Zápis jednání ÚČBS ze dne 14. 12 2003

Přítomni: J. Volhejn, M. Verdier, P. Jireš, Z. Frabša, Z. Jelínek, J. Ertner. D. Pěkná

1.       Kontrola úkolů z minulého jednání

-          ÚČBS nemůže zveřejnit zprávu o hospodaření, protože ještě neobdrželo vyjádření Revizní komise. Žádáme členy revizní komise o neodkladné dodání písemného vyjádření k vypracované zprávě.

2.       MEJ

-          ÚČBS konstatuje splnění těchto úkolů:

                                                               i.      Podpis smlouvy s KD Smíchov

                                                              ii.      Zaplacení 1. splátky vy výši 100 000,- Kč

                                                            iii.      Vytvoření tiskového přehledu (pressbook) pro jednání se sponzory

-          ÚČBS ukládá následující úkoly

                                                               i.      Vytvoření seznamu sponzorů a koordinace postupu při jednáních s nimi (M. Verdier)

                                                              ii.      Vytvoření harmonogramu úkolů (Z. Frabša)

3.       Kluby a členové

-          na základě účetních podkladů o zaplacení příspěvků budou vytvořeny legitimace členů ČBS (M. Verdier,  J. Baláš)

-          V souvislosti se změnou stanov bude rozeslán dopis všem klubům objasňující účetní nezávislost klubů na ČBS a způsob registrace klubu. Vytvořením textu informačního dopisu pověřuje ÚČBS J. Ertnera.

-          Aby se předešlo podobným průtahům při placení příspěvků a tvorbě legitimací pro další sezónu, oznamuje ÚČBS, že termín pro placení pro sezónu 2004/2005 bude do 31.7 2004.

Výše ročních příspěvků se stanoví podle situace (důchodce, junior) na počátku období, jehož se příspěvky týkají.

 

ÚČBS doporučuje klubům, aby podpořili členy ČBS tak, že jim poskytnou 50% slevu na vstupné do klubových soutěží.

 

ÚČBS děkuje BK Havířov za práci, kterou věnovali tvorbě intranetu. Projednáním podmínek provozování intranetu mezi ÚČBS a BK Havířov byl pověřen Z. Jelínek.

 

Rozvoj bridže

 

ÚČBS oznamuje, že byl přijat návrh EBL na uspořádání kurzu pro učitele bridže. Sestavením informačního dopisu a organizací ÚČBS pověřuje D. Pěknou.

 

Reprezentace

 

ÚČBS pověřuje P. Jireše vypracováním návrhu systému přípravy, výběru a financování reprezentace na akce roku 2004

 

ÚČBS souhlasí s návrhem P. Jireše na počty účastníků soustředění vedeného K. Martensem (6 párů open, 3 páry žen, 3 páry seniorů, 3 páry juniorů) a ukládá mu, aby s J. Štulcem dohodl zajištění akce a s kapitány reprezentací zajistil výběr účastníků.

 

Disciplinární řád

 

ÚČBS schvaluje Disciplinární řád ve znění, které předložila DK beze změn.

 

ÚČBS děkuje P. Nesvadbovi a členům DK za precizní přípravu tohoto dokumentu.

 

ÚČBS rozhodlo, že pro sezónu 2003/2004 udělí cenu fair play a proto žádá hráče, aby navrhovali členy ČBS, kteří svým jednáním aspirují na toto ocenění.

 

 

Odvolání

 

Odvolání proti rozhodnutí vedoucího SOK (protest proti přesunu termínu ve 2. lize): Stanovení i změny termínu soutěží jsou v kompetenci SOK. ÚČBS napomíná SOK, že změnu termínu neprojednala s kapitány dotčených týmů. Všem těmto týmům se ÚČBS omlouvá za problémy, které jim tím vznikly. ÚČBS rozhodlo, že odvolání proti rozhodnutí vedoucího SOK zamítá.

 

Různé

 

byly prověřeny možnosti tisku karet s čárovým kódem. Závěrečným jednáním s výrobci karet ÚČBS pověřuje M. Verdiera.

 

ÚČBS pověřuje D. Pěknou závěrečným zpracováním textu publikace Minibridž a její přípravou k tisku.

 

ÚČBS pověřuje J. Volhejna projednáním žádosti BK Havířov na proplacení části výdajů spojených s přeborem mládeže. ÚČBS vyzývá všechny organizátory podobných akcí, aby požadavky adresovali ústředí předem a ne po skončení akce.

 

ÚČBS děkuje BKP za vytvoření skutečně reprezentativních prostor pro sportovní bridž. ÚČBS doporučuje všem pořadatelům akcí konaných v Praze, aby tyto prostory využívali v maximální možné míře.

 

 

 

Zapsala: Denisa Pěkná