15.        Odvolání

a)             Pořadatel sestaví seznam hráčů, ze kterých bude pro řešení konkrétního odvolání jmenován tříčlenný odvolací výbor.

b)             Odvolání se podávají na formuláři, jehož vzor účastníci obdrží, prostřednictvím vedoucího, který utkání řídil. Současně s podáním odvolání se u vedoucího skládá kauce ve výši 200 Kč. Tato kauce může v případě lehkovážného odvolání propadnout.

c)             Odvolání musí být podáno do 30 minut po skončení utkání. Vyhlásí‑li pořadatel možnost podat odvolání do 30 minut po skončení sestavy, nelze odvolání týkající se této sestavy podat později.

d)             V případě předehrávaných utkání musí odvolávající se soutěžící zajistit, že vedoucí odvolací formulář předá nebo zašle faxem pořadateli nejpozději do 13 hodin ve stanovený den uzávěrky kola.

Aby nebyl narušen časový průběh soutěže, vzdávají se přihlášená družstva (podpisem na přihlášce uvedeného prohlášení v tomto smyslu) práva na odvolání k národní instituci podle pravidla 93 C MP97. Rozhodnutí odvolacího výboru je tedy konečné.

16.        Výjimky

a)             Organizační výbor soutěže rozhoduje o interpretaci těchto propozic a může v závažných případech rozhodnout o jejich doplnění nebo o povolení výjimek z jejich ustanovení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.        Příloha: Hrací schémata

Schéma pro 8 družstev

1

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Schéma pro 16 družstev

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Schéma pro 32 družstev

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2