Zápis z konference delegátů ČBS

12. října 2002, 10:00 – 14:00, hotel Kettner

Přítomní delegáti s hlasovacím právem:

BKP:                              Machát Vladimír, Vondřich Vladimír, Pokorná Jana
TOP:                              Hrbek Ivan, Jelínková Marie, Frabša Zdeněk ml.
BCP:                              Fišer Jiří
Nekuřáci:                       Hofmanová Helena, Bubeníček Alexandr st.
Olympia:                         Benák Jaroslav
Třináct:                           Kania Karel
Brno:                              Franz Milan
ČB Máj:                         Pěkný Pavel
ČB Jíra:                          Sigmund Martin
Český Brod:                   ---
Děčín:                             ---
Havířov:                         Šigut Martin
Havl. Brod:                     Picmaus Bohumil
Hradec Králové:             Picmaus Bohumil
Kralupy:                         ---
Liberec:                          Franz Milan
Neratovice:                     Zerzáň Jiří
Nové Město:                  Volhejn Jan
Olomouc:                       ---
Ostrava 1:                      Frabša Zd. ml.
Ostrava 2:                      Novotná Anna
Pardubice:                      Franz Milan
Strakonice:                     ---
Poděbrady:                     ---
Rožnov:                          Nesvadba Petr
So-Va:                           Franz Milan
Teplice:                          Netuka Jiří
Trutnov:                          Horáček Josef
Ústí:                               Netuka Jiří
Zlín:                                ---

 

 

Členové ÚČBS, předsedové a členové komisí (bez práva hlasovat):

Petr Hebák, Jaroslav Sůra, Pavel Sajal


Program konference

1.             Volba mandátové a volební komise, volba návrhové komise

2.             Zpráva o činnosti Ú ČBS a jeho komisí za období od prosince 2001 do září 2002

3.             Zpráva o hospodaření za rok 2001 a předběžné výsledky roku 2002

4.           Zpráva revizní komise

5.             Diskuse

6.             Volba členů a náhradníků Ú ČBS a RK ČBS

7.           Usnesení

Průběh konference

1.             Delegáti hlasováním rozhodli, aby mandátová a volební komise pracovala ve složení Vladimír Machát, Martin Šigut a Vladimír Vondřich, a návrhová komise aby pracovala ve složení Karel Kania, Petr Nesvadba a Denisa Pěkná.

2.             Jaroslav Sůra přednesl za zbývající členy minulého Ú ČBS (Milan Franz, Denisa Pěkná a Jaroslav Sůra) zprávu o činnosti za období  od prosince 2001 do září 2002. Konstatoval, že v důsledku rezignací Marca Verdiera, Zdeňka Frabši st., Petra Nesvadby a Petra Hebáka (postupně od dubna do června 2002), se Ú stalo nefunkčním, a proto byla svolána KD. Zpráva nebyla delegátům předložena v písemné formě.

3.             Jaroslav Sůra přednesl i zprávu o hospodaření za období  od prosince 2001 do září 2002. Uvedl stav na BÚ asi 62 000 Kč, pokladní hotovost asi 25 000 Kč a stav na TÚ asi 240 000 Kč. Zpráva nebyla delegátům předložena v písemné formě.

4.             Pavel Sajal přednesl zprávu RK ČBS, ve které uvedl, že RK neprovedla kontrolu stavu hospodaření za období od prosince 2001 do září 2002. Rovněž tato zpráva nebyla delegátům předložena v písemné formě.

5.             V diskusi vystoupili: Petr Hebák (ten zhodnotil ze svého pohledu práci minulého Ú ČBS), Bohumil Picmaus, Vladimír Vondřich, Marie Jelínková, Karel Kania, Vladimír Machát, Jan Volhejn, ……

a.       Největší množství vystoupení se týkalo stanovení členských příspěvků. KD se nakonec rozhodla stanovit dva příspěvky, jeden svazový a druhý tzv. soutěžní. Řádný člen ČBS má nadále povinnost zaplatit prostřednictvím mateřského BK svazový příspěvek. Takový člen by měl všechna práva (včetně práva dostávat zdarma šestkrát ročně 1 výtisk svazového časopisu). Pokud však bude hrát na soutěžích pořádaných a nebo registrovaných ČBS (ligy, VC, regionální a celopražské soutěže),  musí buď mít zaplacený soutěžní příspěvek  nebo zaplatit jednorázově startovné zvýšené o 50%. Toto navýšení pořadatel povinně odvede na účet Ú ČBS. To, která soutěž je registrována, stanoví Ú ČBS přímo u soutěží, které řídí (celostátní ligy, seriál VC, přebory republiky všech kategorií), a u ostatních soutěží na základě žádosti pořadatele. Výši obou příspěvků (svazového i soutěžního) nadále určuje KD a  byla stanovena v usnesení KD (viz bod 7.e).

b.      Bohumil Picmaus poukázal na to, že propozice přeboru družstev ČR nebyly Ú ČBS schváleny, a přesto se podle nich uskutečnilo 1. kolo 2. celostátní ligy.

c.       Několik diskutujících poukázalo na to, že přednesené zprávy o činnosti a hospodaření jsou nedostatečné.

6.             Volební a mandátová komise konstatovala, že je přítomno 28 delegátů z oprávněných 35, a že KD je tudíž usnášeníschopná.
V tajných volbách pak KD zvolila členy a náhradníky Ú ČBS a  RK ČBS.

7.             KD:

a.       Konstatovala, že na základě zprávy mandátové a volební komise je usnášeníschopná.

b.      Nepřijala zprávu Ú ČBS o činnosti za období od prosince 2001 do září 2002.

c.       Nepřijala zprávu Ú ČBS o hospodaření za období od prosince 2001 do září 2002 a uložila Ú ČBS a RK ČBS vypracovat a předložit na příští KD zprávu novou.

d.      Zvolila za členy Ú ČBS Jana Ertnera, Zdeňka Frabšu ml., Jiřího Kopřivu, Petra Nesvadbu, Denisu Pěknou, Marca Verdiera a Jana Volhejna.

e.       Zvolila za členy RK ČBS Pavla Sajala, Jaroslava Sůru a Milana Šklíbu.

f.        Zvolila za náhradníky Ú ČBS Danielu Hnátovou a Milana Franze.

g.       Zvolila za náhradníky RK ČBS Jiřího Brázu a Gabriela Kovácse.

h.       Uložila Ú ČBS svolat KD nejpozději do konce května 2003.

i.         Uložila Ú ČBS vypracovat návrh na změnu stanov, předložit ho k diskusi členům ČBS a ke schválení na nejbližší KD ČBS.

j.        Schválila úpravu pro placení příspěvků ve znění podle bodu 5.a tohoto zápisu a stanovila pro rok 2003 výši svazových příspěvků na 240 Kč za rok a výši soutěžních příspěvků na 360 Kč za rok.

V Praze, dne 12. října 2002                                          Zapsal: Petr Nesvadba