Zápis a informace o 21. schůzi ÚČBS a následných událostech 

pátek 5. dubna v 18 hod. 2002 v hotelu Kettner

 

Přítomni: Frabša st., Franz, Hebák, Nesvadba,Pěkná, Verdier za ÚČBS. Frabša ml. a Mráz j.h.     Omluveni: Sůra  

 

Vítáme paní Denisu Pěknou na toto jednání ústředí a přejeme jí spokojenost. Těšíme se i na její pracovní výsledky v rámci činnosti ÚČBS. Její adresa je Lesní 2, České budějovice 370 06, má telefon 038-7410822 a e-mailovou adresu denisa.pekna@quick.cz. ÚČBS ji pověřuje spoluprací s komisí rozvoje bridže a s českými kluby (podle dohody se Z. Frabšou ml. i st.).  

 

1. Proběhlo jednání s předsedou komise etiky a disciplíny Tomášem Mrázem. ÚČBS vyjádřilo své připomínky a v této souvislosti pověřilo P. Nesvadbu vypracováním materiálu o přesunu některých pravomocí ÚČBS na komise ve smyslu zvyklostí, proběhlých jednání a připomínek. Například komise etiky tímto oficiálně získá rozhodovací pravomoc při postihování disciplinárních a etických prohřešků při turnajích a soutěžích.     

2. Ve smyslu pověření REPRE komise ve věci porušování etiky i přijatého kodexu reprezentanta v průběhu kvalifikačního zápasu v kategorii OPEN vzalo ÚČBS na vědomí následující rozhodnutí této komise.

 

REPRE komise ve složení Verdier, Franz, Frabša ml., Křížek, Mašek a Hebák  (oml. Jelínek a Štulc) poměrem hlasů 5:1 rozhodla o vyřazení z reprezentace na jedno hrací období pro hráče Tomáše Jirouta, Michala Textora a Josefa Kurku za porušení kodexu reprezentanta ve vyzývacím utkání s podmíněným odkladem do konce roku 2003. Zápas mezi jmenovaným týmem a čtveřicí STARu  bude podle termínových možností dohrán co nejdříve (odpovídá Štulc). V polovině zápasu po zahrnutí rozhodnutí odvolacího výboru zápasu (ve složení J. Volhejn, Sajal, Etlík) je stav přibližně nerozhodný. Rozhodnutí vycházelo ze zprávy rozhodčího P. Jelínka, kapitána OPEN reprezentace J. Štulce, z rozhodnutí odvolacího výboru soutěže o přiřazených pokutách a z písemných prohlášení účastníků první poloviny zápasu. Proti rozhodnutí odvolacího výboru je možné se odvolat Národnímu odvolacímu výboru.

 

Po připomenutí všech materiálů bylo navrženo změnit rozhodnutí REPRE komise na nepodmíněný trest pro Tomáše Jirouta a Michala Textora s tím, že Josef Kurka bude jen pokárán ve smyslu pokuty rozhodčího. Tento návrh nezískal většinovou podporu přítomných členů Ú. Stejně tak většina nepodpořila rozhodnutí REPRE komise.

Další jednání ukázala neschopnost členů ÚČBS se shodnout na zásadním a jednoznačném stanovisku. Po několika dnech  rezignoval M. Verdier na členství v Ú i REPRE komisi. Kromě neshody členů ústředí tak vznikla situace, ve které už nejde přijmout právně nenapadnutelné rozhodnutí, které by zahrnovalo  adekvátní důsledky pro hráče, kteří nesporně porušili kodex reprezentanta, a zároveň bylo i sportovně spravedlivé. Nejde nezmínit i nesporné chyby kapitána reprezentace v průběhu vedení zápasu a pro ÚČBS preferenční a nezpochybnitelnou všeobecnou podporu rozhodčímu.

 

3. ÚČBS bere na vědomí následující informaci o současném stavu příprav na ME v Itálii v červnu 2002:

a) Vklady pro týmy open, žen a seniorů byly už zaplaceny.

b) Ženy: Pokorná - Svobodová, Erdeová - Hnátová, Lančová - Tomčíková. Po rezignaci M. Franze byl schválen na funkci nehrajícího kapitána M. Hradil, který souhlasí s okamžitým převzetím funkce s tím, že jej na ME (z pracovních důvodů) zastoupí M. Fládr. Jeho pomocníkem by pro ME zůstal  J. Mašek, se kterým zatím M. Hradil i nadále počítá. Je třeba jmenovat náhradní dvojici pro ME, zabezpečit zaslání konvenčních karet a jména hráček do 10. května. 

c) Senioři: Jireš - Filip, Hebák - Nosek, Křížek - Jansa (náhradníkem je Šubrt a v případě potřeby Grosman). Jeden ze jmenovaných může být nehrajícím kapitánem. Po odstoupení M. Verdiera  bude na kongresech ČBS zastupovat Hebák.

d) Nominace OPEN týmu závisela na rozhodnutí o výsledku zápasu (viz výše). To nebylo přijato, ale předseda ÚČBS ve stavu časové i rozhodovací nouze se rozhodl ukončit zápas a tím ponechat nominaci původně jmenovaného týmu ve složení  Svoboda - Volhejn, Mráz - Kurka a Zadražil - Vozábal s nehrajícím kapitánem Štulcem. Toto rozhodnutí je pochopitelně napadnutelné, protože je ze sportovního hlediska chybné a z etického hlediska sporné. Družstvo STAR má možnost se odvolat k národnímu odvolacímu výboru (ve věci rozhodnutí odvolacího výboru), ale do 10. května musí být jména členů týmu a konvenční karty v Itálii.

e) Ubytování zabezpečuje M. Lančová pro ženy a open (16 osob) a J. Nosek pro seniory. f) Nehrající kapitáni, jejich pomocníci a oficiální zástupce ČBS na kongresech (celkem 6 osob) budou mít uhrazeny náklady na pobyt a cestu, protože tito na úkor vlastní dovolené věnují svůj čas a energii účasti našich týmů. Hráče zatím takto podporovat si ČBS nemůže dovolit, ale doporučuje klubům, aby podle svého uvážení (zvláště ze sociálních důvodů)  přispěli svým členům - hráčům na účast. 

g) Za oblečení mužů odpovídá F. Křížek a za oblečení žen P. Svobodová. Logo zabezpečuje Nesvadba. ÚČBS schvaluje příspěvek 1,5 tis. Kč na oblečení jednoho účastníka.

 

Závěry pro čtyřutkání ve  všech čtyřech kategoriích v listopadu za účasti Poláků, Rakušanů             a Němců

a) Neoficiální i oficiální pozvánky už odešly a čeká se na odpovědi.

b) Zlatá Praha na Hanspaulce nebo Top Hotel by mohly být vhodná místa pro ubytování i hru

c) Naše strana hradí 1 nocleh pro zahraniční účastníky, 1 večeři a drobné občerstvení během hrací doby.

d) Předpokládá se, že soutěž se bude v dalších letech opakovat a vítěz součtu všech 4 kategorií obdrží na rok

putovní pohár.

e) V případě konání akce musí REPRE komise stanovit jasná pravidla výběru všech čtyřčlenných týmů

Zabezpečením se pověřuje Hebák a Frabša ml.

4. ÚČBS s okamžitou platností uvádí v život Národní odvolací výboru, jehož předseda Vladimír Machát byl jmenován již dříve a byl vyjádřen i souhlas s dalšími členy tříčlenného výboru, kterými se stávají J. Sedlář a L. Batela. V souladu se změnami soutěžního řádu jsou všechna soutěžní, etická a disciplinární rozhodnutí v našem bridži nejvýše třístupňová. Prvním stupněm je vedoucí turnaje (rozhodčí). Druhým stupněm je odvolací výbor turnaje (byl-li ustaven) nebo příslušná komise ÚČBS (nebyl-li odvolací výbor ustaven nebo problém přesahuje jeho možnosti či kompetence). V otázkách etiky a disciplíny je to pak právě tato komise, v otázkách reprezentace je to podle charakteru problému komise REPRE či etiky a disciplíny, ve věcech rozhodčího je to  komise vedoucích a popř. v dalších záležitostech i komise soutěžní. Třetím stupněm je právě jmenovaný národní odvolací výbor. ÚČBS zasahuje do soutěžních problémů a jejich etických prohřešků jen ve zcela výjimečných případech a ve smyslu nepřenesených  pravomocí..

5. ÚČBS souhlasí s návrhem J. Volhejna na změnu soutěžního řádu s výjimkou části oddílu 7.5.b, jehož schválení v této podobě je v rozporu se stanovami ČBS, které schválilo Ministerstvo vnitra. Změnu stanov ČBS může odsouhlasit jen konference delegátů a uvedení do života navíc vyžaduje souhlas Ministerstva vnitra. ÚČBS žádá J. Volhejna, aby se schválenými změnami prostřednictvím internetu nebo (i) časopisu seznámil bridžovou veřejnost.         

6. Návrhy na změny soutěží týmů předal předseda soutěžní komise J. Kopřiva. ÚČBS souhlasí s myšlenkou vytvoření poháru ČR a doporučuje dohodu s BK Metuje, souhlasí i se zavedením licence ve smysl návrhu, ale nesouhlasí s modifikací celostátní ligy.  Důvody byly vysvětleny j. Kopřivovi a ÚČBS jej žádá, aby s konečnou podobou schválených změn či úprav seznámil bridžovou veřejnost.  

7. ÚČBS schvaluje finanční zprávu a děkuje M. Verdierovi za vzorný pořádek při správě prostředků ČBS. ÚČBS děkuje tímto i všem sponzorům a doporučuje M. Verdierovi, aby informoval sponzory o konkrétním způsobu použití jejich finančních darů. 

8. ÚČBS dostalo zprávu o kontrole hospodaření BK Ostrava ze dne 18. února 2002 a otevřený dopis ČBS a české bridžové veřejnosti. Jde o údajné zásadní narušení finančního hospodaření klubu v souvislosti s machinacemi s materiálem i penězi. Nové občanské sdružení BK Herold Ostrava si klade za cíl udělání pořádku a navázání na dobré tradice ostravského bridže. ÚČBS dříve než se vyjádří pověřuje P. Hebáka, aby se obrátil na B. Kociána s požadavkem o poskytnutí podkladů a patřičných informaci.

9. ÚČBS obdrželo oficiální pozvání od bridžové federace Švédska na účast našeho čtyřčlenného REPRE týmu na 5. ročníku prestižního Chairman Cupu od 27. 7. do 1. 8. 2002. Kromě týmů hradí všechny vklady a ubytování. Je třeba si jen zaplatit cestu. ÚČBS pověřuje REPRE komisi zabezpečením naší účasti.

10. ÚČBS schvaluje návrh Z. Frabši ml. na vyslání juniorského a školního týmu na juniorské ME v anglickém Torquay ve dnech od 7. do 17. července 2002. Rozpočet nákladů předpokládá částku  kolem 150 tis. Kč, což je částka, kterou ÚČBS poskytne za podmínky co nejrychlejší nominace hráčů do obou týmů (včetně náhradníků) a za předpokladu podpisu kodexu reprezentanta                i s doporučeným dodatkem. Příspěvek je určen 12 hráčům  a dvěma  členům vedení výpravy.

11. REPRE komise se pověřuje přípravou návrhu na výběr REPRE týmů pro soutěž roku 2003, aby to vešlo včas ve veřejnou známost a nebyly žádné dodatečné protesty.

12. ÚČBS schválilo zásady nové klasifikace hráčů podle návrhu V. Macháta a žádá jej tímto, aby s nimi  klasifikační komise okamžitě seznámila bridžovou veřejnost.                                         

               . 

Příští schůze ÚČBS se koná v pátek 26. 4. v hotelu Kettner od 18 hodin

               

                                               Zapsal Hebák        

 

V Praze dne 18. dubna 2002