Velké Karlovice 2004

 

Bridzovy tyden Herold Ostrava - Velke Karlovice 24.-31.7.2004
=============================================================
 
Fotografie

Blesk druzstev

 +-------------------------------------------------------------------------+
 |Por. Druzstvo          VP  IMP  Zapasy  Prumer VP +-VP/IMP|
 +-------------------------------------------------------------------------+
 | 1.| 3 Work         | 74 | 73 |  9   |   8.2 |  /  |
 | 2.| 13 Kapr         | 73 | 59 |  9   |   8.1 |  /  |
 | 3.| 11 Klasik        | 67 | 74 |  9   |   7.4 |  /  |
 | 4.| 6 Kelti         | 65 | 42 |  9   |   7.2 |  /  |
 | 5.| 4 PCB          | 63 | 33 |  9   |   7  |  /  |
 | 6.| 8 Mix          | 62 | 30 |  9   |   6.9 |  /  |
 | 7.| 2 Lepkouni       | 59 | 21 |  9   |   6.6 |  /  |
 | 8.| 7 Muzea         | 58 | 20 |  9   |   6.4 |  /  |
 | 9.| 14 Sova         | 58 |  7 |  9   |   6.4 |  /  |
 | 10.| 19 Zeryk         | 57 | 20 |  9   |   6.3 |  /  |
 | 11.| 5 Pile         | 56 | -2 |  9   |   6.2 |  /  |
 | 12.| 10 Kosice        | 55 | -6 |  9   |   6.1 |  /  |
 | 13.| 17 Fiakr         | 50 |  3 |  9   |   5.6 |  /  |
 | 14.| 15 Prabr         | 50 | -23 |  9   |   5.6 |  /  |
 | 15.| 16 Brva         | 49 | -19 |  9   |   5.4 |  /  |
 | 16.| 12 Polska        | 48 | -35 |  9   |   5.3 |  /  |
 | 17.| 18 Bety         | 46 | -28 |  9   |   5.1 |  /  |
 | 18.| 9 Herold1        | 37 | -55 |  9   |   4.1 |  /  |
 | 19.| 20 Parduba        | 35 | -45 |  9   |   3.9 |  /  |
 | 20.| 1 Mystery        | 18 |-169 |  9   |   2  |  /  |
 +-------------------------------------------------------------------------+

 +-------------------------------------------------------------------------+
 | 1 Mystery       Polatkova-Prerovsky   Gerychova-Bezdechova   |
 | 2 Lepkouni      Novatkova-Novatek    Heroutova-Vachtartik   |
 | 3 Work        Jaros-Minaritek     Novotny-Sagan      |
 | 4 PCB         Pokorna-Tomtikova    Batelova-Batela     |
 | 5 Pile        Mokran-Trepat      Sucha-Smidtova      |
 | 6 Kelti        Cechova-Sovova      Cech Jar.-Subrt     |
 | 7 Muzea        Dittrichova-Dittrich   Tobiasova-Rasocha    |
 | 8 Mix         Matejovitova-Stach    Cech Jan-Herout     |
 | 9 Herold1       Gerhardova-Mitova    Novotna A.-Novotna H.  |
 |10 Kosice       Klimtik-Menyhert     Hornak-Vysocky      |
 |11 Klasik       Ochvat-Rezek       Severska-Betka      |
 |12 Polska       Malewicz-Malewicz    Hugiel-Hugiel      |
 |13 Kapr        Stachowski-Waligorski  Schulzova-Lastovitka   |
 |14 Sova        Jiranek-Pientka     Jabornicky-Kasak     |
 |15 Prabr        Ticha-Volak       Tesikova-Vlasak     |
 |16 Brva        Balounova-Melicharova  Fidrmuc-Hauschwitz    |
 |17 Fiakr        Fiserova-Fiser      Kaniova-Kania      |
 |18 Bety        Kotesovc.-Pospichalova  Pavlovska-Pavlovsky   |
 |19 Ueryk        Freundova-Shonova    Maternova-Knakal     |
 |20 Parduba       Parduba-Talpa      Pardubova-Rovinska    |
 +-------------------------------------------------------------------------+

      +-------------------------------------------------------+
      |   Butler po 10. kole - Karlovice 2004 - Patton   |
      +-------------------------------------------------------+
      |Por. Hraci          IMP/rozd. IMP  Rozdani |
      +-------------------------------------------------------+
      | 1.| Ochvat-Rezek       | 2.67 |  72|  27  |
      | 2.| Stachowski-Waligorski  | 2.41 |  65|  27  |
      | 3.| Cech Jar.-Subrt     | 1.96 |  53|  27  |
      | 4.| Jaros-Minaritek     | 1.78 |  48|  27  |
      | 5.| Matejovitova-Stach    | 1.48 |  40|  27  |
      | 6.| Ticha-Volak       | 1.41 |  38|  27  |
      | 7.| Novatkova-Novatek    | 1.37 |  37|  27  |
      | 8.| Novotny-Sagan      | 1.19 |  32|  27  |
      | 9.| Freundova-Shonova    | 1.15 |  31|  27  |
      | 10.| Dittrichova-Dittrich   | 1.07 |  29|  27  |
      | 11.| Batelova-Batela     | 1.04 |  28|  27  |
      | 12.| Jabornicky-Kasak     | 0.93 |  25|  27  |
      | 13.| Klimtik-Menyhert     | 0.81 |  22|  27  |
      | 14.| Hugiel-Hugiel      | 0.70 |  19|  27  |
      |  | Mokran-Trepat      |    |  19|  27  |
      | 16.| Pokorna-Tomcikova    | 0.63 |  17|  27  |
      | 17.| Severska-Betka      | 0.52 |  14|  27  |
      |  | Schulzova-Lastovitka   |    |  14|  27  |
      | 19.| Kotesovc.-Pospichalov  | 0.44 |  12|  27  |
      | 20.| Fiserova-Fiser      | 0.41 |  11|  27  |
      | 21.| Pardubova-Rovinska    | 0.30 |  8|  27  |
      | 22.| Fidrmuc-Hauschwitz    | 0.07 |  2|  27  |
      | 23.| Cechova-Sovova      | -0.04 |  -1|  27  |
      | 24.| Maternova-Knakal     | -0.11 |  -3|  27  |
      | 25.| Cech Jan-Herout     | -0.22 |  -6|  27  |
      | 26.| Kaniova-Kania      | -0.41 | -11|  27  |
      | 27.| Tobiasova-Rasocha    | -0.44 | -12|  27  |
      | 28.| Novotna A.-Novotna H.  | -0.59 | -16|  27  |
      |  | Jiranek-Pientka     |    | -16|  27  |
      | 30.| Heroutova-Vachtartik   | -0.67 | -18|  27  |
      | 31.| Hornak-Vysocky      | -0.96 | -26|  27  |
      |  | Sucha-Smidtova      |    | -26|  27  |
      | 33.| Balounova-Melicharova  | -1.00 | -27|  27  |
      | 34.| Gerhardova-Mitova    | -1.74 | -47|  27  |
      | 35.| Tesikova-Vlasak     | -1.96 | -53|  27  |
      | 36.| Pavlovska-Pavlovsky   | -2.00 | -54|  27  |
      | 37.| Malewicz-Malewicz    | -2.07 | -56|  27  |
      | 38.| Parduba-Talpa      | -2.19 | -59|  27  |
      | 39.| Polatkova-Prerovsky   | -2.67 | -72|  27  |
      | 40.| Gerychova-Bezdechova   | -4.93 | -133|  27  |
      +-------------------------------------------------------+


   V.Karlovice 04-IMP
   ==================
 *** North *** 

Rank  No     Pair                 Result

 1.  4 Schulzova-Lastovicka            36   1.500 IMP
 2.  1 Fidrmuc-Hauschwitz             27   1.125 IMP
 3.  10 Hornak-Vysocky               21   0.875 IMP
 4.  2 Jiranek-Pientka              15   0.625 IMP
 5.  8 Cechova-Cech Jar.             -3  -0.125 IMP
 6.  11 Jabornicky-Kasak              -8  -0.333 IMP
 7.  5 Bambas-Subrt                -9  -0.375 IMP
 8.  12 Stachowski-Waligorski           -12  -0.500 IMP
    9 Ochvat-Rezek               -12  -0.500 IMP
 10.  6 Klimcik-Menyhert             -13  -0.542 IMP
 11.  7 Maternova-Glac              -42  -1.750 IMP
 12.  3 Matejovicova-Stach            -44  -1.833 IMP

 *** East *** 

Rank  No     Pair                 Result

 1.  19 Novackova-Novacek             59   2.458 IMP
 2.  22 Ruzicka-Tomas               33   1.375 IMP
 3.  15 Hugiel-Hugiel               25   1.042 IMP
 4.  21 Balounova-Melicharova           23   0.958 IMP
 5.  23 Heroutova-Herout              21   0.875 IMP
 6.  16 Jaros-Minaricek              17   0.708 IMP
 7.  18 Pokorna-Tomcikova             12   0.500 IMP
 8.  20 Novotna A.-Vachtarcik           -5  -0.208 IMP
 9.  17 Mokran-Sucha               -20  -0.833 IMP
 10.  14 Kostkova-Kratky              -31  -1.292 IMP
 11.  24 Malewicz-Malewicz             -38  -1.583 IMP
 12.  13 Smidtova-Trepac              -52  -2.167 IMP


   V.Karlovice 04-top
   ==================

Rank  No     Pair               Sess. 1 Sess. 2 Sess. 3  Result

 1.  44 Schulzova-Lastovicka            60.91  69.58  58.13   62.93
 2.  22 Jabornicky-Kasak              69.41  64.51  54.03   62.65
 3.  8 Cechova-Cech Jar.             70.51  60.58  50.64   60.58
 4.  45 Pokorna-Hlavac               51.98  69.14  55.04   58.90
 5.  42 Cech Jan-Herout              59.80  62.59  54.10   58.80
 6.  46 Porazilova-Sovova              0.00  54.72  60.53   57.63
 7.  27 Hornak-Vysocky               52.38  52.45  64.93   56.59
 8.  40 Freundova-Shonova             58.15  57.52  53.75   56.47
 9.  6 Ruzicka-Tomas               50.18  60.14  59.07   56.46
 10.  23 Jiranek-Pientka              53.10  54.11  62.09   56.43
 11.  11 Novotny-Sagan               50.64  54.72  63.83   56.40
 12.  19 Jaros-Minaricek              58.06  57.43  52.38   55.96
 13.  3 Batelova-Batela              49.45  57.34  60.62   55.81
 14.  30 Ochvat-Rezek                48.81  52.88  62.55   54.90
 15.  25 Stachowski-Waligorski           55.77  60.14  48.08   54.66
 16.  20 Hugiel-Hugiel               49.36  57.34  54.67   53.79
 17.  41 Tomcikova-Nesvadba             50.99  51.57  57.69   53.48
 18.  32 Talpa-Toufar                50.82  57.17  50.27   52.76
 19.  12 Heroutova-Vachtarcik            52.88  50.87  52.56   52.10
 20.  31 Severska-Becka               51.29  48.16  56.59   52.03
 21.  1 Stachova-Stach               51.37  50.00  52.11   51.16
 22.  14 Novackova-Novacek             48.90  52.10  51.74   50.91
 23.  21 Pardubova-Knakal              52.36  51.75  47.80   50.64
 24.  7 Kotesovcova-Pospichalova          53.48  47.47  50.73   50.56
 25.  2 Dittrichova-Dittrich            47.16  52.27  51.47   50.30
 26.  36 Klimcik-Menyhert              49.01  48.43  51.74   49.74
 27.  18 Novotna A.-Novotna H.           53.85  52.53  41.76   49.38
 28.  28 Fidrmuc-Hauschwitz             54.27  43.79  49.73   49.13
 29.  26 Ticha-Volak                44.78  50.61  51.65   49.01
 30.  9 Mokran-Trepac               51.47  45.28  48.53   48.43
 31.  38 Maternova-Rovinska             47.25  48.25  44.69   46.73
 32.  15 Balounova-Melicharova           43.68  44.93  49.27   45.96
 33.  33 Malewicz-Malewicz             50.40  45.19  40.66   45.29
 34.  35 Sucha-Smidtova               43.15  50.44  42.03   45.26
 35.  29 Bambas-Subrt                52.20  47.29  35.16   44.88
 36.  4 Tobiasova-Rasocha             41.03  44.67  45.51   43.74
 37.  13 Kaniova-Kania               46.14  45.37  38.39   43.30
 38.  5 Fiserova-Fiser               47.07  42.31  39.10   42.83
 39.  16 Kopecka-Prassova              49.18  37.59  39.10   41.96
 40.  34 Damsova-Pinkasova             43.65  36.89  41.12   40.47
 41.  43 Tesikova-Vlasak              54.86  29.51  37.44   40.23
 42.  39 Gerhardova-Micova             33.93  42.22  39.82   38.78
 43.  10 Glac-Kratky                35.71  38.72  39.65   38.03
 44.  24 Pavlovsky                 31.87  42.13  0.00   37.00
 45.  37 Polackova-Prerovsky            35.60  32.87  38.10   35.52
 46.  17 Gerychova-Kostkova             40.29  23.65  0.00   31.97


   V.Karlovice 04-indiv.
   =====================

Rank  No     Player                Result

 1.  18 Tomas                    67.56 %
 2.  44 Tomcikova                  61.76 %
 3.  51 Minaricek                  61.01 %
 4.  38 Pokorna                   59.97 %
 5.  48 Novotna A.                 59.38 %
    6 Malewicz                  59.38 %
 7.  34 Dittrichova                 58.93 %
 8.  32 Shonova                   58.63 %
 9.  55 Vysocky                   58.33 %
    8 Cech Jan                  58.33 %
 11.  53 Ochvat                   57.44 %
 12.  17 Knakal                   56.85 %
 13.  3 Jiranek                   56.70 %
 14.  13 Becka                    56.55 %
    7 Mokran                   56.55 %
 16.  29 Lastovicka                 56.10 %
 17.  40 Micova                   55.51 %
 18.  25 Smidtova                  54.61 %
 19.  42 Kratky                   54.02 %
    11 Melicharova                 54.02 %
 21.  19 Hornak                   53.57 %
 22.  2 Stachowski                 53.13 %
 23.  43 Fidrmuc                   52.53 %
 24.  50 Heroutova                  52.08 %
    45 Klimcik                   52.08 %
 26.  49 Novacek                   51.79 %
 27.  1 Kasak                    51.34 %
 28.  41 Hugiel                   50.45 %
 29.  22 Menyhert                  50.00 %
 30.  24 Rezek                    49.85 %
 31.  12 Kostkova                  49.70 %
 32.  56 Subrt                    49.55 %
 33.  28 Freundova                  49.40 %
 34.  31 Pientka                   49.11 %
 35.  60 Bambas                   48.96 %
    16 Prerovsky                  48.96 %
 37.  21 Schulzova                  47.92 %
    10 Vachtarcik                 47.92 %
 39.  54 Sagan                    47.77 %
 40.  37 Hauschwitz                 47.47 %
 41.  58 Sovova                   47.02 %
 42.  15 Cech Jaroslav                46.88 %
 43.  52 Novotna H.                 46.43 %
 44.  35 Jabornicky                 46.28 %
 45.  4 Herout                   45.68 %
 46.  5 Tobiasova                  44.94 %
 47.  46 Trepac                   44.20 %
 48.  36 Dittrich                  43.60 %
 49.  59 Fiser                    43.45 %
 50.  20 Sucha                    43.30 %
 51.  14 Cechova                   42.11 %
 52.  26 Novotny                   41.82 %
 53.  27 Severska                  40.33 %
 54.  57 Gerhardova                 38.99 %
    30 Kania                    38.99 %
 56.  39 Novackova                  38.24 %
 57.  9 Rasocha                   37.05 %
 58.  23 Polackova                  35.57 %
 59.  33 Bezdekova                  35.27 %
 60.  47 Gerychova                  34.67 %


   V.Karlovice 04-handicap
   =======================

Rank  No     Pair                 Result

 1.  39 Kaniova-Kania                63.45 %
 2.  37 Bambas-Subrt                61.16 %
 3.  38 Cech Jan-Herout               59.70 %
 4.  3 Pavlovska-Pavlovsky             59.06 %
 5.  31 Hugiel-Hugiel                58.61 %
 6.  42 Kopecka-Prassova              58.14 %
 7.  21 Severska-Becka               57.95 %
 8.  34 Stachowski-Waligorski            57.44 %
 9.  26 Fidrmuc-Hauschwitz             57.19 %
 10.  7 Heroutova-Vachtarcik            56.51 %
 11.  28 Fiserova-Fiser               56.28 %
 12.  33 Damsova-Pinkasova              55.07 %
 13.  5 Maternova-Rovinska             54.92 %
 14.  6 Jiranek-Pientka               54.83 %
 15.  2 Sucha-Mokran                54.78 %
 16.  46 Malewicz-Malewicz              54.07 %
 17.  32 Tobiasova-Rasocha              53.88 %
 18.  44 Gerychova-Horakova             53.56 %
 19.  17 Kasak-Sagan                 53.12 %
 20.  30 Polackova-Prerovsky             51.76 %
 21.  41 Gerhardova-Micova              50.90 %
 22.  4 Tesikova-Vlasak               50.70 %
 23.  12 Matejovicova-Stach             50.67 %
 24.  9 Parduba-Talpa                50.17 %
 25.  19 Balounova-Melicharova            49.92 %
 26.  29 Dittrichova-Dittrich            49.79 %
 27.  11 Pardubova-Knakal              49.63 %
 28.  35 Kotesovcova-Pospichalova          49.24 %
 29.  23 Pokorna-Tomcikova              47.42 %
 30.  40 Batelova-Batela               45.84 %
 31.  10 Cechova-Cech Jar.              45.19 %
 32.  1 Sovova-Toufar                45.04 %
 33.  22 Klimcik-Menyhert              44.95 %
 34.  36 Ochvat-Rezek                44.60 %
 35.  20 Ticha-Volak                 43.76 %
 36.  15 Smidtova-Trepac               43.60 %
 37.  43 Novackova-Novacek              43.34 %
 38.  25 Hornak-Vysocky               42.95 %
 39.  16 Freundova-Shonova              39.78 %
 40.  14 Minaricek-Kratky              39.00 %
 41.  18 Ruzicka-Tomas                38.14 %
 42.  27 Novotny-Novotna H.             37.01 %
 43.  8 Kostkova-Jabornicky             32.31 %
 44.  45 Schulzova-Lastovicka            28.24 %
 45.  13 Freitagova-Walovy              28.10 %


   V.Karlovice 04-losovany
   =======================
 *** North *** 

Rank  No     Pair                 Result

 1.  19 ---Cech Jar.-Lastovicka           63.52 %
 2.  10 Tomcikova-Minaricek             63.28 %
 3.  17 Pavlovska-Pavlovsky             57.30 %
 4.  13 Maternova-Knakal              55.43 %
 5.  8 ---Fidrmuc-Vysocky             52.99 %
 6.  11 Freundova-Ochvat              52.51 %
 7.  14 ---Herout-Novacek              51.20 %
 8.  20 Kotesovcova-Kratky             51.08 %
 9.  4 Pokorna-Jaros                50.24 %
 10.  5 Kaniova-Fiser                49.64 %
 11.  3 Balounova-Pientka              49.40 %
 12.  15 Kostkova-Jabornicky             48.09 %
 13.  1 ---Hornak-Prerovsky             47.73 %
 14.  16 Sucha-Mokran                47.49 %
 15.  7 Shonova-Becka                47.37 %
 16.  12 Gerhardova-Menyhert             46.63 %
 17.  6 Novotna H.-Volak              44.26 %
 18.  9 Pardubova-Parduba              42.82 %
 19.  2 Dittrichova-Waligorski           41.87 %
 20.  18 Fiserova-Kania               36.72 %

 *** East *** 

Rank  No     Pair                 Result

 1.  37 ---Glac-Rasocha               60.05 %
 2.  35 Severska-Kasak               57.89 %
 3.  26 Schulzova-Cech Jan             56.22 %
 4.  38 Ticha-Toufar                55.86 %
 5.  30 Micova-Klimcik               55.38 %
 6.  21 Heroutova-Tomas               55.26 %
 7.  24 Tobiasova-Jiranek              52.63 %
 8.  25 Novotna A.-Sagan              52.27 %
 9.  31 Polackova-Dittrich             52.06 %
 10.  29 Matejovicova-Novotny            50.24 %
 11.  36 Hugielowa-Malewicz             50.00 %
    28 Sovova-Stach                50.00 %
 13.  39 ---Bambas-Ruzicka              49.76 %
 14.  34 Novackova-Vachtarcik            49.16 %
 15.  27 Gerychova-Rezek               46.17 %
 16.  40 Melicharova-Hauschwitz           46.05 %
 17.  23 Smidtova-Trepac               44.02 %
 18.  22 Pospichalova-Talpa             43.66 %
 19.  33 Czerczak-Stachowski             36.27 %
 20.  32 Hugielowa-Malewicz             36.12 %


Hlavni soutez druzstev

 +-------------------------------------------------------------------------+
 |Por. Druzstvo          VP  IMP  Zapasy  Prumer VP +-VP/IMP|
 +-------------------------------------------------------------------------+
 | 1.| 3 Klasik        |193 | 87 |  11   |  17.5 |  /  |
 | 2.| 8 Sova         |187 | 83 |  11   |  17  |  /  |
 | 3.| 7 Mud          |185 | 64 |  11   |  16.8 |  /  |
 | 4.| 1 Ulan         |180 | 46 |  11   |  16.4 |  /  |
 | 5.| 11 Kosice        |178 | 63 |  11   |  16.2 |  /  |
 | 6.| 5 Lepkouni       |175 | 40 |  11   |  15.9 |  /  |
 | 7.| 9 Kelti         |172 | 25 |  11   |  15.6 |  /  |
 | 8.| 4 Kapr 2        |170 | 16 |  11   |  15.5 |  /  |
 | 9.| 12 ???          |156 | -28 |  11   |  14.2 |  /  |
 | 10.| 2 Pile         |144 | -66 |  11   |  13.1 |  /  |
 | 11.| 6 Brva         |126 |-130 |  11   |  11.5 |  /  |
 | 12.| 10 Herold        |103.5|-200 |  11   |   9.4 |-0.5/  |
 +-------------------------------------------------------------------------+

 +-------------------------------------------------------------------------+
 | 1 Ulan        Malewicz-Malewicz    Hugiel-Hugiel      |
 | 2 Pile        Mokran-Trepac      Sucha-Smidtova      |
 | 3 Klasik       Ochvat-Rezek       Severska-Becka      |
 | 4 Kapr 2       Cech Jan-Herout     Stachowski-Waligorski  |
 | 5 Lepkouni      Novackova-Novacek    Heroutova-Vachtarcik   |
 | 6 Brva        Balounova-Melicharova  Fidrmuc-Hauschwitz    |
 | 7 Mud         Novotny-Sagan      Schulzova-Lastovicka   |
 | 8 Sova        Jiranek-Pientka     Jabornicky-Kasak     |
 | 9 Kelti        Cechova-Sovova      Cech Jar.-Subrt     |
 |10 Herold       Novotna A.-Novotna H.  Kostkova-Ticha      |
 |11 Kosice       Klimtik-Menyhert     Hornak-Vysocky      |
 |12 ???         Jaros-Minaritek     Pokorna-Tomtikova    |
 +-------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Druzstvo        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Suma Por.|
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1 Ulan       |  25 17 16 16 21 7 16 10 21 14 17     | 180|  4|
| 2 Pile       | 5  14 16 16 17 10 11 19 16 11 9     | 144| 10|
| 3 Klasik      | 13 16  15 22 22 13 24 20 25 13 10     | 193|  1|
| 4 Kapr 2      | 14 14 15  12 19 16 16 16 16 12 20     | 170|  8|
| 5 Lepkouni     | 14 14 8 18  19 20 14 25 16 11 16     | 175|  6|
| 6 Brva       | 9 13 8 11 11  10 2 12 16 13 21     | 126| 11|
| 7 Mud        | 23 20 17 14 10 20   9 17 21 18 16     | 185|  3|
| 8 Sova       | 14 19 6 14 16 25 21  10 20 25 17     | 187|  2|
| 9 Kelti       | 20 11 10 14 5 18 13 20  23 13 25     | 172|  7|
|10 Herold      | 9 14 4 14 14 14 9 10 7   0 9     | 104| 12|
|11 Kosice      | 16 19 17 18 19 17 12 5 17 25  13     | 178|  5|
|12 ???        | 13 21 20 10 14 9 14 13 4 21 17      | 156|  9|
+-----------------------------------------------------------------------------+

Ridil a pocital: Dusan Slachta