Zprávy pro kluby:

Zápisy z jednání ÚČBS budou na Internetu (zabezpečí P. Nesvadba a D. Hnátová). Předsedové klubů, kteří sami nemají přístup na Internet, pověří některého člena aby je seznámil s obsahem zápisu. Předsedy klubů žádáme, aby seznámili s obsahem zápisu i ostatní členy klubu.

Příspěvky do časopisu a vše, co si přejete mít na Internetu, prosím předávejte v elektronické podobě.

P. Nesvadba vyzývá pražské kluby, které tak ještě neučinily, aby mu neprodleně odevzdaly vyplněný dotazník.

ZÁPIS ze 4. jednání ÚČBS dne 25. února 2000

Přítomni: Franz, Hebák, Hnátová, Hofmanová, Kocián, Nesvadba, Sůra, Verdier

Různé:

4/1 - P. Hebák se pověřuje aby informoval Statistický úřad ve smyslu formuláře, který obdržel, o změně statutu ÚČBS.

4/2 - ÚČBS vzalo na vědomí informaci sportovní komise o složení (Picmaus, Svoboda, Vicher, Večeřa) a souhlasí s předloženým plánem činnosti komise. B. Picmaus se žádá, aby laskavě předložil Ústředí ke schválení písemnou verzi propozic.

4/3 - Předsedové komisí se žádají aby veškeré příspěvky a náměty adresovali ÚČBS, určené k zveřejněí na Internetu předkládali v elektronické podobě na příslušné adrese.

4/4 - Časopis připravuje Tomáš Fořt.

4/5 - P. Hebák navštívil šéfredaktora Českého sportu, předal mu časopisy a knížku a dostal slib, že je ochoten uveřejnit ročně několik zpráv o bridži.

4/6 - Hráči (členové ČBS) do 18 let včetně mají nárok na celostátních párových soutěžích (pořádaných ÚČBS) na 50% snížení vkladu. Zvážení podobných úlev doporučujeme i pořadatelům ostatních turnajů. Doporučujeme kontrolu legitimací při turnajích. S okamžitou platností zavádí ÚČBS dvojnásobný vklad na soutěže pořádané ČBS pro všechny nečleny ČBS.

4/7 - ÚČBS uhradí místnost pro turnaj začátečníků 25. března.

4/8 - ÚČBS vítá nabídku Hotelu Krakonoš z Mariánských lázní uspořádat mezinárodní turnaj v rámci bridžového týdne přibližně v září každého roku.

4/9 - ÚČBS zabezpečilo 20 nových sad bidding boxů po Kč 820 za sadu. Tyto budou používány pro soutěže organizované ÚČBS a za symbolický poplatek Kč 20 za sadu budou půjčovány na významné jednorázové akce klubů. S případnými požadavky se obracejte na M. Franze.

4/10 - Dlouhodobý mezinárodní termínovník je přílohou zápisu.

Finanční otázky

4/11 - E. Bahníkové připomínáme, že do 31.3.2000 je třeba předložit FÚ uzávěrku za hospodaření a daňové přiznání za rok 1999.

4/12 - ÚČBS se stává s okamžitou platností finančním garantem soutěží I. a II. celostátní ligy. Individuálně bude řešena otázka III. ligy. Finanční otázky zabezpečení a pořádání VC zůstávají beze změny.

4/13 - Členové Ústředí se pověřují aby připravili, do okamžiku jednání o propozicích celostátních soutěží, konkrétní zdůvodněné návrhy jejich finančního zabezpečení. Mimopražské kluby dají reálný návrh na částečné rozložení nákladů mezi účastníky soutěží.

4/14 - Jednotlivci a páry, kteří si dělají ambice reprezentovat by měli splňovat určité požadavky (např. zkoušky z pravidel).

Příští schůze ÚČBS bude v pátek 31. března v 19 hodin v Ostravě- Vítkovicích na Integrované střední škole dopravní, Moravská 2.

Zapsala: Hofmanová