Novela soutěžního řádu

Jan Volhejn, 24. dubna 2002

V souvislosti s vytvořením národního odvolacího výboru ČBS a se změnou názvu a pravomocí rozhodčí komise (nyní komise vedoucích soutěží) schválilo Ústředí ČBS na své 21. schůzi dne 5. dubna 2002 novelu soutěžního řádu.

Znění soutěžního řádu se dnem schválení mění takto (rušený text je přeškrtnut, nový text je tučně):

 

3.3. Řízení soutěží

Na místě pořádání soutěže řídí průběh a uspořádání soutěže pořadatel. Pořadatel je jmenovaný zástupce pořádající organizace společně se svými pomocníky. K řízení (rozhodování) vlastní soutěže je oprávněn kvalifikovaný vedoucí. K výkonu některých svých pravomocí může vedoucí určit pomocníky.

Kvalifikační předpoklady pro vedoucí a další podmínky spojené s oprávněním řídit soutěže ČBS vyhlašuje ÚČBS na návrh Rozhodčí komise ČBS.

 

7.3. (zrušen)

7.3. Rozhodčí komise

Rozhodčí komise je národní odvolací institucí pro oblast MP97, SŘ a propozic soutěží ve smyslu pravidla 93C MP97. Odvolání k rozhodčí komisi lze podat ve lhůtě do 15 dnů od rozhodnutí ve věci původního odvolání podaného ve shodě s pravidlem 93A,B MP97. Při podání se skládá kauce 200 Kč. Kauce propadne, jestliže rozhodčí komise rozhodne, že odvolání bylo bezdůvodné. 

 

7.4. (zrušen)

7.4. Disciplinární komise

Odvolání a stížnosti týkající se porušení stanov ČBS, pravidel společenského chování a ostatních disciplinárních otázek řeší disciplinární komise ČBS. Odvolání a stížnosti, které požadují disciplinární postih, se podávají do 15 dnů od okamžiku, kdy byla nesrovnalost zjištěna.

 

7.5. Národní odvolací Odvolací výbor ČBS

Národní odvolací výbor ČBS je národní odvolací institucí pro oblast MP97, SŘ a propozic soutěží ve smyslu pravidla 93C MP97.

Odvolání k národnímu odvolacímu výboru ČBS lze podat ve lhůtě do 30 dnů od napadeného rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí rozhodčí nebo disciplinární komise ČBS řeší odvolací výbor ČBS. Odvolání mohou podat všichni účastníci předchozího řízení ve lhůtě do 3 měsíců od doručení rozhodnutí. Při podání se skládá kauce 200 Kč. Kauce propadne, jestliže národní odvolací výbor ČBS rozhodne, že odvolání bylo bezdůvodné.

Rozhodnutí národního odvolacího výboru ČBS je konečné.

ª