Výkaz  zisku  a  ztráty
Výnosy :    
Členské příspěvky 157 680,00  
Dotace ČSTV 41 200,00  
Startovné 68 210,00  
Přijaté dary 670 000,00  
Příspěvky - ceny 66 250,00  
Příspěvky - cestovné a ubytování 55 400,00  
Kursové zisky 2 204,97  
Bankovní úroky 1 529,57  
Bankovní úroky - tv 8 686,22  
Ostatní výnosy - prodej knih 1 080,00 1 072 240,76
     
Náklady :    
Příspěvky EBL a WBF 37 778,71  
Startovné ME 178 754,00  
Kanc. potřeby 953,90  
Poštovné 4 153,00  
Spotřeba - bridžový materiál 13 225,20  
Cestovné a ubyt. - tuzemsko 36 871,00  
Cestovné a ubyt. - zahraniční 259 068,90  
Náklady na repre. 705,00  
Tisk, šefredakt. a internetové služby 98 246,50  
Hotelové služby (CEC) 117 893,00  
Pronájem prostoru 35 690,20  
Vedení turnajů 31 475,00  
Namíchání, zástěny, atd. 17 955,00  
Odměny lektorů (kursy) 19 250,00  
Dary poskytnuté - BKP 220 000,00  
Dary poskytnuté - Ceny 73 750,00  
Příspěvky pořadatelům 53 960,00  
Kopie a ostatní služby 3 906,20  
Bankovní poplatky 5 935,73  
Kursové ztráty 185,60 1 209 756,94
     
Účetní ztráta   -137 516,18

 

Rozvaha
  31.12.2001 31.12.2002
Aktiva    
Hmotný a nehmotný majetek 0,00 0,00
Pohledávky 7 296,00 8 884,00
Poskytnuté zálohy 47 600,00 24 000,00
Náklady příštích období 182 886,31 0,00
Příjmy příštích období 16 000,00 43 840,00
Pokladna 33 540,50 4 410,80
Bankovní účet ČSOB 697 274,09 702 400,18
Terminovaný vklad ČSOB 400 000,00 240 000,00
     
Aktiva celkem 1 384 596,90 1 023 534,98
Pasiva    
Nerozdělený zisk minulých let 859 943,38 859 943,38
Hospodářský  výsledek   -137 516,18
Dodavatelé - tuzemsko   11 000,00
Dodavatelé - zahraničí 240 737,28  
Jiné závazky - BKP 194 761,04 238 782,58
Výdaje příštích období 22 435,20 51 325,20
Výnosy příštích období 66 720,00 0,00
     
Pasiva celkem 1 384 596,90 1 023 534,98
Výkaz  zisku  a  ztráty  -  dle  středisek
Střediska Ztráta Zisk
Central European Cup 126 029,00  
Junioři 206 972,50  
KO 0,00 0,00
Mistrovství Evropy 258 406,90  
Přebor ČR - sm. družstev   910,00
Párový přebor ČR - IMP 4 461,50  
Párový přebor ČR - individuál   274,40
Párový přebor ČR - mix   1 567,00
Párový přebor ČR - senioři a junioři 8 277,50  
Párový přebor ČR - TOP 1 745,00  
1. Liga   5 034,80
2. Liga 14 906,80  
3. Liga   251,00
Velké Ceny 5 327,50  
Ústředí   480 573,32
     
Celkem 626 126,70 488 610,52
     
Netto 137 516,18