Konference delegátů 2003

 

Hotel Tourist, 31.5. 2003

 

Přítomní delegáti s hlasovacím právem podle prezenční listiny:

 

BK Brno                                  : -

BK České Budějovice Jíra          : -

BK České Budějovice Máj     : Pavel Pěkný

BK Český Brod                                   : -

BK Herold Ostrava                 : Anna Novotná

BK Havířov                             : Ivan Stareček

BK Hradec Králové                 : -

BK Kralupy nad Vltavou                     : Miloslav Novák

BK Liberec                             : -

BK Nekuřáci Praha               : Zdeněk Laštovička

                                                 Helena Hofmanová

                                                 V. Hrádek

                                                 Jan Kopecký

BK Neratovice                                    : -

BK Nové Město nad Metují   : Josef Lhotský

BK Olomouc                           : -

BK Olympia Praha                 : -

BK Ostrava                             : -

BK Praha                                : Jiří Doubravský

                                                 Hana Pokorná

                                                 Anatol Filip

                                                 Ondřej Krása

                                                 Milan Kovář

                                                 Vladimír Machát

                                                 Jiří Kopřiva

                                                 Petr Vrkoč

BK Pardubice                         : Milan Šklíba

BK Rožnov                              : Petr Nesvadba

BK Sova                                  : -

BK Třináct Praha                               : Tomáš Rozsíval

                                                 Petr Dyk

BK Teplice                              : Jiří Netuka

BK Top Club Praha                 : Ivan Hrbek

                                                 Štěpán Novotný

                                                 Jiřina Slaninová

                                                 Tomáš Růžička

                                                 Michaela Mandysová

                                                 Marie Jelínková

BK Trutnov                             : Josef Horáček

BK Uherské Hradiště            : -

BK Ústí nad Labem                : -

BK Zlín                                               : -

 

Členové ÚČBS a komisí bez práva hlasovat:

Jan Ertner

Marc Verdier

Denisa Pěkná

Jaroslav Sůra

Jan Ertner

Marc Verdier

Jan Volhejn

Jaroslav Sůra

 

 

 

 

 

Průběh jednání

 

1)      Předsedajícím KD byl zvolen J. Doubravský.

2)       KD schválila návrh ÚČBS, aby se jako delegátem konference s platným hlasem mohl být jen člen klubu, který zastupuje, a jako takový může disponovat jen jedním platným hlasem.

3)      KD schválila program jednání tak, jak byl navržen ÚČBS:

1.      Zahájení v a volba orgánů KD

2.      Zpráva o činnosti ÚČBS v průběhu funkčního období

3.      Zpráva o hospodaření a stanovisko revizní komise

4.      Zpráva ÚČBS o hospodaření za období 12/2001 - 9/2002 a stanovisko revizní komise

5.      Projednání návrhu nových stanov ČBS

6.      Schválení nových stanov ČBS

7.      Volby členů ÚČBS a RK ČBS

8.      Volby předsedy a místopředsedy stálé KD

9.      Schválení hlavních směrů činnosti ČBS pro další období

10.  Různé

11.  Schválení usnesení KD

12.  Závěr

4)      KD zvolila mandátovou komisi ve složení: J. Netuka, M. Vrkočová, M. Kovář, J. Slaninová.

5)      KD zvolila návrhovou komisi ve složení: V. Machát, M. Mandysová, A. Novotná.

6)      KD zvolila zapisovatele: D. Pěkná a ověřovatele: JH. Hoffmanová a A. Filip.

7)      Mandátová a volební komise konstatujíkonstatovala, že KD je usnášeníschopná.

8)      Jednání KD proběhlo podle schváleného programu.

1)      KD schválila zprávu o činnosti ÚČBS

1)      KD schválila zprávu o hospodaření a stanovisko RK k ní

1)      KD schválila  návrh ÚČBS pokrýt účetní ztrátu z nerozděleného zisku

1)      Jednání o návrhu nových stanov:

1.      KD schválila §5 beze změn

1.      KD schválila §14 v doplněném znění 2.g) schvaluje roční zprávu o hospodaření a zprávu o činnosti ČBS

1.       KD schválilaKD schválila definitivní znění stanov s připomínkami zmíněnými v bodě 1 - 3

1)      KD děkuje P. Nesvadbovi za zpracování návrhu nových stanov

1)      Volba členů ÚČBS, RK a předsedy a místopředsedy stálé KD

1.      KD zvolila ÚČBS ve složení:

 J. Ertner, Z. Frabša, Z. Jelínek, P. Jireš, D. Pěkná, M. Verdier, J. Volhejn

1.      KD zvolila členy RK : J. Sůra, G. Kováč, M. Šklíba

1.      KD zvolila předsedu stálé KD: J. Doubravského a místopředsedu: M. Jelínkovou

1)      KD ukládá ÚČBS, aby vypracovalo návrh svazových příspěvků a návrh struktury vkladů do soutěží pořádaných ÚČBS a tento návrh předložilo KD do 30.6

1)      KD ukládá ÚČBS aby vyžadovalo od organizátorů reprezentačních nebo Ústředím řízených akcí sportovně technickou a ekonomickou zprávu

1)      KD ukládá ÚČBS, aby se informovalo o případném pokračování CEC

1)      KD ukládá ÚČBS a RK, aby vypracovali směrnici o účetnictví ve smyslu zákona

1)      KD vyjadřuje poděkování odstupujícími ÚČBS

9)      KD schvaluje schválila znění usnesení předložené návrhovou komisí (příloha).

 

 

V Praze 31. 5. 2003                                                  

 

 

 

Zapsala: Denisa Pěkná

 

 

Zápis ověřili a schválili:                                Helena Hofmanová                Anatol Filip

 

 

Přílohy:

Usnesení KD

Hlavní směry činnosti ČBS na příští období

Stanovy ve znění upraveném podle usnesení KD

 


Usnesení konference delegátů ČBS ze dne 31. 5. 2003

 

 

 

1.      KD vyjadřuje poděkování odstupujícímu ÚČBS.

2.      KD schvaluje zprávu o činnosti ÚČBS za funkční období.

3.      KD schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2002 a stanovisko revizní komise k ní.

4.      KD schvaluje návrh ÚČBS pokrýt účetní ztrátu ve výši 137 516,18 Kč nerozdělenými zisky minulých let, jež se tak snižují z 859 943,38 Kč na 722 427,20 Kč.

5.      KD projednala návrh nových stanov ČBS. KD děkuje P. Nesvadbovi za jeho zpracování. Předložený návrh KD schvaluje s těmito změnami:

§14 odst. 1. se mění takto:

1.      Delegáti KD ČBS se po jejím ukončení stávají členy stálé KD ČBS. Mandát stálé KD končí okamžikem konání nové KD ČBS. Pokud člen stálé KD rezignuje na svoji funkci nebo pokud přestane být členem BK, který ho nominoval, má tento BK právo nominovat za něj náhradníka. Nominaci oznámí BK předsedovi nebo místopředsedovi stálé KD ČBS. Počet mandátů pro jednotlivé BK se aktualizuje jednou ročně a to podle stavu členské základny platného k 31. říjnu běžného roku. Tato aktualizace zahrnuje i nově registrované BK.

§14 odst. 2. se doplňuje o písmeno g:

g.       projednává a schvaluje zprávy Ú ČBS o činnosti a o hospodaření za roční období.

6.      KD volí členy ÚČBS: J. Ertner, Z. Frabša, Z. Jelínek, P. Jireš, D. Pěkná, M. Verdier, J. Volhejn.

7.      KD volí členy revizní komise: J. Sůra, G. Kováč, M. Šklíba.

8.      KD volí předsedou stálé KD J. Doubravského a místopředsedkyní stálé KD M. Jelínkovou.

9.      KD na návrh ÚČBS uděluje čestné členství ČBS Pavlu Sajalovi za celoživotní zásluhy o rozvoj bridže.

10.  KD doplňuje návrh hlavních směrů činnosti o bod „zvýšení počtu členů“ a schvaluje takto doplněné hlavní směry činnosti ČBS na příští období.

11.  KD ukládá ÚČBS, aby vytvořilo komisi pro rozvoj bridže.

12.  KD ukládá ÚČBS, aby vypracovalo návrh svazových příspěvků a návrh struktury vkladů do soutěží pořádaných ÚČBS a tento návrh předložilo stálé KD do 30.6. 2003.

13.  KD ukládá ÚČBS, aby vyžadovalo od organizátorů reprezentačních nebo Ústředím řízených akcí sportovně technickou a ekonomickou zprávu.

14.  KD ukládá ÚČBS, aby se u zahraničních partnerů informovalo o případném pokračování Poháru středoevropských zemí.

15.  KD ukládá ÚČBS a RK vypracování směrnice o účetnictví ve smyslu zákona.

 

<V Praze 31. 5 2003                           Zapsala: D. Pěkná


Hlavní směry činnosti ČBS na příští období

 

Konference delegátů ČBS dne 31. 5. 2003 schválila tyto hlavní směry činnosti ČBS na příští období:

 

·          dokončení a stabilizace uceleného systému celostátních soutěží všech kategorií,

·          vytvoření a úpravy řádů a směrnic ČBS podle nových stanov,

·          dobudování a stabilizace systému klasifikace výkonnosti hráčů,

·          volba a propagace jednotného dražebního systému nejen pro výuku bridže,

·          rozvoj výuky bridže,

·          zvýšení počtu členů.

<