MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/EAF9C635/ZapiszKDdne10.4.2005.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Zápis

Zá= ;pis

z výroční konference delegátů České= ;ho bridžového svazu konané dne 10.4.2005 v prostorách klubu BKP v Praze 2, Italské 17

 

 

Konference začala v 10= .15 hod. za účasti účasti 29 delegátů s hlasovacím a volebním práv= em (viz příloha č.1 tohoto zápisu), dále za účasti ÚČBS ve složení Marc Verdier, Jan Ertner, Zdeněk Frabša ml., Zdeněk Jelínek a Petr Jireš a dále = za účasti člena RK Jaroslava Sůry – všichni jmenovaní bez hlasovacího a volebn&iacut= e;ho práva.

 

 

Průběh jednání

 

1.      Vol= ba mandátové komise

KD zvolila mandá= ;tovou komisi ve složení Tomáš Fořt a Vlastislav Talpa.

-&nb= sp;         hlasování přítomno 29 delegátů z toho  = ;  pro :       = 29

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;          proti :        = ;  0

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp; zdrželo se :      &nb= sp;   0

 

2.      Z&a= acute;pisem z KD pověřen Bohumír Zajíček

 

3.      Usn= ášení schopnost KD

Mandátov&a= acute; komise konstatovala přítomnost 29 delegátů s hlasovacím a volebním právem ze 41 možných tzn., že KD je usnášeníschopná.

 

4.      Vol= ba nového předsedy a místopředsedy KD

-&nb= sp;         předsedou navržen Jiří Kopřiva, místopředsedou Přemysl Posledník

-&nb= sp;         hlasování přítomno 29 delegátů z toho  = ;  pro :       = 27

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;          proti :        = ;  0

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp; zdrželo se :      &nb= sp;   2

Předsedou KD se stává Jiří Kopř= iva, místopředsedou KD se stává Přemysl Posledník.

 

5.      P&#= 345;edseda KD pověřuje řízením konference Vladimír= a Vondřicha

 

6.      Pro= gram KD

KD schválila následující program konference :

1)&n= bsp;     Zahájen&i= acute; a volba orgánů Konference delegátů

2)      Zpráva o činnosti ÚČBS v průběhu funkčního období

3)      Zpráva o hospodaření a stanovisko revizní komise k ní

KD neodsouhlasila původně navrhovanou volbu nového ÚČBS a RK a odložila ji na následující konferenci delegátů.

 

7.      Zpr= áva o činnosti ÚČBS

-&nb= sp;         Zdeněk Frabša= ml. přečetl zprávu předsedy ČBS Marca Verdiera o činnosti ÚČBS za minulé období (zpráva je přílohou č.2 tohoto zápisu)

-&nb= sp;         následovala krátká diskuze

 

8.      Zpr= áva o hospodaření ÚČBS

-&nb= sp;         Zdeněk Frabša= ml. přečetl zprávu předsedy ČBS Marca Verdiera o hospodaření ČBS za období 08/2004 – 03/2005 (zpráva je přílohou č.3 tohoto zápisu)

 

9.      Zpr= áva RK o kontrole hospodaření ČBS

-&nb= sp;         Gabriel Kovács přečetl zprávu RK o výsledku revize hospodaření za období od 1.8.2004 do 31.1.2005 (zpráva je přílohou č.4 tohoto zápisu)

-&nb= sp;         následovala dlouhá diskuse k oběma předneseným zprávám a zejména k uspořádání a hospodářskému výsledku MEJ 2004 v Praze

 

 

13.35 –= 13.45 - přestávka

 

 

10.  P&#= 345;ijetí zprávy RK

KD přijala zprávu RK o výsledku r= evize hospodaření za období od 1.8.2004 do 31.1.2005 s výhradou, že bude :

-      =     opraveno datum vypracování

-&nb= sp;         opravena tabulka „stavu dluhůR= 20;

-&nb= sp;         odstavec využití služeb p. = Jireše bude změněn na využit&iacu= te; služeb příslušné cestovní kanceláře

-&nb= sp;         doplněna o podklady pro zpracování – bilance + výsledovka

-&nb= sp;         odstavce „Spolupráce s agenturou 24-Hours“ a „Národní dům na Smíchově“ budou doplněny o rozpis jednotlivých položek poskytnutých služeb

-&nb= sp;         hlasování přítomno 27 delegátů z toho  = ;  pro :       = 27

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;          proti :        = ;  0

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp; zdrželo se :      &nb= sp;   0

 

11.  Ust= anovení skupiny pro jednání s věřiteli<= /b>

KD ustanov= ila zvláštní skupinu ve složení Gabriel Kovács, Jaroslav Sůr= a, Milan Šklíba, Milan Franz, Jiří Štulc a Bohumír Zajíček. Tato skupina je pověřena jednán&iacut= e;m s věřiteli ČBS o výši dluhů, jejich snížení a úhradě. 

-&nb= sp;         hlasování přítomno 24 delegátů z toho  = ;  pro :       = 24

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;          proti :        = ;  0

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp; zdrželo se :      &nb= sp;   0

 

12.  Dop= is EBL + zpráva o stavu jednání se sponzory

KD pověřila předsedu ČBS Marca Verdiera zasláním dopisu EBL s požadavkem na úhradu nákladů na ubytování osob, které nemě= ly nic společného s pořádáním a organizací MEJ 2004. Dále KD pověřila Marca Verdiera vypracovat= do příští konference delegátů zpráv= u o jeho  jednání s potenciálními sponzory ČBS.

-&nb= sp;         hlasování přítomno 24 delegátů z toho  = ;  pro :       = 24

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;          proti :        = ;  0

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp; zdrželo se :      &nb= sp;   0

 

13.  Ome= zení činnosti ÚČBS

KD omezila činnost stávajíc&iacut= e;ho ÚČSB do doby příští konference delegátů jen na nezbytnou administrativní činnost b= ez vytváření a plnění jakýchkoliv závazků vůči třetím osobám.

-&nb= sp;         hlasování přítomno 24 delegátů z toho  = ;  pro :       = 20

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;          proti :        = ;  0

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp; zdrželo se :      &nb= sp;   4

 

14.  Ter= mín následující konference delegátů=

KD schválila termín následující konference delegát= 67; na  sobotu 4.6.2005 v 10.00 ho= d. v klubu BKP v Praze 2, Italské 17.

-&nb= sp;         hlasování přítomno 21 delegátů z toho  = ;  pro :       = 21

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;          proti :        = ;  0

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp; zdrželo se :      &nb= sp;   0

 

15.  N&a= acute;vrhy na koncepci činnosti ÚČBS

KD očekáv&aac= ute; návrhy široké bridžové veřejnosti na koncepci a model činnosti ÚČBS do dalších let. Žádá jednotlivce nebo skupiny o prezentaci svých návrhů na stránkách ČBS v termín= u do 23.5.2005, tak aby se s nimi mohla seznámit široká bridžová veřejnost před následujíc&iacu= te; konferencí delegátů. Uveřejnění jednotlivých návrhů zajistí Tomáš Fořt.

 

16.  Vol= ba nového člena ÚČBS

KD zvolila Přemysla Posledníka novým členem ÚČBS – za odstoupivšího Jaroslava Holého.

-&nb= sp;         hlasování přítomno 21 delegátů z toho  = ;  pro :       = 21

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;          proti :        = ;  0

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp; zdrželo se :      &nb= sp;   0

 

Konference ukončena v 15.15 hod.

 

Zapsal: Bohumír Zajíček

 

Př&ia= cute;lohy:        &= nbsp; č.1 -  Seznam delegátů=

        &= nbsp;           &nbs= p;   č.2 -  Zpráva o činnos= ti ÚČBS

        &= nbsp;           &nbs= p;   č.3 -  Zpráva o hospodaření ČBS za období 08/2004 – 03/2005

        &= nbsp;           &nbs= p;   č.4 -  Zpráva RK o výsledku revize hospodaření za období od 1.8.2004= do

31.1.2005