Zápis z jednání ÚČBS č. 8

Praha 25. února 2007

 

Přítomni:                P. Hebák, Z. Jelínek, P. Posledník, P. Pulkrab

Omluven:              J. Ertner

Nepřítomni:           K. Kania, J. Kosmel

 

K dluhům ČBS

-          první splátka firmě 24 Hours ve výši 50 000,- Kč byla zaplacena, zbytek (to bude něco mezi padesáti a šedesáti tisíci Kč) má být zaplacen podle možností ČBS do 31.1.2008;

-          s firmou Eurosoft zůstává problém stále otevřený, k žádné dohodě nedošlo;

-          ÚČBS schvaluje zaplatit EBL dlužný vklad 200,- Euro z MS juniorů za pár Frank-Petrásek (zaplacení vkladu za tento pár bylo ústředím schváleno předem, ale omylem se to neobjevilo v zápisech z jednání);

-          požadavek EBL na zaplacení dlužné částky za Tenerife 2006 považuje ÚČBS za omyl, kterým se už nehodlá zabývat, protože jde o opakovanou žádost, ačkoli EBL (jak bylo ÚČBS informováno P. Hebákem) již omyl uznalo;

-          ostatní dluhy ČBS jsou vyřešeny.

 

Členské příspěvky do EBL a WBF, příspěvky na rozvoj bridže a příspěvky na reprezentaci

Očekávaný sponzorský příspěvek 200 000,- Kč od Chance není bohužel vzhledem ke změně vlastníka jistý (ačkoli se i přesto s jistou pravděpodobností očekávat dá). Přítomným členům ÚČBS není ani přesně znám stav financí (včetně znalosti toho, na co je kolik peněz vázáno). V této chvíli není ani jasné, co je očekáváno ohledně reprezentace. Proto ÚČBS:

-          žádá J. Kosmela, aby seznámil ostatní členy ÚČBS s aktuálním stavem financí;

-          žádá P. Posledníka, aby (i na základě výše zmíněné zprávy) obeznámil ostatní členy ÚČBS s aktuálním stavem fondu pro rozvoj;

-          žádá P. Hebáka, aby po projednání finančních záležitostí s REPRE-komisí seznámil ÚČBS s výsledky tohoto jednání, na jejichž základě teprve bude ÚČBS řešit případné příspěvky na reprezentaci (asi půjde hlavně o juniorskou reprezentaci);

-          navrhuje, aby členské příspěvky do EBL a WBF byly letos zaplaceny z REPRE-fondu;

-          schvaluje příspěvek pořadatelům párového přeboru ČR dorostu v Havířově ve dnech 17.-18.3.2007 do výše 7 000,- Kč (proti předložení účetních dokladů);

-          neschvaluje příspěvek na soustředění dorostu ve Pstruží ve dnech 1.-4.2.2007, ačkoli si pořádání této akce váží a tímto pořadatelům akce vyjadřuje alespoň poděkování; ÚČBS by rádo ubezpečilo pořadatele, že překážkou schválení příspěvku není ani tak to, že akce byla spíše regionální, a tentokrát ani to, že žádost o příspěvek nebyla předložena předem, což ÚČBS obvykle od pořadatelů akcí, na které přispívá, vyžaduje, ale hlavně to, že dosud nebylo obvyklé na mládežnická soustředění přispívat a je obtížné s tím začínat v době, kdy je ČBS ve velmi špatné finanční situaci.

 

Konference delegátů (KD)

Protože pět členů ÚČBS (J. Ertner, P. Hebák, Z. Jelínek, P. Posledník a P. Pulkrab), což je více než dvě třetiny, žádá svolání KD, svolává ÚČBS na základě 5. bodu §13 stanov tuto KD na 13.5.2007 (přesné místo i čas konání ÚČBS včas zveřejní). Důvodem je přesvědčení, že je žádoucí změnit složení ÚČBS. Mezi důvody patří třeba odstoupení K. Kanii a (v neposlední řadě) také požadavek některých dalších členů odstoupit nebo aspoň změnit funkci. ÚČBS také hodlá KD navrhnout změnu stanov tak, aby byl snížen (aspoň dočasně) počet členů ústředí. ÚČBS dává za úkol:

-          J. Kosmelovi, aby připravil pro KD přehled hospodaření ČBS za celé funkční období;

-          P. Hebákovi, aby připravil pro KD zprávu o činnosti ÚČBS za celé funkční období;

-          ostatním garantům jednotlivých sekcí, aby za svou sekci připravili a včas P. Hebákovi předali podklady, na jejichž základě bude zprávu o činnosti připravovat.

 

Zapsal Z. Jelínek