Proč nový klasifikační řád?

Staré dobré časy

Prapůvodní byla založena na klasifikačních bodech přidělovaných v závislosti na klasifikaci předstižených hráčů a na mistrovských bodech pro KM a M. Vše celkem fungovalo a alespoň některé kluby evidovaly klasifikační body. Na výsledkových listinách se běžně uváděla výkonnostní třída hráče. Kde však jsou ty časy!

 

Přichází Elo

Od roku 1986 platil KŘ, který zavedl hodnocení Elo jako základní metodu hodnocení. Elo je založeno na hodnocení hráče podle jeho průměrného výsledku. Tento průměrný výsledek se sofistikovaně vypočítává tak, aby vzal v úvahu různou úroveň partnerů i soupeřů.

Tento KŘ odsunul do pozadí klasifikační body, protože Elo se vedlo "samo", kdežto KB musely vést (amatérsky řízené) kluby a na základě KB nebylo možné získat 1. třídu.

 

Následnické KŘ

Následníkem tohoto KŘ byly dva KŘ z dílny Jana Volhejna (1993, 1998), které se „navracejí ke KB“. Zavádějí složité nebo méně složité algoritmy výpočtu KB. Obhajují teze, že používání KB

*   hráče více motivuje k častému hraní, k čemuž napomáhá i možnost získat 1. třídu

*   bude podpořeno automatickým přidělováním KB za soutěže ÚČBS a jejich zveřejňování.

Oba tyto předpoklady se ukázaly v zásadě jako chybné. Inflace možností zisku KB ve větších klubech způsobila, že stálí návštěvníci bez problémů dosáhnou na 1.VT (k větší návštěvnosti je to nevede), přičemž 1.VT dosažené na základě zisku KB a na základě Ela mají diametrálně odlišnou hodnotu. Automatické zveřejňování KB za soutěže ČBS vede jen k  roztříštění evidence KB, k  její menší dosažitelnosti ze strany hráčů, k neadresné (ne)odpovědnosti za správnost přidělování a evidence KB a ve výsledku k tomu, že k dosažení nějaké hranice zisku KB není motivován nikdo, protože nikdo neví, kolik KB v dané chvíli ve skutečnosti má.

 

Navrhované změny

Tento návrh KŘ neznamená průlom do principů předchozího KŘ. Počítá s Elem i s centrální evidencí výsledků (CEV). Je to kompromisní návrh, který rezonuje s mým přesvědčením, že KB jsou především záležitostí klubů. V klubech může obratný manažer vedený komerčním hlediskem využívat soutěživosti hráčů a za pomoci přidělování KB a zveřejňování klubových žebříčků a přehledů KB zvyšovat návštěvnost. Změnou je především návrat k představě KŘ z roku 1986, který odděluje klubové soutěže od soutěží, jichž se zúčastňují hráči s většími než klubovými ambicemi. Na základě KB lze získat nejvýše 2. VT. Na základě Ela lze získat 2. a 1. VT resp. splnit kandidátské a mistrovské podmínky.  Sledují se oba hlavní směry zájmu – vytváří se předpoklady pro klasifikaci s reálnou vypovídací schopností a vytváří se prostor pro oživení jak klubových soutěží, tak i výkonnostních soutěží s účastí ČBS. V klubech bude mít zájem na získání nejvyšší klubové třídy větší počet klubových hráčů včetně těch, kteří se v klubu objevují obvykle jednou za týden (o jejich účasti se bojuje!). Výkonnostní hráči budou nuceni svoji (1.) VT obhajovat ve vyšších soutěžích, což povede k větší účasti na těchto soutěžích. Zisku 1. VT (i 2.VT) bude vrácena prestiž a v legitimacích ČBS a na výsledkových listinách se budou znovu uvádět výkonnostní třídy hráčů !

Na evidenci Ela jsou kladeny větší požadavky v tom smyslu, že do Ela mohou vstoupit jen výsledky aktivních členů ČBS. Přesná procesní pravidla aktivního členství nejsou předmětem této úpravy.

 

Vladimír Machát

30. 6. 2001, Praha

 


Klasifikační řád Českého bridžového svazu (verze 2002)

 

Úvod

 

Předmět úpravy

Klasifikační řád upravuje klasifikaci hráčů bridže sdružených v Českém bridžovém svazu (ČBS) do výkonnostních tříd na základě výsledků dosažených v soutěžích ČBS.

Hodnocení výkonnosti hráčů v rámci EBL a WBF a udělování mezinárodních titulů se řídí pravidly vyhlášenými těmito organizacemi.

 

Výkonnostní třídy

Výkonnostní třídy jsou (od nejvyšší, která sdružuje nejvýkonnější hráče, k nejnižší):

mistr,

kandidát mistra,

hráč 1. třídy,

hráč 2. třídy,

hráč 3. třídy,

hráč 4. třídy,

hráč 5. třídy.

 

Klasifikační body a Elo

Klasifikačními metodami je

- klasifikace na základě klasifikačních bodů (KB), sloužící k přidělení 5.až 2. výkonnostní třídy.

- klasifikace na základě Ela, sloužící k přidělení 2. a 1. výkonnostní třídy a k dosažení mistrovských a kandidátských podmínek, jež jsou podmínkou k přiznání mistrovských tříd.

 

Zpracování klasifikace

 

Klasifikační referent

Klasifikaci hráčů zpracovává klasifikační referent ústředí ČBS (ÚČBS) a schvaluje ji ÚČBS. Podklady ze soutěží pořádaných ÚČBS mu předává soutěžní referent ÚČBS. Podklady z ostatních soutěží ČBS mu předávají pořádající organizace těchto soutěží.

 

Klasifikační ročník

Klasifikační ročník je shodný s kalendářním rokem.

 

Termín zpracování

Klasifikace se zpracovává jednou ročně tak, aby pro poslední klasifikační ročník byla zpracována, schválena a zveřejněna do 30. ledna. Uzávěrka pro předávání podkladů pro klasifikaci za poslední klasifikační ročník je 10. ledna.

 

Klasifikační parametry

Zařazení hráče do výkonnostní třídy je vázáno na splnění podmínek stanovených tímto klasifikačním řádem a upřesněných pomocí klasifikačních parametrů stanovených a zveřejněných ÚČBS.

 

Klasifikační parametry pro klasifikační ročník se zveřejňují do konce roku pro rok následující. Jestliže ÚČBS do tohoto termínu nevyhlásí žádné klasifikační parametry, zůstávají v platnosti klasifikační parametry platné pro předchozí klasifikační ročník.

 

Klasifikační parametry pro klasifikaci na základě KB jsou:

KB limit 2. třídy,

KB limit 3. třídy,

KB limit 4. třídy.

 

Klasifikační parametry pro klasifikaci na základě Ela jsou:

mistrovský Elo limit,

kandidátský Elo limit,

Elo limit 1. třídy,

Elo limit 2. třídy,

váhové minimum

 

Zařazení hráče do třídy

Hráč je zařazen do nejvyšší výkonnostní třídy, pro niž splnil podmínky. Výkonnostní třída, do níž je hráč zařazen, se nesnižuje:

- pro výkonnostní třídu mistr nikdy,

- pro výkonnostní třídu kandidát mistra po čtyři následující zpracování klasifikace (zařazení se tedy nesnižuje pět let - rok do příštího zpracování klasifikace a pak ještě čtyřikrát),

- pro ostatní výkonnostní třídy po jedno následující zpracování klasifikace (zařazení se tedy nesnižuje dva roky - rok do příštího zpracování klasifikace a pak ještě jednou).

 

Pokud hráč v uvedeném období nesplnil podmínky pro zařazení do stejné nebo vyšší výkonnostní třídy, má se za to, že v posledním ročníku tohoto období splnil podmínky pro zisk nejbližší nižší výkonnostní třídy.

 

Kategorie hráčů

Při klasifikaci může být přihlíženo ke kategorii hráče založené na jeho věku a pohlaví.

 

Zvláštní věkové kategorie jsou:

žáci (do 15 let),

dorostenci (16 - 20 let),

junioři (21 - 25 let),

senioři (od 55 let).

 

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk dosažený hráčem v daném kalendářním roce (např. hráč narozený 15. 12. 1979 je pro všechny soutěže v roce 2000 již junior). Pro účely ročního zpracování klasifikace je rozhodující kategorie hráče v roce konce klasifikačního období.

 

Hodnocené soutěže

 

Kategorie soutěže

Soutěže jsou pro účely klasifikace rozděleny podle významu do čtyř kategorií. Pro jednotlivé kategorie soutěží se násobí zisky KB (pro hodnocení KB) a váha soutěže (pro hodnocení Elo) koeficienty podle tabulky 1:

 

                                                            KB       Váha

I. kategorie       (otevřené přebory)      4          4

II. kategorie      (ostatní celostátní)      3          3

III. kategorie     (regionální)                  2          2

IV. kategorie    (klubové)                     1          1

 

 

 

Soutěže I. kategorie

Otevřené přebory republiky, resp. jejich finálové části nebo nejvyšší skupiny:

- otevřený přebor dvojic impový i topový, 1.celostátní liga

 

Soutěže II. kategorie

Nižší části otevřených celostátních soutěží, přebory s omezenou účastí, ostatní celostátní soutěže, evropské a světové soutěže

*   přebory mixů, juniorů, seniorů, školní mládeže: impové i párové dvojic, družstev;

*   2.celostátní liga a divize, včetně baráží a kvalifikací;

*   kriteria pro výběry reprezentací všech kategorií;

*   simultánní párové turnaje pořádané WBF nebo EBL hodnocené v celorepublikovém pořadí

 

Soutěže III. kategorie

Soutěže pořádané kluby zařazované do CEV a Ela

 

Soutěže IV. kategorie

Klubové soutěže nezařazované do CEV a Ela

 

Změnu zařazení soutěže do kategorií může projednat ÚČBS s přihlédnutím k doporučení klasifikačního referenta, a to před začátkem klasifikačního období.

 

 

Podklady pro klasifikaci

 

Centrální evidence výsledků (CEV)

Výsledky soutěží pořádaných ÚČBS budou centrálně evidovány. Z nich budou automaticky vytvořeny podklady pro klasifikaci na základě KB i pro klasifikaci na základě hodnocení Elo.

 

Do centrální evidence klasifikační referent zařadí i výsledky soutěží pořádaných kluby za podmínky úhrady centrálního registračního poplatku a obdrží-li do dvou měsíců od skončení soutěže výsledky obsahující všechny požadované údaje o soutěži a soutěžících, včetně přidělených KB, nejpozději však k datu uzavření klasifikace. Z nich budou automaticky vytvořeny podklady pro klasifikaci na základě hodnocení Elo.

 

Přehledy KB

Přehledy KB udávají součty KB získané hráči v klubových soutěžích nezařazovaných do CEV a Ela. Jsou předávány jednotlivými kluby klasifikačnímu referentovi ČBS 1x ročně před uzavřením klasifikace.

 

 

Údaje o soutěži

Údaje o soutěži musí obsahovat alespoň:

*   název,

*   pořádající organizace,

*   datum dokončení,

*   počet  rozdání, který odehraje účastník při 100% účasti na hře,

*   počet kol (sestav),

*   typ (číselným označením typu nebo slovním popisem),

 

Typ soutěže

Hlavní typy soutěží hodnocených IMP:

   0       týmy každý s každým

   15     švýcarská soutěž týmů - nutno popsat pravidlo, jak jsou povolena vícenásobná utkání stejných soupeřů

   100   skupinovka dvojic každý s každým

   115   švýcarská soutěž dvojic - nutno popsat pravidlo, jak jsou povolena vícenásobná utkání stejných soupeřů

 

Hlavní typy u soutěží hodnocených topově:

   200   separátní hodnocení linky

   201   souhrnné hodnocení turnaje

   220   soutěž jednotlivců se separátním hodnocením linek

   221   soutěž jednotlivců se souhrnným hodnocením

   222   vícekolová soutěž jednotlivců s různou účastí

 

Při použití  jiného typu soutěže  je nutno poskytnout propozice soutěže.

 

Převodní tabulky

V  soutěžích hodnocených IMP je povoleno použití pouze standardních převodních tabulek podle MP97 a přílohy Soutěžního řádu.

 

Údaje o soutěžících

Údaje o každém soutěžícím (jednotlivci, dvojici, družstvu) musí obsahovat alespoň:

složení, tj. pro každého hráče

*   příjmení, jméno, číslo legitimace, klub

*   bodový výsledek (přednostně se uvádí celkový počet bodů, je možné  uvádět i procenta  na 2 desetinná  místa a je možné uvádět výsledky ve tvaru doplňku do topu),

*   pořadí (při shodném umístění více soutěžících se uvádí nejnižší pořadí),

*   počet účastí, pokud hráč neodehrál všechna rozdání (sestavy) soutěže

 

Digitální podoba

Klasifikační referent může předepsat digitální podobu předávaných výsledků.

 

Centrální registrační poplatek

Centrální registrační poplatek činí 100 Kč za každých započatých 100 rozdání účastníka, který sehraje největší možný počet rozdání předvídaný v propozicích soutěže s přihlédnutím ke skutečnému počtu účastníků.

 

Přístup k centrální evidenci

Klasifikační referent na požádání komukoli poskytne kopii centrální evidence výsledků včetně dokumentace potřebné pro její použití.

 

Archivace

Podklady pro klasifikaci (software, data, dokumentace) se archivují v digitální formě na dvou nezávisle uložených paměťových médiích. Výsledkové listiny se archivují v té formě (papírové, digitální), v jaké byly získány.

Archivaci zajišťuje klasifikační referent ÚČBS. Digitální forma se archivuje po dobu 10 let, papírová po dobu 5 let po skončení klasifikačního ročníku.

 

Klasifikace na základě klasifikačních bodů

 

Princip metody

Klasifikační body jsou body, které hráči získávají na základě umístění v hodnocených soutěžích, a to bez ohledu na výkonnost hráčů v soutěži. Pro klasifikaci hráče je rozhodující stav KB, který je součtem:

KB získaných v soutěžích v daném klasifikačním ročníku a

KB převedených z předchozího klasifikačního ročníku.

 

Podmínky pro zařazení hráče do 2.. až 5. třídy

Hráčův stav KB schválený ÚČBS po skončení klasifikačního ročníku musí být vyšší nebo roven KB limitu dané třídy. KB limit 5. třídy je roven nule.

 

Převod KB do následujícího klasifikačního ročníku

Klasifikační body, které překračují KB limit, jehož hráč v klasifikačním ročníku dosáhl, se převádějí do následujícího klasifikačního ročníku, nejvýše však 500 KB.

 

Přidělování KB

KB za soutěže pořádané ÚČBS se přidělují podle přílohy 1.

 

Kluby mohou přidělovat KB jedním z následujících způsobů:

a)      přímým přidělováním KB podle přílohy 1 nebo

b)      pro vícestupňové soutěže: přerozdělením KB podle předem zvoleného klíče mezi účastníky jednotlivých stupňů soutěže tak, aby celkový počet přidělených KB nepřesahoval celkovou kvótu odpovídající počtu KB podle písmene a)

c) přepočtem klubové klasifikace po skončení klasifikačního ročníku na KB (zpravidla vynásobením vhodným koeficientem) tak, že celkový počet přidělených KB nepřekročí klubovou kvótu.

 

Jako klubovou kvótu si může klub vybrat jednu z těchto možností:

a) 200 KB na registrovaného člena klubu ročně (stanoví klasifikační referent podle počtu členů registrovaných k 30. 6. předchozího klasifikačního ročníku),

b) kvótu odpovídající počtu KB podle písmene a).

 

Evidence KB

Evidenci KB vede klasifikační referent ÚČBS. Kluby mu po skončení klasifikačního ročníku předávají přehled zisků KB obsahující pro každého hráče (i pro členy jiných klubů):

číslo legitimace

příjmení

počet KB.

Jestliže přehled zahrnuje více než 50 hráčů, musí být předán v digitální podobě stanovené klasifikačním referentem. Klub klasifikačnímu referentovi na požádání předloží přehlednou výpočetní dokumentaci KB.

 

 

Klasifikace na základě Ela

 

Princip metody

Elo hráče je váženým průměrem jeho výsledků upravených podle výkonnosti soupeřů.

 

Váha soutěže

Elo se zpracovává z výsledků zařazených soutěží tří posledních klasifikačních ročníků. Jednotlivým soutěžím je podle jejich významu a počtu odehraných rozdání přiřazena váha. Váha soutěže se snižuje podle stáří výsledku podle tabulky 2:

 

stáří v měsících           procento původní váhy

0 - 11               100 %

12 - 17             80 %

18 - 23             60 %

24 - 29             40 %

30 - 35             20 %

36 a více          0 %

<Tabulka 2>

 

Váha výsledku

Váha výsledku hráče získaného v dané soutěži se odvozuje z váhy soutěže a rozsahu účasti hráče v soutěži.

 

Elo

Elo hráče je číslo, které je váženým průměrem jeho normalizovaných výsledků. Vyšší číslo odpovídá výsledkům lepším. Výsledek se normalizuje na základě Ela hráčů v soutěži a způsobu uspořádání soutěže (každý s každým, švýcarsky apod.). Elu hráče je přiřazena váha, která je součtem vah výsledků hráče .

 

Topové, IMPové a celkové Elo

Elo se zpracovává odděleně pro soutěže hodnocené topově (topové Elo) a pro soutěže hodnocené IMP (IMPové Elo). Z hodnoty a váhy topového a IMPového Ela se pro každého hráče stanoví hodnota a váha celkového Ela.

 

Korigované Elo

Hráčům s vahou celkového Ela nižší než váhové minimum je pro klasifikační účely celkové Elo korigováno úměrně váze, chybějící do váhového minima. Elo po této korekci nazýváme korigované Elo.

 

Kniha vzorců

Matematické předpoklady, způsob výpočtu Ela a zvolené konstanty jsou uvedeny v Knize vzorců Ela. Knihu vzorců Ela má k dispozici klasifikační referent ÚČBS. Námitky proti použitým vzorcům řeší ÚČBS.

 

Podmínky pro zařazení do tříd

Řekneme, že hráč v klasifikaci na základě Ela dosáhl daného limitu, jestliže hodnota korigovaného Ela tohoto hráče schválená ÚČBS je vyšší nebo rovna tomuto limitu a splnil váhovou podmínku klasifikace za dané období.

 

Podmínka pro zařazení hráče do třídy mistr

Hráč musí dosáhnout čtyř mistrovských limitů v období posledních pěti klasifikačních ročníků nebo pěti mistrovských limitů (bez časového omezení).

 

Podmínka pro zařazení hráče do třídy kandidát mistra

Hráč musí dosáhnout dvou kandidátských limitů v období posledních šesti klasifikačních ročníků.

 

Podmínka pro zařazení hráče do 1. třídy

Hráč musí v posledním klasifikačním ročníku dosáhnout Elo limitu 1. třídy.

 

Podmínka pro zařazení hráče do 2. třídy

Hráč musí v posledním klasifikačním ročníku dosáhnout Elo limitu 2. třídy.

 

Průběžné Elo

Obsahuje průběžnou informaci o Elu hráčů

seznam hráčů v pořadí sestupně dle korigovaného Ela, který pro každého hráče udává:

- pořadí,

- příjmení,

- číslo legitimace,

- korigované Elo,

- celkové Elo,

- váhu celkového Ela,

- topové Elo,

- váhu topového Ela,

- IMPové Elo,

- váhu IMPového Ela

- průběžně dosahovanou váhovou podmínku pro Elo za běžné klasifikační období

 

Elo se uvádí vynásobené tisícem se zaokrouhlením na jednotky. Váha Ela se uvádí se zaokrouhlením na jednotky. Průběžné Elo se zveřejňuje pro prvních 400 hráčů v pořadí bez ohledu na průběžně dosahovanou váhovou podmínku pro Elo.

 

 

Zveřejněné Elo

Zveřejněné Elo je Elo k 31.12. běžného roku schválené ÚČBS. Obsahuje stejné náležitosti jako průběžné Elo a dále datum schválení ÚČBS.  Zveřejněné Elo zahrnuje veškeré hráče, kteří splnili váhovou podmínku pro Elo za ukončené klasifikační období.

 

 

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Platnost

Klasifikační řád vstupuje v platnost 1.1.2002.

 

Dřívější klasifikace

Všechny výkonnostní třídy a mistrovské stupně získané v období platnosti předchozího klasifikačního řádu zůstávají v platnosti po dobu jím stanovenou. Kandidátské a mistrovské podmínky získané podle předchozích klasifikačních řádů se převádějí beze změny.

 

 

Příloha 1: Výpočet přidělených bodů

 

Základ přidělování KB

KB se přidělují na základě celkového pořadí účastníků v soutěži (tj. nikoli podle výsledků jednotlivých kol).

 

Běžná soutěž

Běžná soutěž je soutěž kategorie IV, kde se odehraje 22 až 49 rozdání. V běžné soutěži se KB přidělují podle tabulky 3. Použije se řádek odpovídající počtu soutěžících a podle celkového pořadí se přidělují počty KB uvedené v tabulce.

Tabulka je sestavena tak, že:

- poslední soutěžící v pořadí má vždy 1 KB a

- průměrně je přiděleno 10 KB.

 

 

        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. atd.

   2:  19  1

   3:  24  5  1

   4:  27  9  3  1

   5:  29 13  5  2  1

   6:  30 15  8  4  2  1

   7:  31 17 10  6  3  2  1

   8:  32 19 12  7  4  3  2  1

   9:  32 21 13  9  6  4  2  2  1

  10:  33 23 15 10  7  5  3  2  1  1

  11:  33 23 17 12  8  6  4  3  2  1  1

  12:  33 24 18 13  9  7  5  4  3  2  1  1

  13:  34 25 19 14 11  8  6  4  3  2  2  1  1

  14:  34 26 20 15 11  9  7  5  4  3  2  2  1  1

  15:  34 26 21 16 12 10  7  6  5  4  3  2  2  1  1

  16:  34 27 22 17 13 11  8  7  5  4  3  3  2  2  1  1

  17:  35 28 22 18 14 11  9  7  6  5  4  3  2  2  2  1  1

  18:  35 28 23 19 15 12 10  8  7  5  4  3  3  2  2  2  1  1

  19:  35 29 23 19 16 13 11  9  7  6  5  4  3  3  2  2  1  1  1

  20:  35 29 24 20 17 14 11  9  8  7  5  4  4  3  3  2  2  1  1  1

  21:  35 30 25 21 17 15 12 10  8  7  6  5  4  3  3  2  2  2  1  1  1

(bude doplněno až do 150 soutěžících)

<Tabulka 3>

 

Více pořadí v turnaji

Jestliže výsledkem soutěže je více pořadí (Mitchell - 2, Rainbow - 4), přidělují se KB pro každé pořadí zvlášť podle počtu soutěžících v jednotlivých pořadích.

 

Dělené umístění

V případě děleného umístění se přiděluje aritmetický průměr odpovídajících zisků KB zaokrouhlený na celé KB.

 

Zisk jednotlivých hráčů dvojice nebo družstva

Plný počet KB získají všichni hráči, kteří odehráli více než polovinu maximálního počtu rozdání. Hráči, kteří odehráli aspoň čtvrtinu a nejvýš polovinu maximálního počtu rozdání, získají poloviční počet KB.

 

Zaokrouhlování

KB se zaokrouhlují na celé body (0,50 se zaokrouhluje nahoru, 0,49 se zaokrouhluje dolů).

 

Soutěže s účastí hostů

KB se hostům přidělují stejně jako členům ČBS, nejsou však centrálně evidovány a neopravňují však k zisku výkonnostních tříd.

 

Vliv kategorie soutěže a počtu rozdání

Za soutěže o menším počtu rozdání než 22 se KB nepřidělují. Při počtu rozdání větším než 49 se body přidělují za každých celých 28 odehraných rozdání nad minimální počet 22, tj. počet KB za běžnou soutěž se vynásobí číslem

1 + CeláČást((R - 22)/28), kde R je počet rozdání

 

Pro soutěže I. až III. kategorie se počet KB násobí koeficientem stanoveným podle tabulky 1.

 

Příloha 2: Příklady přidělování klasifikačních bodů

 

Utkání týmů na 32 rozdání, kategorie IV

Každý hráč vítězného týmu, který odehrál více než 16 rozdání, 19 KB.

Každý hráč poraženého týmu, který odehrál více než 16 rozdání, 1 KB.

Při remíze každý hráč, který odehrál více než 16 rozdání, 10 KB.

Pokud hráč odehrál 8 až 16 rozdání, dostane polovic, tj. (zaokrouhleno) 10 KB za vítězství, 1 KB za prohru, 5 KB za remízu.

 

Mitchell na 10,5 stolu, 33 rozdání, kategorie III

Výsledná pořadí jsou dvě, čísla z tabulky se násobí dvěma (kategorie III):

NS:  66 46 30 20 14 10  6  4  2  2

EW:  66 46 34 24 16 12  8  6  4  2  2

Kdyby bylo 2. a 3.místo na lince NS dělené, dostanou oba soutěžící po (46+30)/2=38 KB

 

Skupinovka, 10 párů, 9 kol po 32 rozdáních, kategorie IV

Celkem 9*32=288 rozdání.

1 + celá-část((R - 22)/28) = 1 + celá-část(266/28) = 1 + celá-část(9,5) = 10.

Čísla podle tabulky 3 se tedy násobí 10, takže zisky KB jsou:

330 230 150 100  70  50  30  20  10  10

 

Usnesení ÚČBS

 

1. ÚČBS schvaluje ke dni XXX Klasifikační řád ve znění předloženého návrhu.

 

2. ÚČBS stanoví pro klasifikační ročník 2002 klasifikační parametry takto:

mistrovský Elo limit: Elo f-tého hráče ve výsledném pořadí, kde f = 0,025 x N,

kandidátský Elo limit: Elo g-tého hráče ve výsledném pořadí, kde g = 0,05 x N,

Elo limit 1. třídy: Elo h-tého hráče ve výsledném pořadí, kde h = 0,25 x N,

Elo limit 2. třídy: Elo i -tého hráče ve výsledném pořadí, kde i = 0,5 x N,

kde N je počet členů ČBS klasifikovaných za dané období se splněným váhovým minimem;  hodnoty f, g, h, i se zaokrouhlují dolů na celé číslo;

váhové minimum: 20,

KB limit 2. třídy: 500 KB,

KB limit 3. třídy: 300 KB,

KB limit 4. třídy: 100 KB.