Návrh svazových příspěvků a návrh struktury vkladů do soutěží pořádaných ÚČBS

Východiska

ÚČBS při návrhu vycházelo z těchto principů:

  1. stanovit svazové příspěvky tak, aby:
    1. pokryly náklady na provoz ČBS včetně rozvoje bridže, avšak s výjimkou nákladů na reprezentaci,
    2. pro mládež a důchodce byly výrazně nižší než pro ostatní, ne však nulové;
  2. stanovit vklady do soutěží pořádaných ÚČBS tak, aby vklady pokryly náklady na jejich pořádání a zlepšení sportovní úrovně soutěže.

Svazové příspěvky

Základem pro stanovení výše příspěvků byly dále uvedené vybrané údaje z předběžného rozpočtu na rok 2003/2004, který vychází ze zkušeností minulých let. Roční svazové příspěvky jsou navrženy ve výši:

Junioři jsou hráči, kteří v prvním kalendářním roce období, za něž se platí příspěvky, dosáhnou nejvýše 25 let.

Soutěžní příspěvek zaplacený na první pololetí 2003 se započte jako záloha na svazový příspěvek 2003/2004.


Vybrané údaje z předběžného rozpočtu na rok 2003/2004

A) Výnosy

 

 

 

 

Příspěvky - běžné

300 čl.

600 Kč

 

180 000

Příspěvky - důchodci

350 čl.

200 Kč

 

70 000

Příspěvky - junioři

50 čl.

200 Kč

 

10 000

Příspěvky EBL

1 000 SFR + ( 150 * 1SFR)

1150 SFR

-25 300

Příspěvky WBF

360 USD + (150 * 0,35 USD)

412,50 USD

-11 963

Sponzorský dar

 

 

 

 

Dotace ČSTV

 

 

 

20 000

Výnosy celkem

 

 

 

242 738

B) Náklady ÚČBS

 

 

 

 

Kancelářské potřeby

 

 

 

3 000

Poštovné

 

 

 

2 500

Kopie

 

 

 

2 500

Cestovné

 

 

 

10 000

Nájemné místnosti

 

 

 

5 000

Různé

 

 

 

15 000

Náklady ÚČBS celkem

 

 

38 000

C) Ostatní náklady

 

 

 

 

Bridžová revue

 

 

 

80 400

Internet

 

 

 

30 840

Komise rozhodčích

 

 

 

7 000

Komise pro rozvoj

 

 

 

 

Junioři (mimo ME)

 

 

 

80 000

ME Menton

 

 

 

 

Soutěžní komise

 

 

 

2 500

Ostatní náklady

 

 

 

 

Ostatní náklady celkem

 

 

200 740

Předběžný výsledek

 

 

3 998

 


 

Vklady do soutěží pořádaných ÚČBS

Při výpočtu vkladů se vycházelo z nákladů na soutěže v minulé sezóně zvýšených o rezervu na zlepšení sportovní úrovně soutěže (medaile a diplomy, hrací prostředí). Při uvedené výši vkladů lze předpokládat, že každá soutěž finančně skončí nevelkým ziskem nebo nevelkou ztrátou.

Přebor družstev    I. liga:         1 500 Kč za družstvo

                            II. liga:        1 500 Kč za družstvo

                            III. liga:       600 Kč za družstvo

Přebor jednotlivců:                 100 Kč za hráče

Přebory dvojic:                       60 Kč za dvojici a kolo

Kolem pro přebory dvojic se rozumí obvyklé kolo o 24 až 30 rozdáních. Pro jednodenní (dvoukolové) přebory dvojic tak činí vklad 120 Kč za dvojici, pro víkendové (tříkolové) přebory dvojic činí vklad 180 Kč za dvojici.

Junioři jsou hráči, kteří v kalendářním roce počátku konání soutěže dosáhnou nejvýše 25 let. Junioři platí poloviční vklady (zaokrouhleno dolů na desetikoruny). V případě družstev se sleva uplatní po rozpočtení vkladu na hrající členy družstva.

ª