Zápis 15

 schůze ÚČBS ze dne 1.června 2001

 

Přítomni :  Hebák, Verdier, Franz, Sůra, Frabša St., Sajal, Mašek

 

Omluveni : Nesvadba, Picmaus, Machát, Kypta

 

1.     Předseda ÚČBS provedl krátké zhodnocení činnosti komisí a bohužel musel konstatovat nespokojenost zejména  s komisí soutěžní a komisí rozhodčích. Podobné zhodnocení bude provedeno po předložení zprávy o činnosti jednotlivých komisí a jejich projednání s předsedy. Termín do 15.9.2001

 

2.     ÚČBS vyslovilo velkou nespokojenost s postojem ČSTV k ČBS zejména v otázce financování aktivit ČBS a pověřuje P. Hebáka k projednání celé záležitosti  na ČSTV. Termín do 15.9.2001

 

3.     ÚČBS děkuje manažerské komisi za dosavadní činnost a bere na vědomí stav dosavadních prácí spojených s přípravou SENIOR-festivalu. ÚČBS pověřuje manažerskou komisi přípravou sponzorských smluv na rok 2002.

 

4.     ÚČBS děkuje všem sponzorům, kteří se podílejí na finančním zabezpečení účasti reprezentačních týmů na letošním ME, které se koná na Tenerife. ÚČBS též děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě sponzorských smluv a pomáhali při zajištění účasti našich družstev na ME.

 

5.     ÚČBS projednalo zprávu revizní komise, souhlasí se závěry, které přednesl její předseda Pavel Sajal  a na základě doporučení RK připraví nejpozději do konce roku 2001 bilanční konferenci delegátů ČBS zejména s cílem zkvalitnit styk s jednotlivými kroužky ČBS a rozšíření členské základny.

 

6.     Pavel Sajal  informoval ÚČBS o stavu  prací spojených s propojením centrální evidence výsledků,  matriky  a možnostmi  využití pro práci klasifikační komise event. návaznost na ELO hodnocení. ÚČBS  děkuji Pavlovi Sajalovi za dosavadní práci  při zpracování výsledků a sestavování  ELO žebříčku.

 

7.     ÚČBS vzalo na vědomí nabídku pana ing. Šatochina a pověřuje Zd. Frabšu st. k dalším jednáním v této záležitosti.

 

8.     Byla dokončena inventarizace majetku ČBS a od Boba Kociána byly převzaty materiály ÚČBS včetně inventáře.

 

9.     Hotel Zlatá Praha na Zavadilce nabídl své reprezentační prostory k pořádání jednorázových bridžových soutěží za poměrně výhodných podmínek. ÚČBS doporučuje všem klubům využití této nabídky a projedná s BK VŠE možnost pořádání Velké ceny Prahy v těchto prostorách. Pro ostatní zájemce kontakt paní Švarcová č.t. 0605215186.

 

10.           ÚČBS plně podporuje juniorský párový turnaj, jehož výtěžek přispěje k účasti našich hráčů na MS juniorských párů.

 

11.           ÚČBS vzalo na vědomí nabídku vydavatelství Ivo Železného na vydání propagační brožury pro bridžové začátečníky a pověřuje P. Hebáka a J. Sůru k dalšímu jednání s vydavatelstvím.

 

 

 

12.           Marc Verdier informoval ÚČBS o dokončení prací na překladu minibridže  a jeho případném rozmnožení. ÚČBS opětovně vyzývá kluby mající zájem o tuto formu výuky nových bridžistů  o její objednání u pana Frabši St. Učebnice je koncipována jako materiál pro vyučujícího a příloha pro žáky a je proto nutno nahlásit  počet zájemců - žáků.

 

13.           ÚČBS děkuje všem, kteří se podíleli na překladu minibridže a jeho kompletaci.

 

14.           ÚČBS pověřuje m. Franze svoláním reprezentační komise ve stávajícím složení a ukládá reprekomisi vypracování  kompletního materiálu pro vytvoření reprezentačního kádru všech kategorií na rok 2002 nejpozději do  30.11.2001.

 

15.  Na příští schůzi ÚČBS pozve  sekretář ÚČBS zástupce nově vytvořené ETICKÉ komise.

 

16.  ÚČBS opětovně vyzývá všechny kroužky, aby stahovaly zasílané materiály ze svých e-mailových schránek (které P. Nesvadba opětovně zprovoznil a návod na jejich používání je uveden na internetovské stránce ÚČBS  nebo jej lze vyžádat u P. Nesvadby) . V případě, že se kroužky minimálně jednou za 6 měsíců  nepřihlásí do své e-mailové schránky, bude jim tato schránka automaticky odpojena. Vzhledem k tomu, že tato možnost  předávání informací z ÚČBS na kroužky a  obráceně z kroužků na ÚČBS je nejefektivnější  a zcela zdarma, žádá ÚČBS všechny kroužky, aby ustanovily  své odpovědné zástupce pro e-mailový styk a tyto zástupce nahlásily p. Nesvadbovi.

 

 

Zapsal M. Franz