Popis incidentu

Ústředí Českého bridžového svazu

p. Vladimír Vondřich, předseda ČBS

 

Disciplinární zpráva

 

Dne 17.10.2009 došlo ve 2.kole párového turnaje VC Prahy k následujícímu incidentu. Jako vedoucí turnaje jsem byl přivolán Z.Laurem k rozhodnutí k rozdání 25. Rozhodl jsem, že v tomto rozdání hráč Chvalina využil neoprávněnou informaci z váhání hráče Hebáka a upravil výsledek dosažený u stolu. Moje rozhodnutí oba členové páru Hebák – Chvalina nevhodně komentovali, hráč Chvalina vulgárním způsobem. Následně oba oznámili, že v turnaji nebudou pokračovat a opustili sál.

Předávám tuto informaci k disciplinárnímu řízení.

 

Vladimír Machát

V Praze 18.10.2009

 

 

Rozhodnutí Disciplinární komise

 

Disciplinární komise ve složení Jan Martynek ml. (předseda), Pavel Sajal a Petr Pulkrab (členové) rozhodla v Praze dne 8.1.2010 v případu obviněných Petra Hebáka a Jaroslava Chvaliny, hráčů klubu BK VŠE, na základě podnětu podaného 18.10.2009 Vladimírem Machátem, takto:

 

Obviněný Petr Hebák porušil ustanovení §41  Disciplinárního řádu, proto mu Disciplinární komise uděluje trest napomenutí.

 

Obviněný Jaroslav Chvalina porušil ustanovení §41  Disciplinárního řádu, proto mu Disciplinární komise uděluje trest napomenutí.

 

Odůvodnění:

 

            Dne 18.10.2009 obdržel předseda ČBS Vladimír Vondřich podnět k zahájení disciplinárního řízení k prošetření možného přestupku hráčů Petra Hebáka a Jaroslava Chvaliny, kteří dle cit. podnětu měli v průběhu 2. kola VC Prahy opustit hrací sál a hráč Jaroslav Chvalina měl vulgárním způsobem komentovat rozhodnutí vedoucího turnaje, které opuštění  hracího sálu předcházelo. Dne 23.10.2009 byla jmenována shora uvedená Disciplinární komise, která měla za úkol podnět prošetřit.

           

            Disciplinární komise v průběhu zjišťování okolností týkajících se projednávaného přestupku ověřila, že oba obvinění skutečně opustili  na začátku 2. kola VC Prahy hrací sál. Oba obvinění uvedli, že důvodem opuštění byl zejména nepříznivý zdravotní stav hráče J. Chvaliny, značně se vlekoucí první kolo soutěže, v důsledku čehož vznikly hráči J. Chvalinovi problémy s dopravou do místa bydliště. Nepřímým důvodem opuštění hrací místnosti bylo též rozhodnutí vedoucího turnaje Vladimíra Macháta o výsledku rozdání č. 25.

            Zdravotní problémy hráče J. Chvaliny byly potvrzeny svědectvím hráče Viktora Kolínského. Hráč Viktor Kolínský dále potvrdil, že vulgární výrok hráče J. Chvaliny spočíval ve větě „Já se na to vyseru“.

            Vedoucí turnaje Vladimír Machát k projednávanému přestupku nad rámec podnětu z 18.12.2009 uvedl, že ihned po rozhodnutí hráč P. Hebák vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím vedoucího k rozdání č. 25 a prohlásil, že hrát takový turnaj ho nebaví. Hráč J. Chvalina pak hlasitě neakceptoval a komentoval rozhodnutí vedoucího turnaje a pronesl vulgární výrok, načež oba hráči opustili hrací místnost.

           

            V průběhu projednání přestupku konaného dne 14.12.2009 oba obvinění potvrdili skutečnosti, které uvedli ve fázi zjišťování okolností týkajících se projednávaného přestupku. Současně doplnili, že před svým odchodem z hrací místnosti svůj záměr nepokračovat v turnaji oznámili. Nepamatují si však, zda-li tak učinili přímo vůči vedoucímu turnaji. Vedoucí turnaje V. Machát uvedl, že si není vědom, že by mu obvinění oznámili svůj úmysl nepokračovat ve VC Prahy. 

            Hráč J. Chvalina závěrem vyjádřil lítost nad svým jednáním. Hráč P. Hebák závěrem uvedl, že by při posuzování  disciplinárního přestupku mělo být vzato v úvahu rozhodování vedoucího turnaje V. Macháta o výsledku rozdání č. 25.

           

            Na základě zjištěných skutečností Disciplinární komise dospěla k závěru, že obvinění Petr Hebák a Jaroslav Chvalina se odstoupením z turnaje dopustili nesportovního chování dle §41 Disciplinárního řádu. Takové jednání Disciplinární komise považuje za obecně nepřijatelné a způsobující značné komplikace pořadateli i vedoucímu turnaje (čehož si oba obvinění, s ohledem na jejich zkušenosti a hráčskou úroveň, museli být vědomi), to zvláště za situace, kdy Disciplinární komise nemá za prokázané, že by obvinění oznámili svůj úmysl nepokračovat v turnaji přímo vedoucímu turnaje. Rozhodnutí vedoucího turnaje o odehraném rozdání, jakkoliv by jej hráči mohli považovat za sporné či nesprávné, přitom v žádném případě hráče neopravňuje k odstoupení z probíhajícího turnaje, když proti rozhodnutí vedoucího turnaje je možno podat odvolání.

            Disciplinární komise se dále kloní k závěru, že uvedení výroku „Já se na to vyseru“ hráčem J. Chvalinou nelze podřadit pod Nesportovní chování s užitím vulgárních slov či gest vůči účastníkovi turnaje, organizátorovi nebo funkcionářovi ČBS ve smyslu §44 odst. 2 Disciplinárního řádu.   

            Vzhledem pak k tomu, že v průběhu projednávání přestupku  byla prokázána zdravotní indispozice hráče J. Chvaliny a oba obvinění dosud nebyli disciplinárně potrestáni, považuje Disciplinární komise tyto skutečnosti za polehčující okolnosti. Disciplinární komise proto rozhodla  udělení nejmenšího možného trestu.

 

 

Poučení o odvolání:

 

            Proti tomuto rozhodnutí je možné odvolání k Ústředí ÚČBS do 14 dnů od obdržení rozhodnutí. Odvolání je možno podat kterémukoliv ze členů Disciplinární komise, a to písemně nebo elektronicky.

 

 

 

 

 

V Praze dne 8.1.2010

 

 

Jan Martynek ml.                                Pavel Sajal                              Petr Pulkrab

(jan.martynek@ak-nbn.cz)                 (sajal@volny.cz)                     (petr.pulkrab@gmail.com)