Zápis 8

ze schůze ÚČBS 10.7. 2000

 

Přítomní:   Hnátová, Hebák, Verdier, Sůra

Omluveni:  Franz, Kocián, Nesvadba

 

        Projednána finanční zpráva a předložena rekonstrukce rozvahy za r. 1999 dle informací a podkladů  Evy Bahníkové. Marc Verdier zároveň předložil rozvahu a výsledovku do konce 1. pololetí 2000.

 

        Vzhledem k trvajícím nejasnostem se ÚČBS znovu zabývalo otázkou Nymburka a rozhodlo, že bude plně respektovat závěry revizní komise v této věci.

 

        ÚČBS rozhodne do 1. srpna 2000 jakým způsobem bude zabezpečena finanční stránka účasti univerzitního týmu na olympiádě. Došlo k dohodě, že se ČBS pokusí o příspěvek EBL a členové týmu zaplatí po 2 50000Kč. Zbytek se uhradí z prostředků ČBS.

 

        V. Machát je pověřen přípravou úprav Statutu ČBS za účelem přizpůsobení se požadavkům olympijského hnutí.

 

        ÚČBS schválilo směrnici o registraci členů a klubů, která je přílohou originálu zápisu.

       

P. Hebák se pověřuje, aby do 1. srpna 2000 zaslal všem členům REPRE komise a členům ÚČBS návrh na výběr reprezentací v budoucnosti. Na zářijové schůzi by měla být schválena definitivní verze.

 

        ÚČBS se pokusí navázat spolupráci s anglickou, belgickou a rakouskou bridžovou federací (odpovídá M. Verdier).

 

        Do konce září je třeba navázat kontakt se všemi kroužky. Na říjnové schůzi se počítá s jednáním delegátů.  Odpovídá B. Kocián, P. Nesvadba (Morava), D. Hnátová, M. Franz (Čechy).

 

        Příští schůze se bude konat 6. října od 18 hod. v hotelu Kettner

 

                                               Zapsal Sůra