Stanovy Českého bridžového svazu

Oddíl I – Základní ustanovení

§ 1

Český bridžový svaz (dále jen „ČBS“) sdružuje na principu dobrovolnosti fyzické i právnické osoby se zájmem o sportovní bridž. Status těchto osob zůstává nedotčen.

§ 2

Český bridžový svaz používá zkratku ČBS a pro prezentaci v zahraničí i anglický název Czech Bridge Federation.

§ 3

ČBS působí na celém území České republiky a jeho sídlem je Praha (P.O. Box 1063, Jindřišská 14, 111 21  Praha 1 - Nové Město).

§ 4

1.         ČBS je členem Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), European Bridge League (EBL), World Bridge Federation (WBF) a i v budoucnu může být členem těchto i dalších národních i  mezinárodních sportovních svazů a mezinárodních bridžových organizací.

2.         ČBS respektuje stanovy a rozhodnutí svazů a organizací, jichž je členem, v míře a  rozsahu, jež nejsou v rozporu se smyslem a ustanoveními české zákonné úpravy a  těchto stanov, jimiž je činnost ČBS přednostně určována.

§ 5

ČBS je sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Členem ČBS jsou fyzické osoby. Členové ČBS se v rámci ČBS povinně sdružují v bridžových klubech (dále jen “BK”).

Oddíl II – Cíle a předměty činnosti ČBS

§ 6

Cíle ČBS

ČBS:

1.         organizuje a řídí činnost bridžového hnutí na území ČR, přičemž důraz klade na základy fair-play a na zdvořilé chování vůči partnerům, soupeřům, funkcionářům i divákům,

2.         zabezpečuje svoji účast v mezinárodních bridžových organizacích s respektováním jejich předpisů o členství v nich,

3.         organizuje a řídí své sportovní soutěže v bridži na území ČR,

4.         zabezpečuje reprezentaci ČR na mezinárodních soutěžích, 

5.         zabezpečuje vzdělávání pro lektory, vedoucí turnajů a další funkcionáře, 

6.         zabezpečuje výkonnostní růst hráčské základny a podporuje její rozšiřování,

7.         se hlásí se k principům novodobého olympismu,

8.         v rámci svého působení i v činnostech svých jednotlivých členů v rámci stanov a  s nezbytným přihlédnutím k rozmanitosti vztahů, které vznikají v průběhu těchto činností a to i v mezinárodním měřítku, zakazuje jakoukoliv diskriminaci, založenou na popírání nebo omezování práv občanů, a to ve všech směrech uvedených v §  4 zákona o  sdružování občanů (zák. č. 83/1990 Sb. v jeho platném znění),

9.         obhajuje oprávněné zájmy svých členů přímo spojené s jejich sportovní bridžovou činností nebo z ní vyplynuvší a

10.     zabezpečuje další činnosti prospěšné pro chod ČBS.

§ 7

Předměty činnosti ČBS

ČBS realizuje svoje cíle a úkoly pomocí:

1.         vypracování a šíření směrů rozvoje sportovního bridže v ČR,

2.         organizace soutěží ve sportovním bridži na národní i mezinárodní úrovni,

3.         sportovní klasifikace, u které stanovuje zásady a zabezpečuje její vedení a vyhodnocování pro všechny členy ČBS,

4.         školení vedoucích turnajů, lektorů sportovního bridže případně i dalších funkcionářů včetně případného vydávání licencí pro provozování jejich činnosti,

5.         sestavení sportovního kalendáře a propozic těch soutěží, které organizuje,

6.         vydávání odborných publikací a materiálů o sportovním bridži včetně vydávání odborných periodik (časopisů),

7.         provozování doplňkové činnosti, jež může přinést pozitivní hospodářský výsledek; podmínkou je, že tato činnost musí přímo souviset se sportovním bridžem podle pojetí těchto stanov a slouží k rozvoji jeho základny a sportovní kvality nebo souvisí s organizací a zabezpečením těch soutěží ve sportovním bridži, které ČBS pořádá nebo organizuje. Hospodářský výsledek této činnosti musí být použit výlučně pro uvedené cíle.

Oddíl III – Členové, jejich práva a povinnosti

§ 8

Členskou základnu ČBS tvoří řádní členové a čestní členové.

§ 9

Členství v ČBS

1.         Členem ČBS může být každá fyzická osoba zajímající se o sportovní bridž za podmínky, že vyjádří souhlas se stanovami ČBS, stane se členem některého BK v rámci ČBS a prostřednictvím BK zaplatí svazový příspěvek. Proces přijetí člena ČBS probíhá u BK podle jeho vnitřních norem (usnesení).

2.         Člen ČBS může být členem pouze v jednom BK.

3.         Konference delegátů (dále jen “KD ČBS”) nebo stálá KD ČBS může udělit fyzické osobě čestné členství ČBS za zásluhy o sportovní bridž.  Čestné členství ČBS není vázáno  na členství v BK.

4.         Řádné členství zaniká:

a.        vystoupením člena, který své rozhodnutí oznámí BK, jehož je členem,

b.        šest měsíců po nesplnění povinnosti zaplatit svazový příspěvek na příslušné období,

c.        vyloučením za vědomé porušování stanov ČBS nebo za úmyslné jednání, které je v rozporu s cíli ČBS; o vyloučení rozhoduje ústředí ČBS (dále jen “ Ú ČBS “) a proti tomuto rozhodnutí se lze  do 14 dnů  od jeho doručení odvolat ke stálé KD ČBS, která musí o odvolání rozhodnout do 30 dnů a její rozhodnutí je konečné,

d.        úmrtím člena.

5.         BK jsou základními jednotkami ČBS. Členové ČBS jsou organizováni v BK. BK vedou evidenci členů ČBS v nich sdružených, vybírají od těchto členů příspěvky, jejichž druh a výši určuje KD ČBS nebo stálá stálá KD ČBS, a tyto příspěvky pak odvádějí Ú ČBS (tzv. “svazové příspěvky”) a příspěvky, které stanoví podle vlastních norem a pro svou vlastní potřebu ( tzv.“klubové příspěvky”).

6.         BK se musí u ČBS zaevidovat; o zařazení BK do evidence a o jeho vyřazení z evidence rozhoduje Ú ČBS; podmínkou zařazení do evidence je, že jsou v něm sdruženi alespoň 4 členové ČBS a uskutečňuje se na základě písemné žádosti, ve které musí BK uvést:

a.        název BK,

b.        seznam členů ČBS, kteří jsou v něm sdruženi,

c.        vyjádření závazku dodržovat stanovy ČBS,

d.        vyjádření závazku nést plnou majetkovou odpovědnost za vlastní hospodaření,

e.        orgány BK včetně poštovního a telekomunikačního spojení na ně, které mohou jménem BK  jednat, způsob jednání a přijímání rozhodnutí orgánů BK.

7.         Ú ČBS musí o zařazení BK do evidence rozhodnout nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti. Proti jeho rozhodnutí se lze do 14 dnů od jeho doručení odvolat ke stálé KD ČBS. Ta musí o odvolání rozhodnout do 30 dnů a její rozhodnutí je konečné.

§ 10

Práva a povinnosti řádných členů ČBS

1.        Řádný člen má právo:

a.          účastnit se všech soutěží organizovaných nebo řízených ČBS,

b.          na základě dosažených výsledků požadovat přiznání klasifikačního stupně,

c.          reprezentovat Českou republiku při splnění podmínek reprezentace stanovených Ú  ČBS,

d.          volit a po dosažení 18 let být volen do orgánů ČBS,

e.          obracet se se žádostmi, připomínkami, návrhy a stížnostmi na kterýkoliv orgán ČBS a obdržet ve stanovené době odpověď nebo rozhodnutí.

2.        Řádný člen je povinen:

a.          dodržovat stanovy, směrnice a usnesení orgánů ČBS,

b.          platit svazové příspěvky ve stanovené výši a v termínu, pokud není od této povinnosti osvobozen usnesením KD ČBS nebo stálé KD ČBS,

c.          být členem jednoho BK.

§ 11

Odměny a disciplinární tresty

1.         ČBS má právo ocenit a odměnit hráče, funkcionáře, rozhodčí, lektory i osoby, které nejsou členy ČBS, za zásluhy o rozvoj a popularizaci sportovního bridže.

2.         Druh ocenění a odměn stanoví Ú ČBS.

3.         ČBS má právo udělovat disciplinární tresty řádným členům ČBS včetně vyloučení z řad členů ČBS.

4.         Postup při udělování disciplinárních trestů stanoví Ú ČBS.

Oddíl IV - Orgány ČBS, jejich struktura a činnost

§ 12

Orgány ČBS

1.         Orgány ČBS jsou:

a.              konference delegátů (KD ČBS),

b.              stálá konference delegátů (stálá KD ČBS),

c.              volené ústředí ČBS (Ú ČBS) - výkonný orgán pro období mezi dvěma KD ČBS,

d.              volená revizní komise ČBS (dále jen „RK ČBS“) - kontrolní orgán pro období mezi dvěma KD ČBS.

2.         Volené orgány mají lichý počet členů. Ve své práci uplatňují principy demokratického rozhodování a důslednou kontrolu přijatých závěrů.

3.         Volené orgány ČBS jsou za svoji činnost odpovědné KD ČBS a stálé KD ČBS.

4.         Jednání orgánů řídí jejich předseda, místopředseda, nebo předsedou pověřený člen.

5.         Jestliže se v průběhu funkčního období sníží počet zvolených členů, bude příslušný orgán doplněn podle § 14, odst. 2.a .

6.         Rozhodnutí orgánů je podmíněno účastí nadpoloviční většiny jeho členů. Pro platnost orgánem přijatých závěrů a rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny zúčastněných členů. O  jednání orgánu se sepíše zápis.

§ 13

Konference delegátů ČBS

1.         KD ČBS je nejvyšším orgánem ČBS. Tvoří ji sbor delegátů jednotlivých BK a sbor účastníků KD ČBS.

2.         BK vysílají do sboru zástupců své delegáty. Ti mají na KD ČBS volební i hlasovací právo. Toto právo je nepřenositelné, tj. delegát musí být členem toho BK, který ho na KD  ČBS vysílá.

3.         Každý BK má právo vyslat jednoho delegáta za každých i započatých 20 členů, za které zaplatil svazové příspěvky pro období, ve kterém se KD ČBS koná.

4.         Sbor účastníků KD ČBS se skládá z dosavadních členů Ú ČBS a RK ČBS. Pokud nejsou delegáty podle odst. 2 a 3, nemají tito členové na jednání KD ČBS právo hlasovat ani právo volit nové orgány ČBS.

5.         KD ČBS svolává Ú ČBS jednou za čtyři roky; dále pak, požádá-li o to nejméně polovina BK nebo alespoň polovina členů stálé KD ČBS nebo alespoň dvě třetiny členů Ú ČBS nebo celá RK ČBS.

6.         Ú ČBS musí svolat KD ČBS nejpozději do šesti týdnů od uvedeného podnětu či uvedené skutečnosti.

7.         KD ČBS:

a.         schvaluje stanovy ČBS a jejich změny,

b.         schvaluje hlavní směry činnosti ČBS na příští období,

c.         volí členy Ú ČBS a RK ČBS pro období mezi KD ČBS,

d.         volí z delegátů KD ČBS předsedu a místopředsedu stálé KD ČBS,

e.         na návrh Ú ČBS určuje výši svazových a soutěžních příspěvků pro příští soutěžní období,

f.          na návrh Ú ČBS uděluje čestné členství ČBS,

g.         projednává a schvaluje zprávy Ú ČBS o činnosti a o hospodaření za uplynulé období a revizní zprávu předkládanou RK ČBS,

8.         KD ČBS rozhoduje podle § 18 odst. 4 o zániku ČBS a o s tím souvisejícím majetkovém vypořádání.

§ 14

Stálá KD ČBS

1.         Delegáti KD ČBS se po jejím ukončení stávají členy stálé KD ČBS. Mandát stálé KD končí okamžikem konání nové KD ČBS. Pokud člen stálé KD rezignuje na svoji funkci nebo pokud přestane být členem BK, který ho nominoval, má tento BK právo nominovat za něj náhradníka. Nominaci oznámí BK předsedovi nebo místopředsedovi stálé KD ČBS. Počet mandátů pro jednotlivé BK se aktualizuje jednou ročně a to podle stavu členské základny platného k 31. říjnu běžného roku. Tato aktualizace zahrnuje i nově registrované BK.

2.         Stálá KD ČBS v období mezi KD ČBS:

a.          volí nové členy Ú ČBS a RK ČBS v případě jejich rezignace nebo odvolání,

b.          na návrh předsedy ČBS odvolává členy Ú ČBS v případě, že tito po dobu delší než 4 měsíce neplní svoje povinnosti,

c.          na návrh Ú ČBS určuje výši svazových a soutěžních příspěvků pro příští soutěžní období,

d.          na návrh Ú ČBS uděluje čestné členství ČBS,

e.          rozhoduje o odvoláních proti odnětí registrace BK nebo proti jejímu nepřijetí,

f.           rozhoduje o odvoláních proti vyloučení členů ČBS,

g.          projednává a schvaluje zprávy Ú ČBS o činnosti a o hospodaření za roční období.

3.         Činnost stálé KD ČBS řídí její předseda. Nemůže-li předseda stálé KD ČBS vykonávat svoji činnost, zastupuje jej místopředseda stálé KD ČBS. Rezignuje-li předseda nebo místopředseda stálé KD ČBS, nebo přestane-li být předseda nebo místopředseda stálé KD  ČBS členem BK, který ho nominoval, zvolí si stálá KD ČBS ze svých členů nového předsedu nebo místopředsedu.

4.         Stálá KD ČBS jedná tehdy, obdrží-li podnět k jednání podle odst. 2. K jednání a hlasování může používat i jiné způsoby, než je ústní jednání na jednom místě; zejména tak může používat elektronickou poštu a telefony. O návrhu musí rozhodnout bez zbytečných průtahů, nejdéle však do 30 dnů od jeho obdržení.

5.         Rezignuje-li Ú ČBS nebo RK ČBS jako celek, přebírá stálá KD ČBS dočasně jejich pravomoci a svolá do 6 týdnů novou KD ČBS.

§ 15

Ústředí ČBS a jeho komise

1.         Ú ČBS je v období mezi KD ČBS výkonným a řídícím orgánem pro všechny jeho nižší orgány.

2.         Ú ČBS má 7 členů. Ze svého středu zvolí předsedu ČBS a jednoho místopředsedu ČBS. Za ČBS jedná a právní úkony činí jeho předseda nebo místopředseda, v rozsahu svěřené působnosti i  jednatel a pokladník.

3.         Ú ČBS zasedá nejméně čtyřikrát do roka. Jeho funkční období odpovídá termínům KD  ČBS.

4.         Ú ČBS plní úkoly uložené KD ČBS a úkoly vyplývající ze stanov ČBS, jiných obecně závazných předpisů a usnesení KD ČBS. K plnění těchto i dalších úkolů zřizuje komise podle odst. 6.

5.         Ú ČBS:

a.         rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci KD ČBS nebo stálé KD ČBS,

b.         vydává řády a směrnice a pokyny pro činnost a hospodaření orgánů, zabezpečuje jejich jednotný výklad a kontrolu jejich naplňování,

c.         rozpracovává hlavní směry činnosti ČBS mezi KD ČBS s přednostní orientací na rozšiřování a zkva­litňo­vání členské základny ČBS,

d.         vede evidenci členské základny včetně evidence zaplacených svazových a soutěžních příspěvků a  rozhoduje o registraci jednotlivých BK,

e.         vede klasifikaci hráčské výkonnosti,

f.          svolává KD ČBS a zabezpečuje její průběh po stránce obsahové i organizační,

g.         organizačně i odborně zajišťuje školení vedoucích turnajů, popř. dalších funkcionářů ČBS a metodicky pomáhá BK,

h.         organizuje celostátní soutěže,

i.           zodpovídá za oficiální mezinárodní styky ČBS,

j.           zabezpečuje výběr reprezentantů České republiky pro mezinárodní soutěže,

k.         ročně sestavuje svůj rozpočet a projednává výsledky jeho čerpání,

l.           může stanovit a vydat znak, odznak a vlajku ČBS.

6.         K plnění svých úkolů může Ú ČBS vytvářet pracovní skupiny a komise především z členů ČBS, ale může použít i profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

a.         Ú ČBS zřizuje soutěžně organizační komisi (dále jen „SOK“). Jmenuje jejího předsedu a nejméně dva další členy. SOK organizuje bridžové soutěže ČBS včetně stanovení pořadatelů jednotlivých soutěží. SOK plní úkoly podle pověření od Ú ČBS.

b.         Ú ČBS zřizuje komisi vedoucích turnajů (dále jen „KVT“). Jmenuje jejího předsedu a  nejméně dva další členy. KVT plní úkoly podle pověření od Ú ČBS.

c.         Ú ČBS zřizuje národní odvolací výbor (dále jen „NOV ČBS“). Jmenuje jeho předsedu a nejméně dva další členy. NOV ČBS se schází podle potřeby. Je nejvyšším odvolacím orgánem při odvoláních proti rozhodnutí odvolacího výboru soutěže, případně hlavního vedoucího turnaje. O podaném odvolání musí rozhodnout bez zbytečných průtahů, nejpozději však do 30 dnů.

d.         Ú ČBS zřizuje disciplinární komisi (dále jen „DK“). Jmenuje jejího předsedu a nejméně dva další členy. DK ČBS se schází podle potřeby. Projednává disciplinární provinění hráčů – členů ČBS, a to na základě  zpráv (oznámení) vedoucích turnajů, odvolacích výborů, pořadatelů, KVT, SOK nebo NOV ČBS. DK  postupuje podle disciplinárního řádu, který vydává Ú ČBS. Proti rozhodnutí DK se lze do 14 dnů odvolat k Ú ČBS, které musí o odvolání rozhodnout do 30 dnů od jeho obdržení; je-li rozhodnutím DK vyloučení z řad členů ČBS, lze se proti němu do 14 dnů odvolat ke stálé KD ČBS, která musí o odvolání rozhodnout do 30 dnů od jeho obdržení.

 

§ 16

Revizní komise ČBS

1.         RK ČBS má tři členy, kteří si zvolí předsedu. Její funkční období odpovídá termínům KD  ČBS.

2.         RK ČBS se schází podle potřeby, nejméně jednou do roka. Provádí revizi hospodaření a kontrolu činnosti Ú ČBS, jehož jednání má právo se zúčastňovat. Dále může RK ČBS kontrolovat i činnost všech orgánů ČBS (s výjimkou KD ČBS a stálé KD ČBS). Členové RK ČBS mají také právo zúčastňovat se jednání kteréhokoliv orgánu ČBS.

RK ČBS kontroluje zejména:

a.          dodržovaní stanov ČBS a plnění usnesení KD ČBS,

b.          dodržování směrnic, řádů a pokynů Ú ČBS,

c.          hospodaření Ú ČBS i nižších orgánů (podle potřeby a vlastních možností).

3.         RK ČBS předkládá:

a.         Ú ČBS svoje stanoviska, návrhy i připomínky a zprávu o výsledku revize hospodaření Ú ČBS,

b.         KD ČBS souhrnnou zprávu o své činnosti za uplynulé období.

Oddíl V – Příjmy a hospodaření ČBS

§ 17

1.         Zdrojem příjmů ČBS jsou:

a.         příspěvky (svazové, soutěžní a podobně),

b.         příjmy ze vkladů do bridžových soutěží,

c.         příjmy z vlastní hospodářské nebo publikační činnosti,

d.         příjmy ze zahraničního styku,

e.         subvence, dotace a dary fyzických či právnických osob,

2.         Majetek ČBS spravuje Ú ČBS.

3.         Hospodaření s majetkem, finančními prostředky, pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými právními předpisy případně doplněnými směrnicemi nebo pokyny Ú ČBS, které budou přihlížet k možnosti úpravy analogické úpravě platné pro obecně prospěšné organizace.

Oddíl VI – Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 18

 

1.         Tyto stanovy nabývají platnosti dnem 31. května 2003 a účinnosti dnem registrace na MV ČR.

2.         Ke stejnému okamžiku pozbývají platnosti stanovy ČBS platné od roku 19xx 1993 včetně jejich pozdějších změn a doplňků.

3.         Všichni řádní členové ČBS, kteří byli členy ke dni 31. května 2003 a měli k témuž dni uhrazený svazový příspěvek nebo byli od jeho placení osvobozeni, jsou řádnými členy ČBS i podle těchto stanov.

4.         O ukončení činnosti ČBS rozhoduje KD ČBS dvoutřetinovou většinou hlasů při účasti nejméně dvou třetin všech oprávněných delegátů. V případě, že majetek nepřejde na právního nástupce ČBS, určí KD ČBS prostou většinou hlasů likvidátora ČBS.

<