Kodex reprezentanta

 

 

Zařazení do reprezentace nelze nárokovat, je to odměna a pocta zároveň, kterou si musí každý zasloužit. ÚČBS a kandidát reprezentace se touto morální smlouvou zavazuje dodržovat následující podmínky a dohody.

 

1.    Závazky ÚČBS

 

1.1 Uhradit vklady do soutěží družstev na vybrané mezinárodní soutěže, jako je MS či ME.

1.2 Hradit pobytové náklady kapitánů a skórerů na těchto soutěžích.

1.3  Pokusit se aspoň částečně hradit či přispívat na pobytové náklady hráčů.

1.4  Zabezpečit veškerou nezbytnou komunikaci s WBF, EBL a popř. i s dalšími pořadateli.

1.5 Jmenovat kapitány družstev a organizačně umožnit přípravu hráčů a týmů.

1.6  Organizačně zabezpečit účast na předem určených soutěžích družstev.

 

2.    Závazky hráče (nehrajícího kapitána, skórera)

 

2.1 Dodržovat předpisy a mezinárodní bridžová pravidla tak, jak jsou stanoveny WBF a EBL. Platí to samozřejmě i o všech pravidlech etiky, oblékání a dalších, jako je zahajovací ceremoniál, organizace společného ubytování či závěrečného vyhlášení výsledků.

2.2 Respektovat veškerá potřebná rozhodnutí týkající se týmu i hráčů, učiněná kapitánem týmu, REPRE komisí i ÚČBS.

2.3 Aktivně se podílet na vytvoření a udržení sportovní i týmového ducha. Zdržet se obzvláště nepřiměřené kritiky a nepřátelského postoje vůči spoluhráčům a dalším. Snažit se nejen hrát co nejlépe, ale i dodržovat principy klidného a důstojného chování.

2.4 Mít stále na vědomí, že účast na mezinárodních soutěží představuje reprezentaci České republiky a našeho bridže, z čehož vyplývá i nutnost zdržet se jakýchkoli individualistických projevů.

2.5 Vzít v úvahu, že ČBS přes veškerou dobrou vůli zatím nemá možnost hradit pobytové náklady všech hráčů. Možnost úhrady části nebo všech pobytových nákladů hráčem vždy existuje a je třeba ji mít v rámci svých finančních možností na paměti.

2.6 Akceptovat program přípravy stanovený kapitánem a ÚČBS.

2.7 Každý hráč si uvědomuje fyzické i psychické zatížení každé mezinárodní soutěže. Bude se proto snažit, aby byl v dobré fyzické a psychické kondici a bude se podle svých možností       a potřeb co nejvíce řídit případnými pokyny a doporučeními.

2.8  Zapojit se do prospěšné činnosti pro zlepšení postavení českého bridže.

2.9 Hráč i činovník, který nedodrží svůj morální závazek vůči českému bridži se vystavuje tomu, že nebude nadále ponechán v reprezentaci.

 

 

 

                               Za ÚČBS:                             Jméno a podpis:

 

                        …………..……………                  ………………………   

 

 

 

V Praze dne ……………