Zprávy ÚČBS ze dne 31. března 2000

 1. Ústředí vzalo na vědomí zprávu revizní komise č. 1. (Viz přílohu č. 1). Souhlasí se skutečnostmi uvedenými v bodě 1/3 této zprávy a:
  vyzývá předsedy komisí, kteří doposud nepředložili programy činnosti nebo složení, aby tak učinili nejpozději do 21. dubna 2000 a aby veškerou dokumentaci zasílali v elektronické podobě na mailovou adresu Ústředí (ucbs@seznam.cz),
  pověřuj
  e P. Nesvadbu zpracováním těchto zpráv do jednotného tvaru (po formální stránce) a jejich předáním k vystavení na bridžové stránce T. Fořta, jakož i koordinací při předávání všech relevantních informací (zprávy z Ústředí, zprávy komisí, aktuality) T. Fořtovi, a to jak pro vystavení na www stránce, tak i pro uveřejnění v Bridžové revui.
 2. Ústředí ČBS přijímá resignaci Jana Volhejna na funkci předsedy komise rozhodčích. Vyjadřuje dík za vykonanou práci a s uspokojením bere na vědomí, že J. Volhejn, i přes značné časové zaneprázdnění, hodlá nadále pracovat jako člen komise rozhodčích.
  Ústředí bude jmenovat V. Macháta do funkce předsedy této komise, jakmile V. Machát bude ochoten a připraven tuto funkci převzít.
 3. J. Sůra informoval Ústředí o jednáních o sponzorování aktivit ČBS a o činnosti manažerské komise.
 4. Sekretář Ústředí B. Kocián se pověřuje pravidelnou účastí na zasedáních komisí a valných hromad ČSTV. Ústředí považuje za neúnosný stav, kdy ČBS je na těchto jednáních nezastoupen.
 5. Ústředí ukládá všem svým členům povinnost informovat jednou za dva měsíce o jejich činnosti i o činnosti komisí spadajících do jejich kompetence. Tuto informaci (nejlépe v písemné formě) budou předkládat na pravidelných jednáních Ústředí.
 6. P. Hebák informoval Ústředí, že na základě sdělení náměstka MŠMT nemůže Bridžový svaz pro rok 2000 počítat s dotací ani od ČSTV ani od MŠMT. Důvodem je snížení celkové částky na dotace i počtu dotovaných svazů. Bridžový svaz se umístil až na 86. místě a to zejména díky nízkému koeficientu popularity.
  Vzhledem k vážnosti situace se Ústředí zabývalo zajištěním vkladů na Bridžovou olympiádu v Maastrichtu.
  D. Hnátová informovala o zabezpečení ubytování v Maastrichtu.
 7. Ústředí bere na vědomí zřízení komise pro reprezentaci ve složení: Miloš Bahník a Milan Franz (ženy), Zdeněk Frabša ml. a Zdeněk Jelínek (junioři), Jiří Štulc a jím jmenovaná osoba (muži), František Křížek a Petr Hebák (senioři).
  Předsedou komise bude vždy čtvrt roku (cyklicky v pořadí ženy, junioři, muži, senioři) zástupce jedné ze čtyř kate
  gorií. Pro první období počínající dnem 1. dubna 2000 byl Ústředím do této funkce jmenován pan Miloš Bahník.
  Bezprostředním úkolem této komise je zabezpečení účasti na Olympiádě v Holandsku (průběžně do srpna 2000).
  Dalším úkolem komise je vytvoření systém
  u pro přípravu, výběr a hodnocení výsledků reprezentace. Návrh tohoto systému pro jednotlivé kategorie (ženy, junioři, muži, senioři) předloží komise k diskusi nejpozději do konce června 2000.
 8. Ústředí žádá všechny, kdož mohou pomoci při organizaci Ladies festival, který se koná na konci května 2000, aby se přihlásili D. Hnátové, případně kterémukoliv členu Ústředí.
 9. Ústředí rozhodlo, že maximální příspěvek na Přebor školní mládeže bude do výše 5 000 Kč s tím, že organizátorům podobných akcí se napříště ukládá povinnost předložit Ústředí předem písemnou žádost o příspěvek a rozpočtovou rozvahu, což Ústředí dovolí posoudit účelnost vynaložených prostředků, jakož i možnost takové prostředky z rozpočtu ČBS uvolnit.
 10. P. Hebák informoval (na základě osobního jednání) o možnosti propagovat bridž v ČS Sportu. Problémem by nemělo být uveřejňovat několikrát ročně výsledky nejdůležitějších bridžových turnajů a v době mimo překrývání hokejové a fotbalové ligy či velkých světových sportovních událostí i články s propagačním obsahem.
  P. Hebák chce zahájit obdobné jednání i Českou televizí. Ústředí považuje za nezbytné na příští schůzi pověřit některého člena Ústředí stykem s medii.
 11. Ústředí ČBS považuje za nepřípustné měnit rozhodnutí rozhodčího resp. vedoucího turnaje (a případné změny za neúčinné od samého počátku) jiným způsobem, než jakým to umožňují řády a směrnice, tj. na základě kladně vyřízeného odvolání.

V Ostravě, dne 31. března 2000 Zapsal: P. Nesvadba

Příloha č. 1 Zpráva revizní komise č. 1

1/1 Revizní komise zavádí informováni orgánů ČBS i bridžové veřejnosti pomocí zpráv s číslovaným uspořádáním, podobně jako u zápisů ÚČBS. V prvé fázi budou zprávy předávány ÚČBS a zveřejňovány na internetové stránce Pavla Sajala www.volny.cz/sajal. Způsoby zveřejňování zpráv budou co nejdříve rozšířeny tak, aby byla informována co nejširší bridžová veřejnost.

1/2 V novém funkčním období došlo zatím k výraznému zvýšení funkcionářské aktivity.

1/3 Znepokojivá je neexistence či nedostupnost programů komisí, které měly být u většiny komisí zpracovány a předloženy do konce ledna 2000. Ze spolupráce s centrálními orgány je zřejmé, že v některých případech je zpoždění přirozené a nelze je považovat za nedostatek. Tak je tomu zřejmě u komise manažerské (nová náročná problematika) a zřejmě u ekonomické (problémy s vyúčtováním Nymburka). I z dalších informací lze usuzovat, že některé komise provádí smysluplnou činnost. Informovanost bridžové veřejnosti je však minimální.