Příloha č.5:  Klasifikace dražebních systémů

1.       Cíle

Cílem této klasifikace dražebních systémů je sjednotit klasifikaci dražebních systémů ČBS s politikou WBF/EBL a zajistit pro všechny soutěžící na turnajích ČBS rovné podmínky soutěže.

Změny a dodatky mohou vstoupit v platnost až po 2 měsících od vyhlášení.

2.       Definice

2.1      Obecné

Průměrný list            10-bodový list bez rozlohových hodnot

Slabý                        [PJ1] síla listu alespoň o krále nižší než u prům. listu

Silný                         síla listu alespoň o krále vyšší než u prům. listu

Přirozené                 hláška nebo zahrání, které není konvenční (dle definice v MPSB)

Délka                        alespoň 3-list

Krátkost                    max. dubl

Dlouhý zápas           zápas o 17 a více rozdáních

Krátký zápas            zápas o méně než 17 rozdáních

2.2      Vysoce umělé systémy

Pro účely této klasifikace, Vysoce umělý systém (VUS) znamená jakýkoli systém, který obsahuje  aspoň jeden z následujících rysů jako partnerskou dohodu:

a)      Zahajovací hláška PAS nevylučuje list standardně považovaný za hodný zahájení v barvě nebo v BT na prvém stupni[DS2] 

b)      Partnerská dohoda připouští zahajovací hlášku na prvém stupni, která je nebo může být slabší než PAS

c)      Zahájení na 1. stupni může být použito s listem o krále i více slabším, než je průměrný list

d)      Zahájení na 1. stupni slibuje v určité barvě buď délku nebo krátkost.

e)      Zahájení na 1. stupni slibuje buď délku v určité barvě nebo délku v jiné barvě.

Výjimka: zahájení 1 v levné v systémech se silným trefem nebo kárem

2.3      Rozdělení systémů

Popis systému bude označen aspoň jedním z následujících způsobů :

barevnou nálepkou;
příslušným jménem barvy;
zaškrtnutím v políčku na konvenční kartě vedle příslušné barvy – v souladu s následujícími popisy:

Zelený    Přirozený

Modrý     Silný tref/káro, kde zahájení 1tref/káro je vždy silné

Červený  Umělý: tato kategorie zahrnuje všechny umělé systémy, které nespadají pod definici systémů VUS (viz níže definice Žlutého systému), nebo mezi systémy se silným trefem/kárem (viz. Modrý).

Příkladem může být systém, kde zahájení 1 tref má 3 varianty – přirozená trefová barva, pravidelný list konkrétní síly nebo silný tref; nebo systém, ve kterém se základní postupy (jiné než  bodová pásma pro zahájení BT) mění v závislosti na pozici, manších apod.; nebo systém, který v potenciálně soutěžní dražbě používá konvenční 'slabé' či 'mnohovýznamové' hlášky (ať obsahují slabé varianty či nikoliv), jiné než ty, které jsou popsané v hlavní části WBF Convention Booklet

Žlutý   Vysoce umělý systém (VUS), jak je definován výše.

2.4 Hnědé konvence

Následující konvence nebo dohody jsou klasifikovány jako Hnědé:

a) Jakékoli zahájení od 2 trefů do 3 piků, které:

i) může být slabé (podle dohody může být použito se silou nižší, než je průměrná)  A ZÁROVEŇ
ii) neslibuje nejméně 4-list ve známé barvě

Výjimka: Hláška vždy slibuje nejméně 4-list ve známé barvě, pokud je list slabý. Neslibuje-li alespoň 4-list, musí být list minimálně o krále silnější, než průměrný list. (Vysvětlení: když všechny slabé významy hlášky slibují alespoň 4-list ve známé barvě a silné významy list minimálně o krále silnější, než je průměrný list, nejedná se o Hnědou konvenci)

Výjimka: Zahájení 2 v levné slibující slabý dvoutrik (alespoň 5-list) v libovolné drahé barvě (může, ale nemusí, obsahovat i silné varianty), včetně zahájení, které ve slabé variantě nese dodatečnou informaci o ostatních barvách (např. Wilkosz).

b) Zásah na přirozené otevření na 1. stupni, který neslibuje aspoň 4-list ve známé barvě

            Výjimka: přirozený zásah v NT

            Výjimka: jakýkoli cue-bid, který ukazuje silný list

Výjimka: cue-bid známé barvy skokem jako dotaz na zádrž do 3NT

c) Jakékoli slabé dvoubarevné hlášky na 2. nebo 3. stupni, které mohou být učiněny s jednou barvou 3-listou i kratší

d) Klamavé hlášky povolované či dokonce požadované systémem.

e) Žádné z předchozích omezení neplatí při obraně proti silným umělým zahájením nebo v obraně proti Hnědým konvencím či VUS metodám

Doplnění ke klasifikaci systémů (odstavec 2.3): užívá-li pár systém s nejméně jednou Hnědou konvencí, musí být tato informace uvedena hned vedle typu systému.

2.5      Šifrované signály (markování)

Jako doplnění k výše uvedeným omezením licitačních metod a konvencí, hráči nesmí užívat metody markování, kterými je sdělována zpráva nebo zprávy tak, že jim hlavní hráč nemůže rozumět, neboť šifrovací klíč je k dispozici pouze obráncům. (tzn. šifrované signály jsou zakázány)

2.6      Náhodná zahájení

Je zakázáno zahajovat s listy slabšími než 8 HCP, není-li typ listu dále definován.

3.       Povolené systémy na turnajích ČBS

Podle povolených a zakázaných systémů na turnajích pořádaných ČBS jsou soutěže rozděleny do tří kategorií:

Kategorie 1:    

                        Na těchto soutěžích budou povoleny všechny druhy systémů (za podmínky náležitého objasnění), ale družstvo užívající VUS systém musí předložit konvenční karty předem v souladu s propozicemi a bude omezeno v právech na posazení takto:

                        Kdykoli se tým, jehož alespoň jeden pár užívá VUS systém, utká s týmem, který takový pár nemá, tým s VUS bude hostující tým a sedá si první ve všech  sestavách utkání.

                        Hrají-li proti sobě dva týmy, které používají VUS, nejsou zavedena žádná speciální opatření.

Kategorie 2:   

                       Užívání VUS je zakázáno.

                         Hnědé konvence budou povoleny (za podmínky náležitého objasnění), ale hráči, kteří  je používají, musí předložit své konvenční karty předem v souladu s propozicemi. Zároveň musí být poskytnuty zásady doporučené obrany proti těmto konvencím.

Kategorie 3:   

                        Užívání VUS i Hnědých konvencí je zakázáno.

 

Propozice soutěže stanoví, do které z výše uvedených kategorií soutěž spadá. Nestanoví-li propozice jinak, je soutěž kategorie 3.

 

4.       Popis systému

 

V  soutěžích kategorie 1, kde jsou VUS povoleny, je každý pár, užívající takovýto systém, povinen (navíc ke standardně vyplněným konvenčním a doplňkovým kartám) na začátku soutěže předložit kompletní systém v českém nebo anglickém jazyce.

Páry, které užívají Zelené, Modré a Červené systémy, je předkládat nemusí, nicméně je jim doporučeno, aby i ony na začátku soutěže předložily svůj kompletní systém.

Pokud dvojice před začátkem turnaje předloží svůj kompletní systém, vedoucí turnaje i odvolací výbor jej pokud možno využijí při rozhodování o správnosti vysvětlování u stolu.

 

5.         Konveční karty a Doplňkové karty

 

Princip náležitého objasnění vyžaduje, aby soutěžící plně objasnili všechny konvence a dohody vyžadující přípravu obrany. K tomuto účelu používají páry Doplňkové karty (Supplementary Sheets) jako přídavek ke konvenčním kartám.

       Formát Doplňkových karet není pro žádné soutěže přesně určen, za předpokladu, že jednotlivé body na Doplňkové kartě jsou správně očíslovány, aby odpovídaly číslovaným odkazům na konvenční kartě. Doplňkové karty musí být dobře čitelné a jednotlivé (očíslované) body musí být odděleny výraznými silnými čarami. Ačkoli je na místě stručnost, zvláště pro soutěže kategorie 2 a kategorie 3, nesmí tím utrpět princip úplného objasnění.

       Všechny konvence a dohody vyžadující přípravu obrany musí být uvedeny v přední pravé části konvenční karty. Musí být vysvětleny a plně rozepsány (včetně dohod v soutěžní dražbě) v příslušné části konvenční karty, nebo pokud tam není dostatečné místo, v prvních bodech na Doplňkové kartě.

       Přední pravá část konvenční karty musí obsahovat:

                        i) Všechna umělá zahájení (kromě silných zahájení 1 tref nebo 2 trefy)

ii) Odpovědi na přirozená zahájení, které jsou slabé a konvenční

iii) Všechny konvenční obranné hlášky používané na přirozená zahájení jedna v barvě (všechny dvoubarevné zásahy by měly být popsány detailně; nejlepší způsob, jak to udělat, je napsat: „Dvoubarevky“ a připojit příslušné číslo bodu na Doplňkové kartě, který uvádí detaily).

Jestliže hráč použije jakoukoli hlášku, která by zde měla být popsána, ale která byla vynechána, a jeho protivníci se nedostanou do svého nejlepšího závazku, bude se obvykle předpokládat, že byli poškozeni tím, že neměli možnost připravit si obranu. Provinilý pár může být potrestán procedurální pokutou.

Kterýkoli pár hrající VUS nebo používající Hnědou konvenci má zvláštní povinnost uvést kompletní vysvětlení všech takových hlášek a následných pokračování (zvláště soutěžních pokračování). Jestliže pár použije dražbu, která není plně popsána, pak nastává stejná situace popsaná v předchozím odstavci.

Pro každý turnaj kategorie 1 nebo 2 stanoví propozice datum uzávěrky příjmu popisů systému a adresu, na kterou musí hráči používající VUS nebo Hnědé konvence poslat popis systému (resp. úplný popis Hnědých konvencí u hráčů nepoužívajících VUS) a konvenční karty spolu s kontakty (nejlépe emailovými adresami) na osoby schopné nejlépe zodpovědět dotazy ohledně systému. Hráči mají povinnost získat takové informace, aby mohli splnit tento požadavek. Při nesplnění tohoto požadavku nebude hráčům užití VUS nebo Hnědých konvencí povoleno. Problémy se systémy by měly být oznámeny předsedovi Soutěžně organizační komise nebo jeho zástupci ve shodě s propozicemi soutěže.

Po vypršení termínu pro odeslání systému budou pro změny konvenčních karet a Doplňkových karet u VUS systémů a Hnědých konvencí platit následující pravidla:

a) Odstranění údaje bude povoleno po souhlasu předsedy Soutěžně organizační komise nebo jeho zástupce.

b) Nahrazení dohody jinou dohodou nebo přidání nové dohody, která není Hnědou konvencí, bývá obvykle povoleno. Dobu, od níž může být nová dohoda používána, určí předseda Soutěžně organizační komise, ale obvykle tato nová dohoda bude moci být použita až následujícího dne po jejím zveřejnění pro ostatní soutěžící.

c) Nebude povoleno ani nahrazení jedné Hnědé konvence jinou Hnědou konvencí, ani přidání nové Hnědé konvence.

Je důležité, aby si hráči uvědomili, že výše uvedená pravidla budou striktně vyžadována.

 

6.         Obrana proti Žlutým systémům (VUS) a Hnědým konvencím

 

Pro soutěže v kategorii 1 budou platit následující pravidla obrany proti VUS systémům.

i) Pár hrající proti páru používajícímu VUS předá soupeři dvě (dobře čitelné) kopie své obrany proti VUS v příslušném čase a na příslušném místě před začátkem příslušného sezení, tak jak bude uvedeno v propozicích soutěže. Takovéto obrany jsou považovány za součást konvenční karty.

ii) Při přípravě obrany proti VUS mají páry používající Zelený, Modrý nebo Červený systém dovoleno změnit svůj systém včetně zahájení. Páry používající VUS změnit zahájení dovoleno nemají.

iii) Pár používající VUS musí písemně informovat své soupeře (dvě dobře čitelné kopie) o své protiobraně před startem daného sezení. Při přípravě této protiobrany nemají páry používající VUS dovoleno změnit žádný z vysoce umělých aspektů svého systému.

V soutěžích kategorie 1 a kategorie 2 budou pro páry hrající proti soupeřům používajícím Hnědé konvence platit následující pravidla:

Pár si může připravit psanou obranu proti jakékoli Hnědé konvenci. Taková obrana bude předána soupeřům (dvě dobře čitelné kopie) v příslušném čase a na příslušném místě před začátkem příslušného sezení, jak bude upřesněno v propozicích soutěže. Psané obrany proti Hnědým konvencím jsou považovány za část konvenční karty.

 

7.         Počet systémů povolený pro jeden tým

 

V týmových soutěžích kategorie 1 může každý tým používat nejvýše 4 systémy, které jsou Červené nebo Žluté, z nichž přitom mohou být maximálně 3 Žluté. Systém, pro účely tohoto bodu, může obsahovat různé metody pro různé stavy manší.

Oba členové páru musí používat stejné metody v dražbě i sehrávce.


 [PJ1] Nejde jen o bodovou sílu, v úvahu se bere hrací síla – např. list xx-xxx-AKQJxxx-x lze považovat za silný, nikoli průměrný. Možná by to stálo za poznámku do textu.

 [DS2]Doporučoval bych ponechat označení bodů písmeny, aby se na ně dalo snadno odvolávat.