Disciplinární řád

 

Hlava I.

Obecná ustanovení

 

§1

Předpisy ČBS v rámci disciplinárního řízení jsou vykonávány v prvním stupni Disciplinární komisí, ve druhém stupni Ústředím ČBS a ve třetním stupni Stálou konferencí delegátů ČBS.

 

§2

Orgány vyjmenované v §1 (dále jen „Komise“) jsou zmocněny  ke zkoumání a posuzování:

a) dodržování předpisů ČBS,

b) zásad sportovního zápolení,

c) záležitostí spojených s nevhodným chováním spojeným s účastí na bridžových turnajích, hráčů i funkcionářů ČBS.

 

§3

1. Disciplinárním přestupkem je jednání spočívající v porušení etických norem, stanov ČBS, usnesenía nařízení ČBS, turnajových propozic a Sportovního řádu, porušení zásad sportovního zápolenía porušení obecných předpisů, pokud se tak stalo v souvislosti s účastí na bridžovém turnaji, jakoži opomenutí, nevykonání či nesplnění povinnosti uložené orgány ČBS. Zvláštní důraz je kladen na dodržování těchto předpisů a povinností ze strany reprezentantů a účastníků kvalifikačních turnajů pro výběr reprezentace.

2. Za disciplinární přestupek je rovněž považováno:

- porušení zákazu užívání nedovolených látek a preparátů uvedených v příslušných předpisech (např. v Olympijské chartě) vč. nadměrného užívání alkoholu

- porušení etického kodexu reprezentanta u hráčů, jichž se týká.

3. V případě, kdy se mluví o disciplinárním provinění a trestu v souvislosti s činností funkcionáře, se tímto rozumí provinění členů Ústředí ČBS, členů komisí zřízených ČBS, delegátů na Konferenci delegátů, členů Stálé konference delegátů, členů Národního odvolacího výboru, rozhodčích, členů odvolacích výborů na turnajích a funkcionářů bridžových kroužků v souvislosti s výkonem funkce, do které byli příslušnými orgány zvoleni či jmenováni.

4. Jednotlivé disciplinární přestupky, které jsou projednávány dle tohoto Disciplinárního řádu (dále jen „Řád“) jsou uvedeny v hlavě V. Řádu. 

 

 

§4

Komise může udělit následující základní tresty:

a) napomenutí

b) důtku

c) peněžitou pokutu

d) časově omezenou diskvalifikaci hráčů i funkcionářů

e) doživotní diskvalifikaci.

 

§5

1. Časově omezená diskvalifikace může být udělena na dobu od 1 měsíce do 5 let s účinností ode dne, kdy rozhodnutí vstoupí v platnost.

2. Komise, která udělila trest časově omezené diskvalifikace hráči či funkcionáři nepřevyšující dvě léta, může z výchovných důvodů podmíněně odložit výkon trestu na dobu od 6 měsíců do 3 let.

3. Diskvalifikovaný hráč se nemůže zúčastnit žádného turnaje pořádaného ČBS ani klubových turnajů s účastí hráčů z více než jednoho klubu a nemůže být vysílán na zahraniční turnaje. Omezení neplatí pro tréninkya turnaje pořádané klubem pouze pro své členy a pro soukromé bridžové týmy. Pokud diskvalifikaci obdržel funkcionář v souvislosti s výkonem své funkce, nesmí až do skončení diskvalifikace vykonávat žádnou funkci s výjimkou vnitroklubové činnosti.

4. Komise může omezit práva hráče i funkcionáře, proti kterému je vedeno disciplinární řízení, ve smyslu odst. 2 až do vyřešení celé záležitosti, nejvýše však na 3 měsíce od zahájení disciplinárního řízení.

 

 

5. Pokud je udělen trest nepodmíněné diskvalifikace, je doba, která uplynula od omezení práv do doby, kdy rozhodnutí vstoupí v platnost, započítána do celkové doby trestu. V ostatních případech omezení práv končív okamžiku vydání rozhodnutí disciplinární komise.

 

 

§6

1. Peněžitá pokuta může být udělena až do výše desetinásobku nejvyššího ročního členského příspěvku platného v době, kdy k provinění došlo.

2. Pokud není níže uvedeno jinak, je peněžitá pokuta  splatná ve lhůtě  14 dnů ode dne jejího pravomocného uložení na účet ČBS.

3. V případě prodlení se zaplacením peněžité pokuty je Ústředí ČBS oprávněno požadovat po viníkovi úrokz prodlení ve výši 140% diskontní sazby ČNB platné k prvnímu dni prodlení.

 

 

§7

1. Kromě základních trestů může Komise udělit také některý z dále uvedených  dodatkových trestů:

a) zákaz účasti ve finálových kolech republikových přeborů, v I. celostátní lize a v kvalifikaci pro výběr reprezentace

b) zákaz účasti v mezinárodních turnajích

c) zákaz plnění funkce vedoucího nebo kapitána družstva

d) zákaz výkonu funkce rozhodčího

e) zákaz pořádání turnajů, školení atp.

f) zákaz výkonu určité nebo jakékoliv funkce v ČBS

g) příkaz k vykonání jiného přiměřeného činu či postupu (např. k omluvě) podle úvahy Komise, příkazk nápravě nebo náhradě způsobené škody

h) odebrání mistrovského titulu

ch) snížení nebo odebrání titulu rozhodčího nebo klasifikačního titulu

i) zveřejnění uděleného disciplinárního trestu na internetových stránkách ČBS a v časopise.

2. Dodatkový trest udělený podle některého z bodů a), b), c), d), e), f) se uděluje na dobu od 1 měsíce  do 3 let. Lhůta začíná běžet od doby, kdy se rozhodnutí stane pravomocným. V případě udělení trestu nepodmíněné diskvalifikace začíná lhůta výkonu dodatkového trestu běžet až po skončení diskvalifikace.

3. Komise může dodatkový trest udělit vedle trestu hlavního nebo také samostatně.

4. Komise může z výchovných důvodů podmíněně odložit výkon trestu dle odst. 2 na dobu od 6 měsícůdo 3 let.

 

§8

Disciplinární trest se považuje za ukončený uplynutím doby, na kterou byl udělen, nebo vykonáním přikázaného činu či postupu (např. po náhradě škody, po veřejné omluvě atp.).

 

§9

1. V případě, kdy se hráč či funkcionář dopustí nového disciplinárního přestupku v době podmínečného odkladu výkonu předchozího trestu a doba odkladu dosud neuplynula, má se za to, že trest dosul nezačal běžet. Komise projedná nový přestupek a udělí trest společně za oba, popř. více přestupků.

2. Nový trest za všechny přestupky nemůže být nižší než nejvyšší jednotlivě udělený trest a zároveň nemůže být vyšší než součet všech jednotlivě udělených trestů.

3. Stejný postup se použije pro dodatkové tresty.

 

§10

1. Záznam o pravomocném udělení disciplinárního trestu bude uveden v matrice. K vymazání záznamu dojde po pěti letech od ukončení trestu. V případě podmínečného trestu, který se v průběhu lhůty trestu nezmění na nepodmíněný, dojde k výmazu záznamu po třech letech od ukončení podmínečného odkladu.

2. Trest napomenutí a důtka se vymazávají z matričního záznamu po uplynutí doby, na kterou byly uděleny.

3. Po vymazání záznamu o disciplinárním trestu se na provinilého dále pohlíží, jako by se přestupku nedopustil.

 

 

 

 

 

§11

1. Disciplinární řízení může být zahájeno z vlastní iniciativy kteréhokoliv orgánu vyjmenovaného v §1 nebo na  základě podnětu kteréhokoliv svazového či klubového funkcionáře, vedoucího turnaje, rozhodčího nebo kohokoliv ze zainteresované strany adresovaného kterémukoliv členu Komisí.

2. Disciplinární řízení nemůže být zahájeno po uplynutí třech měsíců ode dne podání podnětu kterémukoliv členu Komisí. Trest nemůže být udělen po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy k přestupku došlo.

3. V odůvodněných případech, kdy Komise není schopna vydat rozhodnutí z příčin, které není schopna ovlivnit, vydá rozhodnutí o pozastavení běhu lhůty pro vydání rozhodnutí. Lhůta začne znovu bežet po opětovném zahájení řízení.

4. V případě, kdy si poškozená strana nepřeje pokračování disciplinárního řízení se stranou provinilou, se řízení zastaví.

 

§12

1. V případě, kdy se viník v průběhu výkonu trestu chová vzorně a nejsou vůči němu po disciplinární stránce žádné výhrady, je možné zkrácení nebo podmínečné odložení vykonání zbytku základního trestu nebo odpuštění dodatkového trestu.

2. Podnět k posouzení zmírnění trestu podle odst. 1 může podat:

- potrestaný

- klub, jehož je potrestaný hráč či funkcionář členem

- disciplinární komise

- Ústředí ČBS.

3. Rozhodnutí o zmírnění trestu podle odst. 2 může učinit:

- Ústředí ČBS, pokud trest byl udělen disciplinární komisí

- Stálá konference delegátů, pokud trest udělilo Ústředí ČBS.

 

§13

1. Orgán, který rozhoduje o návrhu dle §12, může:

- částečně či úplně odpustit zbytek trestu

- podmínečně odložit vykonání zbývající části trestu

- nevyhovět návrhu.

2. V případě rozhodování o dodatkovém trestu, může příslušný orgán:

- odpustit zbytek trestu

- nevyhovět návrhu.

 

§14

V případě kladného rozhodnutí o vině může Komise požadovat po viníkovi náhradu nákladů spojených  s rozhodnutím. Podobně může požadovat úhradu nákladů spojených s rozhodnutím od osoby, která dala k disciplinárnímu řízení podnět, pokud rozhodnutí je osvobozující a současně Komise dojde k názoru, že šlo o podnět učiněný ze zlé vůle.

 

Hlava II.

Složení Komisí

 

§15

1. Disciplinární komisi jmenuje Ústředí ČBS z řad  členů ČBS, kteří se těší všeobecné důvěře,  s dostatečnou zkušeností a znalostí bridžové problematiky a předpisů a řádů. Disciplinární komisi tvoří tři členové, kteří si mezi sebou zvolí předsedu. Ten je pověřen vedením disciplinárního řízení a jednáním s Ústředím ČBS. Členové disciplinární komise jsou do funkce jmenováni na dobu neurčitou, mohou však kdykoliv z komise vystoupit nebo mohou být Ústředím ČBS kdykoliv odvoláni.

2.Členem Komise projednávající konkrétní přestupek nemůže být ten,

a) koho se projednávaná záležitost přímo týká

b) kdo byl přímým svědkem činu, který se projednává.

3. Nezávisle na důvodech vymezených v odst. 2 může člen Komise odstoupit z projednávání přestupku na vlastní žádost.

4. Místo člena disciplinární komise, který se nemůže nebo nechce zúčastnit projednávání konkrétního případu, jmenuje Ústředí ČBS náhradníka ve lhůtě 15 dní ode dne, kdy se Ústředí ČBS dozví o odstoupení člena Komise z projednání přestupku.

5. Odvolacím orgánem je Ústředí ČBS. Členy komise jsou všichni členové Ústředí ČBS s výjimkou těch, kteří se projednávání neúčastní z důvodů uvedených v odstavcích 2 nebo 3. Komise musí být nejméně pětičlenná. Pokud by se z jakéhokoliv důvodu nemohlo odvoláním zabývat aspoň pět členů Ústředí ČBS, jmenuje Stálá konference delegátů ČBS pro projednání odvolání náhradníky tak, aby počet členů komise byl pět. Jmenování náhradníků musí být učiněno ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy předseda Ústředí ČBS oznámí Stálé konferenci delegátů ČBS počet náhradníků, které je nutné pro projednání odvolání jmenovat.

6. Nejvyšším odvolacím stupněm je Stálá konference delegátů ČBS. Komise je nejméně sedmičlenná. Pro složení komise platí přiměřeně pravidla dle odst. 5.

 

 

Hlava III.

Řízení v I. Stupni

 

§16

1. Disciplinární komise má v první fázi za úkol objasnění okolností týkající se projednávaného přestupku. Během této fáze má Komise právo vyslechnout svědky přestupku, vyslechnout stranu, která dala podnětk disciplinárnímu řízení a vyslechnout obviněnou stranu včetně její obhajoby. O jednání musí být sepsán protokol.

2. Objasnění okolností případu musí být ukončeno do dvou měsíců od zahájení řízení.

 

§17

1.Po ukončení fáze objasnění okolností případu předseda Komise

a) určí den, hodinu, místo a způsob projednání přestupku

b) uvědomí o tom obviněného, svědky a ostatní členy Komise; svědkem se rozumí i strana či osoba, kterák řízení dala podnět.

2. Všichni účastníci jednání musí být uvědoměni nejméně sedm dnů předem.

 

§18

1. Disciplinární jednání řídí předseda Komise, který zároveň dohlíží na jeho správný průběh.

2. Členové Komise mají právo pokládat obviněnému i svědkům otázky týkající se vyjasnění okolností přestupku.

3. Předseda Komise umožní všem stranám vypovídat o všech okolnostech týkajících se projednávaného případu. K tomu účelu jim uděluje slovo.

 

§19

1. Proti obviněnému, jehož místo pobytu není známo, který je v zahraničí, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo se bez omluvy nedostavil, je možné projednávat případ i bez jeho přítomnosti.

2. Obviněný se nedostavil bez omluvy, pokud potvrdil převzetí předvolání poštou na doručenku nebo pokud byl osobně zpraven o místě, termínu a hodině jednání a nijak předem neomluvil svou nepřítomnost.

 

§20

1. Disciplinární řízení začíná sdělením obvinění.

2. Poté se předseda Komise zeptá obviněného, zda se k činu přiznává. Pokud ne, musí uvést důvody odmítnutí přiznání.

3. Po uvedení důvodů odmítnutí přiznání a objasnění záležitosti obviněným následuje vyjasnění případu výslechem svědků. Přímý výslech může nahradit protokol svědkem podepsaný.

 

 

§21

1. Předseda upozorní svědky na nutnost vypovídat pravdu pod hrozbou disciplinárního řízení za křivou výpověď.

2. Svědci musí být vyslýcháni v nepřítomnosti ostatních svědků, kteří ještě vyslýcháni nebyli.

 

§22

Obviněný má právo vyjádřit se po udělení slova ke každé skutečnosti uvedené ve svědeckých výpovědích a má právo pokládat svědkům otázky upřesňující projednávané okolnosti.

 

 

§23

V odůvodněných případech, např. na přání svědka, může být tento vyslechnut v nepřítomnosti obviněného. Obviněnému nebude sdělena jeho totožnost. Obviněný se takového svědka může tázat pouze písemně prostřednictvím Komise.

 

§24

Na závěr řízení udělí předseda Komise slovo straně, která dala podnět k řízení, a obviněnému k závěrečnému vyjádření. Poté se členové Komise odeberou na poradu k vynesení verdiktu. Rozhoduje nadpoloviční většina hlasů.

 

§25

1. Po skončení tajné porady Komise oznámí předseda její rozhodnutí včetně krátkého odůvodnění a poučí obě zúčastněné strany  o možnosti a lhůtě k podání odvolání.

2. V oznámení verdiktu musí předseda uvést:

a) označení orgánu, který rozhodnutí učinil, včetně uvedení jmen a příjmení jeho předsedy a členů,

b) datum a místo vydání rozhodnutí,

c) jméno a příjmení obviněného vč. uvedení kroužku, jehož je členem,

d) krátký popis činu, za který je obviněn,

e) výrok o vině a trestu vč. odůvodnění resp. o osvobození.

3. Rozhodnutí je nutné bez zbytečného odkladu oznámit obviněnému a osobě, na jejíž podnět se řízení vede.

 

 

§26

1. O průběhu jednání se vyhotoví protokol, ve kterém je uvedeno zejména datum a místo jednání, jména a příjmení členů Komise, obviněného příp. jeho obhájce, průběh podstatných částí jednání, stanoviska zúčastněných stran a rozhodnutí Komise.

2. Protokol vyhotoví osoba určená předsedou Komise.

3. Protokol podepisuje osoba, která ho vyhotoví, a všichni členové Komise.

 

Hlava IV.

Odvolání

 

§27

1. Proti rozhodnutí disciplinární komise mají zúčastněné strany právo odvolání k Ústředí ČBS.

2. Proti rozhodnutí Ústředí ČBS o odvolání v disciplinárním řízení mají zúčastněné strany právo odvolání ke Stálé konferenci delegátů ČBS.

3. Rozhodnutí Stálé konference delegátů ČBS je konečné.

4. V případě, kdy se odvolá pouze potrestaný, nemůže orgán vyšší instance uložit vyšší trest, než byl udělen.

 

§28

1. Odvolání se podává písemně nebo elektronicky kterémukoliv členu Komise, která vydala napadnuté rozhodnutí, a to do 14 dnů následujících po dni, kdy se o výroku zúčastněné strany dozvěděly, tj. po jeho sdělení nebo doručení. V případě, že výrok Komise nebyl některé straně sdělen z důvodu její nepřítomnosti při jednání, a zásilku se nepodařilo doručit ani České poště, odvolací lhůta končí nejpozději třicátým dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutí na oficiálních webových stránkách ČBS.

2. Orgán I. instance pošle odvolání spolu s kopií protokolu o jednání a odůvodnění svého rozhodnutí orgánu II. instance.

 

§29

1. Odvolání podané po termínu uvedeném v §27 odst. 1 se nebude projednávat, o čemž je odvolávající se strana Komisí, která vydala rozhodnutí, seznámena. Do 7 dnů od toho, kdy se o tomto odvolávající se strana dozvěděla, může dodatečně uvést důvod, proč nebyl termín odvolání dodržen.

2. Rozhodnutí o prodloužení termínu vydá Komise té instance, která vydala rozhodnutí, proti němuž je odvolání podáno.

3. V případě, kdy Komise uzná, že termín nebyl dodržen z vážných důvodů, které odvolávající se strana nemohla ovlivnit, má se za to, že termín odvolání byl dodržen a dále se postupuje standartně.

4. V případě, kdy Komise neprodlouží termín pro podání odvolání, může se odvolávající se strana domáhat do sedmi dnů prodloužení termínu u orgánu II. instance.

5. Pokud není tímto řádem upraven běh některých lhůt, řídí se lhůty obecně závaznými předpisy.

6. V případě zamítnutí odvolání může příslušná Komise uložit odvolávající se straně navíc povinnost úhrady vzniklých nákladů.

 

Hlava V.

Zvláštní část

 

§30

1. Kdo úmyslným jednáním poruší stanovy ČBS nebo se dopustí jiné činnosti, která působí výrazně proti zájmům ČBS nebo kdo  nařídí vykonání takovéto činnosti, bude potrestán napomenutím, důtkou, peněžitou pokutou nebo diskvalifikací.

2. V případě, kdy se provinění dle tohoto paragrafu stalo v souvislosti se zahraničním výjezdem nebo v souvislosti s účastí na mezinárodním turnaji, uloží se trest: důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na nejméně 3 měsíce.

 

§31

1. Za neomluvenou neúčast na turnaji, na který byl viník s vlastním souhlasem nominován a na kterém měl hrát za klub či reprezentační výběr oblasti vč. oficiální reprezentace ČBS, a za neomluvenou neúčast na tréninku či školení, kde účast byla viníkovi s jeho předchozím souhlasem uložena (např. povinnost reprezentanta zúčastnit se soustředění či turnaje, s čímž dotyčný předem souhlasil), se uloží trest: napomenutí, důtka, peněžitá pokuta či diskvalifikace na dobu maximálně jednoho roku.

2. Stejný trest jako v předchozím bodě se uplatní u hráče, který se předem přihlásil na turnaj a svou neúčast na něm neoznámil rozhodčímu či vedoucímu turnaje nejméně 1 hodinu před začátkem.

 

§32

Za chování nebo čin, který sice neporušuje ustanovení a předpisy ČBS, ale není hoden důstojnosti a cti, která se předpokládá u českého sportovce, se uloží trest: peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu nejméně 3 měsíce.

 

§33

Za úmyslné uvedení v omyl s cílem získání neoprávněné osobní výhody v souvislosti s účastí na turnaji nebo v souvislosti s jinou sportovní či organizační činností se uloží trest: napomenutí, důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně jednoho roku.

 

§34

1. Za nelegální způsob předávání informací partnerovi během hry nebo za navádění k takové činnosti se uloží trest: peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu nejméně 6 měsíců.

2. Pokud kterýkoliv člen ČBS zjistí, že došlo k přestupku podle odst. 1 a bez zbytečných odkladů to neoznámí rozhodčímu či vedoucímu turnaje, který o tomto porušení dosud nemusí vědět,  uloží se viníkovi trest: důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace.

 

§35

Za úmyslné používání licitačních sledů, markování či jiných signálů, které jsou v rozporu s podaným vysvětlením nebo se skutečnostmi uvedenými v konvenční kartě, se uloží trest: důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně 3 roky.

 

§36

Za úmyslné nepravdivé narčení z přestupku dle § 34 nebo § 35 se uloží trest: napomenutí, důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně 3 roky.

 

§37

Za úmyslně špatné nebo neúplné vysvětlení na otázku na význam partnerovy hlášky nebo marky se udělí trest: napomenutí, důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně jednoho roku.

 

§38

1. Za jednání s cílem získání informací o rozloze karet nebo dosažených výsledků u rozdání, které viník teprve bude hrát, nebo s cílem zisku prospěchu plynoucího ze znalosti takovéto informace, se uloží trest: peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu nejméně 3 měsíce.

2. Za úmyslné sdělení informací popsaných v odst. 1 se uloží trest: důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně jednoho roku.

 

§39

1. Za úmyslné jednání, jehož cílem je dohodnout výsledek jiný nebo jinak než získaný podle pravidel sehráním předepsaného počtu rozdání popř. upravený o výrok rozhodčího, se uloží trest: peněžitá pokuta nebo diskvalifikace.

2. Za neoznámení skutečností podle odst. 1, o nichž viník věděl nebo musel vědět, se uloží trest: důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně jednoho roku.

 

§40

Za úmyslné zapsání nepravdivého výsledku do oficiálního zápisového lístku nebo za úmyslné uvedení rozhodčího v omyl v případě předání informace o výsledku rozdání či zápasu nebo za spoluúčast na takovém konání se udělí trest: peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně 3 roky.

 

§41

Za nesportovní chování, zvláště pak požívání alkoholu a dalších látek zakázaných předpisy ČBS a organizací, jichž je ČBS členem nebo o jejichž členství usiluje, bude udělen trest: napomenutí, důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace.

 

§42

Za poškození, zničení nebo ztrátu předmětů či zařízení sloužících ke hře nebo s hrou souvisejících se udělí trest: napomenutí, důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně 6 měsíců.

 

§43

Za porušení etických norem a zásad čestného a čistého sportovního zápolení se udělí trest: napomenutí, důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace.

 

§44

1. Za nesportovní chování vůči

a) účastníkovi turnaje se udělí trest: napomenutí, důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně 3 měsíce,

b) organizátorovi nebo funkcionáři ČBS v souvislosti s výkonem jeho funkce, se udělí trest: napomenutí, důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně 6 měsíců.

2. Za nesportovní chování s užitím vulgárních slov či gest vůči

a) účastníkovi turnaje se udělí trest:  důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně 6 měsíců,

b) organizátorovi nebo funkcionáři ČBS v souvislosti s výkonem jeho funkce, se udělí trest: peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně jednoho roku.

3. Za provinění popsané v odst. 2, které se stalo v průběhu hry, může rozhodčí uložit peněžitou pokutu ve výši maximálně dvojnásobku startovného v turnaji párů či individuálu resp. do výše pětinásobku poměrného podílu startovného za tým připadajícího na jednoho hráče. Pokuta je splatná do konce kola, ve kterém se provinění stalo, a po skončení turnaje bude bez zbytečných odkladů poukázána na účet ČBS. Odvolání proti pokutě může  být učiněno do sedmi dnů od jejího uložení, a to písemně kterémukoliv členovi Disciplinární komise.

 

§45

Za urážení hráče, rozhodčího, funkcionáře nebo při hře také diváka či jiné osoby se uloží trest: peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu nejméně 3 měsíce.

 

§46

Za užívání alkoholu během hry se uloží trest: napomenutí, důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně 2 roky.

 

§47

1. Za účast v zápase družstev, kde je organizátorem předem požadovaná soupiska, která je následně odpovědnou osobou potvrzena (např. v lize), dále jen v mistrovském zápase, bez splnění formálních náležitostí podmiňujících start hráče v zápase, se viníkovi uloží trest: peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně jednoho roku.

2  Za účast v turnaji pod cizím jménem včetně případu, kdy  by se účastník turnaje vydával za svého jmenovce, se uloží trest: peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně 3 roky.

 

§48

1. Za připuštění hráče k mistrovskému zápasu družstev bez splnění formálních náležitostí předepsaných pro účast hráče v zápase se provinilému kapitánovi družstva nebo vedoucímu turnaje udělí trest: napomenutí, důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně 2 roky.

2. Za přihlášení hráče do turnaje kapitánem nebo vedoucím turnaje pod cizím jménem se uloží trest: peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu nejméně 3 měsíce.

 

§49

1. Za účast hráče, který byl rozhodnutím Komise nepodmíněně diskvalifikován a trest mu dosud neuplynul, v turnaji či zápase, se udělí trest: peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně 2 roky. Stejně se postupuje, pokud diskvalifikovaný hráč vykonává funkci rozhodčího.

2. Jestliže kapitán nebo vedoucí turnaje přihlásí do turnaje hráče, u kterého dosud platí trest diskvalifikace (viz odst. 1), a kapitánovi nebo vedoucímu turnaje tato skutečnost byla nebo musela být známa, se viníkovi udělí trest: peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně 3 roky.

 

§50

Za uskutečnění  turnaje či zápasu, který byl Ústředím ČBS zakázán, se organizátorům i hráčům, kteří se ho zúčastnili, i když věděli nebo museli vědět o zákazu jeho pořádání, udělí trest: napomenutí, důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace.

 

§51

Za zneužití postavení funkcionáře činného v  ČBS k osobnímu obohacení se udělí trest: napomenutí, důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace.

 

§52

1. Za hrubou nedbalost při výkonu činnosti funkcionáře, rozhodčího nebo trenéra či školitele se udělí trest: napomenutí, důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace.

2. Za čin neslučitelný s povahovu vykonávané funkce funkcionáře, rozhodčího nebo trenéra či školitele se udělí trest: napomenutí, důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně 2 roky.

3. Za včasné neodvedení podílů ze startovného z turnaje či zápasu a za pozdní poskytnutí výsledku turnaje či zápasu funkcionáři určenému vedením klasifikace hračů se provinilému funkcionáři nebo vedoucímu turnaje či organizátorovi udělí trest: napomenutí, důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně jednoho roku.

 

§53

1. Za odmítnutí předstoupení před Komisi nebo za neomluvenou nepřítomnost na jednání Komise se udělí trest: peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně 6 měsíců. Další neomluvená nepřítomnost znamená zvýšení či prodloužení trestu o stejnou částku či dobu, jaká byla stanovena za první odmítnutí či neomluvenou nepřítomnost.

2. Za nesplnění trestu peněžité pokuty či trestu dle §7 písmene g) pravomocně uděleného Komisí se udělí trest: peněžitá pokuta nebo diskvalifikace na dobu maximálně jednoho roku.

 

§54

Za falešné svědectví uskutečněné před orgány ČBS ve formě písemné nebo ústní či elektronické, za likvidaci důkazů o vině nebo za pokus o takovou likvidaci a za obstrukce týkající se disciplinárního řízení se udělí trest: napomenutí, důtka, peněžitá pokuta nebo diskvalifikace v rozmezí 3 měsíce až 3 roky.

 

 

Hlava VI.

Závěrečná ustanovení

 

 

§55

Tento disciplinární řád platí ode dne jeho schválení Ústředím ČBS.