Zápis z 2. jednání Ú ČBS

konaného dne 29. 11. 2002 od 18:00 hodin v hotelu Ketner

 

Přítomni: Jan Volhejn, Marc Verdier, Jan Ertner, Zdeněk Frabša, Petr Nesvadba, Denisa Pěkná, Jiří Doubravský

 

1.    Rezignace  člena Ú ČBS, kooptace nového člena a přerozdělení oblastí

               Na základě rezignace zvoleného člena Ú ČBS Jiřího Kopřivy navrhl předseda J. Volhejn členství v tomto orgánu zvoleným náhradníkům D. Hnátové a M. Francovi; tito nabízené členství nepřijali a proto bylo členství nabídnuto dosavadnímu jednateli Jiřímu Doubravskému. Vzhledem k tomu, že ten nabízené členství byl ochoten přijmout dal předseda o tomto návrhu hlasovat. Všichni členové Ú ČBS hlasovali pro tento návrh a tím byl Jiří Doubravský kooptován za člena Ú ČBS.

Vzhledem k této změně ve složení byly odpovědnosti za oblasti přerozděleny tak, že P. Nesvadba převzal odpovědnost za soutěže a klasifikaci a J. Doubravský byl pověřen oblastí koordinací sponzorů a jednatelskou činností.

 

2.    Kontrola úkolů z minulého (1.) jednání

ad 2/1    Příprava nových stanov ČBS v koncepční rovině pokračuje, P. Nesvadba v nejbližší době zřídí na stránkách ČBS zvláštní schránku pro náměty a připomínky; jakmile bude návrh stanov hotov, bude zveřejněn.

Termín: zpráva na příštím jednání

ad  2/1  Zprávu o hospodaření ČBS za rok 2002 zpracuje M. Verdier do 31. 1. 2003.

Termín: zpráva bude projednána na příštím jednání Ú ČBS

ad  2/1   O přechodu na nový model vybírání příspěvků členů Ú ČBS a s tím souvisejícími organizačními   opatřeními budou všechny kluby informovány informativním dopisem, který připraví a rozešle M. Verdier.

Termín: 10.12.2002

ad  4/1   Komise Ú ČBS, jejich předsedové, patroni a pravomoci

Ú ČBS rozhodlo o výše uvedených skutečnostech takto:

soutěžní komise - předseda Milan Franc, patron Petr Nesvadba

               pravomoci: zajišťovat organizaci celostátních soutěží ČBS

                                   stanovovat termínovou listinu ČBS

                                   navrhovat předpisy ČBS v oblasti vedení turnajů (soutěžní řád, propozice)

klasifikační komise - předseda Vladimír Machát, patron Petr Nesvadba

               pravomoci: připravit návrh klasifikačního řádu,

                                   stanovovat parametry přijatého klasifikačního řádu

                                   navrhovat úpravy stanov ČBS  v oblasti administrace členů a klubů

                                   řídit administraci členů a klubů (intranet)

                                   konzultovat propozice celostátních soutěží ve vztahu ke klasifikaci

komise vedoucích turnajů- předseda Petr Jelínek, patron Jan Volhejn

               pravomoci: interpretovat mezinárodní pravidla soutěžního bridže

     školit a přezkušovat vedoucí turnajů

     navrhovat předpisy ČBS v oblasti vedení turnajů (soutěžní řád, propozice)

ad  5/1               Propozice přeboru družstev

Vzhledem k tomu, že kapitáni družstev 2. ligy nepodpořili jednomyslně návrat k předchozím propozicím, Ú ČBS potvrdilo, že pro probíhající ročník přeboru družstev platí “nové propozice” v plném rozsahu, to jest i pro nominaci a herní možnosti náhradníků; případné výjimky vyvolané již uskutečněným 1. kolem povoluje soutěžní komise. Text propozic je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Případné náměty na úpravy propozic přijímá a archivuje soutěžní komise jako podklady pro příští zpracování těchto propozic.

Usnesení: Soutěže družstev v letošním ročníku 2002/2003 jsou považovány za jedno soutěžní období a platí tedy bez výhrad pro základní část 1. Ligy bod 6.2.1. SŘ Členové a náhradníci; pro finálovou část pak platí příslušné ustanovení propozic 4.9.

ad  7/1   Pohár středoevropských zemí (CEC)

Ú ČBS děkuje Petru Hebákovi a jeho organizačnímu týmu za organizaci tohoto mezinárodního turnaje, který jak zahraniční účastníci tak Ú ČBS hodnotí velice kladně jak po stránce organizační tak i sportovní. Ukládá M. Verdierovi, aby od P. Hebáka převzal zprávu (finanční, účetní a sportovní) a zajistil vyúčtování této akce.

Termín: 31.12.2002, informace na příštím jednání

ad  9/1   Žádost BK 13 o povodňovou pomoc

Jednáním s BK 13 o konkrétní formě materiální pomoci je pověřen Z. Frabša. Ú ČBS o této pomoci operativně rozhodne na podkladě návrhu Z. Frabši.

Termín: informace na příštím jednání

ad 10/1               Termínová listina

Termínovou listinu ČBS zpracuje soutěžní komise včetně informací klubů, které žádají o zařazení svých soutěží do termínové listiny a tato bude co nejdříve po vypracování prostřednictvím P. Nesvadby umístěna na stránkách ČBS.

Termín: zpráva P. Nesvadby na příštím jednání

ad 11/1  Intranet ČBS

Ú ČBS schvaluje dosud provede přípravné práce pro provoz Intranetu, schvaluje pravidla provozu intranetu pro potřeby ČBS a souhlasí s využitím domény bridge.cz; potřebné finanční krytí Ú ČBS poskytne. Přesměrování zajistí P. Nesvadba

ad 13/1  Ceny za seriál Velkých cen ČR  roku 2002 předal J. Volhejn v rámci vyhlášení výsledků CEC.

 

3.    Rozhodnutí schválená od minulého jednání:

Schváleno 6. 11. 2002:

Ú ČBS schvaluje proplacení letenky v ceně 8820 Kč pro Denisu Pěknou na setkání organizované EBL 3.-5.10.2002 v Torinu

Schváleno 8. 11. 2002:

ÚČBS po konzultaci s předsedou soutěžní komise Milanem Franzem rozhodlo ohledně propozic přeboru družstev takto:

1. Propozice zpracované před prázdninami soutěžní komisí a rozeslané kapitánům (dále "nové propozice") nebyly ÚČBS formálně schváleny. V zápisu z posledního, 23. jednání (11.6.2002) se uvádí:

"Schválení propozic přeboru republiky družstev Ú odložilo na příští schůzi (při Czech Open v Pardubicích), protože část jeho členů se s nimi nestačila zatím podrobně seznámit (byly vyvěšeny 3.6.)."

Další schůze Ú ČBS do zahájení soutěže neproběhla.

2. Vůči novým propozicím vyjádřili vážné výhrady někteří kapitáni a hráči (Netuka - Ústí, Teplice, Liberec, Haman - Brno, Bahník - Pardubice,Ostrava, Picmaus - Trutnov a Šlachta - člen soutěžní komise).

3. V přeboru družstev se po prázdninách odehrálo jen 1. kolo 2. ligy. Co do jeho organizace se nové propozice neliší od předešlých propozic (dále "staré propozice"). Je tedy dosud otevřená možnost sehrát soutěž podle starých propozic i podle nových propozic bez narušení její organizace.

4. Ú ČBS má za to, že kdyby proběhlo plánované jednání Ú ČBS při Czech Open v Pardubicích, byly by pravděpodobně schváleny nové propozice, je však připraveno respektovat jednotný opačný názor kapitánů zúčastněných týmů 2. ligy, kterých se změna propozic v tomto okamžiku především týká. Pověřuje proto předsedu soutěžní komise Milana Franze, aby na schůzce kapitánů před 2. kolem 2. ligy vysvětlil situaci, seznámil kapitány s tímto rozhodnutím v písemné formě a vyžádal si od všech přítomných kapitánů odpověď na otázku:

"Souhlasíte s tím, aby byla soutěž dohrána podle starých propozic?"

Pokud nikdo neodpoví NE (tj. odpoví ANO nebo se zdrží), bude soutěž dohrána podle starých propozic a soutěžní komise bude pověřena zpracováním návrhu dalšího postupu do konce roku 2002.

Pokud někdo odpoví NE, považuje ÚČBS nové propozice za schválené a soutěž bude dohrána podle nich.

 

4.    Propozice individuálu

               Ú ČBS schvaluje soutěžní komisí předložené propozice přeboru v individuálu. Text propozic je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

 

5.    Příspěvky a legitimace pro rok 2003, pravidla členství, celostátní soutěže

               Ú ČBS ukládá soutěžní komisi vypracovat termínový kalendář celostátních soutěží a zveřejnit jej na stránkách ČBS. Jednotlivé kluby musí nahlásit své požadavky na zařazení soutěží předsedovi soutěžní komise nejpozději do 31.12.2002.

               Termín: do zahájení soutěží v roce 2003

               Konference delegátů rozhodla, že příspěvky budou počínaje rokem 2003 dvojí, a to členské (pro všechny členy ČBS) a soutěžní (pro členy, kteří se účastní celostátních soutěží, či budou reprezentovat ČBS na soutěžích mezinárodních). Legitimace dostanou od ČBS pouze členové, kteří uhradí soutěžní příspěvek. Příspěvky budou vybírány jen za 1. pololetí, než bude uvedená problematika definitivně dořešena a odsouhlasena konferencí delegátů.

               Termín: technické a organizační zabezpečení předloží J. Ertner k projednání na příštím jednání

Termín: odsouhlasený seznam členů ČBS bude do konce února zveřejněn na Intranetu (odpovídá P. Nesvadba), seznam předá M. Verdier

 

6.    2004 European Youth Team Championship

Ú ČBS na základě informací D. Pěkné a Z. Frabši vzalo na vědomí reálnou možnost uspořádat zmíněné mistrovství takto:

Hrací místnost - Centrální pavilon v prostorách Výstaviště České Budějovice včetně potřebného vybavení a technického zázemí (nájem cca 200.000,- Kč)

Ubytování pro hráče a technický personál - vysokoškolské koleje a hostel Bobík, obojí se standardním vybavením (2lůžkové pokoje za cenu cca 300 Kč/noc)

Ubytování pro hosty - hotely Bohemia a U tří lvů (1.000 - 1.800,- Kč / osoba / noc)

Strava - plná penze ve vysokoškolské menze ( 125,- Kč/ osoba /den)

Předpokládaní sponzoři - předběžný příslib k jednání

Město České Budějovice 500.000,- Kč

Jihočeský kraj 500.000

Další finanční možnosti plynou z vkladů jednotlivých družstev, z nichž značná část jde ve prospěch organizátora mistrovství.

 

Na základě těchto informací a obsáhlé diskuse Ú ČBS schválilo záměr o uspořádání tohoto mistrovství se ucházet a v této souvislosti pověřilo:

Z.   Frabšu, aby o tomto rozhodnutí neprodleně informoval EBL, vyžádal si další zejména finanční upřesnění a pozval příslušného funkcionáře na návštěvu sloužící k obhlídce hracích prostor a technického zázemí,

D. Pěknou, které vyslovil poděkování za velmi dobrou přípravu a předběžné projednání možností    uspořádání této akce, aby na příští jednání připravila jmenovitý návrh organizačního výboru a připravila návrh internetových stránek ČBS sloužících k informaci a propagaci této akce a

J.    Doubravského, aby zajistil projednání možnosti záštity nad touto akcí na MŠMT

Termín: průběžně, souhrnná informace na příštím jednání.

 

7.    Národní odvolací výbor

               Ú ČBS potvrzuje ve funkci stávající NOV ve složení Machát, Sedlář, Batela a pověřilo J. Volhejna, aby mu předal k řešení odvolání proti rozhodnutí rozhodčího dvojice Hebák-Nosek.

 

8.    Postup v případu Krátký - Růžička

               Ú ČBS jmenuje disciplinární komisi ve složení Šigut, Hlaváč, Frabša a pověřuje Z. Frabšu, aby zajistil projednání tohoto případu ve výše uvedeném orgánu.

               Termín: nejpozději do 31.1.2003, informace o výsledku na příštím jednání

Ú ČBS doporučuje vedoucím turnajů, aby v plném rozsahu využívali svých disciplinárních pravomocí daných mezinárodními pravidly soutěžního bridže a postupovali nekompromisně proti hráčům, kteří svým chováním a jednáním ostatní obtěžují nebo ruší.

 

9.    Reprezentace v roce 2003

               Za účasti kapitánů reprezentace “open” a “ženy”  projednalo Ú ČBS způsob výběru reprezentačních družstev na jednotlivé akce. Ú ČBS  schválilo následující:

Kapitáni jednotlivých reprezentačních kategorií jsou plně odpovědni za výběr mužstva, jeho výsledky a způsob výběru reprezentantů, to jest Ú ČBS nebude určovat ani způsob výběru (např.. jmenování, kvalifikace a pod.) ani zasahovat do složení kapitány nominovaných týmů respektive dvojic.

Kapitáni s dostatečným předstihem před jednotlivými akcemi, které chtějí ve své kategorii obeslat oznámí tuto skutečnost Ú ČBS, které možnost a finanční podmínky účasti projedná a v případě schválení určí výši případné “dotace” na akci; poté příslušný kapitán zajistí výběr hráčů.

Jako kapitáni pro jednotlivé kategorie byli Ú ČBS jmenováni:

Open - J. Štulc

Ženy - M. Hradil

Senioři - M. Verdier

Junioři - Z. Frabša

Žáci - V. Machát

Ú ČBS rozhodlo, že bude též podporována kategorie “mix”, ve které mají reprezentace ČR velmi dobré výsledky.

Dále Ú ČBS rozhodlo, že podepsané “kodexy reprezentantů” pro rok 2003 zajistí příslušní kapitáni a podepsané je do 31.1. 2003 předají J. Doubravskému, u kterého budou deponovány; v případě dalších nových reprezentantů budou před každou akcí, jíž se tito hráči zúčastní průběžně doplňovány.

 

10. Různé

               Ú ČBS ukládá soutěžní komisi upravit propozice Velkých cen ČR ve smyslu zrušení věty ukládající pořadateli povinnost uhradit Ú ČBS “pořadatelský příspěvek” v procentní výši z vybraných vkladů.

               Ú ČBS ukládá M. Verdierovi zpracovat návrh rozpočtu ČBS na rok 2003 a předat jej vhodným způsobem členům Ú ČBS tak, aby mohl být na příštím jednání projednán a po připomínkovém řízení schválen.

Termín 31.1.2003.

               Ú ČBS rozhodlo vzhledem k možnostem klasifikační komise, že klasifikace za rok 2002 bude uzavřena k datu 31.7.2002 (poslední známý stav) a ukládá klasifikační komisi zpracování návrhu opatření pro zajištění klasifikace v soutěžním období 2002/2003.

Termín: 31.12.2002

               Ú ČBS nominuje do komise pro “soutěže žen” EBL D. Pěknou.

 

Příští jednání Ú ČBS se bude konat 7.2.2003 v prostorách firmy TT služby na adrese Praha 3, Libická 15 od 18:00 hodin.

 

                                                                           Zapsal J. Doubravský


Příloha č. 1

Propozice přeboru České republiky družstev v soutěžním bridži

 

1. Úvodní ustanovení

 

Přebor České republiky (ČR) družstev  v soutěžním bridži je soutěž klubových týmů. Základní soutěžní jednotkou je zápas dvou družstev na stanovený počet rozdání. Jednotlivá rozdání jsou hodnocena rozdílově s převodem na IMP. Rozdíl získaných a ztracených IMP za všechna rozdání zápasu je základem pro stanovení výsledku. Způsob vyhodnocení a podmínky účasti stanovují další části těchto Propozic.

      Na jednotlivých utkáních první a druhé celostátní ligy se hrají počítačově připravená rozdání při použití zástěn, přičemž z vážných organizačních či technických důvodů může vedoucí turnaje výjimečně povolit ručně míchaná rozdání nebo hru bez zástěn. O použití počítačových rozdání či zástěn na nižších úrovních rozhoduje VT na základě sportovních a ekonomických kritérií.

 

 

2. Odpovědnost

 

2.1. Soutěž je řízena SK ČBS (SK) podle Mezinárodních pravidel (MP),  Soutěžního řádu (SŘ) a těchto Propozic. Předseda SK odpovídá za stanovení termínů jednotlivých turnajů, výběr pořadatele, včasné rozeslání informací, zpracování a zveřejnění konečných i dílčích výsledků po jednotlivých turnajích, zaslání konečných výsledků v požadované kvalitě (stačí elektronicky) klubům, klasifikační komisi a zpracovateli ELA. Dále odpovídá za archivaci konečných výsledků. Předseda SK podává zprávu ÚČBS o ukončené soutěži.

 

2.2. Pořadatel je odpovědný za zajištění vedoucího turnaje (VT), kterého schvaluje předseda SK. Dále je odpovědný za veškeré organizační, technické a materiálové zajištění turnaje. To představuje

 

      zajištění kvalitních hracích prostor, zástěn na všechny stoly, bidding boxy na všechny stoly, dostatečného počtu krabic, přípravy počítačových rozdání,  formulářů pro zápisy výsledků (i soukromých) a formulářů pro konvenční karty, potřebné výpočetní techniky pro zpracování a výstup výsledků.

      rozeslání pozvánek všem účastníkům  (stačí elektronicky na adresu klubu) a provozovateli internetových stránek ČBS nejpozději 5 týdnů před plánovaným turnajem

      stanovení termínu pro zaslání závazných požadavků na ubytování. Termín nesmí být dřívější než 3týdny před plánovaným turnajem

      zajištění požadovaného ubytování všem účastníkům, kteří v termínu zaslali své požadavky 

      nejpozději patnáct dnů před termínem turnaje oznámí pořadatel písemně kapitánům zúčastněných družstev adresu hrací místnosti, adresu ubytování, začátky a předpokládané konce hrací doby v jednotlivých dnech.

    

      Není-li pořadatel turnaje schopen zajistit všechny podmínky pro řádný průběh turnaje, je povinen nejpozději do šesti týdnů před termínem turnaje požádat předsedu SK o zajištění náhradního pořadatele.

 

 

 

2.3. ÚČBS hradí veškeré oprávněné náklady pořadatele spojené s organizací turnaje. Pořadatel je povinen předložit předsedovi SK nejpozději 6 týdnů před uskutečněním turnaje plánovaný rozpočet, který požaduje uhradit z prostředků ÚČBS. Ten obsahuje

 

- náklady na pronájem hracích prostor

- náklady na materiál

- náklady na zajištění (zástěny, stěhování apod.)

- náklady na přípravu rozdání

- náklady na výpočetní techniku

- náklady na VT a  pomocníky.

  

  Předseda SK předloží plánovaný rozpočet ke schválení ÚČBS a neprodleně uvědomí pořadatele o schválení (neschválení) rozpočtu.

 

   Pořadatel je odpovědný

 

     za uhrazení veškerých závazků spojených s pořádáním akce

     bude-li požádán, za vybrání vkladů a předání vybraných finančních prostředků pokladníkovi ÚČBS nebo

     jejich zaslání na účet ÚČBS

     za zajištění veškerých dokladů potřebných ke konečnému zaúčtování

     za zpracování a předání úplného vyúčtování pořádané akce včetně potřebných dokladů pokladníkovi ÚČBS

 

 Pokladník ÚČBS je povinen bez průtahů uhradit po předloženém vyúčtování veškeré oprávněné náklady pořadatele ve shodě se schváleným rozpočtem.

 

  

2.4. VT kompletně odpovídá za sportovní stránku průběhu příslušného turnaje a správnost výsledků. VT ihned po ukončení turnaje zašle předsedovi SK úplnou zprávu obsahující sestavy družstev, včetně počtu odehraných zápasů a jejich polovin, výsledků jednotlivých utkání, pokut, trestných bodů a jejich součtu za jednotlivá družstva. SK předané výsledky zpracuje do konečné podoby. Nemá právo bez souhlasu VT do výsledků jakýmkoliv způsobem zasahovat.

VT je povinen zkontrolovat před každým turnajem podle dodaného aktuálního seznamu členů ČBS, zda hráči splňují podmínku členství v ČBS a mají zaplacené příspěvky. Hráče, který toto nesplňují může připustit ke hře pouze po té, co deklaruje svůj zájem vstoupit neprodleně do ČBS a po složení kauce ve výši příspěvků ČBS. Kauce bude vrácena po vstupu hráče do ČBS. Takto se provinivšímu družstvu přidělí procedurální pokutu 3VP.

VT jmenuje před každým turnajem odvolací výbor. Je vhodné jej jmenovat z přítomných hráčů. Doporučený počet členů odvolacího výboru jsou 3. Je vhodné jmenovat rovněž náhradního člena pro případ střetu zájmů.

 2.5. Družstva se účastní soutěží na vlastní náklady.

 

 2.6.Všechny dvojice musí mít nejméně dvě konvenční karty ČBS ve formátu WBF/EBL. Konvenční karty všech dvojic, které k utkání nastoupí, je na vyžádání povinen kapitán družstva poskytnout soupeřům nejpozději 15 minut před začátkem utkání. Vysoce umělé systémy (VUS) se mohou používat v první a druhé lize, ale je povinností předložit soupeřům a SK nejméně čtrnáct dní před začátkem turnaje kompletní systém k prostudování

 

2.7. Je-li VT nebo předseda SK hráčem některého družstva, je povinen v případě konfliktu zájmů při naplňování práv a povinností dle některého bodu těchto propozic určit svého zástupce, který v takovém konfliktu není.

 

 

3. Soutěžní licence

 

3.1. Družstva se účastní soutěží na základě soutěžní licence (SL).

 

3.2. Vlastníkem SL je klub. Nositelem SL je družstvo. Jeden klub může vlastnit i několik SL.

 

3.3. SL vznikne přihlášením družstva do nejnižšího stupně soutěže a zanikne, pokud klub nereflektuje na její další využití. Ve výjimečných případech může SL zaniknout i z vážných disciplinárních důvodů.  SL může být za splnění podmínek stanovených těmito propozicemi převedena na jiný klub.

 

3.4. Se SL jsou spojena následující práva a povinnosti

 

       právo účasti v soutěžním cyklu s oprávněním odpovídajícím umístění dosaženém v předchozím cyklu soutěže

 

       právo uspořádat jeden ze základních turnajů podle pravidel daných těmito Propozicemi

 

      povinnost zaplatit stanovený vklad do soutěže

 

     povinnost zaplatit stanovenou pokutu

 

3.5. Každé družstvo, které řádně dokončí soutěžní cyklus zajistí klubu, který reprezentuje, SL pro následující soutěžní cyklus

 

3.6.  Klub přihlašuje družstva do nového soutěžního cyklu podle SL, které vlastní. Každý klub je oprávněn vytvořit neomezený počet nových SL přihlášením družstev do nejnižší úrovně soutěžního cyklu.

 

3.7. Kvalifikovanou většinu družstva tvoří nejméně 3 členové základní sestavy s doplňkem. Doplňkem je buď další (čtvrtý) člen základní sestavy nebo skutečnost, že jeden ze 3 členů byl kapitánem družstva v předchozím ročníku.

 

3.8. Kontinuálním pokračovatelem je družstvo,u  kterého je mezi základními členy kvalifikovaná většina původního družstva.

 

3.9. Pokud neexistuje družstvo, které je kontinuálním pokračovatelem, může klub využít SL bez omezení.

 

3.10. Pravidlo kontinuity: Pokud nestanoví klubová pravidla jinak, je klub povinen přihlásit podle SL do soutěže družstvo, které je kontinuálním pokračovatelem družstva, které bylo nositelem SL v předchozím soutěžním cyklu.

 

3.11. Klub je oprávněn využít libovolné SL pro přihlášení družstva ve shodě s objektivně ověřitelnými (=publikovanými) klubovými pravidly, která byla vydána nejpozději před zahájením předchozího cyklu soutěže. Pokud taková klubová pravidla nejsou vydána, je klub povinen pro přihlášená družstva dodržet bod 3.10 "Pravidlo kontinuity".

      Ve sporných případech rozhodne o nároku na využití SL na vyžádání kterékoliv ze zúčastněných stran ÚČBS.

 

 

 

 

 

 

4. Přihlášky, soupisky a sestavy

 

4.1. Každé nové družstvo přihlašuje do soutěžního cyklu klub buď na základě SL, kterou vlastní nebo do nejnižšího stupně soutěžního cyklu. Nově přihlášené družstvo je nadále reprezentantem klubu, který ho přihlásil.

 

4.2. Přihláška obsahuje:

 

       Vysílající klub, jméno družstva, jméno kapitána, úroveň soutěže, do které je přihlašováno. V případě přihlášky na základě SL musí ještě obsahovat název družstva, které bylo nositelem SL v předchozím soutěžním cyklu.

 

       V případě přihlášky družstva do nejnižšího cyklu soutěže, postačuje elektronická forma. V případě přihlášky družstva na základě SL je nutná písemná forma, opatřená razítkem a podpisem statutárního zástupce klubu.

 

4.3. Družstva, která se zúčastní soutěžního cyklu na vyšší než nejnižší úrovni, nemusí přihlášky do soutěže zasílat, pokud jsou kontinuálním pokračovatelem družstva, které bylo nositelem jejich SL v předchozím soutěžním cyklu (automaticky se předpokládá účast takového družstva v dalším soutěžním cyklu). Družstva na nejnižší stupni musí zaslat přihlášku do soutěže, jinak nebudou zařazena (zde se automaticky nepředpokládá účast v dalším soutěžním cyklu).

 

4.4. Kapitán družstva, které má ve shodě se SL licencí, jejímž je nositelem nárok na zařazení do vyššího než nejnižšího stupně soutěže a které nehodlá této SL využít v následujícím soutěžním cyklu (nehodlá se zúčastnit), je tuto skutečnost povinen neprodleně ohlásit vedoucímu SK, nejpozději však 7 dní před stanoveným termínem přihlášek družstev pro danou úroveň soutěže. Nesplnění této povinnosti může mít za následek vyloučení kapitána z následujícího soutěžního cyklu (nesmí hrát následující soutěžní cyklus v žádném jiném družstvu).

 

4.5. Termín pro přihlášení nových družstev a družstev do nejnižší úrovně pro následující soutěžní cyklus vyhlásí předseda SK před skončením běžícího cyklu. Je možné stanovit termín zvlášť pro každou úroveň soutěže.

 

4.6. Každé družstvo tvoří nejméně 4 a nejvýše 6 základních členů. Jeden ze základních členů je kapitánem. V každém družstvu dále mohou být nejvýše dva náhradníci.

 

4.7. Počet utkání, které smí sehrát náhradník je omezen. Omezení je stanoveno samostatně pro každý stupeň případně skupinu soutěže.

 

4.8. Základním členem družstva může být libovolný člen ČBS, který není základním členem žádného jiného družstva pro následující soutěžní cyklus. Pro družstva, která se účastní soutěže na základě kontinuálního pokračování, musí být v průběhu celého soutěžního cyklu dodržena podmínka kontinuity (kvalifikovaná většina musí být mezi základními členy družstva)

 

4.9. Náhradníkem může být libovolný člen ČBS, který pro následující soutěžní cyklus není základním členem v družstvu hrajícím na stejné nebo vyšší úrovni. Náhradníkem může tedy být hráč základní sestavy jiného družstva nižší úrovně přeboru ČR. Jeden hráč smí být v jednom soutěžním cyklu náhradníkem nejvýše v jednom družstvu.

      Pokud by v průběhu soutěžního cyklu došlo např. postupem nebo sestupem družstev k rozporu s  pravidlem 4.9. ("o náhradníkovi"), zůstávají výsledky, kdy toto pravidlo bylo dodrženo v platnosti a soupiska družstva se sporným náhradníkem musí být upravena do shody s pravidlem 4.9. V takovémto případě je povoleno zaměnit sporného náhradníka jiným a to i v případě, když předtím za družstvo nastoupil.

 

4.10. Pokud není objektivně ověřitelnými klubovými pravidly stanoveno jinak, vyberou kapitána členové družstva. Kapitán musí být základním členem. Kapitán je statutárním zástupcem družstva pro všechny úkony konané jménem družstva nebo směrované na družstvo.

        Není-li na turnaji přítomen kapitán družstva, musí být stanoven jeho zástupce, který po dobu nepřítomnosti          

        kapitána přebírá veškeré jeho pravomoci a povinnosti.

 

 

4.11. Každé družstvo, které se zúčastní soutěžního cyklu musí do termínu stanoveném předsedou SK zaslat předsedovi SK vyplněnou soupisku družstva. Termín pro zaslání soupisek může být stanoven zvlášťpro každou úroveň soutěže. Akceptuje se osobní předání, zaslání poštou a elektronické zaslání.

         V případě nezáslání soupisky do stanoveného termínu, upomene předseda SK kapitána družstva o nezaslání soupisky a družstvu bude udělena procedurální pokuta 3VP. V upomínce stanoví předseda SK nový termín pro zaslání soupisky (pokud to lze tak 14 dní po zaslání upomínky), nejpozději však do zahájení soutěže. Pokud ani v tomto termínu nebude soupiska předsedovi SK doručena, bude SL družstva zrušena.

 

4.12. Soupiska se vyplňuje na standardním formuláři*  v obou částech.

 

4.13. Předseda SK potvrdí přijetí soupisky (při elektronickém nebo písemném zaslání), zkontroluje a neodporující potvrdí. Do stanoveného termínu doručí jednu  část kapitánovi nebo org. zástupci družstva. Doručení může být osobní nebo poštou.

 

4.14. Termín pro zaslání soupisek pro následující soutěžní cyklus vyhlásí předseda SK před skončením běžícího cyklu. Není-li nový termín vyhlášen, platí naposledy vyhlášený termín. Termín může být zvlášť pro každou úroveň soutěže.

 

4.15.  Na soupisku smějí být zapsáni pouze stávající členové ČBS nebo hráči, kteří se hodlají stát členy ČBS pro následující soutěžní cyklus. Každý hráč, který nastoupí,  musí mít zaplaceny příspěvky za příslušné období.

 

4.16. Soupisku družstva lze v průběhu soutěžního cyklu kdykoli upravit ve shodě s doposud sehranými utkáními. Hráče, který ještě v žádném utkání běžícího soutěžního cyklu nenastoupil, je možné ze soupisky vyškrtnout pokud to neodporuje jiným ustanovením( povinnost dodržet kontinuitu družstva podle 4.9). Nového člena je možno na soupisku dopsat nebo jím nahradit vyškrtnutého, pokud to neodporuje jiným ustanovením (člen v jiném družstvu aj.). Je povoleno zaměnit náhradníka a základního člena sestavy, pokud to neodporuje doposud sehraným utkáním nebo jiným ustanovení(kontinuita). Je povinností vyškrtnout ze soupisky  náhradníka (a to i v případě, že za družstvo již v běžícím soutěžním cyklu hrál), pokud postupem nebo sestupem družstva nebo jiného družstva vznikla situace, kterou tyto Propozice nepřipouštějí (hráč je na soupiskách dvou družstev na stejné úrovni). Noví členové družstva mohou nastoupit až po potvrzení upravené soupisky předsedou SK, který má povinnost tak učinit bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od obdržení soupisky, ale ve výjimečných případech může změnu soupisky potvrdit i VT.

 

4.17. Každý hráč, který v libovolném utkání za družstvo nastoupí, musí být uveden na soupisce. V jednom turnaji smí za družstvo nastoupit maximálně 6 hráčů. Seznam hráčů, kteří za družstvo v turnaji nastoupí, musí předat kapitán družstva spolu se soupiskou družstva do stanoveného časového termínu vedoucímu turnaje. Nesplnění této povinnosti bude trestáno procedurální pokutou 1VP za každých 5 min zpoždění.

 

4.18. Pokud družstvo nepředloží soupisku,  může vedoucí soutěže umožnit nastoupit družstvu pokud si ověří totožnost hráčů. Takto se provinivšímu družstvu udělí procedurální pokutu 3VP. V tomto případě se nejedná o pozdní odevzdání.

 

 

5. Pořadatelství

 

5.1. Pořadatele jednotlivých turnajů stanoví předseda SK nebo jím pověřená osoba.

 

5.2. Pořadatelstvím turnaje mohou být pověřeny pouze  kluby ČBS.

 

5.3. V nejnižší úrovni je pořadatelství přidělováno na principu minimalizace cestovních nákladů, ve vyšších úrovních na principu rovného práva SL(5.4).

 

5.4. Princip rovného práva SL. Každá SL má stejný nárok na uspořádání turnaje. Nároky SL za jeden klub se sčítají.

 

5.5. Výpočet pořadatelského nároku. Turnaje se účastní d družstev a během soutěžního cyklu je pořádáno t turnajů. Pořadatelský nárok každé SL (PNSL) pak činí

 

     PNSL = t/d.

 

     Vlastní-li klub na dané úrovni k licencí je pak očekávaný pořadatelský nárok klubu pro příští soutěžní cyklus

 

    OCPNK = k * PNSL

 

     Pořadatelský nárok klubu z předchozích let je OLDPNK a skutečný pořadatelský nárok klubu, se kterým vstupuje do soutěžního cyklu je

 

    PNK = OCPNK + OLDPNK

 

 Nárok na pořádání jednotlivých turnajů se stanoví následovně. Pořadatelské nároky jednotlivých klubů se srovnají a klub, jehož PNK je nejvyšší má nárok na pořádání 1.turnaje. Za to se jeho PNK sníží o 1. Nyní se opět všechny pořadatelské nároky srovnají a klub, který má nyní nejvyšší PNK má nárok na pořádání 2.turnaje. Za to se opět jeho PNK sníží o 1 a tak se pokračuje, dokud nejsou určeni pořadatelé všech turnajů. V případě, že by pořadatelství všech turnajů vycházelo na jediný klub, bude jedno pořadatelství svěřeno dalšímu v pořadí podle PNK. Odpovídajícím způsobem bude pak opraveno také PNK obou klubů. Zůstatkové PNK  klubu po takovém procesu se stává OLDPNK klubu pro příští soutěžní cyklus.

 

PNK klubu se vyhodnocuje zvlášť pro každou úroveň soutěže.

 

Vstupní OLDPNK každého klubu pro ročník 2002 – 2003 pro každou soutěž je 0.

 

Kluby z jedné obce či regionu se mohou domluvit aby se jejich PNK vyhodnocovaly, jakoby se jednalo o jeden klub. Vznikne-li jim nárok, dohodnou se, který z klubů bude pořadatel.

 

Není-li očekávaný pořadatelský nárok klubu úplně znám (neznámá družstva, která postoupí z 2.ligy), není pro výpočet pořadatelského nároku pro následující soutěžní cyklus použit. Bude však připočten k jejich OLDPNK pro další ročník.

 

 

6. Struktura soutěží

 

6.1. Soutěžní cyklus Přeboru ČR družstev  začíná podle termínového kalendáře ČBS. Ročník přeboru je dán kalendářním rokem, ve kterém je ukončena část cyklu, která stanoví vítěze. Vítěz soutěžního cyklu se stává Přeborníkem ČR pro daný rok.

 

6.2. Přebor je organizován stupňovitě. Sestává z horních stupňů s pevnou organizační strukturou a dolních stupňů s proměnnou organizační strukturou. Jednotlivé stupně na sebe hierarchicky navazují a mezi bezprostředně navazujícími stupni jsou dána postupová a sestupová pravidla. Strukturu stupňů s pevnou organizační strukturou a postupová a sestupová pravidla mezi těmito stupni stanovuje článek 6.2.1. Jeho změnu musí odsouhlasit ÚČBS nejméně 3 měsíce před zahájením nového cyklu. Strukturu stupňů s proměnnou organizační strukturou, postupová a sestupová pravidla mezi nimi a postupová a sestupová pravidla mezi nejvyšším stupněm s proměnnou organizační strukturou a nejnižším stupněm s pevnou organizační strukturou stanovuje článek 6.2.2. Změny tohoto článku jsou v kompetenci  SK a musí být provedeny před zahájením nového cyklu přeboru. SK upravuje článek 6.2.2 s ohledem na počet a regionální příslušnost přihlášených družstev tak, aby byla optimálně sladěna sportovní (nasazení družstev do skupin, postupový klíč) a ekonomická kritéria (regionální princip, minimální cestovní a pobytové náklady

 

6.2.1. Stupně s pevnou organizační strukturou jsou dva. Nejvyšším stupněm je I.liga, na ní navazuje II.liga, která je nejnižším stupněm s pevnou organizační strukturou. I.liga má 12 účastníků, je organizována na celostátním principu a vítěz je vyhlášen přeborníkem republiky pro příslušný rok. Poslední dvě družstva sestupují do II.ligy. II.liga má 12 účastníků, je organizována na celostátním principu a první dva vítězové postupují do I.ligy. Není-li po uzavření všech přihlášek naplněn počet účastníků I.ligy na 12, je doplnění provedeno postupně nejvýše umístěnými nepostoupivšími družstvy II.ligy.

      II.liga se hraje v podzimních termínech, I.a III.liga v jarních. Postupující a sestupující družstva z II.ligy se ještě v témže soutěžním cyklu kvalifikují do I. resp. III.ligy. Družstvo s nárokem na postup do I.ligy není povinno tento nárok využít a v příštím ročníku je oprávněno startovat v II.lize. SL, které jsou nositelem pak odpovídá adekvátně nepostoupivšímu družstvu. Náhrada v I.lize je v takovémto případě řešena podle pravidla o nenaplněném počtu účastníků. Sestoupivší družstvo z II.ligy není povinno hrát v tomtéž soutěžním cyklu III.ligu, ale pro příští ročník se musí přihlásit jako nové.

 

6.2.2. Stupeň s proměnnou organizační strukturou je jeden. Je nazván III.liga a je organizován na regionálním principu. Organizační struktura III.ligy bude stanovena po uzavření přihlášek.

 

 Z II.ligy sestupují poslední tři družstva.

 

6.3. Základní jednotkou pro stanovení konečného pořadí je zápas dvou družstev na stanovený počet rozdání s přepočtem na VP. Způsob hraní ve stupních s pevnou organizační strukturou stanovuje článek 6.3.1. Jeho změnu musí odsouhlasit ÚČBS nejméně 3 měsíce před zahájením nového ročníku. Způsob hraní ve stupních s proměnnou organizační strukturou stanovuje článek 3.3.2. Změny tohoto článku jsou v kompetenci  SK a musí být provedeny před zahájením nového ročníku přeboru. SK upravuje článek 3.3.2 s ohledem na počet a rozdělení družstev do skupin tak, aby byl co nejoptimálněji sladěna sportovní (nasazení družstev do skupin, postupový klíč) a ekonomická kritéria (regionální princip, minimální cestovní a pobytové náklady).Pro konečné umístění na libovolném stupni přeboru ČR družstev s výjimkou play-off části rozhodují následující kritéria v tomto pořadí:

 

a) Zisk VP (včetně přenosů) stanovený těmito propozicemi pro daný stupeň přeboru.

b) Při rovnosti dvou družstev počet VP z maximálního počtu vzájemných utkání hraných na stejný počet rozdání a při rovnosti tří a více družstev tabulka VP z maximálního počtu vzájemných utkání hraných na stejný počet rozdání, tak, aby každému družstvu byl započten v tabulce stejný počet utkání. V případě nutnosti redukovat počet utkání některých družstev, jsou škrtána časově nejstarší utkání.

c) Při rovnosti dvou družstev celkový rozdíl IMP ze všech vzájemných utkání a při rovnosti tří a více družstev celkový rozdíl IMP z maximálního počtu vzájemných utkání tak, aby každému družstvu byla započtena stejná škála utkání. V případě nutnosti redukovat započtená utkání, je v každé „váhové“ kategorii škrtnut potřebný počet časově nejstarších utkání.

d) Rozdíl IMP ze všech započtených utkání pro daný stupeň a fázi přeboru.

e) Počet VP proti třem nejlépe umístěným družstvům ze zbývajících ve skupině.

f) Počet VP proti dvěma nejlépe umístěným družstvům ze zbývajících ve skupině.

g) Počet VP proti nejlépe umístěnému družstvu ze zbývajících ve skupině.

h) Při postupu nebo sestupu v případě rovnosti všech uvedených kritérií dvou družstev rozhoduje nové utkání na 64 rozdání s prodloužením o 2 rozdání do konečného rozhodnutí. U tří a více družstev turnaj na 32 rozdání s aplikací bodů a) – h).

 

Body d) až h) předpokládají, že počty uvažovaných zápasů jsou u všech porovnávaných družstev stejné. V případě kontumace některého zápasu se v tomto zápasu přidělí rozdíl IMP podle 6.2.8 SŘ. Případné trestné body přidělené v zápase se do výpočtu zahrnují s tím, že jeden trestný VP znamená ztrátu 5 IMP.

 

V play-off části s výjimkou finálového utkání rozhoduje v případě nerozhodného výsledku lepší umístění po základní části.

Ve finále rozhodují v případě nerozhodného výsledku dodatečné rozehrávky. V 1. nastavení na 4 partie, v případě dalších nastavení na 2 partie.

 

 

6.3.1.A. I.liga

I.liga má 12 účastníků.

Hraje se ve dvou částech základní a nadstavbové.

Základní část se hraje v jedné skupině systémem každý s každým. Jednotlivá utkání jsou na 20 rozdání.

Výsledný rozdíl získaných a ztracených IMP se převádí na VP body.

Časový limit na jednu polovinu čisté hry (pro zcela připravená rozdání) je 85 minut (tj. 8, 5 minuty na jedno rozdání).

Nasazení dvojic do druhé poloviny zápasu je omezeno podle článku 6.2.4. SŘ.

Družstvům jsou přidělena startovní čísla v souladu se SL, pod kterou byla přihlášena.

Rozpis jednotlivých utkání podle přidělených startovních čísel je následující:

 

Kolo              Utkání

1.        1--6  2--5  3--4  7--12  8--11  9--10

2.        5--1  4--2  3--6  11--7  10--8  9--12

3.        1--4  2--3  6--5  7--10  8--9  12--11

4.        3--1  2--6  4--5  9--7  8--12  10--11

5.        1--2  6--4  5--3  7--8  12--10  11--9

6.        7--1  8--2  9--3  10--4  11--5  12--6

7.        1--8  2--9  3--10  4--11  5--12  6--7

8.        9--1  10--2  11--3  12--4  7--5  8--6

9.        1--10  2--11  3--12  4--7  5--8  6--9

10.      11--1  12--2  7--3  8--4  9--5  10--6

11.      1--12  2--7  3--8  4--9  5--10  6--11

 

Základní část je odehrána ve dvou turnajích stanovených termínovým kalendářem ČBS.

Kola jsou hrána v pořadí daném rozpisem, přičemž v prvním turnaji je sehráno pět kol a v druhém zbylých  šest kol.

První turnaj je sehrán ve dvou víkendových dnech (sobota, neděle)

Pokud není dohodou kapitánů a vedoucího turnaje stanoveno jinak, hrají se 3,5 kola v sobotu a 1,5 kola v neděli

Druhý turnaj je sehrán ve dvou víkendových dnech (sobota, neděle)

Pokud není dohodou kapitánů a vedoucího turnaje stanoveno jinak, hrají se 4 kola v sobotu a 2 kola v neděli.

Pořadí po základní části je dáno součtem VP získaných ze všech stanovených utkáních po skončení základní části.

Po skončení základní části jsou družstva rozdělena na dvě skupiny a soutěž pokračuje nadstavbovou částí.

První skupinu hrající o titul tvoří družstva na 1. - 6.místě po základní části, která dále pokračují play-off částí.

Každý náhradník smí v play-off části nastoupit maximálně v 1/2 rozdání v každém utkání.

Play-off část je hrána podle následujícího schématu:

Družstva na 1.a 2.místě po základní části postupují přímo do semifinále.

Družstva na 3.až 6.místě hrají čtvrtfinále, přičemž 3.družstvo po základní části má právo výběru soupeře z družstev, která se umístila na 5.a 6.místě po základní části.

Družstva si přenášejí (carry over) 1/2 rozdílu IMP do čtvrtfinálového utkání, pokud je ve prospěch výše umístěného družstva po základní části. V opačném případě žádný přenos není.

Vítězná družstva postupují do semifinále, kde se utkají s družstvy na 1.a 2.místě po základní části, přičemž právo výběru soupeře má 1.družstvo po základní části. Vybírat může pouze z postoupivších družstev.

Družstva si přenášejí (carry over) 1/3 rozdílu IMP do semifinálového utkání, pokud je ve prospěch výše umístěného družstva po základní části. V opačném případě žádný přenos není.

Vítězná družstva postupují do finále. Poražená budou hrát zápas o 3.místo.

Poražená družstva ve čtvrtfinálových utkáních hrají zápas o 5. místo na 50 rozdání. Po dohodě kapitánů může být zápas zkrácen na 20 rozdání nebo od něj může být úplně upuštěno. Pokud zápas skončí nerozhodně nebo od něj je upuštěno obsadí 5.místo v konečném pořadí lépe umístěné družstvo po základní části.

Čtvrtfinálová a semifinálová utkání se hrají na 50 rozdání rozdělených na 5 částí po 10 rozdání.

Časový limit na jednu část čisté hry (pro zcela připravená rozdání) je 85 minut (tj. 8, 5 minuty na jedno rozdání).

Finále a utkání o 3.místo se hrají na 96 rozdání rozdělených na 6 částí po 16 rozdání.

Domácími družstvy jsou vždy výše umístěná družstva po základní části a zaujímají po celé utkání linku N-S v otevřené místnosti.

Domácí přisedají do lichých částí, hosté do sudých.

Není žádné omezení pro nasazení dvojic v jednotlivých částech ani pro přisedající dvojice. Je přípustné, aby tým, který sedá poslal libovolnou dvojici do libovolné místnosti. Stejně přisedající tým může poslat libovolnou dvojici do libovolné místnosti.

Druhou skupinu hrající o udržení tvoří družstva na 7. - 12.místě po základní části, kde hrají systémem každý s každým o konečné 7.-12.místo.

Jednotlivá utkání jsou na 20 rozdání.

Výsledný rozdíl získaných a ztracených IMP se převádí na VP body.

Konečné pořadí ve skupinách je dáno součtem VP ze základní části a VP získaných ve finálové části.

Časový limit na jednu polovinu čisté hry (pro zcela připravená rozdání) je 85 minut (tj. 8, 5 minuty na jedno rozdání).

Nasazení dvojic do druhé poloviny zápasu je omezeno podle článku 6.2.4. SŘ.

Náhradník ve skupině o 7.-12.místo smí nastoupit maximálně ke 2 utkáním.

Družstvům jsou přidělena pro účely nasazení čísla podle pořadí po základní části. Jejich startovní čísla zůstávají nezměněna. Pokud by bylo třeba z důvodů vyšší regulérnosti soutěže zajistit, aby družstva ze stejného klubu hrála spolu na začátku, má vedoucí soutěže právo zaměnit vhodným způsobem čísla pro nasazení.

Rozpis jednotlivých utkání podle přidělených nasazovacích čísel je následující:

 

Kolo              Utkání

12.      7--12  8--11  9--10

13.      11--7  10--8  9--12

14.      7--10  8--9  12--11

15.      9--7  8--12  10--11

16.      7--8  12--10  11--9

 

Pro účely rozpisu může vedoucí soutěže přidělit družstvům jiná čísla, pokud usoudí, že je to v zájmu zvýšené regulérnosti soutěže. Např. proto, aby se družstva z jednoho klubu utkala v prvních kolech finálové části.

 

Konečné pořadí I.ligy je stanoveno takto:

 

1.místo Vítěz finále

2.místo poražený finalista

3.místo Vítěz utkání o 3.místo

4.místo poražený z utkání o 3.místo

5.místo lépe umístěné družstvo po základní části z poražených čtvrtfinalistů

6.místo hůře umístěné družstvo po základní části z poražených čtvrtfinalistů

Na 7.-12.místě je dáno konečným pořadím ve skupině hrající o udržení.

 

Nadstavbová část s výjimkou finále a utkání o 3.místo je odehrána během jednoho víkendu stanoveného termínovým kalendářem ČBS.

Kola jsou hrána v pořadí daném rozpisem.

Pokud není dohodou kapitánů a vedoucího turnaje stanoveno jinak, hrají se 3,5 kola v sobotu a 1,5 kola v neděli.

Pro čtvrtfinálová, semifinálová a utkání o 5.místo platí: pokud není dohodou kapitánů a vedoucího turnaje stanoveno jinak, hrají se čtvrtfinálová utkání v sobotu a semifinálová utkání (resp. o 5.místo) návazně v sobotu a v neděli.

Finále a utkání o 3.místo jsou odehrána během samostatného víkendu stanoveného termínovým kalendářem ČBS.

 

6.3.1.B. II.liga

II.liga má 12 účastníků.

Hraje se ve dvou částech základní a nadstavbové.

Základní část se hraje v jedné skupině systémem každý s každým. Jednotlivá utkání jsou na 20 rozdání.

Výsledný rozdíl získaných a ztracených IMP se převádí na VP body.

Časový limit na jednu polovinu čisté hry (pro zcela připravená rozdání) je 85 minut (tj. 8, 5 minuty na jedno rozdání).

Nasazení dvojic do druhé poloviny zápasu je omezeno podle článku 6.2.4. SŘ.

Družstvům jsou přidělena startovní čísla v souladu se SL, pod kterou byla přihlášena.

Rozpis jednotlivých utkání podle přidělených startovních čísel je následující:

 

Kolo              Utkání

1.        1--6  2--5  3--4  7--12  8--11  9--10

2.        5--1  4--2  3--6  11--7  10--8  9--12

3.        1--4  2--3  6--5  7--10  8--9  12--11

4.        3--1  2--6  4--5  9--7  8--12  10--11

5.        1--2  6--4  5--3  7--8  12--10  11--9

6.        7--1  8--2  9--3  10--4  11--5  12--6

7.        1--8  2--9  3--10  4--11  5--12  6--7

8.        9--1  10--2  11--3  12--4  7--5  8--6

9.        1--10  2--11  3--12  4--7  5--8  6--9

10.      11--1  12--2  7--3  8--4  9--5  10--6

11.      1--12  2--7  3--8  4--9  5--10  6--11

 

Základní část je odehrána ve dvou turnajích stanovených termínovým kalendářem ČBS.

Kola jsou hrána v pořadí daném rozpisem, přičemž v prvním turnaji je sehráno pět kol a v druhém zbylých  šest kol.

První turnaj je sehrán ve dvou víkendových dnech (sobota, neděle)

Pokud není dohodou kapitánů a vedoucího turnaje stanoveno jinak, hrají se 3,5 kola v sobotu a 1,5 kola v neděli

Druhý turnaj je sehrán ve třech dnech (pátek, sobota, neděle)

Pokud není dohodou kapitánů a vedoucího turnaje stanoveno jinak, hrají se 1 kolo v pátek, 3,5 kola v sobotu a 1,5 kola v neděli

Pořadí po základní části je dáno součtem VP získaných ze všech stanovených utkáních po skončení základní části.

Po skončení základní části jsou družstva rozdělena na dvě skupiny a soutěž pokračuje nadstavbovou částí.

První skupinu hrající o postup tvoří družstva na 1. - 6.místě po základní části.

Druhou skupinu hrající o udržení tvoří družstva na 7. - 12.místě po základní části.

Nadstavbovou část sehrají družstva ve vytvořených skupinách systémem každý s každým.

Družstva ve skupině o postup hrají o konečné 1. - 6.místo, družstva ve skupině o záchranu o konečné 7.-12.místo.

Jednotlivá utkání jsou na 20 rozdání.

Výsledný rozdíl získaných a ztracených IMP se převádí na VP body.

Konečné pořadí ve skupinách je dáno součtem VP ze základní části a VP získaných ve finálové části.

Konečné pořadí II.ligy je stanoveno na 1.-6-místě konečným pořadím ve skupině hrající o postup. Na 7.-12.místě je dáno konečným pořadím ve skupině hrající o udržení.

Časový limit na jednu polovinu čisté hry (pro zcela připravená rozdání) je 85 minut (tj. 8, 5 minuty na jedno rozdání).

Družstvům jsou přidělena pro účely rozpisu čísla podle pořadí po základní části.

Rozpis jednotlivých utkání podle přidělených čísel je následující:

 

Kolo              Utkání

12.      1--6  2--4 3--5  7--12  8--10  9--11

13.      1--2  6--3  4--5  7--11  8--8  12--10

14.      5--1  6--2  3--4  10--7  11--8  12--9

15.      3--1  2--5  4--6  9--7  8--12  10--11

16.      1--4  2--3  5--6  7--8  9--10  11--12

 

Pro účely rozpisu může vedoucí soutěže přidělit družstvům jiná čísla, pokud usoudí, že je to v zájmu zvýšené regulérnosti soutěže. Např. proto, aby se družstva z jednoho klubu utkala v prvních kolech finálové části.

 

Finálová část je odehrána během jednoho víkendu stanoveného termínovým kalendářem ČBS.

Kola jsou hrána v pořadí daném rozpisem.

Pokud není dohodou kapitánů a vedoucího turnaje stanoveno jinak, hrají se 3,5 kola v sobotu a 1,5 kola v neděli.

Každý náhradník smí nastoupit nejvýše v 5 utkáních základní části a nejvýše ve dvou utkáních nadstavbové části.

 

6.3.2. III.liga

Hrací struktura III.ligy bude stanovena po přihlášení družstev, aby byla maximálním způsobem zohledněna sportovní i ekonomická hlediska.

 

 

7.Vklady a pokuty

 

7.1. Vklad za družstvo do I.ligy je 1800,-Kč

Vklad za družstvo do II.ligy je 600,-Kč

Vklad za družstvo do III.ligy je 200,-Kč

      Družstvo, které postoupilo v tomtéž soutěžním cyklu z II. do I.ligy zaplatí v I.lize pouze rozdílový vklad tj. 1200,-Kč.

      Družstvo, které sestoupilo v tomtéž soutěžním cyklu z II. do III.ligy neplatí v III.lize žádný vklad.

 

7.2. Vklady do soutěže vybírá před zahájením prvního turnaje pořadatel

 

7.3. O změně výše vkladů rozhoduje ÚČBS. Změna pro následující soutěžní cyklus přeboru ČR musí být odsouhlasena a oznámena nejméně šest měsíců před termínem přihlášek. Není-li oznámena žádná změna, je výše vkladů stejná jako v předcházejícím cyklu.

 

8. Omezení, zákazy a penalizace

 

8.1. Při použití shodných rozdání se navíc stanovují časové limity pro první polovinu utkání, které se rovnají jedné polovině celkového časového limitu. Při překročení časového limitu přidělí vedoucí turnaje 1 trestný VP za každých započatých 5 minut. Je-li vedoucí turnaje upozorněn hráči na nepřiměřeně pomalou hru soupeřů, zajistí sledování dalšího průběhu hry a při překročení času rozhodne o podílu viny družstev na zpoždění a o přidělení pokuty jednomu nebo oběma družstvům.

 

8.2. Překročení času musí být družstvu (hráčům) oznámeno bez zbytečného odkladu po konci hry v příslušné polovině utkání.

 

8.3. Začátky jednotlivých utkání určí vedoucí turnaje a oznámí je kapitánům družstev. Mezi utkáními se doporučuje přestávka 30 minut. Délka přestávky však závisí na technických možnostech a na případné dohodě kapitánů zúčastněných družstev. Čekací doba je 30 minut.

 

8.4. Je-li družstvu znemožněno sehrát utkání, přizná se mu nejvýhodnější odškodnění podle SŘ článku 6.2.8. Družstvu, které nesehrání utkání způsobilo, se přidělí nejhorší z možností uvedených ve stejném článku SŘ. Nenastoupí-li k utkání ani jedno z družstev, kontumuje se toto utkání s výsledkem VP 10:10; v posledním kole výsledkem 5:5 a uplatní se článek 6.2.9 SŘ.

 

8.5. Hráči určeni ke hře v dané sestavě jsou povinni být připraveni ke hře ve stanoveném termínu u určeného stolu. Vedoucí turnaje učiní všechna dostupná opatření ke včasnému započetí hry u všech stolů. Neodůvodněný pozdní příchod hráčů je automaticky penalizován v souladu s článkem 5.2 SŘ.

 

8.6. Zástupce družstva, které k sestavě zasedá jako první, je povinen oznámit soupeři přesné posazení hráčů nejpozději 5 minut před stanoveným začátkem. Pozdní oznámení opravňuje soupeře nastoupit k sestavě beztrestně až 5 minut poté, přičemž zpoždění začátku sestavy jde na vrub provinilého družstva.

 

8.7. Přenášení krabic zařizuje vedoucí turnaje. Ve výjimečných případech výměnu krabic provede hráč linky SJ v otevřené místnosti.

 

8.8. Hráči v zavřené místnosti setrvají na svých místech anebo odejdou mimo hrací prostory, dokud neskončí hra jejich utkání v otevřené místnosti.

 

8.9. Výpočet výsledků se provádí v prostorách mimo zavřenou místnost.

 

9. Platnost propozic

 

Tyto propozice vstupují v platnost dnem 1. června 2002 a nahrazují všechny dosavadní propozice přeboru ČR družstev a všechny doplňky k nim.

 

 

Propozice vypracoval předseda SK v souladu s pověřením ÚČBS z  5.4.2002

 


Příloha č. 2

PROPOZICE PŘEBORU JEDNOTLIVCŮ

S TOPOVÝM HODNOCENÍM

 

 

1..VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Přebor jednotlivců s topovým hodnocením (dále soutěž) organizuje a řídí ÚČBS nebo jím pověřený pořadatel.

1.2 Soutěž se řídí Mezinárodními pravidly soutěžního bridže, Soutěžním řádem ČBS a těmito propozicemi.

1.3 Technické a organizační zajištění soutěže provádí ÚČBS nebo orgány jí pověřené.

1.4. Vítěz soutěže získá titul Mistr ČR v individuálu.

 

2..STRUKTURA SOUTĚŽE

2.1 Soutěž se skládá ze 2 kol, hraných během jednoho dne.. Pořadatel může podle počtu soutěžících zvolit i jiné vhodné uspořádání zajišťující odehrání 44 až 60 rozdání s alespoň jednou přestávkou delší než 50 minut.

2.2 Počet hráčů není propozicemi omezen. Omezení může stanovit pořadatel soutěže s ohledem na organizační možnosti. Omezení musí povolovat účast aspoň 44 hráčů.

 

3..HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

3.1 Hodnocení je topové.

3.2.Celkové výsledky jsou určeny součtem procent ze všech kol váženým počtem rozdání.

 

4. PODMÍNKY ÚČASTI

4.1 Soutěže se mohou zúčastnit pouze členové ČBS se zaplacenými příspěvky na běžný rok..

 

5. OMEZENÍ DRAŽEBNÍCH SYSTÉMŮ

5.1 V soutěži se používá jednotný předem zveřejněný dražební systém a systém výnosů a markování.

 

6..SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ

6.1.Pořadatelé zajišťují včasné rozeslání pozvánek.

6.2.Nepřihlášení hráči budou zařazeni jen v případě, že to organizace soutěže dovolí.

6.3. Pořadatel zajistí všechny hrací prostředky/karty, bidingboxy /.

6.4. Pořadatel zajistí kvalifikovaného vedoucího turnaje.

6.5 Konvenční karty se nepoužívají. Žádné hlášky se nealertují.

6.6 Vklady a ceny určuje ÚČBS.

6.7 Vklady slouží na úhradu režie turnaje.

6.8. Náklady na ceny hradí ÚČBS.

6.9 Výsledek soutěže zveřejňuje pořadatel okamžitě na internetu a zašle vedoucímu soutěžní komise s příslušnou dokumentací do pěti dnů po skončení soutěže.

6.10..Situace, na které tyto propozice nepamatují, řeší v období mimo soutěž soutěžní komise ČBS, během soutěže vedoucí soutěže.

 

7..PLATNOST PROPOZIC

Propozice platí od 29..11.2002.

Propozice schválilo ÚČBS  ____________