ČESKÝ BRIDŽOVÝ SVAZ  ª   ©   ¨   §  CZECH BRIDGE FEDERATION  

 

Jednání Ústředí Českého bridžového svazu dne 21. 7. 2005

                                          Zápis č. 02 / 2005.

2. 1.  Presence :

 

       Přítomni:     Hebák , Jelínek, Kania, Kosmel, Posledník.

         Nepřítomní: Ertner a Pulkrab - předali své připomínky přítomným.

         Ústředí je schopné usnášení

         Přizvaná revizní komise, přítomna Pokorná, omluvena Kostková a nemůže Zajíček.

        

2. 2. Styl práce Ústředí  :

 

        Předseda Přemysl Posledník přednesl připravený program práce.

        Podle přání konference delegátů dodržíme samostatnou práci v sekcích.

        Je 7 členů Ústředí a bude 6 sekcí

        - sekce manažerská a rozvoje, garant Posledník

        - sekce ekonomická, garant Kosmel

        - sekce organizační, garant Kania

        - sekce zahraniční, garant Ertner

        - sekce reprezentační, garant Hebák

        - sekce soutěžní, garanti Jelínek a Pulkrab

        Garanti sekcí budou podávat měsíčně REPORT o své činnosti za uplynulý měsíc, a co mají v úmyslu v následujícím období. Termín k poslednímu dni v měsíci. První reporty

k 30. září.

        Tajemník Karel Kania zpracuje do 10. dne následujícího měsíce souhrnnou zprávu.

        Po ověření pak Ústředí vydá každý měsíc okolo 15. dne v měsíci zprávu o činnosti Ústředí.

 

2. 3.  Schválení programu:

 

Byl schválen předložený program. Schválen opravený prozatímní zápis z prvního jednání Ústředí. Dohoda o zápisech. Karel Kania  následující den vyhotoví úplný zápis z jednání Ústředí, rozešle všem z Ústředí k připomínkám. Pak bude zápis z jednání publikován.

 

2. 4.  Ekonomický blok – dluhy:

 

Faktury malých dluhů byly zaplaceny. Zbývá zaplatit Tomášovi Fořtovi fakturu za redigování Bridžové Revue. Předseda projedná výši plateb za jednotlivá čísla do budoucna.

Několik klubů má připravené faktury, které nebyly předány, aby zbytečně nejitřily situaci. Ústředí vyzývá kluby, aby tyto faktury poslaly. Všechny odsouhlasené faktury, které nesouvisí s MEJ, budou proplaceny. Tím nové Ústředí částečně vyčistí minulost.

 

Velké dluhy jsou čtyři, pořadí: Národní dům Smíchov, 24 Hours, BKP a Verdier – Eurosoft.

Národní dům – Smíchov. Požadavek je na 240 tis. Kč. Připravená dohoda na okamžité zaplacení 100 tis. Kč a tím ukončení dluhu, nebyla vedením NDS akceptována.

V jednání pokračuje Zajíček, sleduje Pokorná.

 

24 Hours.  Bude řešeno později.

 

BKP.  Oprávněnost pohledávky 200 tis. Kč se musí prověřit. Tato pohledávka neprošla a neprojde účetnictvím ČBS. Další dotaci ve stejné výši také 200 tis. Kč, která přišla na účet ČBS, po zjištění a objasnění nových informací projednáme v říjnu.

 

Verdier – Eurosoft.  Jiří Kosmel připraví dopis Verdierovi o nespokojenosti s předáním účetních dokladů. V dopise specifikuje požadavky. Dopis podepíše předseda Posledník.

 

Členové nového Ústředí připomínají, že nenesou odpovědnost za dluhy minulého Ústředí.

 

 

2. 5.  Generální sponzor :

 

Předseda Přemysl Posledník uzavřel ústní dohodu s generálním ředitelem firmy Unicorn.

Firma sídlí na Rohanském nábřeží.

Sponzor nenabízí žádné peníze (zatím), ale má zájem pomoci ČBS v klíčových oblastech jeho činnosti, a tím snížit nebo odstranit náklady na činnost.

Bylo dohodnuto pořádání celostátní ligy v prostorách Unicornu. Podmínkou je, že účastníci se budou stravovat v místní restauraci, cena za menu (polévka, jídlo, nápoj) byla předběžně domluvena na 100 Kč.

Sponzor zajistí zdarma výrobu zástěn na stoly a garantuje bezplatné bezpečné uložení. Další významná sponzorská pomoc je tvorba grafiky, bezplatný tisk a poštovní distribuce časopisu Bridžová revue. To vše za možnost reklamy.

Má jen jednu podmínku, že zdarma graficky přetvoří webovou stránku podle svých představ, aby byla reprezentativní. Unicorn osloví školy v Praze, nabídne zdarma výuku bridže.

Ústředí souhlasí s dohodou.

 

  1. 6.  Pražský bridž:

 

Nabídka firmy Unicorn umožní uspořádat velký bridžový turnaj v Praze, pracovně nazvaný PRAGUE   BRIDGE  FESTIVAL někdy o víkendu v květnu nebo červnu 2006 za stejných, výše uvedených podmínek s tím, že kompletní organizaci i zajištění prize money Unicorn zajistí. Pořádání celostátních akcí mimo prostory BKP určitě zvýší ztrátu klubu. Soutěžní sekce podá zprávu v rámci reportu 509.  

 

2. 7. Informace z Tenerife:

 

Petr Hebák podal krátkou výstižnou informaci o jednání EBL v Tenerife. Avizovaný bohatý diskusní program se neuskutečnil. O náš pohled na MEJ nebyl zájem. EBL nám nepřispěje na organizační ztrátu MEJ 2004. Svůj podíl na ztrátě MEJ2004 morálně EBL uznalo zaplacením nákladů juniorského týmu na ME v Riccione (ca. 170 000 Kč).

 

2. 8.  Návrh výše příspěvků:

 

Přemek Posledník poslal písemný návrh příspěvků ve výši 150 Kč základu a 100 Kč na fond rozvoje bridže. Soutěžní bridž si musí na sebe vydělat a jsou stanoveny tři skupiny odvodů ze soutěží podle významu. Návrh má konzultován s několika kluby, které s ním souhlasí. Úplný návrh je k dispozici. Návrh byl předem projednán. Konečné znění návrhu bude stanoveno dohodou mezi předkladatelem a zástupcem  BKP do 31. 7. 2005.

 

2. 9.  Tvorba rozpočtu:

 

Jiří Kosmel vypracuje rozpočet, až bude mít dostatek podkladů.

 

2. 10.  Odborné komise:

 

Petr Pulkrab připravil složení odborných komisí soutěžního bridže, projednané s jejich vedoucími. Schváleno rychle elektronicky, potvrzeno nyní.

 

2. 11. Příští jednání:

 

Stanovené termíny:

 

31.  7. -  dohoda o výši příspěvků

31.  8. -  odsouhlasení elektronickým hlasováním konference delegátů

30.  9. -  REPORT 509 – každý garant posílá členům ústředí

10.10. -  Karel Kania vytvoří souhrn

20.10. -  navržený termín 3. jednání Ústředí.

 

Návrh zápisu připravil Karel Kania  22. 7. 2005

Dne 27. 7. připravil předseda Posledník zásadní blok připomínek.  

Dne 3. 8. opraven zápis o 4 ekonomické připomínky Jiřího Kosmela.

Zásadní blok připomínek předsedy Přemysla Posledníka  byl zapracován až 15. 8.

Dne 17. 8. 2005 byl zápis předsedou schválen.