Rozhodnutí NOV ve věci odvolání V. Hejduka proti rozhodnutí odvolacího výboru turnaje II.ligy

 

Odvolání se týká rozdání:

 

Rozhodčí:

Šlachta

Stůl:

1

Sestava:

1

Kolo

10

 

 

 

 

 

Jméno

 

 

Sever

Laštovička

 

 

Jih

Hejduk

 

 

Východ

Jelínek Z.

 

 

Západ

Jelínek P.

 

 

 

 

 

 

                                                          

Č. rozdání:

10

Rozdávající:

E

Stav her:

Oba 2.

 

Odvolává se:  q dvojice N-S                      

 

: KQ4__________

: K_____________

: AKJ10________

: KQ973________

 

 

: AJ1092________

: AJ108_________

: 83____________

: AJ____________

 

N

 

W           E

 

S

 : 8765___________

 : 3______________

 : Q976__________

 : 10864__________

 

 

 

: 3______________

: Q976542_______

: 542____________

: 52_____________

 

 

Dražba

W

N

E

S

 

 

 

pas

pas

 

1

x

pas

pas

 

pas

 

 

 

 

 

 

Výsledek u stolu:

200

(Výsledek u druhého stolu:

-200)

 

Popis faktů a rozhodnutí rozhodčího:

V KK bylo uvedeno, že kontra slibuje 12+ PC, drahý a další 4list. Je velmi pravděpodobné, že pár má dohodu, že se silnou kartou nejsou nároky na uvedenou rozlohu. Tato dohoda nebyla soupeřům známa a bylo jim tak znemožněno nalezení správného závazku. Proto jsem udělil UV. Použito pravidlo 40C. Šlachta

 

Komentář odvolacího výboru:

Odvolací výbor se v poměru 2:1 rozhodl ponechat výsledek upravený rozhodčím tj. 1P pro EW.

 

 

Komentář NOV:
Pravidlo použité vedoucím soutěže:
40C.    Pravomoc vedoucího

Jestliže vedoucí usoudí, že strana byla poškozena tím, že soupeři nevysvětlili plný význam použité hlášky nebo zahrání, může přidělit upravený výsledek.

 

Z faktů, které má NOV k dispozici, vyplývá:

1)     dvojice SJ alertovala kontra jako neobvyklé.

Srovnej Přílohu 4 SŘ: Alertování, část Přirozené hlášky, bod 4:

Pro účely alertování jsou následující hlášky považovány za přirozené ( a nealertují se):           

4. Pobídkové kontra na barvu soupeře na prvém až třetím stupni, pokud partner nedražil, nebo pokud pasoval a neindikoval hodnoty.

2)     dvojice VZ absencí dotazu na význam kontra nevyužila všechny možnosti k objasnění plného významu použité hlášky.

Srovnej Přílohu 4 SŘ: Alertování, část Alertování, včetně poznámky pod čarou:

Hláška se alertuje, kdykoli se lze rozumně domnívat, že soupeř může potřebovat upozornění, případně vysvětlení použitého dražebního postupu. Předpokládá se, že soutěžní hráči mají základní přehled o dražebních postupech obvyklých dražebních systémů soupeřů. S ohledem na výkonnost hráčů se očekává, že hráči jsou do jistého stupně ochránit sami sebe.

 

NOV má za to, že hráč, který nevyužije možnost dotázat se na plný význam alertované hlášky, nemůže uplatnit tvrzení o vlastním poškození v důsledku neúplného vysvětlení. Toto omezení platí univerzálně, bez ohledu na výkonnost hráčů; platí obzvláště při hře se zástěnami, kde není nebezpečí, že dotaz může představovat neoprávněnou informaci partnerovi.

Konvenční karta má být vyplněna úplně a s maximální možnou pečlivostí. Na druhou stranu, způsob vyplnění konvenční karty je kompromis mezi úplností a přehledností uspořádání informací. Nelze se rozumně domnívat, že konvenční karta srozumitelně předá úplný popis všech partnerských dohod. Konvenční karta plní účel (a obzvláště při hře se zástěnami) především 1) upozornění 2) reference, tj. slouží k  posouzení shodnosti vysvětlení na obou stranách zástěny. NOV má za to, že bi-kontra patří mezi konvence, jejichž používání má být uvedeno na čelní straně konvenční karty v sekci ZVLÁŠTNÍ SOUTĚŽNÍ HLÁŠKY VYŽADUJÍCÍ VYSVĚTLENÍ a opomenutí uvedení konvence na tomto místě může být předmětem penalizace. NOV 1) nemá k dispozici konvenční kartu dotyčné dvojice a 2) má za to, že otázka případné penalizace dotčené dvojice z důvodu neúplnosti konvenční karty byla plně pokryta v rámci pravomoci vedoucího soutěže a odvolacího výboru.

 

Chce-li vedoucí aplikovat pravidlo 40C, musí dovodit, jakého konkrétního příznivějšího výsledku by neprovinilá dvojice dosáhla, pokud by soupeři plně vysvětlili význam použité hlášky, přičemž veškeré pochybnosti vyřeší ve prospěch neprovinilé linky (pravidlo 12C2 MP97).

Pokud by Západ obdržel úplné vysvětlení (tj. že list Severu může obsahovat silnou variantu bez pikového 4-listu), jaký výsledek by byl v rozdání dosažen ?  Mění to nějak alternativy Západu ?

V tomto bodě se NOV domnívá, že nikoliv. Pas Jihu jednoznačně ukazuje srdcovou délku, průměrně 6-list. Setrvání v srdcovém závazku je spekulativní akcí bez ohledu na charakter listu Severu. 

NOV má k dispozici veřejné vyjádření hráče Z.Jelínka, v němž dokládá, že Západ nemohl použít hlášku 1 v přirozeném významu, neboť hláška v domnělé barvě soupeře (slíbené kontrem) by byla konvenční forsing.  Vedoucí soutěže, odvolací výbor soutěže, ani NOV v žádném případě nehodnotí úroveň partnerských dohod zúčastněných hráčů, avšak z vyjádření je zřejmé, že upravený výsledek 1= nemůže být přidělen, pokud by k závazku 1 (bez provinění soupeře) nikdy nemohlo dojít. Tuto skutečnost byl vedoucí i odvolací výbor soutěže povinen zjistit.

Jsou-li dohody dvojice VZ skutečně takové, jaké alternativy má Západ ?

a) Mohl použít hlášku rekontra. Ta je stejně jako 1 také konvenční, a v žádném případě neukazuje pikovou délku.

b) Mohl se pokusit odejít do 1BT. Tato hláška by však byla atraktivnější v případě daného (neúplného) vysvětlení, a méně atraktivní v případě úplného vysvětlení.

Podsumujeme-li uvedené skutečnosti, dojdeme k závěru, že Západ neměl na výběr a pasovat kontra na 1 byla jediná alternativa, neovlivněná faktickou dohodou soupeřů.

 

Závěr:

 

NOV vyhovuje odvolání kapitána družstva SUKL V.Hejduka proti rozhodnutí odvolacího výboru 3. turnaje II.ligy a ponechává v platnosti výsledek dosažený u stolu (1xW, 6 zdvihů, +200 NS). NOV žádá předsedu sportovní komise ČBS, aby odpovídajícím způsobem upravil výsledek předmětného utkání.

NOV vyslovuje podnět, aby propozice Přeboru dvojic družstev obsahovaly klauzuli, podle níž pro utkání I. a II. ligy každá dvojice před každým turnajem povinně odevzdá jeden exemplář konvenční karty vedoucímu soutěže.

 

 

V Praze 15.května 2002.                                Jménem NOV:  Vladimír Machát

 

 

Na vědomí:

V. Hejduk, kapitán družstva SUKL

M. Hradil, kapitán družstva Nevanova

J. Kopřiva, předseda sportovní komise ČBS

J. Volhejn, předseda komise vedoucích turnajů ČBS