Důvodová zpráva k návrhu stanov ČBS

Milí bridžoví přátelé!

Konference delegátů (KD) v roce 2001 i 2002 pověřily Ú ČBS přepracováním stanov ČBS tak, aby lépe zachycovaly trend rozvoje bridže ve světě i u nás. Několik změn již bylo připraveno, avšak většina delegátů na obou zmíněných konferencích se přiklonila ke stanovisku neprovádět drobné úpravy, ale stanovy po dobré přípravě a rozsáhlé diskusi zcela přepsat a nové znění předložit v květnu 2003 ke schválení.

Od začátku roku 2003 probíhala diskuse nad náměty k novým stanovám. V únoru 2003 Ú ČBS vybralo nástin nových stanov a začal se zpracovávat návrh paragrafovaného znění. V dubnu byl předložen k připomínkám všem členům a po zapracování těchto připomínek dostal návrh podobu, ve které ho Ú ČBS předloží KD. Abychom usnadnili orientaci v něm, a abychom předložili i důvody, které nás vedly k výběru alternativ, připojujeme tuto zprávu.

 

 

                                      I.    Základní ustanovení (§ 1 až § 5)

                                   II.    Cíle a předměty činnosti ČBS (§ 6 až § 7)

                                III.    Členové, jejich práva a povinnosti (§ 8 až § 11)

                                IV.    Orgány ČBS, jejich struktura a činnost (§ 12 až § 16)

                                   V.    Příjmy a hospodaření ČBS (§ 17)

                                VI.    Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 18)

 

 

Oddíl I – Základní ustanovení

V tomto oddíle je nově deklarováno, že:

Ø      považujeme bridž za sport,

Ø      používáme zkratku ČBS a pro zahraničí název Czech Bridge Federation (§ 2),

Ø      ČBS působí na území celé ČR - aby se zamezilo sporům v případě, že by v ČR vznikla jiná bridžová organizace (§ 3),

Ø      ČBS je a chce být členem národních i mezinárodních bridžových a sportovních svazů a organizací (§ 4),

§ 5 upřesňuje status ČBS a deklaruje, na základě jakých zákonů ČBS působí.


Oddíl II - Cíle a předměty činnosti ČBS

Při vymezení cílů (§ 6) jsme při návrhu vycházeli:

Ø      z důvodů, proč ČBS vznikla a existuje (popularizace sportovního bridže, výuka hry, školení vedoucích turnajů, lektorů bridže, případně i dalších funkcionářů) a vlastní sportovní činnosti, tj. organizace a řízení soutěží na celostátní úrovni, mezinárodní reprezentace a podobně,

Ø      závazků, které na sebe ČBS bere jako člen EBL, WBF, ČSTV (zákaz diskriminace jakéhokoliv druhu, respektování stanov organizací, jejichž je členem, respektování antidopingové charty atd.).

§ 7 specifikuje předměty činnosti celého ČBS, nejen jeho orgánů. Odstavce 1 až 6 deklarují předměty činnosti, které přímo souvisí s provozováním bridže jako sportu, v odstavci 7 se hovoří o podnikatelské činnosti zaměřené zejména na organizování a řízení turnajů.

 

 

Oddíl III – Členové, jejich práva a povinnosti

§ 8

Zde je deklarováno, že členskou základnu ČBS tvoří řádní a čestní členové. Stávající úprava čestného členství vyhovuje s tím, že nově může čestné členství kromě KD udělit i stálá KD (obě na návrh Ú).

§ 9

Řádné členství je podle stávajících stanov individuální na základě členství v BK, a vznik členství upravuje směrnice Ú o registraci členů a klubů. (Tu se však nepodařilo nikde nalézt, nevíme ani, zda vůbec vznikla; rozhodně se ale podle ní neřídí ani BK, ani Ú.) Problematické jsou tři záležitosti:

Ø      existence (či neexistence) minimálního počtu členů BK nutného pro registraci,

Ø      stanovy neurčují, zda Ú ČBS je povinno registrovat BK jen na základě jeho žádosti, či zda se Ú ČBS může rozhodnout BK nezaregistrovat – z jakých důvodů tak smí učinit a kdo by pak byl odvolacím orgánem proti takovému zamítavému rozhodnutí,

Ø      stanovy nedávají Ú ČBS (ani žádnému jinému orgánu) možnost zrušit existující registraci BK a to ani v případech, kdy BK by jednaly proti zájmům ČBS, v rozporu se stanovami, nebo by již neměly žádné členy.

O tom, jak upravit ve stanovách členství v ČBS se při přípravě návrhu nových stanov diskutovalo asi nejvíc a stejně tak se k tomuto tématu sešlo nejvíce (a různorodých) připomínek a námětů.

V zásadě je možno upravit řádné členství třemi způsoby:

Ø      Řádnými členy ČBS jsou členové registrovaných BK. Podmínky registrace BK musí být jednoznačně vyjmenovány a musí být určen orgán, ke kterému je možno se odvolat v případě odmítnutí registrace. BK mají upraveny způsoby vzniku a zániku individuálního členství vnitřními normami (usneseními). BK odvádějí podle počtu členů Ú příspěvky, jejichž druh a výši určuje KD ČBS nebo stálá KD ČBS. BK mohou od svých členů (podle vnitřních norem) vybírat příspěvky, které nemusí odpovídat příspěvkům odváděným do Ú (v tomto případě by BK měly mít statut právnických osob či společenství). BK mají právo vysílat delegáty na řádné KD a to podle počtu členů – na každých započatých např. 20 členů jeden delegát.

Ø      Řádnými členy ČBS jsou jednotlivé fyzické osoby na základě přihlášky přijaté Ú ČBS. Tito členové sami odvádějí Ú příspěvky, jejichž druh a výši určuje KD. Členové mohou, ale nemusí, být členy BK. BK pak Ú zasílají pouze seznamy řádných členů (nevyžaduje se registrace BK ústředím; BK mohou, ale nemusí být právnickými osobami), přičemž právo vysílat delegáty na KD mají pouze BK a to podle počtu členů – na každých započatých např. 20 členů jeden delegát. Členství by zanikalo buď oznámením, nebo úmrtím, nebo vyloučením. V posledním případě by zánik členství nabyl platnosti až po případném neúspěšném odvolání.

Ø      Kombinace obou výše popsaných způsobů, tj. řádnými členy jsou jak BK (po registraci), tak jednotlivé fyzické osoby po přijetí přihlášky Ú ČBS). Pro obě skupiny platí vše, co je uvedeno výše. Registrované BK si upraví přijímání individuálních členů vlastními předpisy.

V Ú ČBS nebyl jednotný a silný názor na to, kterou variantu do návrhu zařadit; většina se však kloní k první variantě, tj. v zásadě k ponechání současného stavu s modifikacemi, které by vyřešily 3 výše uvedené problémy (navíc by odpadla nutnost vydávat směrnici o registraci).

Pozn.: Samozřejmě platí, že stávající BK nemusí podávat žádost o registraci. Ta bude požadována jen u nově vzniklých BK. Další ustanovení § 9 resp. § 10 však stejně tak samozřejmě platí i pro stávající BK.

§ 10

Práva a povinnosti členů zůstávají nezměněny s jedinou výjimkou: právo být delegován na KD a tam pak volit do orgánů ČBS mají všichni řádní členové bez ohledu na věk (zatím se požadovalo dosažení 18 let). (U práva býti volen do orgánů ČBS zůstala podmínka dosažení 18 let zachována.)

§ 11

Ve stávajících stanovách není uvedena možnost udělování odměn a ukládání disciplinárních trestů členům ČBS. (Vlastně jeden druh „disciplinárního trestu“ v nich je: členská schůze BK nebo výbor BK mohou ve vyjmenovaných případech ukončit členství řádnému členovi; ten se ale může přihlásit do ČBS prostřednictvím jiného klubu a členem ČBS tak podle platných stanov zůstává.)

Návrh tedy obsahuje následující formulace:

Ø      ČBS má právo ocenit a odměnit hráče, funkcionáře, rozhodčí, lektory i osoby, které nejsou členy ČBS, za zásluhy o rozvoj a popularizaci sportovního bridže.

Ø      Druh ocenění a odměn stanoví Ú ČBS.

Ø    ČBS má právo udělovat disciplinární tresty řádným členům ČBS včetně vyloučení z řad členů ČBS.

Ø    Postup při udělování disciplinárních trestů stanoví Ú ČBS.

 

 

Oddíl IV - Orgány ČBS, jejich struktura a činnost

Orgány ČBS doposud byly: konference delegátů (KD ČBS), ústředí (Ú ČBS) a revizní komise (RK ČBS). Nově přibývá stálá konference delegátů (stálá KD ČBS).

Pravomoci, zodpovědnost a činnosti KD ČBS, Ú ČBS a RK ČBS se oproti minulým stanovám příliš nemění, protože se domníváme, že vyhovovaly. Změny souvisí s:

Ø      vytvořením stálé KD ČBS,

Ø      rozdělením příspěvků ČBS na svazové a soutěžní,

Ø      povinností Ú zřídit soutěžně organizační komisi (SOK), disciplinární komisi (DK), komisi vedoucích turnajů (KVT) a Národní odvolací výbor (NOV).

Řízení v ČBS bude nadále jednostupňové. Vrcholným orgánem bude opět KD ČBS a v obdobích mezi dvěma KD ČBS pak stálá KD ČBS, která vznikne z delegátů KD ČBS v okamžiku jejího ukončení tím, že si delegáti zvolí předsedu a  místopředsedu.

Stálá KD ČBS bude mít následující úkoly:

Ø      Bude volit nové členy Ú ČBS a RK ČBS za ty, kteří přestanou funkci vykonávat.
Neosvědčila se volba náhradníků, doplnění kooptací je rovněž problematické – buď stanovy povolí kooptaci jen malého počtu (zatím to bylo do výše jedné třetiny původního počtu, což v případě Ú ČBS byli dva členové a u RK ČBS jeden) a pak nastanou problémy pokud funkci přestane vykonávat více členů, nebo stanovy povolí kooptaci většího počtu členů a pak se může stát, že toto nové složení nebude mít většinový mandát klubů.

Ø      Bude mít možnost odvolávat členy Ú ČBS. Bude se ovšem požadovat, aby toto odvolání předcházel návrh předsedy ČBS. Stálá KD ČBS může návrh přijmout (a pak zvolí nového člena) nebo zamítnout.

Ø      Bude schvalovat (na návrh Ú ČBS) výši svazových a/nebo soutěžních příspěvků. Podle současných stanov je nutno pro změnu výše příspěvků svolávat KD ČBS, což není příliš pružné řešení.

Ø      Bude udělovat (na návrh Ú ČBS) čestné členství. Podle současných stanov tak může učinit jen KD ČBS a to je naprosto nevyhovující.

Ø      Bude rozhodovat o odvoláních proti některým vyjmenovaným rozhodnutím Ú ČBS. Protože se ve stanovách nově zavádí registrace klubů, a protože se rovněž tak nově stanovuje, že ČBS může udělovat disciplinární tresty včetně vyloučení z ČBS, je nezbytné, aby existoval odvolací orgán proti těmto rozhodnutím (většinou je bude provádět Ú ČBS nebo jeho komise). Svolávat pro každý takový případ KD ČBS je přinejmenším neekonomické a i lhůty, do kdy musí být odvolání vyřízeno, by byly neúnosně dlouhé.

Ø      Pokud rezignuje některý z orgánů ČBS jako celek, převezme stálá KD ČBS jeho pravomoci a do 6 týdnů svolá novou KD ČBS. Tím se zamezí „bezvládí“, tj. situaci, kdy je v nějaké věci nezbytné rozhodnout, ale není kdo by tak učinil. Předpokládá se, že stálá KD ČBS bude používat takto získané pravomoci jen v nezbytně nutné míře; proto i omezení na maximální období 6 týdnů.

NOV ČBS bude nejvyšším odvolacím orgánem proti rozhodnutím vedoucího turnaje ve věcech MPSB a SŘ. Rozhodovací schéma by mělo vždy být třístupňové: vedoucí turnaje rozhodne, hráč se může odvolat k odvolací komisi. Oproti rozhodnutí odvolací komise se pak lze odvolat k NOV ČBS. Jeho rozhodnutí je konečné.

Zřejmě nelze měnit vztah mezi centrem a kluby (BK). Ty by i nadále měly být samostatné a Ú ČBS je může buď registrovat, nebo jejich registraci odmítnout nebo klubu může být existující registrace odejmuta. (Viz též oddíl Členové ČBS, jejich práva a povinnosti.)

Uvažovali jsme o tom, zda stanovy mají (a hlavně zda mohou) definovat organizaci a řízení uvnitř BK, jsou-li tyto samostatnými právními subjekty (navíc: někdy jde o  více než stovku členů, jindy lze členy klubu spočítat na prstech jedné ruky) a dospěli jsme k názoru, že nejlepším řešením bude toto ve stanovách neupravovat vůbec a ponechat organizaci jednotlivých BK na jejich členech.

Složení a činnost orgánů ČBS jsou ve stanovách popsány v § 12 až § 16.

Pozn. 1: Délka funkčního období orgánů ČBS.

Z konzultací, které jsme na toto téma vedli, vyplývá, že pro stabilitu chodu organizace je dobré mít pevné funkční období o délce 3 až 5 let s tím, že KD toto období nemůže změnit bez změny stanov. V připomínkách k námětům se vyskytovaly názory na délku funkčního období od jednoho roku do pěti let. V návrhu je uvedena délka 4 roky s tím, že konečné rozhodnutí bude v rukou KD a s tím, že pokud KD odsouhlasí délku kratší než 3 roky, bude to podle našeho názoru mít v dlouhodobém horizontu negativní dopad na činnost orgánů ČBS, zejména Ú ČBS.

Pozn. 2: Komise, které zřizuje Ú ČBS.

Dosavadní úprava umožňovala Ú ČBS zřizovat v rámci své působnosti komise. Nijak však nespecifikovala, jaké komise mají být zřízeny, přestože mnohé normy a předpisy (Soutěžní řád, Klasifikační řád, propozice) explicitně počítaly s existencí konkrétních komisí (soutěžní komise, komise vedoucích turnajů, klasifikační komise). Domníváme se, že by stanovy měly Ú ČBS zřízení těchto komisí ukládat (zejména SOK, KK a NOV, protože jejich neexistence by znemožnila aplikovat mnohá ustanovení výše zmíněných norem a předpisů.

Stejně tak se domníváme, že Ú by měla být stanovena povinnost zřídit disciplinární komisi (DK). Důvodem je opět třístupňové rozhodovací schéma v disciplinární oblasti: DK rozhodne, hráč se může odvolat k Ú a proti jeho rozhodnutí pak následně ke stále KD ČBS.

 

 

V. Majetek a hospodaření ČBS

Zůstává vpodstatě dosavadní úprava.

 

 

VI. Závěrečná ustanovení

Zde zůstalo ustanovení o ukončení činnosti ČBS (odst. 4).

Byla doplněna ustanovení o tom, kdy nové stanovy začínají platit a že všichni řádní členové, kteří byli členy ČBS podle stávajících stanov a mají ke dni nabytí platnosti stanov nových uhrazen svazový příspěvek (nebo jsou od jeho placení osvobozeni), jsou členy i podle těchto stanov (to platí i pro BK, tj. všechny existující BK jsou BK podle nových stanov).