Zprávy pro kluby 

Programové prohlášení nového Ústředí ČBS a nový adresář funkcionářů jsou přílohou zápisu.

Předsedové klubů, vzneste požadavky na zařazení soutěží do termínové listiny na rok 2000 na e-mailovou adresu P. Hebáka: hebak@vse.cz .

Celostátní skupinovka 4.-5.12. se uskuteční v hotelu Kettner. Jako nultý ročník bude organizována v jedné skupině jako otevřená IMP soutěž.

Přihlášky do III. CL přijímají M. Franz a M. Králík. Ú ČBS připomíná, že všechny kluby mají možnost přihlásit libovolný počet družstev. Přihlášky urychleně zasílejte na adresu M. Franze (e-mail RENTAX@rentax.cz ), Ing. Michala Králíka (Jindřicha Plachty 76, 686 01 Uherské Hradiště, tel. 0632/40657) nebo e-mail D. Hnátové danhna@softcell.cz .

Zápis z 1. jednání ÚČBS konaného dne 12. listopadu 1999 

Přítomni: Franz, Hebák, Hnátová, Hofmanová, Kocián, Nesvadba, Sůra

Omluven: Verdier

1/1 - Předsedou byl jednomyslně zvolen Petr Hebák.

1/2 - Žádost o poskytnutí dotace na MŠMT urychleně vyhotoví P. Hebák.

1/3 - Nové Ústředí žádá od Ing. L. Bately urychlené finanční vyúčtování MS juniorů v Nymburce.

1/4 - Jednotliví členové nového Ú ČBS byli pověřeni těmito úkoly:

B. Kocián: místopředseda a sekretář Svazu a spolupráce s komisí rozvoje bridže.

M- Franz: člen sportovně organizační komise, spolupráce s komisí rozhodčí a soutěžní.

M. Verdier: ekonom Svazu a spolupráce s komisí manažerskou.

D. Hnátová: řízení klubů v Čechách, spolupráce s klasifikační komisí, spolupráce v oblasti Internetu.

J. Sůra: spolupráce s manažerskou komisí.

P. Nesvadba: klubů na Moravě, pomoc při vedení internetové stránky, spolupráce s vedením časopisu.

Hebák: spolupráce s reprezentační komisí.

Schůzí Ústředí se bude pravidelně účastnit H. Hofmanová pro pomoc s administrativní činností.

Pokladníkem svazu mimo Ú ČBS zůstává E. Bahníková, s kterou bude uzavřena smlouva o hmotné odpovědnosti.

Předsedy komisí budou pravděpodobně (po osobním jednání a oficiálním jmenování):

Soutěžní: B. Picmaus - Navrhne odvolací komisi.

Komise rozhodčích: V. Machát nebo J. Volhejn.

Rozvoje bridže: V. Kypta.

Klasifikační resp. matrika: J. Ertner resp. M. Hartman.

Manažerská: V. Volhejn.

Reprezentační: jsou vedena jednání s E. Veleckým a J. Sedlářem.

Nejbližším úkolem v tomto směru je ustanovení jednotlivých komisí, jejich personální zabezpečení, vymezení odpovědnosti a pravomocí, a hlavně formulování obsahové náplně činnosti. Předpokládá se, že předsedové komisí po dohodě s příslušnými členy Ú ČBS připraví pro schůzi Ú ČBS potřebný materiál k jednání. Každá aktivita je vítána.

Předsedové komisí budou pozváni na příští schůzi Ú ČBS 7. ledna 2000.

1/5 - Ústředí připravuje setkání se všemi předsedy bridžových klubů v České republice pro vyjasnění požadavků klubů (předběžně v první polovině února) v hotelu Kettner.

1/6 - P. Hebák je pověřen vypracováním programového prohlášení Ú ČBS, které je přílohou tohoto zápisu a postupným jednáním s ČOV, ČSTV a MŠMT.

1/7 - P. Hebák se pověřuje zabezpečením novelizace stanov na Ministerstvu vnitra.

1/8 - M. Verdier se pověřuje přípravou rozpočtu Ú ČBS na rok 2000, kontrolou současného stavu finančních prostředků a jejich vyúčtováním a spoluprací s pokladní E. Bahníkovou.

1/9 - Členové Ústředí se pověřují jednáním se zamýšlenými předsedy vytvořených komisí podle oblastí svých činností.

1/10 -        Ústředí se zavazuje, že do začátku činnosti jednotlivých komisí zabezpečí všechny naléhavé soutěžní a administrativní úkoly (termínovník, celostátní skupinovku 4. až 5.12., přípravu všech ligových soutěží v r. 2000).

1/11 -        V roce 2000 bude I. celostátní liga(CL) organizována na 32 rozdání každý s každým ve třech termínech podle termínovníku (2 družstva sestupují). II. celost. liga bude organizována stejným systémem jako v r. 1999 ve 3 turnajích podle termínovníku (2 postupují a 3 sestupují). III.liga bude organizována ve třech skupinách jako v roce 1999. (2 z Čech, 1 na Moravě). Systém uspořádáni III. ligy bude podle přihlášek do 15.12. a   zájmu klubů. Přihlášky přijímají M. Franz a M. Králík. Ú ČBS připomíná, že všechny kluby mají možnost přihlásit libovolný počet družstev. Přihlášky urychleně zasílejte na adresu M. Franze (e-mail RENTAX@rentax.cz ), Ing. Michala Králíka (Jindřicha Plachty 76, 686 01 Uherské Hradiště, tel. 0632/40657) nebo e-mail D.  Hnátové danhna@softcell.cz .

1/12 -        Ú ČBS na své schůzi 12.11 rozhodlo, na základě podané žádosti o prominutí trestu, vyhovět družstvu SOVA a ponechat toto družstvo ve II. lize bez dalších sankcí.

1/13 -        ÚČBS a soutěžní komise při Ú ČBS žádá o urychlené dokončení definitivní verze propozic I. až III. CL tak, aby bylo možné podle nich I. a II. CL v roce 2000 sehrát.

Příští schůze Ú ČBS bude 7. ledna v 18 hodin v hotelu Kettner.

Zapsala: Hofmanová