Zápis ze 17. schůze ÚČBS

pátek 19. října 2001 v hotelu Kettner

 

Přítomni za ÚČBS:     Frabša st., Franz, Hebák, Sůra a Verdier 

Omluveni:             Nesvadba

 

1. Ve smyslu bodu 12 minulého zápisu se dnes uskutečnilo pracovní setkání s předsedy komisí ÚČBS. Za soutěžní komisi se účastnil její nově jmenovaný předseda J. Kopřiva, za klasifikační komisi J. Baláš, za komisi rozhodčích V. Machát, za komisi rozvoje bridže Z. Frabša ml. (V. Kypta se omluvil), za manažerskou komisi J. Mašek, za komisi etiky a disciplíny T. Mráz a navíc za revizní komisi P. Sajal. Reprezentační komise nemá trvalého předsedu, ale informaci o její činnosti předložil P. Hebák. Hlavním cílem setkání byla příprava materiálů pro konferenci delegátů, která se uskuteční v hotelu Kettner 8. prosince v sobotu od 9 hodin (od 13.00 pak začíná memoriál Maříka, takže mají účastníci delegace možnost si i zahrát).  Předsedové komisí předložili (výhradně na fakta orientované) shrnutí činnosti komise za uplynulé dvouleté období od vzniku nového ÚČBS. Jednotlivé zprávy doprovázela diskuse všech zúčastněných. Byla dohodnuta spolupráce klasifikační komise, V. Macháta,  J. Volhejna a P. Sajala ve věci ELA a klasifikačního řádu.    

2. Nejvyšším orgánem ČBS je konference delegátů. Předpokládá se zřízení tříčlenného odvolacího výboru, který by se měl stát (v období mezi dvěma konferencemi delegátů) vrcholným a zcela posledním rozhodovacím orgánem ČBS ve všech sporných záležitostech bridžového života v ČR. Může jít nejen rozhodnutí vedení klubu, rozhodčích či příslušné komise ČBS, ale i o odvolání proti rozhodnutí ÚČBS. Odvolací výbor bude tříčlenný a jeho předsedu i dva členy volí konference delegátů na další období.  Činnost odvolacího výboru nemůže překročit rámec daný stanovami ČBS.

3. ÚČBS vítá zlepšení časových možností J. Volhejna a jeho návrat do dříve velmi plodné činnosti v rámci komise rozhodčích.

4. Předsedové všech klubů se tímto žádají, aby nejpozději do 10. listopadu dodali Z. Frabšovi st. krátkou informaci o současné situaci v jejich klubu. Zpráva by měla obsahovat počet členů klubu,  hrací den (dny), adresu hrací místnosti, charakter klubových akcí (týmy, páry, individuály, bridžové týdny, účast na VC ČR), běžný počet účastníků na těchto akcích, jména osob ve vedení klubu, údaje (telefon, email, poštovní adresa) o předsedovi a jeho zástupci a případná další zajímavá sdělení (vývoj v posledních dvou letech). Děkujeme za pochopení závažnosti těchto podstatných informací o činnosti ČBS.    

5. Míchací stroj je k dispozici a ÚČBS doporučuje jeho maximální využívání (v případě potřeby se obracejte na M. Verdiera). Stroj je v současné době v hotelu Kettner, kde je možné připravovat potřebná rozdání. Pro potřeby klubů účtuje ÚČBS 2,50 Kč za jedno rozdání.

6. Reprezentační komise schválila způsob výběru REPRE družstev pro hlavní soutěže roku 2002. Principem výběru je právo přihlášených a přijatých družstev vyzvat týmy, které navrhli kapitáni jednotlivých kategorií a schválila REPRE komise i ÚČBS. Podrobnosti o jmenovaných týmech i o způsobu přijetí přihlášky a dalším výběru je na internetové stránce ÚČBS, kterou připravuje T. Fořt. Přihlášky k vyzývacím zápasům přijímají kapitáni reprezentací (J. Štulc - muži, M. Franz - ženy, M. Verdier - senioři a Z. Frabša ml. - junioři do 15. listopadu. V příštím roce se ve všech těchto kategoriích koná Mistrovství Evropy družstev a při nejmenším právě pro tuto soutěž se uskuteční výběr. Podmínkou jmenování hráče je souhlas se vzájemným závazkem dodržovat pravidla vyplývající na jedné straně z možností ÚČBS a na druhé straně z etického i hráčského kodexu, který připravila reprezentační komise. Plné znění dohody mezi ÚČBS a hráčem je též možné najít na internetové stránce ÚČBS. Z hlediska ÚČBS pochopitelně záleží na finančních možnostech svazu, které rovněž budou předmětem jednání konference delegátů.

7. Obsahem konference delegátů budou zprávy předsedy o činnosti komisí i ÚČBS, finanční zpráva o hospodaření, zpráva o činnosti klubů, přičemž pozornost se výhradně soustředí na pozitivní a negativní výsledky v posledních dvou letech. Cílem setkání je možnost veřejného hodnocení činnosti svazu v polovině funkčního období ÚČBS s tím, že by z konference měla vyplynout závazná  rozhodnutí pro další činnost. Pro členy ÚČBS a předsedy komisí je účast samozřejmá a u členů komisí velice žádoucí. Jmenování zástupců musí být plně v souladu se schválenými stanovami ČBS. Podle těchto stanov má každý bridžový klub v ČR právo zastoupení. Navíc může ÚČBS  podle klubové členské základny stanovit počet zástupců s volebním a hlasovacím právem. ÚČBS rozhodlo, že na každých (začatých) 50 členů (k 1. 11. 2001) bude připadat jeden zástupce. Současně se zprávou laskavě informujte Z. Frabšu st. o jménech zástupců klubu a z organizačních důvodů i o případných potížích jmenovaných zástupců i členů komisí s účastí na konferenci delegátů.                                                                                                                                      Zapsal  Sůra