Pozvánka na Konferenci delegátů ČBS

 

která se bude konat 

v sobotu 31. května 2003 od 10.00 hod

registrace od 9.30 hod.

(místo konání bude upřesněno).

Ve smyslu platných stanov ČBS a usnesení předchozí Konference delegátů svolává ÚČBS Konferenci delegátů jako nejvyšší orgán ČBS.

Konference se účastní delegáti jednotlivých u ČBS řádně registrovaných klubů; tito delegáti musí být vybaveni klubem potvrzenou plnou mocí k jeho zastupování na Konferenci delegátů. Každý přítomný delegát má pro hlasování jeden hlas, může tedy zastupovat pouze klub, jehož je členem a nemůže též zastupovat více delegátů svého klubu.

Každý řádně registrovaný klub má právo vyslat na tuto Konferenci delegátů jednoho delegáta; kluby, které mají více než 20 řádně registrovaných členů se zaplacenými členskými příspěvky (k datu 30.4.2003) mohou vyslat na každých dalších (i započatých) 20 členů dalšího delegáta.

Výběr delegátů jednotlivých klubů by měl být přizpůsoben i záměru nových stanov, kde je navrženo ustanovení, podle kterého po skončení Konference delegátů se delegáti stávají členy stálé Konference delegátů, která má rozsáhlé pravomoci zejména pro případy snížení počtu členů exekutivních orgánů či jejich komplexní nečinnosti.

Program  jednání Konference delegátů ČBS

1.        Zahájení a volba orgánů Konference delegátů

2.        Zpráva o činnosti ÚČBS v průběhu funkčního období

3.        Zpráva o hospodaření a stanovisko revizní komise k ní

Na základě usnesení minulé Konference delegátů jsou v programu dále zařazeny následující body:

"Konference delegátů uložila Ú ČBS svolat KD nejpozději do konce května 2003."

 

"Konference delegátů nepřijala zprávu Ú ČBS o hospodaření za období od prosince 2001 do září 2002 a uložila Ú ČBS a RK ČBS vypracovat a předložit na příští KD zprávu novou."

4.   Zpráva ÚČBS o hospodaření za období 12/2001 – 9/2002 a stanovisko revizní komise k ní

 

"Konference delegátů uložila Ú ČBS vypracovat návrh na změnu stanov, předložit ho k diskusi členům ČBS a ke schválení na nejbližší KD ČBS."

5.        Projednání návrhu nových stanov ČBS

 

 

Další body programu Konference delegátů:

6.        Schválení nových stanov ČBS

7.        Volby členů ÚČBS a RK ČBS

8.        Volby předsedy a místopředsedy stálé Konference delegátů

9.        Schválení hlavních směrů činnosti ČBS pro další období

10.    Různé

11.    Schválení usnesení Konference delegátů

12.    Závěr

 

ÚČBS vyzývá všechny kluby, aby navrhly  kandidáty na členy ÚČBS, RK ČBS a na předsedu a místopředsedu stálé Konference delegátů. Své návrhy včetně krátké charakteristiky navrhovaných kandidátů zasílejte na adresu předsedy ČBS Jana Volhejna – jvolhejn@seznam.cz

 

Jménem ÚČBS

RNDr. Jan Volhejn, předseda ÚČBS