Milí bridžoví přátelé!

Konference delegátů (KD) v roce 2001 i 2002 pověřily Ú ČBS přepracováním Stanov ČBS tak, aby lépe zachycovaly trend rozvoje bridže ve světě i u nás. Několik změn již bylo připraveno, avšak většina delegátů na obou zmíněných konferencích se přiklonila ke stanovisku neprovádět drobné úpravy, ale stanovy po dobré přípravě a rozsáhlé diskusi zcela přepsat a nové znění předložit v květnu 2003 ke schválení.

Byl jsem pověřen koordinovat práci na nových stanovách.

Začátkem února 2003 vybere Ú ČBS na základě zpracovaných námětů základní principy, ideje, motivy, zkrátka rámce stanov.

V druhé fázi bude sepsán návrh stanov v paragrafované verzi společně s  důvodovou zprávou. Tato fáze proběhne od konce února 2003 do konce března 2003. Konečná podoba paragrafované verze a důvodová zpráva budou předloženy členům ČBS k připomínkám začátkem dubna 2003.

Po zapracování připomínek by koncem dubna měl být hotový návrh, který bude koncem května 2003předložen KD.

Prosím tedy všechny, kteří mohou a chtějí přispět s pověstnou „troškou do mlýna“, aby neváhali a na adresu stanovy.ucbs@seznam.cz posílali připomínky a náměty.

A pokud by se mezi vámi našel někdo se zkušeností z takové práce a byl ochoten pomoci v druhé fázi, budu tomu velice rád.

V Rožnově pod Radhoštěm, 6. ledna 2003                       Petr Nesvadba, člen Ú ČBS


Do 31.12.2002 jsem nedostal žádný námět či připomínku ke tvorbě nových stanov. Pokusím se proto uvést základní principy a motivy stanov stávajících včetně podrobněji rozvedených možností změn, úprav, zavedení nových idejí a opuštění nevyhovujících. Materiál bude sloužit jako podklad pro Ú ČBS, které 7. února vybere základní principy nových stanov. Pokud budou z řad členů jakékoliv připomínky či náměty, budou připojeny k tomuto materiálu a spolu s ním předloženy Ú.

Zaměřím se postupně na následující okruhy (pro přehlednost zde vycházím z platných stanov, bude ale jistě možné změnit i základní členění):

Ø     Základní ustanovení – název, právní forma, sídlo

Ø     Poslání a předmět činnosti ČBS

Ø     Orgány ČBS – „zákonodárné“ a výkonné orgány, jejich struktura a činnost

Ø     Členství v ČBS – vznik a zánik členství, druhy členství, práva a povinnosti členů

Ø     Majetek a hospodaření ČBS – vymezení majetku a nakládání s ním

Ø     Závěrečná ustanovení – zánik ČBS, nástupnictví

Základní ustanovení – název, právní forma, sídlo (případně další)

Název: oficiální název je Český bridžový svaz.

Je možné změnit i název a postihnout touto změnou například to, že považujeme bridž za sport. Stejně tak by bylo dobré deklarovat, že oficiálně používáme zkratku ČBS.

Právní forma: je zatím dost nejasně definována jako sdružení fyzických a právnických osob se zájmem o soutěžní bridž; odkaz na příslušný zákon není přesný.

Nejprve se budeme muset rozhodnout, zda chceme ve stanovách deklarovat bridž jako sport (například tím, že uvedeme, že jsme členy ČSTV, ČOV, případně, že jsme členy mezinárodních bridžových organizací a  respektujeme jejich stanovy a rozhodnutí). Dále bychom měli jasně definovat to, že jsme právnickou osobou sdružující právnické a fyzické osoby, jejichž statut zůstává nedotčen.Otázkou pak může být, zda hovořit o bridži jako o soutěžním či sportovním.

Sídlo: oficiálním sídlem je Praha.

Rozhodně by se ve stanovách neměla uvádět konkrétní adresa, protože při každé její změně by se musely měnit stanovy, což je proces přinejmenším zdlouhavý. Rovněž by se mohlo uvést, že ČBS působí na celém území ČR.

Poslání a předmět činnosti ČBS

Zatím je zde uvedeno:

§         organizuje pro své členy bridžové soutěže a umožňuje účast na nich i dalším zájemcům,

§         vede členy ke zdravé soutěživosti, k získávání a k rozšiřování speciálních znalostí, k pocitu zodpovědnosti a k dodržování dobrých mravů,

§         zabezpečuje vydávání bridžových směrnic, řádů a metodických pomůcek pro soutěžní bridž,

§         vytváří podmínky pro rozvoj soutěžního bridže pořádáním kursů pro začátečníky i pokročilé a výchovu organizátorů bridžových soutěží, rozhodčích a funkcionářů ČBS,

§         zabezpečuje vydávání časopisu,

§         spolupracuje s bridžovými organizacemi ostatních států a s mezinárodními bridžovými organizacemi,

§         zabezpečuje účast svých členů na mezinárodních bridžových akcích,

§         vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to i vlastní hospodářskou činností,

§         hájí zájmy svých členů a organizačních složek ČBS uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracuje s ostatními fyzickými a právnickými osobami i s orgány státní správy.

Celá tato část je víceméně deklaratorní. Spíše než na konkrétní činnosti (jakou je například vydávání časopisu, směrnic apod.) bychom se zde měli zaměřit na obecnější formulace, např.:

§        zakazuje v rámci svého působení jakoukoliv rasovou, náboženskou nebo politickou diskriminaci,

§        hlásí se k principům novodobého olympismu,

§        organizuje a řídí činnost bridžového hnutí na území ČR v souladu s příslušnými předpisy a normami,

§        zabezpečuje svoji účast v mezinárodních bridžových organizacích s respektováním jejich předpisů o členství v nich, 

§        organizuje a řídí své sportovní soutěže v bridži na území ČR,

§        zabezpečuje reprezentaci ČR na mezinárodních soutěžích, 

§        zabezpečuje vzdělávání pro trenéry, rozhodčí a další funkcionáře, 

§        zabezpečuje výkonnostní růst hráčské základny a podporuje její rozšiřování, 

§        obhajuje zájmy svých členů a  zabezpečuje další činnosti prospěšné pro co nejkvalitnější chod ČBS.

Budeme rovněž muset zvážit, zda a jakým způsobem ve stanovách uvést, že ČBS podniká a provozuje (vedlejší) hospodářskou činnost.

Orgány ČBS – struktura a činnost

Orgány ČBS jsou: konference delegátů (KD), ústředí (Ú) a revizní komise (RK).

Řízení v ČBS je jednostupňové. Vrcholným orgánem je KD a v obdobích mezi dvěma KD pak Ú. Neexistuje řízení na úrovní krajů, oblastí nebo okresů. Kluby jsou samostatné a jsou (mohou být) právními subjekty.

Zřejmě nelze měnit vztah mezi centrem a kluby. Ty by i nadále měly být samostatné a Ú je může buď registrovat, nebo jejich registraci odmítnout. Lze rovněž uvažovat o tom, že klubu může být existující registrace odejmuta. (Viz též úvahy o členství v ČBS.)

Opětovně by se mohlo zvážit ustanovení národního odvolacího výboru (NOV) jako nezávislého odvolacího orgánu ČBS ve věci pravidel.

Lze uvažovat o zavedení – přinejmenším formálním - druhého stupně řízení (například podle krajů) a ponechat jeho faktický vznik na potřebách a iniciativě v příslušné oblasti, např.:

Orgány druhého  řídícího stupně jsou ustanovovány podle potřeby v příslušné oblasti, jež je obvykle shodná s územním členěním státu. Tyto orgány řídí aktivitu ČBS v dané oblasti a vytvářejí si vlastní strukturu řízení podle potřeby. Mohou to být jednak oblastní výbory ČBS bez právní subjektivity, které ustavuje Ú ČBS po dohodě s bridžovými kluby příslušné oblasti, nebo oblastní svazy s právní subjektivitou v souladu se zákonem o sdružování č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, které vznikají na základě svobodného rozhodnutí členů bridžových klubů a hlásí se k ČBS a souhlasí s jeho stanovami. Oblastní svazy si svoji organizační strukturu vytvářejí podle vlastní potřeby. Řádná konference delegátů (event. valná hromada) oblastního svazu vždy předchází KD ČBS a volí řádné delegáty na KD ČBS. Konference delegátů (valná hromada) se řídí schváleným jednacím řádem. Orgány 2. řídícího stupně mají právo stanovovat a vybírat členské příspěvky.

Orgány BK jsou: členská schůze, výbor a revizní komise.

Uvažujme, zda stanovy mají (a hlavně zda mohou) definovat řízení uvnitř BK, jsou-li tyto samostatnými právními subjekty. Navíc: někdy jde o  více než stovku členů, jindy lze členy klubu spočítat na prstech jedné ruky. Za zamyšlení rovněž stojí, zda nestanovit určitý minimální počet členů jako podmínku pro registraci.

Struktura a činnost:

Složení a činnost orgánů ČBS (KD, Ú, RK) jsou ve stanovách popsány 5.1 až 8.3. Pro přehlednost uvádím  znění, ve kterém jsou zahrnuty i úpravy, které již byly předloženy na minulé KD – přibyl bod 9 – NOV a může být vypuštěn bod 5.2 – orgány BK.

(Osobně se domnívám, že body popisující složení a činnost orgánů tvoří kompaktní celek a jeho úplné přepracování je náročné. Nicméně do něho budou muset být zahrnuty mnohé změny, zejména v oblasti členství. To ale bude až záležitostí paragrafovaného znění, teďˇ jsme ve stadiu výběru principů.)

5.1.       Orgány ČBS jsou:

5.1.1.                  Konference delegátů (dále jen „KD ČBS“) - vrcholný orgán ČBS,

5.1.2.                  Volené ústředí ČBS (dále jen „Ú ČBS“) - výkonný orgán mezi KD ČBS,

5.1.3.                  Volená revizní komise ČBS (dále jen „RK ČBS“) - kontrolní orgán,

5.1.4.                  Volený národní odvolací výbor (dále jen „NOV ČBS“) – odvolací orgán ve věcech Mezinárodních pravidel soutěžního bridže a Soutěžního řádu ČBS.

5.2.       Orgány BK (dále jen „BK“) jsou:

5.2.1.                  členská schůze BK - vrcholový orgán BK,

5.2.2.                  volený výbor BK - výkonný výbor mezi členskými schůzemi BK,

5.2.3.                  volená revizní komise BK (dále jen „RK BK“) - kontrolní orgán BK.

5.3.       Volené orgány mají lichý počet členů. Ve své práci uplatňují principy demokratického rozhodování a důslednou kontrolu přijatých závěrů.

5.4.       Volené orgány ČBS jsou za svoji činnost zodpovědné těm, kteří je zvolili.

5.5.       Jednání orgánů řídí jejich předseda, místopředseda, nebo předsedou pověřený člen výboru.

5.6.       Jestliže se v průběhu funkčního období sníží počet zvolených členů, bude příslušný orgán doplněn zvoleným náhradníkem. Není-li to možné, může být orgán doplněn kooptací do výše jedné třetiny členů.

5.7.       Rozhodnutí orgánů je podmíněno účastí nadpoloviční většiny jeho členů. Pro platnost orgánem přijatých závěrů a rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. O jednání orgánu se sepíše zápis.

6.             Konference delegátů (KD ČBS) je nejvyšším orgánem ČBS. Tvoří ji sbor zástupců jednotlivých BK a sbor účastníků KD ČBS.

6.1.       Jednotlivé BK vysílají do sboru zástupců své delegáty, kteří na KD ČBS mají volební i hlasovací právo.

6.2.       Každý BK má právo vyslat jednoho delegáta. S přihlédnutím k rozsahu členské základny v jednotlivých BK v roce předcházejícím roku konání KD ČBS, určí Ú ČBS vyšší počet delegátů jednotlivých BK do sboru zástupců.

6.3.       Sbor účastníků KD ČBS se skládá z dosavadních členů Ú ČBS, RK ČBS a NOV ČBS. Pokud nejsou delegáty podle bodu 6.2, nemají tito členové na jednání KD ČBS právo hlasovat, ani nemají právo volit nové orgány ČBS,.

6.4.       Řádnou KD  ČBS svolává Ú ČBS nejméně jednou za čtyři roky. Dále pak:

6.4.1.                  požádá-li o to nejméně polovina BK, nebo alespoň polovina členů Ú ČBS nebo celá RK ČBS, nebo

6.4.2.             sníží-li se počet členů Ú ČBS, či RK ČBS a NOV ČBS i po doplnění dle bodu 5.6 těchto stanov na polovinu či méně členů, musí Ú ČBS svolat KD ČBS nejpozději do šesti týdnů od uvedeného podnětu či uvedené skutečnosti.

6.5.       KD ČBS:

6.5.1.                  schvaluje:

                            a) stanovy ČBS a jejich změny,

                            b) hlavní směry činnosti ČBS na příští období,

                            c) výši svazových a soutěžních příspěvků odváděných za členy BK na účet Ú ČBS,

6.5.2.                  pro období mezi KD ČBS volí členy Ú ČBS, RK ČBS a NOV ČBS, příp. i náhradníky,

6.5.3.                  za uplynulé období projednává a schvaluje zprávy Ú ČBS o činnosti a o hospodaření a revizní zprávu předkládanou RK ČBS,

6.5.4.                  na návrh Ú ČBS uděluje čestné členství ČBS,

6.5.5.                  rozhoduje o zániku ČBS a o s tím souvisejícím majetkovém vypořádání.

7.             Ústředí ČBS (Ú ČBS) je výkonným a řídícím orgánem pro všechny jeho nižší orgány mezi KD ČBS.

7.1.       Ú ČBS má 7 členů. Zvolení členové si zvolí předsedu a jednoho místopředsedu. Náplň práce členů Ú ČBS upravuje směrnice Ú ČBS. Za ČBS jedná a právní úkony činí předseda nebo místopředseda, v rozsahu svěřené působnosti i jednatel a pokladník.

7.2.       Ú ČBS plní úkoly uložené KD ČBS a úkoly vyplývající ze stanov ČBS a jiných obecně závazných předpisů a pokynů nadřízených orgánů. K plnění těchto i dalších úkolů zřizuje komise podle bodu 7.3.

Dále pak Ú ČBS:

7.2.1.                  rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci KD ČBS,

7.2.2.                  vydává řády a směrnice a pokyny pro činnost a hospodaření orgánů, zabezpečuje jejich jednotný výklad a kontrolu jejich naplňování,

7.2.3.                  rozpracovává hlavní směry činnosti ČBS mezi KD ČBS s přednostní orientací na rozšíření a zkvalitňování členské základny ČBS,

7.2.4.                  svolává KD ČBS a zabezpečuje její průběh po stránce obsahové i organizační,

7.2.5.                  organizačně i odborně zajišťuje školení rozhodčích, vedoucích soutěží, popř. dalších funkcionářů ČBS a metodicky pomáhá BK,

7.2.6.                  organizuje celostátní soutěže,

7.2.7.                  zodpovídá za oficiální mezinárodní styky ČBS, řídí a provádí výběr reprezentantů České republiky pro mezinárodní soutěže,

7.2.8.                  vede evidenci členů a vydává členské průkazy ČBS,

7.2.9.                  ročně sestavuje svůj rozpočet a projednává výsledky jeho čerpání,

7.2.10.              může stanovit a vydat znak, odznak a vlajku ČBS.

7.3.       K plnění svých úkolů může Ú ČBS vytváří pracovní skupiny, komise a pod., především z členů ČBS, ale může použít i profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

7.3.1.                  Ú ČBS zřizuje soutěžně organizační komisi (dále jen „SOK“). Jmenuje jejího předsedu a nejméně dva další členy. SOK organizuje bridžové soutěže ČBS včetně stanovení pořadatelů jednotlivých soutěží. SOK rovněž plní další úkoly podle pověření od Ú ČBS.

7.3.2.                  Ú ČBS zřizuje komisi vedoucích turnajů (dále jen „KVT“). Jmenuje jejího předsedu a nejméně dva další členy. KVT je prvním odvolacím stupněm při odvoláních proti rozhodnutí vedoucího turnaje v případech, kdy na soutěži nebyla zřízena odvolací komise (jury). O podaném odvolání musí rozhodnout bez zbytečných průtahů, nejpozději však do 15 dnů. Proti jejímu rozhodnutí se lze do 10 dnů odvolat k NOV. KVT rovněž plní další úkoly podle pověření od Ú ČBS.

7.4.       Ú ČBS zasedá nejméně čtyřikrát do roka. Jeho funkční období odpovídá termínům KD ČBS.

8.             Revizní komise ČBS (RK ČBS) má tři členy, kteří si zvolí předsedu. Její funkční období odpovídá termínům KD ČBS.

8.1.       RK ČBS se schází podle potřeby, nejméně jednou do roka. Provádí revizi hospodaření a kontrolu činnosti Ú ČBS, jehož jednání má právo se zúčastňovat. Dále může RK ČBS kontrolovat i činnost všech orgánů ČBS (s výjimkou KD ČBS). Členové RK ČBS mají také právo zúčastňovat se jednání kteréhokoliv orgánu ČBS.

8.2.       RK ČBS kontroluje zejména:

8.2.1.                  dodržovaní stanov ČBS a plnění usnesení KD ČBS,

8.2.2.                  dodržování směrnic, řádů a pokynů Ú ČBS,

8.2.3.                  hospodaření Ú ČBS i nižších orgánů (podle potřeby a vlastních možností).

8.3.       RK ČBS předkládá:

8.3.1.                  Ú ČBS svoje stanoviska, návrhy i připomínky a zprávu o výsledku revize hospodaření Ú ČBS,

8.3.2.                  KD ČBS souhrnnou zprávu o své činnosti za uplynulé období.

9.             NOV ČBS má tři členy, kteří si zvolí předsedu. Funkční období NOV ČBS odpovídá termínům KD ČBS.

9.1.       NOV ČBS se schází podle potřeby. Je nejvyšším odvolacím orgánem při odvoláních proti rozhodnutí vedoucího turnaje. O podaném odvolání musí rozhodnout bez zbytečných průtahů, nejpozději však do 30 dnů.

Pozn. 1: Z bodů 5 až 9 lze dovodit mimo jiné::

§        Délka funkčního období Ú, RK (případně NOV) je maximálně 4 roky s tím, že dolní hranice není stanovena. Ú může svolat řádnou (volební) KD prakticky kdykoliv (jsou vyjmenovány případy, kdy tak učinit musí). Je-li svolána řádná KD, dochází před ní k nové volbě delegátů a na ní k volbě nového Ú, RK, případně NOV.

§        Není stanoveno, do kdy platí mandáty delegátů na konferenci.

§        Není definován pojem „mimořádná konference delegátů“ resp. „stálá konference delegátů“.

§        Mezi řádnými KD nelze odvolat jednotlivé členy volených orgánů.

§        Za rezignující členy volených orgánů nastupují předem zvolení náhradníci; není-li to možné, dochází ke kooptaci až do výše jedné třetiny původně zvolených členů.

 

Z konzultací, které jsem na toto téma vedl, vyplývá:

§        Pro stabilitu chodu organizace je dobré mít pevné funkční období o délce 3 až 5 let s tím, že KD toto období nemůže změnit bez změny stanov.

§        Mandáty delegátů by měly být platné až do okamžiku svolání nové řádné KD.

§        Je-li v průběhu funkčního období nezbytné řešit problémy spadající do kompetence KD,  např. odvolání jednotlivých členů volených orgánů a/ nebo volbu nových (za odstoupivší či odvolané), svolává se mimořádná KD. Pro ni platí mandáty z poslední řádné KD (a je ji tak možné svolat ve lhůtě mnohem kratší, než je tomu pro řádnou KD).

§        Za odvolané či odstoupivší členy orgánů volit nové (nepovažuje se za optimální mít zvolené náhradníky ani doplňování kooptací).

§        Pro krizové situace (např. současná rezignace všech volených orgánů ČBS) může být stanovena tzv. stálá konference delegátů. Skládá se z delegátů předchozí řádné KD a přebírá dočasně pravomoci a povinnosti Ú, RK resp. NOV. Její funkce končí buď zvolením nových orgánů ČBS nebo svoláním řádné KD ve lhůtě např. 3 měsíce.

Bude dobré zvážit, zda nepřepracovat příslušné pasáže stanov tak, aby zakotvily pevnou délku funkčního období, stanovily platnost mandátů na období mezi řádnými KD, definovaly pojem mimořádná KD resp. stálá KD a stanovily jejich pravomoci (mezi ně by kromě jiného – viz výše - mohlo patřit např. i rozhodovat o odvolání proti odmítnutí registrace BK či o jejím odejmutí nebo o odvolání proti vyloučení člena ČBS, o výši příspěvků).

Členství v ČBS – druhy členství, vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

Druhy členství, vznik a zánik členství:

Členskou základnu tvoří: řádní členové BK, kolektivní členové, čestní členové ČBS.

§         Řádným členem BK může být každý zájemce o soutěžní bridž, pokud souhlasí se stanovami ČBS, a podá přihlášku do některého BK a prostřednictvím BK zaplatí svazový příspěvek. Postup vzniku členství určuje směrnice Ú ČBS o registraci členů a klubů. U mladistvých je nutný předchozí souhlas zákonných zástupců.

§         Řádné členství je možné pouze v jednom BK. Dokladem o členství v ČBS je platný členský průkaz ČBS. Přestup do jiného BK upravuje směrnice Ú ČBS o registraci členů a klubů.

§         Kolektivním členem se může stát právnická osoba na základě smlouvy, která stanoví vztahy, podmínky a povinnosti fyzických osob kontrahenta k orgánům ČBS, s nímž smlouvu uzavírá.

§         Čestné členství ČBS není vázáno na členství v BK. U fyzických osob je doživotní. Uděluje ho KD ČBS za zásluhy o soutěžní bridž na návrh Ú ČBS. Podmínky tohoto členství stanoví Ú ČBS.

§         Řádné členství zaniká:

o       vystoupením člena, který své rozhodnutí oznámí výboru BK,

o       tři měsíce po nesplnění povinnosti zaplatit svazový příspěvek na příslušné období (rozhoduje výbor BK),

o       za vědomé porušování stanov ČBS, nebo za jednání, které je v rozporu s posláním nebo hlavními činnostmi ČBS (rozhoduje členská schůze BK),

o       úmrtím člena.

 

Současná úprava říká, že řádné členství je individuální na základě členství v BK, a že vznik členství upravuje směrnice Ú. (Tu se mi nepodařilo nikde nalézt, nevím, zda vůbec existuje; rozhodně se ale podle ní neřídí ani kluby, ani Ú.) Problematické jsou tu tři záležitosti:

§        existence (či neexistence) minimálního počtu členů BK nutného pro registraci,

§        stanovy neurčují, zda Ú je povinno registrovat BK jen na základě jeho žádosti, či zda se Ú může rozhodnout BK nezaregistrovat – a kdo by pak byl odvolacím orgánem proti takovému zamítavému rozhodnutí,

§        stanovy nedávají Ú (ani žádnému jinému orgánu) možnost zrušit existující registraci BK.

V zásadě je možno upravit řádné  členství třemi způsoby:

§        Řádnými členy ČBS jsou BK a to na základě registrace (podmínky registrace musí být jednoznačně vyjmenovány a musí být určen orgán, ke kterému je možno se odvolat v případě odmítnutí registrace). BK mají upraveny způsoby vzniku a zániku individuálního členství vnitřními normami (usneseními). BK odvádějí podle počtu členů Ú příspěvky, jejichž druh a výši určuje KD. BK mohou od svých členů (podle vnitřních norem) vybírat příspěvky, které nemusí odpovídat příspěvkům odváděným do Ú. (V tomto případě by BK měly mít statut právnických osob či společenství, nejsem si však jist, zdali by to mělo být jednou z podmínek jejich registrace.) BK mají právo vysílat delegáty na řádné KD a to podle počtu členů – na každých započatých např. 50 členů jeden delegát, nejvýše však např. 3. Členství BK by zanikalo buď oznámením, nebo poklesem počtu členů pod dolní hranici, nebo odnětím registrace. V posledním případě by zánik členství nabyl platnosti až po případném neúspěšném odvolání.

§        Řádnými členy ČBS jsou jednotlivé fyzické osoby na základě přihlášky přijaté Ú ČBS. Tito členové sami odvádějí Ú příspěvky, jejichž druh a výši určuje KD. Členové mohou, ale nemusí, být členy BK. BK pak Ú zasílají pouze seznamy řádných členů (nevyžaduje se registrace BK ústředím, tyto mohou, ale nemusí být právnickými osobami), přičemž právo vysílat delegáty na KD mají pouze BK a to podle počtu členů – na každých započatých např. 50 členů jeden delegát, nejvýše však např. 3. Členství by zanikalo buď oznámením, nebo úmrtím, nebo vyloučením. V posledním případě by zánik členství nabyl platnosti až po případném neúspěšném odvolání.

§        Kombinace obou výše popsaných způsobů, tj. řádnými členy jsou jak BK (po registraci), tak jednotlivé fyzické osoby po přijetí přihlášky Ú ČBS). Pro obě skupiny platí vše, co je uvedeno výše. Registrované BK si upraví přijímání individuálních členů vlastními předpisy.

Mohla by být stanovena nejnižší věková hranice pro řádné členství, např. 12 let.

Úprava kolektivního a čestného členství vyhovuje.

Práva a povinnosti členů:

Zatím je zde uvedeno:

Formulace práv a povinností bude záležet i na tom, jaká forma řádného členství bude zvolena. K povinnostem by rozhodně mělo patřit: dodržovat stanovy, směrnice Ú ČBS a MPSB, platit stanovené příspěvky a poplatky.

Nikde se ve stanovách nehovoří o možnosti udělování odměn a disciplinárních trestů. Zvažme zařazení např. takovýchto formulací:

§         Druh a velikost cen a odměn stanoví Ú ČBS.

§         ČBS má právo udělovat disciplinární tresty řádným členům ČBS včetně vyloučení z řad členů ČBS.

§         Postup při udělování disciplinárních trestů stanoví Ú ČBS.

V. Majetek a hospodaření ČBS

Zatím je zde uvedeno:

Zatím jsem nenalezl důvod na těchto formulacích něco měnit.

VI. Závěrečná ustanovení

Zde bude nutno změnit datum nabytí platnosti.