Jmenování kapitánů reprezentace ČR

 

1. ÚČBS rozhodla s účinností od 15.3.2009 o ustavení funkce Ústředního kapitána reprezentace  ČR (dále jen ÚKR) s dále uvedenou náplní činnosti:

 

- metodicky vede a řídí reprezentaci ČR a to zejména tím, že:

 

- shromažďuje veškeré informace o možnostech reprezentace týmů ČR v zahraničí případně

   i  doma; v této souvislosti spolupracuje především se sekretářem ÚČBS,

- komunikuje s kapitány jednotlivých reprezentačních týmů (dále jen KR)dle jím zvoleného

   způsobu a seznamuje KR s možnostmi reprezentačních akcí a výjezdů, sděluje jim

   možnosti a podmínky pořadatelů a doporučuje KR účast na takovýchto akcích,

- spolupracuje v případě potřeby s KR na zajišťování takovýchto akcí v úzké spolupráci se

   se sekretářem ÚČBS,

- spolupracuje s ekonomem ÚČBS a předsedou ÜČBS ve věci dotací, příspěvků a plateb,

- shromažďuje informace získané svojí účastí na jednotlivých akcích nebo prostřednictvím

   KR a používá je pro metodická opatření dalšího vývoje,

- zastupuje na zahraničních akcích, kde je přítomen, předsedu  ÜČBS a  seznamuje ÚČBS

   se zásadními poznatky z těchto akcí.

 

Ústředním kapitánem reprezentace ČR byl jmenován Ing.Petr Hebák.

 

 

2. ÚČBS rozhodla s účinností od 15.3.2009 o jmenování příp. potvrzení kapitánů jednotlivých reprezentačních týmů ČR (dále jen KR) s dále uvedenou náplní činnosti:

 

- přímo vede a připravuje hráče jím řízeného reprezentačního týmu ČR zejména tím, že:

 

- shromažďuje veškeré informace o možnostech reprezentace týmů ČR v zahraničí případně

   i  doma a rozhoduje o účasti RT na příslušném turnaji; v této souvislosti spolupracuje

   především s ÚKR,

- rozhoduje o způsobu nominace či kvalifikace hráčů do jím řízeného reprezentačního týmu,

   (díle jen RT),

- rozhoduje o přímé nominaci či výsledné nominaci z kvalifikace hráčů v intencích

   dopředu stanovených zásad,

- zúčastňuje se turnajů jako nehrající kapitán a vede RT, tj. nasazuje hráče do jednotlivých

   zápasů, stanovuje taktiku apod.

- zastupuje na těchto turnajích, dle pověření, ústředního kapitána reprezentace ČR

- zajišťuje sám nebo prostřednictvím jiné osoby organizační náležitosti pro tým v místě

   konání turnaje nebo v místě pobytu,

- konsultuje s ÚKR organizační potřeby výjezdu a možnosti a rozsah případných příspěvků

  ÚČBS na jednotlivé reprezentační akce,

- koordinuje přípravu RT v průběhu roku i na jednotlivé akce,

 

 

Kapitány jednotlivých reprezentačních týmů byli jmenováni, příp. potvrzeni:

 

open :                Jiří Štulc                  (tel: 603 551 592,   e-mail: jiri.stulc@ipnet.cz)

ženy:                 Jiří Mašek                (tel:  602 763 509,  e-mail: jiri_masek@post.cz)

senioři.             Petr Hebák               (tel:  606 657 456,  e-mail:  hebak@centrum.cz)

junioři - starší:   Michal Kopecký      (tel:  724 117 228,  e-mail:  michal.kopecky@mensa.cz)

         - mladší:  Michal Králík           (tel  775 640 545,   e-mail: kralik.preklady@tiscali.cz)

         - dívky:   Jaroslav Hájek         (tel:  723 140 104,   e-mail: ploskonoh@post.cz)

 

Vondřich Vladimír - předseda