Zápis z 1. jednání Ú ČBS

konaného dne 27. 10. 2002 od 14:00 hodin v hotelu Tourist

 

Přítomni:   Jan Volhejn, Jan Ertner, Zdeněk Frabša, Jiří Kopřiva,  Petr Nesvadba, Denisa Pěkná, Marc Verdier

 

 

 1. Nově zvolené Ú ČBS si váží práce minulého Ú ČBS a tímto mu děkuje za činnost.

 

 1. Úkoly, které vyplynuly z jednání KD

Ú ČBS pověřuje Petra Nesvadbu přípravou návrhu nových stanov ČBS.

 

Ú ČBS pověřuje Marca Verdiera zpracováním zprávy o hospodaření za rok 2002.

 

Z důvodu přechodu na nový model účetnictví bude Ú ČBS vybírat příspěvky stanovené KD pouze na první polovinu roku 2003, tedy 120,- Kč členských příspěvků a 180,- Kč soutěžních příspěvků. Příspěvky budou hrazeny kluby výhradně od 1.1.2003 do 31.1.2003 v hotovosti nebo bankovním převodem na účet ČBS. Marc Verdier byl pověřen sestavením a rozesláním informativního dopisu všem klubům. Tento dopis by měl vysvětlit případné nejasnosti v otázce příspěvků.

 

 1. Rozdělení oblastí odpovědnosti mezi členy Ú ČBS

Jan Volhejn – předseda Ú ČBS, pravidla

Jan Ertner – zahraniční vztahy, kontakt s českými kluby

Zdeněk Frabša – junioři, spolupráce na časopisu, míchací stroj, pošta

Jiří Kopřiva -  soutěže, klasifikace

Petr Nesvadba – stanovy, internet, kontakt s moravskými kluby

Denisa Pěkná – rozvoj bridže, kontakt s médii

Marc Verdier – místopředseda, ekonomika a finance

 

Funkci jednatele ČBS bude vykonávat Jiří Doubravský.

 

 1. Komise

Ú ČBS vytvořilo pro zefektivnění své činnosti tyto komise a zároveň odsouhlasilo jejich předsedy a patrony z řad členů Ú ČBS:

 

soutěžní komise - předseda Milan Franz, patron Jiří Kopřiva,

klasifikační komise -  předseda Vladimír Machát, patron Jiří Kopřiva,

komise vedoucích turnajů - předseda Petr Jelínek (projedná Jan Volhejn), patron Jan Volhejn.

 

Abychom předešli střetu zájmů, nebude žádný člen Ú ČBS zároveň členem  komisí.

Ú ČBS žádá předsedy komisí, aby si vybrali spolupracovníky a vytvořili návrh pravomocí, které ke své činnosti potřebují a aby tyto údaje do 25.11.2002 zaslali na adresu ucbs@seznam.cz . Ú ČBS následně rozhodne, jaké pravomoci komisím deleguje.

 

 1. Propozice přeboru družstev

Stanovisko Ú ČBS bude oznámeno do 7.11. po diskusi s M. Franzem, předsedou soutěžní komise.

 

 1. Propozice IMP přeboru

Ú ČBS prohlašuje, že tyto propozice byly právoplatně schváleny zbylými členy minulého Ú ČBS.

 

 1. Pohár středoevropských zemí (CEC)

Ú ČBS děkuje Petru Hebákovi za práci na organizaci tohoto mezinárodního turnaje a žádá jej, aby v ní nadále pokračoval a aby po skončení poháru předal Ú ČBS zprávu o průběhu CEC a vyúčtování.

 

 1. 2004 European Youth Team Championships

Ú ČBS pověřuje Denisu Pěknou a Zdeňka Frabšu vypracováním studie o nákladech akce. Na základě této studie Ú ČBS rozhodne, zda projeví zájem o pořádání této akce.

 

 1. BK 13

Ú ČBS obdrželo žádost BK 13 o popovodňovou pomoc. Bohužel finanční situace ČBS nedovoluje podílet se na odstraňování povodňových škod BK 13 finančně. Můžeme nabídnout pouze materiální pomoc. Jednáním o této formě pomoci byl pověřen Z. Frabša.  Ú ČBS žádá kluby, které by mohly BK 13 pomoci, aby tak učinily.

 

 1. Termínová listina

Ú ČBS žádá všechny organizátory soutěží, kteří mají zájem o umístění své akce na termínovou listinu ČBS, aby o  nich informovali Milana Franze do 25.11.2002.

 

 1. Intranet ČBS

Díky úsilí Martina Šiguta je připraven zkušební provoz intranetu ČBS.

Ú ČBS vyzývá předsedy klubů, aby se přihlásili Martinu Šigutovi (sigut@poda.cz) o heslo a tím i o přístup do databáze členů. Účelem přístupu je ověření funkčnosti systému a změna nebo doplňování informací o členech jednotlivých klubů. Příloha č.1, předložená M. Šigutem, obsahuje návrh pravidel provozu intranetu. Ú ČBS žádá o připomínky k fungování intranetu i k návrhu pravidel.

Ú ČBS pověřuje P. Nesvadbu, aby s M. Šigutem projednal možnost využití domény bridge.cz pro internetové stránky ČBS.

 

 1. Zpráva o ME juniorů na rok 2002 (příloha č. 2, předložená Z. Frabšou ml.)

Ú ČBS bere na vědomí.

 

 1. Zpráva o seriálu Velkých cen ČR za rok 2002, předložená J. Kopřivou

Ú ČBS bere na vědomí a oznamuje, že ceny v jednotlivých kategoriích budou předány při příležitosti vyhlášení výsledků CEC v Praze 17.11.2002.

 

 1. Ostrava

Ú ČBS považuje za účelné, aby se ostravské kluby dohodly na vypořádání majetku. Ve shodě se stanoviskem minulého Ú ČBS konstatuje, že tento problém nemůže řešit.

 

Termín dalšího jednání: 29.11.2002                         Zapsala: Denisa Pěkná


Příloha č.1

Pravidla provozu intranetu pro potřeby ČBS

platná od 1. listopadu 2002

 

Úvod

Intranetem je myšlen soubor vzájemně provázaných databází s možností jejich vzdálené on-line údržby více osobami s různými přístupovými právy. V intranetu se vedou tyto údaje :

·       kompletní osobní údaje o členech (hráčích) ČBS

·       údaje o klubech sdružených v ČBS

·       údaje o hrazení hráčských příspěvků ČBS

·       kompletní údaje o výsledcích uskutečněných turnajů

·       údaje pro potřeby klasifikace hráčů, tj. o počtech získaných KB, bodů EMP a WBF, případně další údaje (ELO)

 

Do intranetu jsou oprávněny a povinny vkládat údaje pověřené osoby vzdáleně prostřednictvím sítě internet. Prohlížení údajů je bez omezení povoleno každému uživateli sítě internet.

 

Přístupová práva

Je definováno 5 úrovní přístupových práv. Jedna osoba může mít k dispozici více úrovní přístupových práv. Úrovně jsou :

·       předseda klubu

·       matrikář

·       vedoucí turnaje

·       soutěžní komisař

·       pokladník

 

Předseda klubu

edituje údaje o svém klubu a o členech svého klubu s výjimkou těchto údajů :

·       výkonnostní třída a její platnost

·       údaje potřebné pro klasifikaci (KB, EMP apod.)

·       údaje o placení příspěvků

 

Předseda klubu není oprávněn vložit nového člena ČBS do databáze, vymazat člena ČBS a převést člena do jiného klubu (přestup hráče do jiného klubu). Všechny tyto pravomoce má pouze matrikář svazu.

 

Pozn.: Velmi doporučujeme předsedům klubů vkládat e-mail svých členů, protože v intranetu přibude nástroj pro jednoduché rozesílání hromadné elektronické pošty.

 

Matrikář

edituje údaje o všech hráčích ČBS a klubech sdružených v ČBS s výjimkou těchto údajů :

·       výkonnostní třída a její platnost

·       údaje potřebné pro klasifikaci (KB, EMP apod.)

·       údaje o placení příspěvků

 

Jako jediná osoba má právo :

·       vložit údaje o novém klubu

·       vložit nového člena ČBS

·       vymazat člena z databáze

·       převést člena z jednoho klubu do druhého (přestup hráče)

 

Při vkládání nového člena předseda klubu předá matrikáři základní data nového člena, matrikář je vloží do databáze a sdělí předsedovi tuto skutečnost. Předseda klubu následně doplní další údaje. Základní povinná data o nových (i dosavadních členech) jsou :

·       jméno a příjmení

·       datum narození

·       pohlaví

·       datum vzniku členství v ČBS

·       příslušnost ke klubu

 

Pozn.: Přestože má matrikář práva překrývající i práva předsedů klubů, je předseda klubu ten, který má opravovat a doplňovat údaje o svých členech. Matrikář nemá za úkol suplovat práci předsedů klubů.

 

Vedoucí turnaje

vkládá a edituje údaje o uskutečněných turnajích. Záznamy o uskutečněných turnajích slouží pro klasifikační  a archivační účely. Údaje o turnaji lze do databáze vkládat ručně nebo importovat tak, že vedoucí turnaje vloží základní údaje o turnaji (datum konání, název, pořadatele apod.) a následně provede import dat v předem definované struktuře exportované ze SW pro výpočet výsledků turnaje. Vložená i importovaná data lze následně editovat prostřednictvím www formuláře. Systém nabídne u vložených dat výpočet KB podle tabulky uvedené v KŘ. Vypočtené KB systémem lze upravit, což bude u některých soutěží (např. Skupinovky) nutné. Jakmile VT doplní a opraví všechny údaje o svém turnaji, požádá soutěžního komisaře o schválení údajů. Po ověření údajů soutěžním komisařem již systém neumožní údaje editovat.

Vedoucí turnaje je povinen u registrovaných soutěží ČBS (přebory, seriály VC aj.) navést data do databáze do 1 týdne od jejich konání. Vedoucí turnaje u neregistrovaných soutěží (klubové turnaje, regionální turnaje, turnaje na bridžových týdnech aj.) je povinen data o turnaji navést do 1 měsíce od jejich konání.

 

Pozn.: Do hodnocení klasifikace vstupují pouze výsledky z turnajů navedených do intranetu. Pro klubové soutěže může oprávnění “vedoucí turnaje” získat kterýkoli člen klubu pověřený předsedou klubu a tento člen může klubové soutěže do databáze zadat hromadně za delší období - max. 1 měsíce.

 

Soutěžní komisař

dohlíží na správnost údajů potřebných pro klasifikaci. Zejména ověřuje úplnost a správnost údajů o konaných turnajích navedených do systému vedoucími turnajů. Dále komisař přiděluje (vkládá) výkonnostní třídu hráčům, kteří splnili klasifikační předpoklady a dále vkládá údaje o získaných EMP a bodech WBF.

U výkonnostních tříd komisař současně zadává dobu platnosti třídy. Po jejím vypršení systém sám VT hráči odejme. U VT tříd, které má hráč přidělené doživotně zadá komisař dostatečně dlouhé datum platnosti (např. do 31. 12. 2200).

 

Pozn.: Komisař nemá za úkol schvalovat vedoucímu turnaje výsledky jeho turnaje. Má za úkol kontrolovat údaje po stránce úplnosti a formální správnosti, protože do databáze turnajů budou zapisovat i méně zkušení VT z klubových soutěží. Důležité je také, aby ke schválení údajů došlo až po projednání případných odvolání a v těchto případech není VT nestranná osoba. Mohl by tudíž mít tendenci výsledky uzavřít před projednáním odvolání, což by sebou neslo potíže, protože uzavření výsledků komisařem je NEVRATNÝ akt.

 

Pokladník

vkládá do databáze údaje o hrazení členských příspěvků hráči případně kluby. Při vložení příspěvku zaznamená také údaj o „stavu členství“ hráče, které mu uhrazení příspěvku vzniká a termín, do kdy mu tento „stav členství“ trvá. Člen ČBS může mít tyto „stavy členství“:

·       svazové – při uhrazení svazového příspěvku 240,- Kč na rok

·       soutěžní – při uhrazení soutěžního příspěvku 360,- Kč na rok

·       neaktivní – při neuhrazení žádného příspěvku na daný rok

·       ukončené – u hráčů, kteří přestali hrát bridž, hráčů zemřelých apod. (Ukončené členství mají ti hráči, kterým předseda jejich klubu nebo matrikář zadají datum ukončení jejich členství v ČBS.)

 

Dorostenci platí poprvé příspěvky za rok, ve kterém dosáhnou 19. let. Do té doby mají stav členství vždy „soutěžní“.

 

Příspěvky lze hradit i na polovinu roku a ve více částkách. Hráči který uhradil příspěvky na běžný rok trvá jeho stav členství do 31. ledna následujícího roku. Příspěvky na daný rok musí být uhrazeny nejpozději do 31. ledna roku, na který jsou určeny. Po vypršení platnosti příspěvku a neuhrazení příspěvku na nové období se stav členství automaticky mění na neaktivní.

 

Pozn.: Způsob evidence příspěvků je dosti variabilní. Praktický příklad – hráč uhradil svazový příspěvek na 1. polovinu roku a v polovině roku se rozhodl uhradit i soutěžní příspěvek. Pokladník zapíše úhradu 120,- Kč, členu vyznačí svazové členství s platností do 30. 6. V červnu člen uhradil na příspěvek 180,- Kč – pokladník mu vyznačí soutěžní stav členství s platností do 31. 1. následujícího roku.


Příloha č.2

Zpráva z ME juniorů 2002

Torquay 7.-17.7.2002

Mistrovství Evropy se zúčastnilo 22 zemi a naše reprezentace ve složení: David Vozábal, Petr Pulkrab, Petr Jelínek, Jan Martynek, Robert Vrkoč a Milan Macura obsadila dvanácté místo.

Ubytování jsem zařídil v příjemném penzionu, kde jsme měli zaplacenou i snídani. Díky veliké ochotě místních organizátorů jsme obědy a večeře měli zdarma. V rámci úsporných opatření jsem zvolil svůj příjezd tak, abych stihl schůzku kapitánů a oficiální zahájení MÉ, když můj tým dorazil až těsně před začátkem prvního kola, ve kterém nastoupil, po 26 hodinové cestě autobusem, proti Norsku.

Tým velice dobře zvládl úvodní pětici těžkých zápasů, snad s výjimkou jediného, proti Polsku, kde poprvé nastoupili nováčci Vrkoč-Macura. Nervozita z nich opadla už při druhém startu, proti Anglii, kde přinesli dobrý "stůl" a zápas jsme vyhráli 23:7. Ani vugraph se nám nevyhnul, sedmé kolo proti Belgii a čtrnácté proti Izraeli. Do otevřené jsem pokaždé nasadil, i přes nelibost Petra Pulkraba, dvojici Vozábal-Pulkrab, i když se mi nabízela dvojice Martynek-Jelínek. Po výletu, který se konal v sobotu 14.7., jsme v pátek ráno v 10.00 zasedali proti Itálii, kolo č. 17, kde jsem zvolil sestavu Vozábal-Pulkrab v otevřené a Martynek-Jelínek v zavřené. Přestože jsme bydleli v jedné ubikaci, Petr Pulkrab nastoupil k zápasu o 20 minut později, což tým připravilo o 4 W. Díky pozdnímu Line-up jsem za tento zápas dostal napomenutí. Nejsem si jist, kde vznikla osudná chyba, a proto prosím Ústředí, nebo kompetentní orgán, aby tuto záležitost prošetřil a vyvodil důsledky. Po skončení tohoto zápasu jsem si svolal všechny členy svého týmu, abych pozvedl morálku a utvořil náhradní sestavy. V dalším zápase nastoupila sestava: Martynek-Jelínek, Vrkoč-Macura. Od kola č. 19 až do konce hráli vždy Jelínek-Martynek a na druhém stole Vozábal s Macurou. nebo Vrkočem. Petra Pulkraba jsem až do konce MÉ vyřadil ze sestavy.

Celkové pořadí:         1.                Itálie                  430              6(-4)

         2.            Dánsko                  414                  13

         3.            Norsko               410,5                  14

         4.            Francie                  410                  16

         5.             Polsko                  401                    5

         6.             Anglie                  392                  23

         7.               Izrael               388,5                  15

         8.       Holandsko                  380                  16

         9.          Švédsko               378,5                  17

       10.              Rusko               376,5                  13

       11.          Estonsko                  373                  23

                   12.             Česká republika 367

                   13.      Chorvatsko                  336                  25

                   14.         Německo               332,5                  15

                   15.           Turecko                  323                  10

                   16.        Rakousko                  309                  25

                   17.       Maďarsko               304,5                  15

                   18.             Belgie               300,5                  14

                   19.             Finsko                  297                  22

                   20.              Řecko                  281                    8

                   21.        Španělsko               242,5                  15

                   22.           Skotsko                  217                  25
Trochu statistiky:

Po odečtení 2x18 W za dvě pauzy udělal tým průměr 15,76 W na zápas, což považuji za dobré. Když jsem spočítal tabulku prvních dvanácti týmů, náš tým by obsadil 9. místo s průměrem 14,27 W na zápas!!! Takže si myslím, že tým především ztrácel na zápasech se "slabšími" soupeři. Nejvíce mě mrzí prohra s Řeckem a Tureckem. Obě byly zbytečné a námi zaviněné. Remíza se Španělskem byla smůla, soupeři hráli dobře a popravdě, výsledek byl to nejlepší, čeho jsme mohli dosáhnout.

Kompletní dokumentace, včetně Bulletinů je k dispozici, kdyby měl někdo zájem ji studovat.

S úctou                        Zdeněk Frabša ml.                        V Praze dne 12.10.2002