Zpráva pro kluby

Přílohou jsou výsledky VC Perníkový tref a Návrh opatření ke zvýšení účasti na soutěžích pořádaných Ústředím.

Žádáme kluby, které pořádají Velké ceny aby posílaly pozvánky P. Hebákovi!

Ústředí urguje neprodlené zaslání výsledkových listin celostátních soutěží na adresu P. Hebáka.

Hráči s právem účasti na přeboru individuálu se obratem přihlásí J. Štulcovi.

 

ZÁPIS ze 12.jednání ÚČBS konaného dne 16.10.1998

Přítomni: Bahník, Batela, Franz, Hebák, Hofmanová, Machát, Sajal, Štulc, Volhejn

Omluveni: Bahníková, Jelínková, Kypta, Šlachta

Nepřítomna: Böhmová

Kontrola úkolů:

8/11 - Splněno. P. Hebák referoval o juniorech.

11/3 - Příspěvek 65 000 na MS v Lille byl schválen. Navýšení je kryto sponzorsky. Na MS družstev seniorů skončilo družstvo ČR jako sedmé z 41 družstev.

12/3 - Návrh usnesení je přílohou.

13/5 - Návrh opatření je přílohou. Písemné připomínky přijímají L. Batela a V. Machát do 15. listopadu.

Nové úkoly:

14/1 - Dle uzavřených El k 30.6.1998 se počet mistrů nezměnil (38). Podmínky kandidáta mistra nově splnili Zdena Tomčíková, Jiří Kopřiva, František Konvalina, Jiří Mašek, Vladimír Nulíček, Miloš Hozda, Bohumil Večeřa, Wdowiak, Pavla Svobodová a Tatjana Grosmanová. Gratulujeme.

14/2 - Ústředí pověřuje L. Batelu a P. Hebáka, aby jednali s EBL o uspořádání MS a Campu juniorů 1999 v ČR.

14/3 - Ústředí pověřuje L. Batelu jednáním o přijetí ČBS do ČOV.

Příští schůze bude 13. listopadu 98 v 16.30 v novém BCP hotelu Kettner, Lublaňská 23, Praha 2. Ulice je mezi Bělehradskou a Legerovou (dálnicí na Brno).

Zapsala: Hofmanová