Výběr reprezentačních družstev pro ME 2002

 

V roce 2002 se předpokládá oficiální zastoupení ČR v soutěžích družstev:

 

1.    Na European Teams Championships v kategorii open, ladies a seniors od 15. do 29. června v Itálii (Salsomaggiore). 

2.    Na European Juniors and Schools Championshipsčervenci na dosud nestanoveném místě. Zvažuje se účast nejen v soutěži juniorů, ale i žáků škol.

 

Není ani vyloučena účast na 1st World  University Bridge Championships od 4. do 13. srpna v Belgii (Bruges).

 

REPRE komise a ÚČBS na svých zasedáních 15. a 19. října 2001 schválila následující kodex reprezentanta, pravidla výběru hráčů do REPRE týmů a návrhy NPC.

    

Kodex reprezentanta

Zařazení do reprezentace nelze nárokovat, je to odměna a pocta zároveň, kterou si musí každý zasloužit. ÚČBS   a kandidát reprezentace se touto morální smlouvou zavazuje dodržovat následující podmínky a dohody.

 

1.    Závazky ÚČBS

1.1 Uhradit vklady do soutěží družstev na vybrané mezinárodní soutěže, jako je MS či ME.

1.2 Hradit pobytové náklady kapitánů a skórerů na těchto soutěžích.

1.3  Pokusit se aspoň částečně hradit či přispívat na pobytové náklady hráčů.

1.4  Zabezpečit veškerou nezbytnou komunikaci s WBF, EBL a popř. i s dalšími pořadateli.

1.5 Jmenovat kapitány družstev a organizačně umožnit přípravu hráčů a týmů.

1.6  Organizačně zabezpečit účast na předem určených soutěžích družstev.

 

2.    Závazky hráče

2.1 Dodržovat předpisy a mezinárodní bridžová pravidla tak, jak jsou stanoveny WBF a EBL. Platí to samozřejmě i o všech pravidlech etiky, oblékání a dalších, jako je zahajovací ceremoniál, organizace společného ubytování či závěrečného vyhlášení výsledků.

2.2 Respektovat veškerá potřebná racionální rozhodnutí týkající se týmu i hráčů, učiněná kapitánem týmu, REPRE komisí i ÚČBS.

2.3 Aktivně se podílet na vytvoření a udržení sportovního i týmového ducha. Zdržet se obzvláště nepřiměřené kritiky a nepřátelského postoje vůči spoluhráčům a dalším. Snažit se nejen hrát co nejlépe, ale i dodržovat principy klidného a důstojného chování.

2.4 Mít stále na vědomí, že účast na mezinárodních soutěžích představuje reprezentaci České republiky a našeho bridže, z čehož vyplývá i nutnost zdržet se jakýchkoli individualistických projevů.

2.5 Vzít v úvahu, že ČBS přes veškerou dobrou vůli zatím nemá možnost hradit pobytové náklady všech hráčů. Možnost úhrady části nebo všech pobytových nákladů hráčem vždy existuje a je třeba ji mít v rámci svých finančních možností na paměti.

2.6 Akceptovat program přípravy stanovený kapitánem a ÚČBS.

2.7 Každý hráč si uvědomuje fyzické i psychické zatížení každé mezinárodní soutěže. Bude se proto snažit, aby byl v dobré fyzické a psychické kondici a bude se podle svých možností       a potřeb co nejvíce řídit případnými pokyny a doporučeními.

2.8  Zapojit se do prospěšné činnosti pro zlepšení postavení českého bridže.

2.9 Hráč, který nedodrží svůj morální závazek vůči českému bridži se vystavuje tomu, že nebude nadále ponechán v reprezentaci.

Pravidla výběru

 

1) NPC příslušné reprezentace jmenuje reprezentační družstvo čtyř až šesti hráčů. NPC zodpovídá za to, že všichni členové tohoto družstva souhlasí se svou účastí v tomto družstvu, že nemají námitky proti své účasti v případném vyzývacím zápase, který proběhne v maximálně dvou víkendech, a že též souhlasí s termíny, kdy se má tento vyzývací zápas konat (pokud již tyto termíny jsou určeny). V případě, že družstvo je pouze čtyřčlenné, musí jeho členové být připraveni na to, že NPC a TR může družstvo dodatečně doplnit o další dvojici.

 

2) Soupisku jmenovaného družstva předkládá NPC ke schválení TR. Ta rozhoduje o tom, zda toto družstvo splňuje požadavky kladené na reprezentanty. Při rozhodování bere do úvahy tato kritéria (viz též Kodex reprezentanta):

- výsledky v posledních letech (v první řadě v mezinárodních a celostátních soutěžích);

- mezinárodní zkušenosti a jazykové vybavení členů družstva;

- etika hry a společenské chování;

- v neposlední řadě tělesná kondice.

 

3) Proti tomuto družstvu má právo sehrát vyzývací zápas každé družstvo, které se přihlásí do určeného termínu a které bude dle kritérií uvedených v bodě 2) schváleno NPC a REPRE komisí. Každé přihlášené družstvo může mít 4 nebo 6 hráčů. Každý člen družstva musí souhlasit s tím, že může být v případě potřeby vybrán NPC a TR k doplnění reprezentačního družstva a že nemůže bez velmi závažného důvodu reprezentování odmítnout. V případě, že družstvo je pouze čtyřčlenné, musí jeho členové být připraveni na to, že NPC a TR může družstvo dodatečně doplnit o další dvojici.

 

4) Pokud takových družstev bude více, sehrají tato mezi sebou v maximálně dvou víkendech kvalifikaci. Právo hrát vyzývací zápas má pak vítěz této kvalifikace.

 

5) Režim hry vyzývacího zápasu i případné kvalifikace bude maximálně přizpůsoben režimu hry na ME v příslušné kategorii. To znamená, že by během víkendu mělo být odehráno šest sezení po tolika rozdáních, na kolik budou na ME hrány (nebo na kolik byly hrány na předchozím ME) jednotlivé zápasy. Tato sezení by navíc měla být hrána v časech, v nichž budou (příp. byly naposled) na ME hrány jednotlivé zápasy. V dalším textu je použita zkratka n pro tento počet rozdání v zápase.

 

6) Vyzývací zápas se hraje na 12 sestav po n rozdáních. Těchto 12 sestav je rozloženo do dvou víkendů. Počítá se pouze zisk IMP. V případě vítězství vyzývatele alespoň o 1 IMP se vyzývající družstvo stává družstvem reprezentačním (družstvu jmenovanému NPC tedy stačí remíza). Jestliže po nějaké sestavě bude mít jedno z družstev náskok aspoň 5n IMP, stává se vítězem. Každé družstvo má právo zápas kdykoli vzdát (a nemohou proto být proti němu uplatňovány žádné sankce).

Pokud bude přihlášeno a schváleno pouze jedno vyzývající družstvo, hraje se jen tento vyzývací zápas.

 

7) Pokud budou přihlášena a schválena dvě vyzývající družstva, sehrají mezi sebou v jednom víkendu zápas na 6 sestav po n rozdáních. Počítá se pouze zisk IMP. Družstvo, které zvítězí alespoň o 1 IMP, získává právo účasti ve vyzývacím zápase. Jestliže po nějaké sestavě bude mít jedno z družstev náskok aspoň 5n IMP, stává se vítězem. Každé družstvo má právo zápas kdykoli vzdát (a nemohou proto být proti němu uplatňovány žádné sankce). Pokud by nedošlo k rozhodnutí, bude zápas prodlužován vždy o 2 rozdání až do rozhodnutí.

 

8) Pokud budou přihlášena a schválena alespoň tři vyzývající družstva, sehrají mezi sebou v jednom víkendu eliminaci formou „každý s každým“. Družstva, která se v této eliminaci umístí na prvním a druhém místě, pak v dalším víkendu sehrají proti sobě – podle bodu 7) – zápas o právo účasti ve vyzývacím zápasu.

O pořadí v eliminaci rozhoduje:

1. počet získaných VP celkem;

2. počet získaných VP v parciální tabulce družstev se shodným ziskem VP celkem;

3. počet získaných IMP v parciální tabulce družstev se shodným ziskem VP celkem;

4. počet získaných IMP celkem;

5. dodatečné zápasy (vždy na 2 rozdání).

 

 

Poznámka:

Při třech vyzývajících družstvech je vhodné organizovat eliminaci formou „Patton“ – 6 kol. V jednom kole pak každé družstvo sehraje dva „půlzápasy“ (dvakrát n/2 rozdání), přičemž po každém sudém kole se sečtou IMP za poslední dva „půlzápasy“ (t.j. kola) a tento součet se převede na VP.

 

Schválené návrhy NPC

 

Open  - J. Štulc

Svoboda - V. Volhejn, Kurka - Mráz, Zadražil - Vozábal

Ženy - M. Franz

Tomčíková  - Lančová, Pokorná - Svobodová, Hnátová - Erdeová

Senioři - M. Verdier 

Křížek - Šubrt, Nosek - Hebák, Jireš - Filip (náhradník Jansa)

Junioři - Z. Frabša ml.

Vozábal - Pulkrab, Jelínek - Martynek, Pěkný - Vrkoč

 

 

Přihlášky k vyzývacím zápasům přijímají jmenovaní kapitáni reprezentací do

 

15. listopadu 2001.

 

Ihned (nejpozději do deseti dnů) po uzávěrce přihlášek rozhodnou NPC a schválí REPRE komise přijetí či nepřijetí přihlášených. Případné odmítnutí přihlášeného týmu či některé dvojice musí být písemné se zdůvodněním ve smyslu výše uvedených kritérií.    

210

Konkretní program případných vyzývacích západů bude (v souladu s termínovníkem 2002) oznámen všem zúčastněným nejpozději do 15. prosince 2001.

 

 

 

                                               Za REPRE komisi a ÚČBS Marc Verdier