Zápis z 11. schůze Ú ČBS

Pátek 1. prosince 2000 v hotelu Kettner

Přítomni:        Ú ČBS: Z. Frabša st., M. Franz, P. Hebák, P. Nesvadba, J. Sůra, M. Verdier

          Komise: B. Picmaus (body 4 a 5)

1.      Kontrola 5. bodu z minulého zápisu: “Ú děkuje P. Bahníkovi za připomínky k činnosti a pověřuje P. Hebáka, aby na ně urychleně odpověděl.”
P. Hebák informoval Ú, že s P. Bahníkem hovořil a nabídl mu rozsáhlejší diskusi o většině jeho připomínek.

2.      Kontrola 6. bodu z minulého zápisu: “Ú ukládá všem svým členům povinnost prostudovat propozice Celostátní ligy družstev a Soutěžní řád a na příští schůzi předložit připomínky tak, aby tyto propozice mohly být schváleny. (Propozice jsou na internetové stránce B. Picmause a je na ně i odkaz na stránkách T. Fořta).”
Propozice celostátní ligy nebyly v předložené podobě schváleny. Komise ve složení Hebák -Nesvadba-Svoboda vypracuje do 7. ledna konečnou verzi, která bude respektovat vše dobré z dosud předložených návrhů. Tato verze bude předložena Ú ČBS k okamžitému schválení tak, aby propozice platily od 1. kola všech skupin.

3.      Kontrola 7. bodu z minulého zápisu: “Ú ustanovuje komisi ve složení P. Sajal, J. Sůra a O. Svoboda a žádá ji, aby na základě písemných podkladů od Soutěžní komise a rozhodčích jednotlivých turnajů stanovilo konečnou tabulku II. celostátní ligy. (Existuje rozpor mezi tabulkou vydanou soutěžní komisí a tabulkou prezentovanou D. Šlachtou, který se týká druhého sestupujícího).”
Trvá, je nezbytné jednat urychleně.

4.      Kontrola 8. bodu z minulého zápisu: “Ú žádá Soutěžní komisi o písemné stanovisko ke Zprávě o výsledcích a průběhu III. ligy na Moravě. Ze zprávy totiž vyplývá, že:

*   v několika družstvech pravděpodobně nastoupili nečlenové ČBS; jelikož ve zprávě nejsou uvedeny soupisky, lze se jen dohadovat, za která družstva a ve kterých zápasech,

*   uváděný počet sehraných rozdání (168) neodpovídá počtu sehraných zápasů (pokud se tyto hrály na 24 rozdání),

*   počty přidělených KB pravděpodobně neodpovídají Klasifikačnímu řádu,

*   přihlášených bylo 7 družstev; před zahájením jedno odstoupilo a přesto soutěž hrálo 7 družstev,

*   v posledním turnaji nenastoupilo družstvo Havířova B ke dvěma či třem utkáním a nikde nejsou uvedeny sankce.”
Vedoucí SK odmítl předložit písemné stanovisko s tím, že Ú pověřilo řízením III. ligy na Moravě M. Králíka bez vědomí a souhlasu SK.
Ú pověřilo P. Nesvadbu, aby projednal zprávu s B. Kociánem a vyjasnil rozpory ze zprávy vyplývající. (Ke 20. 12. byly závady, které byly vesměs administrativního charakteru, odstraněny).

1.      Kontrola 9. bodu z minulého zápisu: “P. Sajal konstatoval, že nikde nejsou vyvěšeny propozice celostátní skupinovky. Ú proto žádá Soutěžní komisi o jejich urychlené předložení.”
Propozice IMP a topových přeborů ČR připraví komise Hebák -Nesvadba-Sajal-Svoboda na základě dosavadních návrhů k definitivnímu schválení do únorové schůze. IMP přebor bude ve dvou víkendech a ruší se tím dosavadní celostátní skupinovka a jednokolový IMP přebor. Bude zabezpečeno nasazení pro dobře umístěné páry z poslední celostátní skupinovky 2. a 3. prosince 2000.
Uvažuje se o 1. ročníku topového přeboru seniorů.

2.      P. Hebák informoval Ú o odeslaných žádostech o dotace pro rok 2001 k MŠMT a ČSTV. Ú vzalo tuto informaci na vědomí.

3.      Ú souhlasí s materiálem Reprezentační komise (vyvěšen na internetu) k výběru reprezentantů pro rok 2001.

4.      Ú schvaluje termínovník SK pro rok 2001 s tím, že SK ještě dořeší pořadatelství soutěží a případné konflikty termínů.

5.      Ú bere na vědomí informaci o současném stavu příprav mezinárodního turnaje, který má být v Praze od 29.9.2001 do 8.10.2011 paralelně se seniorským turnajem (Senior Congress), který se koná pod záštitou EBL. Za organizaci obého odpovídá Ú (pověřuje Zd. Frabšu ml. a jeho komisi).

6.      25. a 26. listopadu byla v Pardubicích uspořádána první ze dvou částí kursu rozhodčích a vedoucích turnajů, které se účastnilo asi 30 členů ČBS. Ú děkuje Vl. Machátovi za přípravu a vedení kursu.

7.      Ú děkuje O. Svobodvi za přípravu a organizaci celostátní skupinové soutěže.

8.      Ú pověřuje Reprezentační komisi zabezpečením cesty a ubytování pro 4 týmy na Tenerife (celkem asi 40 až 50 lidí). Ú uhradí vklady pro 3 týmy ještě v tomto roce (Ladies, Open a Seniors).

9.      Ú upozorňuje všechny hráče, kluby, kapitány družstev a zejména organizátory, že účastníci soutěží pořádaných ČBS musí být členy ČBS a jsou-li starší 18 let, mít zaplacené příspěvky pro daný rok . Nesplnění této povinnosti se postihuje podle propozic. (Týká se to zejména všech stupňů Přeboru republiky družstev, Přeboru republiky párů všech kategorií, netýká se regionálních soutěží, Velkých cen, soutěží pro juniory do 18. let a náborových soutěží)

10.  Ú má povinnost vytvořit urychleně komisi pro disciplinární záležitosti a otázky etiky hry. Prosíme proto všechny členy ČBS, kteří by měli zájem v této komisi pracovat, aby se přihlásili některému členu Ú.

11.  Ú prohlašuje, že jeho cílem je pracovat spravedlivě a v zájmu všech hráčů bridže, a že proto nebude vynakládat více finančních prostředků pro reprezentaci než pro rozvoj bridže. Výjimku mohou tvořit účelově vázané dotace a dary.

12.  Ú prohlašuje, že při výběru reprezentace bude dbát i na etickou úroveň hry tak, aby na mezinárodních soutěžích bylo zajištěno co nejlepší vystupování reprezentantů.

13.  Ú se omlouvá panu Valjarevičovi za nesprávné uvedení jeho jména v materiálech Repre komise.

14.  Příští schůze Ú bude v pátek 19. ledna 2001 v 18:00 v hotelu Kettner.

Zapsal: P. Nesvadba