Zpráva pro kluby

Žádosti o zaslání dalších Soutěžních nebo Klasifikačních řádů pošlete V. Kyptovi na adresu: Jar. Bendy 18, 370 05 České Budějovice.

 

ZÁPIS z 16. jednání ÚČBS dne 8.ledna 1999

Přítomni: Bahníková, Batela, Hofmanová, Jelínková, Kurzweil, Kypta, Machát, Štulc

Omluveni: Hebák, Šlachta

Nepřítomni: Bahník, Böhmová, Franz

Kontrola úkolů:

9/5 - Informační systém bude předložen v nejbližší době.

13/5 - ÚČBS schvaluje návrh opatření ke zvýšení účasti na soutěžích pořádaných Ústředím ČBS ve znění dle přílohy. V soutěžích Ú ČBS budou uvedené zásady zapracovány do propozic soutěží. Bridžovým klubům doporučujeme, aby zapracovali tyto zásady do propozic svých soutěží a seznámily s uvedeným zvýhodněním své členy.

13/6 - Splněno.

14/2 - Uspořádání MSJ dvojic a Junior Campu v ČR bylo smluvně potvrzeno s EBL na termín 9.-11.7., resp. 19.-20.7. 1999 ve Sportovním centru Nymburk. Ústředí souhlasí s uzavřením smlouvy o technickém a organizačním zajištění obou akcí s P. Kurzweilem za projednaných podmínek.

15/4 - ME dvojic bude 15.-20. března ve Varšavě. Přihlášky nutno podat prostřednictvím ČBS. Dvojice se zájmem o účast, přihlaste se L. Batelovi do konce ledna. ME družstev bude 14.-29.6 na Maltě. Širší nominace na kategorii Open je: Svoboda, Mráz, Kůrka, Volhejn, Fořt, Kopřiva, Filip, Pavlík, Fládr. Návrhy na zařazení dalších dvojic přijímá J. Stulc do 15.února. Návrh na vedoucího: Vondřich. Na příštím jednání Ústředí bude zahájena diskuse o novém způsobu nominace na období od 07/99 do 07/01.

Nové úkoly:

16/1 - Termínovník na rok 1999 je přílohou zápisu.

16/2 - Ústředí odsouhlasuje propozice soutěže II. ligy pro oblast Morava ve znění předloženém soutěžnímu referentovi.

16/3 - Ú ČBS projednalo návrh nově založeného klubu pro podporu reprezentace a pověřuje J. Štulce přípravou návrhu smlouvy o spolupráci na rok 1999.

16/4 - Byl odevzdán finanční dotazník se žádostí o příspěvek od ČSTV se všemi vyžádanými přílohami. Obhajoba dotazníku bude 11. ledna. Za Svaz se zúčastní E. Bahníková a L. Batela.

Příští jednání bude 19. února v 16.30 v hotelu Kettner.

Zapsala: