Zápis z 2. jednání ÚČBS dne 6. srpna 2003

 1. ÚČBS jmenuje soutěžně organizační komisi ve složení Milan FRANZ - předseda, Jaroslav HOLÝ a Jiří NETUKA - členové.
 2. ÚČBS jmenuje komisi vedoucích turnajů ve složení Petr JELÍNEK - předseda, Pavel PĚKNÝ a Dušan ŠLACHTA - členové.
 3. ÚČBS jmenuje národní odvolací výbor ve složení Vladimír MACHÁT - předseda, Luboš BATELA a Jaroslav SEDLÁŘ - členové.
 4. ÚČBS jmenuje disciplinární komisi ve složení Petr NESVADBA - předseda, Anatol FILIP a Roman HLAVÁČ - členové. Pro případné řešení každého jednotlivého disciplinárního případu, ve kterém by byl některý ze členů DK zainteresován, bude ÚČBS na vyžádání předsedy DK neprodleně jmenovat dočasné členy komise pro řešení tohoto konkrétního případu.
 5. ÚČBS jmenuje klasifikační komisi ve složení Vladimír MACHÁT - předseda, Jiří BALÁŠ, Jaroslav HÁJEK a Martin ŠIGUT - členové.
 6. ÚČBS schvaluje návrh klasifikační komise na úpravu klasifikačního řádu pro rok 2003: Příloha 4: Klasifikační parametry se v části a) SB limity upravuje takto: - SB limit 1.VT: počet SB h-tého hráče ve výsledném pořadí soutěžních hráčů, kde h = 0,25 x N, - kandidátský SB limit: počet SB g-tého hráče ve výsledném pořadí soutěžních hráčů, kde g = 0,06 x N, - mistrovský SB limit: počet SB f-tého hráče ve výsledném pořadí soutěžních hráčů, kde f = 0,02 x N, kde N je počet aktivních členů ČBS ke dni ukončení klasifikačního období. Hodnoty f, g a h se zaokrouhlují dolů na celé číslo.
 7. ÚČBS schvaluje návrh komise vedoucích turnajů na nové znění přílohy 5 soutěžního řádu (Klasifikace dražebních systémů) sjednocující tuto oblast s praxí zavedenou ve WBF a EBL s účinností od 1.9.2003 s těmito připomínkami:
           - komise zmíněná v bodu 5 je soutěžně organizační komise,
           - "konvence s hnědou skvrnou" se přejmenuje na "hnědou konvenci".
  ÚČBS ukládá komisi vedoucích turnajů do 15.8.2003: - zpracovat konečné znění přílohy ve smyslu uvedených připomínek a zaslat je na adresu ÚČBS, - ve spolupráci se soutěžně organizační komisí připravit návrh zařazení soutěží do kategorií a návrh úpravy propozic soutěží vyplývající z nového znění přílohy.
 8. ÚČBS přihlédlo ke stížnostem hráčů na organizaci Přeboru družstev ČR a rozhodlo se změnit hrací model pro sezónu 2003/2004 takto:
  Pro sezónu 2003/2004 zůstavají v platnosti stávající propozice až na níže uvedené dvě odchylky:
  1. V sezóně 2003/2004 bude v jednom víkendu uspořádáno předkolo, aby byl doplněn počet družstev I.ligy na 12 (baráž o I.ligu budou hrát dvě družstva, která v minulé sezóně sestoupila z I.ligy, a čtyři družstva z II.ligy, která se tam v minulé sezóně umístila na nejvyšších čtyřech nepostupových místech - první dva z této baráže postoupí do I.ligy) a aby tato dvě družstva, která do I.ligy postoupí, byla ve II.lize nahražena družstvy ze III.ligy (baráž o II.ligu budou hrát čtyři nejlépe umístěná družstva z české části III.ligy a dvě nejlépe umístěná družstva z moravské části III.ligy - první dva z této baráže postoupí do II.ligy).
  2. Všechny ligy (I., II. i III.) proběhnou v sezóně 2003/2004 současně (tedy "de jure" současně - je samozřejmě možné, aby termíny konání nebyly totožné "de facto", pokud by to z technických důvodů bylo potřebné); pro veškeré postupy do vyšších a sestupy do nižších soutěží zůstanou pro sezónu 2003/2004 v platnosti stávající propozice. (Tím bude po dokončení soutěže dosaženo cílového stavu, kdy 12 družstev bude mít oprávnění hrát I.ligu a 12 družstev II.ligu. Pro sezóny 2004/2005 a další pak budou vypracovány nové propozice, které budou z tohoto stavu vycházet.)

ÚČBS ukládá Z. Jelínkovi, aby zajistil informování soutěžně organizační komise, aby tato mohla provést nezbytnou úpravu stávajících propozic do 31.8.2003.
ÚČBS ukládá soutěžně organizační komisi, aby v souladu s tímto rozhodnutím ÚČBS vypracovala dodatek ke stávajícím propozicím, stanovila termíny soutěže a informovala včas kapitány zúčastněných družstev.

 1. ÚČBS zpracovalo návrh svazových příspěvků a návrh struktury vkladů do soutěží pořádaných ÚČBS. ÚČBS ukládá předsedovi ČBS, aby návrh neprodleně předložil stálé konferenci delegátů. Návrh je přílohou tohoto zápisu.

Zapsal: Jan Volhejn, předseda ČBS