Zápis

z konference delegátů Českého bridžového svazu konané dne 4.6.2005 v prostorách klubu BKP v Praze 2, Italské 17

 

 

Konference začala v 10.00 hod. za účasti 24 delegátů s hlasovacím a volebním právem (viz příloha č.1 tohoto zápisu), dále za účasti ÚČBS ve složení Marc Verdier, Jan Ertner a Zdeněk Jelínek a hosta Vladimíra Vondřicha z BK Praha – všichni jmenovaní bez hlasovacího a volebního práva.

 

 

Průběh jednání

 

 

1.      Volba mandátové komise

KD zvolila mandátovou komisi ve složení Jana Pokorná a Vlastislav Talpa.

-          hlasování přítomno 23 delegátů z toho    pro :        23

                                                                     proti :          0

                                                            zdrželo se :          0

 

 

2.      Usnášení schopnost KD

Mandátová komise konstatovala přítomnost 24 delegátů s hlasovacím a volebním právem ze 41 možných tzn., že KD je usnášeníschopná.

 

 

3.      Volba nového předsedy a místopředsedy KD

-          předsedou navržen Petr Vrkoč, místopředsedou Přemysl Posledník

-          hlasování přítomno 23 delegátů z toho    pro :        23

                                                                     proti :          0

                                                            zdrželo se :          0

Předsedou KD se stává Petr Vrkoč, místopředsedou KD se stává Přemysl Posledník.

 

 

4.      Zpráva o průběhu jednání s věřiteli

-          Jaroslav Sůra přečetl zprávu skupiny pro jednání s věřiteli ČBS o průběhu a stavu jednání

KD doporučuje novému ÚČBS spolupracovat s Marcem Verdierem v dalších jednáních s EBL na úhradě části nákladů s ubytováním osob při MEJ 2004.

-          hlasování přítomno 23 delegátů z toho    pro :        23

                                                                     proti :          0

                                                            zdrželo se :          0

 

KD doporučuje novému ÚČBS uzavřít dohodu o narovnání s Národním domem PRAHA, s.r.o. + doplatit částku 100.000,- Kč, ve věci spol. 24 hours agency, s.r.o. dále jednat a ve věci pohledávek spol. EUROSOFT s.r.o. a Bridžového klubu Praha uzavřít dohodu o vyrovnání jejich pohledávek.

-          hlasování přítomno 23 delegátů z toho    pro :        23

                                                                     proti :          0

                                                            zdrželo se :          0

 

 

5.      Návrh BKP na strukturu a koncepci ÚČBS

-          Vladimír Vondřich přednesl návrh BKP na strukturu a koncepci ÚČBS (návrh je přílohou č.2 tohoto zápisu)

KD doporučuje materiál BKP na strukturu a koncepci ÚČBS nově zvolenému ÚČBS pro jeho činnost.

-          hlasování přítomno 23 delegátů z toho    pro :        19

                                                                     proti :          1

                                                            zdrželo se :          3

KD ukládá nově zvolenému ÚČBS, aby se závazně řídilo čl. 5 návrhu BKP na strukturu a koncepci ÚČBS.

-          hlasování přítomno 23 delegátů z toho    pro :        22

                                                                     proti :           

                                                            zdrželo se :          1

 

 

6.      Představení kandidátů na volbu do ÚČBS a revizní komise

-          Do ÚČBS kandidují Přemysl Posledník, Petr Hebák, Jiří Kosmel, Petr Pulkrab, Karel Kania, Zdeněk Jelínek a Jan Ertner.

-          Do revizní komise kandidují Jana Pokorná, Milena Kostková, Bohumír Zajíček.

-          Každý ze shora uvedených kandidátů se krátce představil a sdělil své představy o práci v novém ÚČBS resp. revizní komisi.

 

 

7.      Volba nového ÚČBS

KD provedla volbu nového ÚČBS a revizní komise s těmito výsledky:

Do ÚČBS zvoleni :

1.  Přemysl Posledník                      hlasování přítomno 24 delegátů z toho pro :        23

                                                                                                                        proti :          0

                                                                                                               zdrželo se :          1

2.  Petr Hebák                                  hlasování přítomno 24 delegátů z toho  pro :        22

                                                                                                                        proti :          0

                                                                                                               zdrželo se :          2

3.  Jiří Kosmel                                  hlasování přítomno 24 delegátů z toho  pro :        23

                                                                                                                        proti :          0

                                                                                                               zdrželo se :          1

4.  Petr Pulkrab                                hlasování přítomno 24 delegátů z toho pro :        23

                                                                                                                        proti :          0

                                                                                                               zdrželo se :          1

5.  Karel Kania                                 hlasování přítomno 24 delegátů z toho  pro :        20

                                                                                                                        proti :          2

                                                                                                               zdrželo se :          2

6.  Zdeněk Jelínek                            hlasování přítomno 24 delegátů z toho  pro :        23

                                                                                                                        proti :          1

                                                                                                               zdrželo se :          0

7.  Jan Ertner                                   hlasování přítomno 24 delegátů z toho  pro :        23

                                                                                                                        proti :          1

                                                                                                               zdrželo se :          0

 

KD zvolila nové ÚČBS ve složení Přemysl Posledník, Petr Hebák, Jiří Kosmel, Petr Pulkrab, Karel Kania, Zdeněk Jelínek a Jan Ertner.

Do revizní komise zvoleni :

1.  Jana Pokorná                              hlasování přítomno 24 delegátů z toho  pro :        23

                                                                                                                        proti :          0

                                                                                                               zdrželo se :          1

2.  Milena Kostková                         hlasování přítomno 24 delegátů z toho  pro :        23

                                                                                                                        proti :          0

                                                                                                               zdrželo se :          1

3.  Bohumír Zajíček                         hlasování přítomno 24 delegátů z toho  pro :        23

                                                                                                                        proti :          0

                                                                                                               zdrželo se :          1

 

KD zvolila novou revizní komisi ve složení Jana Pokorná, Milena Kostková a Bohumír Zajíček.

 

 

8.      Členské příspěvky do ÚČBS

KD ukládá ÚČBS zpracovat koncepci členských příspěvků do ČBS v termínu do 31.7.2005. KD vyzývá všechny bridžové kluby, aby se aktivně účastnili této diskuse a zaslali ÚČBS neprodleně své návrhy. Rozhodnutí o výši členských příspěvků schválí SKD do 31.8.2005. 

-          hlasování přítomno 24 delegátů z toho    pro :        22

                                                                     proti :          0

                                                            zdrželo se :          2

 

 

9.      Účetní závěrka + předání agendy novému ÚČBS

KD ukládá bývalému ÚČBS zpracovat účetní závěrku ke dni 4.6.2005 a protokolárně předat novému ÚČBS všechny účetní doklady a všechny další dokumenty související s činností ÚČBS, to vše v termínu do 6.6.2005.

-          hlasování přítomno 23 delegátů z toho    pro :        20

                                                                     proti :          0

                                                            zdrželo se :          3

 

 

10.  Poděkování za bridžový informační systém

KD vyslovuje uznání a poděkování pánům Martinovi Šigutovi, Adamovi Rambouskovi, Jaroslavovi Hájkovi a Danielovi Vachtarčíkovi za vytvoření a provoz bridžového informačního systému.

 

 

11.   

 

Pan Tomáš Růžička z klubu BK TOP navrhl, aby ÚČBS zřídila úkolově placenou funkci pro rozvoj bridže a zajištění sponzorů.

 

 

Konference ukončena ve 13.45 hod.

 

Zapsal: Bohumír Zajíček

 

 

Přílohy:          č.1 -  Seznam delegátů

                        č.2 -  Návrh BKP na strukturu a koncepci ÚČBS