Zápis z 10. schůze Ú ČBS

Pátek 10. listopadu 2000 v hotelu Kettner

Přítomni:        Ú ČBS: Z. Frabša st., M. Franz, P. Hebák, D. Hnátová, P. Nesvadba, J. Sůra, M. Verdier

           Komise: V. Kypta, V. Machát, J. Mašek B. Picmaus

1.      Ú ČBS přijalo rezignaci B. Kociána na funkci sekretáře ČBS a na členství v Ústředí a děkuje mu za jeho roční práci. Kooptovalo Z. Frabšu st. na funkci sekretáře ČBS pro domácí záležitosti. Jmenovalo J. Ertnera sekretářem ČBS pro zahraniční záležitosti.

2.      Ú ČBS přijalo rezignaci D. Hnátové na členství v Ú. Děkuje ji za roční práci a přeje hodně štěstí v její nastávající roli.

3.      Ú ČBS přijalo rezignaci V. Volhejna na funkci předsedy Manažerské komise a děkuje mu za jeho práci. Zároveň pověřilo vedením této komise J. Maška.

4.      Po roce činnosti Ú hodnotilo svoji práci, práci komisí, činnost klubů (kroužků) a pozici bridže v ČR. Vycházelo přitom z Programového prohlášení ze dne 17. 11. 1999, které má horizont 4 let, ale i přesto Ú považuje za nezbytné zhodnotit stav již po prvním roce.

            Cíl: Společné a relativně shodné vnímání úspěchů i neúspěchů

Doposud se nepodařilo zásadně změnit styl práce bývalých Ú ČBS a nejslabším článkem je málo účinná kontrola práce členů Ústředí i jednotlivých komisí. Zejména je nezbytné ukládat konkrétní úkoly konkrétním lidem a následně kontrolovat jejich plnění, lépe se vzájemně informovat (pokročilo se, ale stále to nestačí), nastolit pocit důvěry, zlepšit mezilidské vztahy a zvýšit etiku diskusí (to bude trvat dlouho, je to běh na dlouhou vzdálenost), maximálně využívat všech, kteří chtějí pomoci (něco se již podařilo, ale stále to nestačí).

            Cíl: Zlepšit postavení bridže v ČR a zdvojnásobit do čtyř let členskou základnu

Začal vycházet časopis, vznikla internetová stránka Ú i její anglická verze, přibývá juniorů na školách, vznikly materiály pro výuku bridže na školách, na komise byly přeneseny rozsáhlé pravomoci (i když ne všude z toho vyplynula i rozsáhlá zodpovědnost za svěřené úseky činnosti). Nepodařilo se zatím v dostatečné míře proniknout do medií, zejména televize. Existuje spolupráce s ČSTV, ale je z ní zatím zanedbatelný přínos, stejně jako z členství v ČOV. Výrazně se podařilo rozšířit příliv financí. Nedaří zatím se zvyšovat počet lektorů, rozhodčích a funkcionářů, ochotných pracovat. Ú vyjadřuje dík a obdiv těm, kteří aktivně bridž vyučují, propagují, rozhodují a řídí.

            Cíl: Obnovit klubový život a zvýšit zájem o bridžovou hru

Nepodařilo se zavést povinnost (morální) klubů pořádat kurzy pro začátečníky, děje se tak jen málokde. Nepodařilo se prosadit etiku hry jako bod číslo jedna. Začíná se zavádět motivující klasifikace (oddělené žebříčky různých kategorií), ale zatím jde jen o první krůčky. Jen na některých turnajích jsou speciální ceny pro začátečníky, juniory a další kategorie. Byly zavedeny menší (i nulové) příspěvky pro mládež a sociálně potřebné. Zatím se neujala myšlenka společného licitačního systému v otevřených turnajích. Uvažuje se o pořádání jednoho dobře obsazeného mezinárodního turnaje (od roku 2001 by měl být v Praze pod hlavičkou EBL). Zlepšila se (díky internetu a časopisu) informovanost o soutěžích. Kluby mají jen velmi malý zájem o vyškolení nových lektorů a rozhodčích.

            Cíl: Vytvořit systém přípravy a výběru reprezentace

Od listopadu 2000 by měli být jmenováni kapitáni všech 4 reprezentací. Reprezentační komise (přestože se schází v počtu 8 lidí) zatím nefunguje zcela podle představ Ú. Je snaha o náročnější požadavky na reprezentanty (např. i absolvování kurzu pro rozhodčí a vedoucí turnajů). Podařilo se (přes počáteční velmi pesimistický výhled) zlepšit finanční zabezpečení reprezentace. Byla definována pravidla pro výběr reprezentantů. V juniorské kategorii se začal budovat systém přípravy reprezentace.

Ú ČBS děkuje družstvu juniorů za vynikající výsledek

            Cíl: Nalézt dostatečné finanční zdroje

Manažerská komise se snaží o profesionální přístup včetně zapojení profesionálních firem. Nepodařilo se dosud rozšířit členskou základnu podle představ Ú (máme asi 650 členů) a zavést placení dobrovolných vyšších příspěvků. Daří se zajišťovat sponzory s řádnými sponzorskými smlouvami. Přes vysoký počet pokusů se zatím nedaří přitáhnout zájem medií (a tím i další potencionální sponzory). Snaha o zvýšení dotací je neúspěšná, kriteria jsou stále náročnější a v letošním roce byly dotace prakticky nulové. Průhlednost hospodaření je velkým úspěchem tohoto Ústředí. Snaha o efektivní využívání zdrojů se pozitivně projevila zejména při pořádání Ladies Festivalu.

Ú ČBS děkuje všem, kteří se obětavou a bezplatnou prací podíleli na úspěchu Ladies Festivalu

5.      Ú děkuje P. Bahníkovi za připomínky k činnosti a pověřuje P. Hebáka, aby na ně urychleně odpověděl.

6.      Ú ukládá všem svým členům povinnost prostudovat propozice Celostátní ligy družstev a Soutěžní řád a na příští schůzi předložit připomínky tak, aby tyto propozice mohly být schváleny. (Propozice jsou na internetové stránce B. Picmause a je na ně i odkaz na stránkách T. Fořta).

7.      Ú ustanovuje komisi ve složení P. Sajal, J. Sůra a O. Svoboda a žádá ji, aby na základě písemných podkladů od Soutěžní komise a rozhodčích jednotlivých turnajů stanovilo konečnou tabulku II. celostátní ligy. (Existuje rozpor mezi tabulkou vydanou soutěžní komisí a tabulkou prezentovanou D. Šlachtou, který se týká druhého sestupujícího).

8.      Ú žádá Soutěžní komisi o písemné stanovisko ke Zprávě o výsledcích a průběhu III. ligy na Moravě. Ze zprávy totiž vyplývá, že:

*   v několika družstvech pravděpodobně nastoupili nečlenové ČBS; jelikož ve zprávě nejsou uvedeny soupisky, lze se jen dohadovat, za která družstva a ve kterých zápasech,

*   uváděný počet sehraných rozdání (168) neodpovídá počtu sehraných zápasů (pokud se tyto hrály na 24 rozdání),

*   počty přidělených KB pravděpodobně neodpovídají Klasifikačnímu řádu,

*   přihlášených bylo 7 družstev; před zahájením jedno odstoupilo a přesto soutěž hrálo 7 družstev,

*   v posledním turnaji nenastoupilo družstvo Havířova B ke dvěma či třem utkáním a nikde nejsou uvedeny sankce.

1.      P. Sajal konstatoval, že nikde nejsou vyvěšeny propozice celostátní skupinovky. Ú proto žádá Soutěžní komisi o jejich urychlené předložení.

2.      Ú upozorňuje, že za zaslání KB k evidenci odpovídají kluby a za celostátní soutěže (včetně velkých cen) pak vedoucí jednotlivých turnajů.

3.      Ú žádá jednotlivé kluby, aby urychleně sdělili (Z. Frabšovi ml. nebo M. Verdierovi), kolik vytištěných knih Minibridže budou požadovat. Dopisy s tímto požadavkem byly rozeslány již před 3 týdny.

4.      Příští schůze Ú bude v pátek 1. prosince 2000 v 18:00 v hotelu Kettner.

Zapsal: P. Nesvadba