Zápis z 3. jednání Ú ČBS

konaného dne 9. 2. 2003 od 14:00 hodin v Praze 3, Libická 15

 

Přítomni: Jan Volhejn, Marc Verdier, Jan Ertner, Zdeněk Frabša, Petr Nesvadba, Denisa Pěkná, Jiří Doubravský

 

1 - Intranet

Ve věci Intranetu přijalo ÚČBS následující usnesení:

-         ÚČBS stanovuje zkušební provoz „Intranetu ČBS“ od 10. 2. 2003 do 15. 5. 2003. Cílem tohoto období je uvedení databází o členech ČBS a uskutečněných turnajích do aktuálního stavu. Podklady z Intranetu ČBS budou použity pro mandátovou komisi na konferenci delegátů, která se bude konat v květnu 2003. O použití podkladů z Intranetu pro potřeby klasifikace bude rozhodnuto po vyhodnocení zkušebního provozu.

-         ÚČBS ustavuje prozatímně funkci „datového referenta“, do které jmenuje Jaroslava Hájka (2031, BK Havířov). Úkolem datového referenta je vkládání dat a jejich údržba do všech databází Intranetu.

-         ÚČBS ukládá vedoucím turnajů, aby bez zbytečného odkladu zasílali e-mailem datovému referentovi výsledkové listiny uskutečněných registrovaných soutěží; datový referent zajistí jejich zavedení do databází Intranetu.

-         ÚČBS ukládá pokladníkovi, aby bez zbytečného odkladu posílal e-mailem datovému referentovi průběžně údaje o placení příspěvku; datový referent zajistí jejich zavedení do Intranetu.

-         ÚČBS vyzývá všechny členy ČBS a zejména předsedy klubů, aby kontrolovali jim známé údaje v databázích Intranetu a případné nesrovnalosti hlásili datovému referentovi na e-mail intra@bridge.cz.

 

2 – Kontrola úkolů minulého jednání

a) příprava nových stanov

     příprava probíhá podle plánu

b) zpráva o hospodaření ČBS 2002

     M.Verdier informoval ÚČBS, že zpracování proběhlo formou nákladových středisek, zprávu nebylo možné dokončit, protože v současné době účetní doklady kontroluje revizní komise;

     Počáteční stav k 1.1.2002 byl 1.130.000,- Kč

     Konečný stav k 31.12.2002 byl 960.000,- Kč (z čehož 300.000,- Kč je účelově vázáno)

     ÚČBS ukládá M.Verdierovi dokončit zprávu o hospodaření do 28.2. a k témuž termínu ji rozeslat k připomínkám všem členům ÚČBS

c) způsob vybírání příspěvků – info klubům a stav výběru

UČBS konstatuje, že mnohé kluby mají nedostatky při placení  příspěvků.  Za vážný nedostatek považujeme anonymní podání peněz (v dopise M.Verdiera klubům byl uveden variabilní symbol, který jednoznačně určuje jednotlivý klub). Dále prosíme kluby, aby doplnily seznamy hráčů, za které příspěvky platí i seznamy juniorů, kteří jsou od placení příspěvků osvobozeni.

     K datu konání schůze nezaslaly nebo dostatečně neidentifikovaly příspěvky následující kluby: Herold-Ostrava,Kralupy n.V., Liberec, Neratovice, Nové Město n. M., Olomouc, Pardubice, Poděbrady, Praha BCP, Praha NEK, SO-VA, Uherské Hradiště a Zlín.

d) informace o vyúčtování Poháru středoevr. zemí

     ÚČBS bere na vědomí zprávu o vyúčtování této akce – rozpočet byl 150.000,- Kč náklady pak činily cca 139.000,- Kč.

e) žádost BK 13 o povodňovou pomoc – stav

Žádost BK 13 byla kladně vyřešena. Byl podán požadavek na sadu krabic (1 –40), které klubu doručí Z. Frabša jun.; případné další požadavky shromažďuje Z. Frabša jun.

f) termínová listina celostátních soutěží

     ÚČBS bere na vědomí zprávu P. Nesvadby, že termínová listina celostátních soutěží byla zpracována a je vyvěšena na internetových stránkách ČBS; termínová listina obsahuje soutěže do 31.7., kdy soutěže tohoto soutěžního období končí.

     ÚČBS ukládá soutěžní komisi do 31. 7. 2003 vypracovat termínovou listinu na další soutěžní období – 1.8.2003 až 31. 7. 2004 – a v témže termínu ji na internetových stránkách vyvěsit.

g) seznam členů ČBS na intranetu – viz bod 1 tohoto zápisu

h) soutěžní příspěvky a legitimace ČBS

     J. Ertner informoval ÚČBS, že tisk i laminování legitimací ČBS jsou zajištěny a to v ceně 5,- Kč/kus + 5 % DPH;

     ÚČBS rozhodlo, že legitimace budou pořízeny pouze pro členy, kteří zaplatí soutěžní příspěvek a pro juniory a to až na příští soutěžní období – tj. na období 1.8.2003 – 31.7.2004;

     ÚČBS dále rozhodlo, že příspěvky budou napříště hrazeny na celé soutěžní období, to jest na rok;

     ÚČBS vyzývá všechny kluby, aby soutěžní příspěvky co nejdříve uhradily na účet ÚČBS a zároveň zaslali seznam všech uhradivších členů datovému referentovi; v této souvislosti upozorňuje, že členové klubů, kteří se zúčastní párového přeboru 22.2.2003 a nebudou moci prokázat zaplacení soutěžního příspěvku budou platit zvýšený vklad.

i) případ Krátký – Růžička – info o rozhodnutí disc. komise

     ÚČBS vyslechlo informaci P. Nesvadby k závěrům disciplinární komise a tyto závěry schvaluje:

     - Hráč Pavel Růžička porušil ustanovení odstavce 2.4 Soutěžního řádu, když předčasným odstoupením z turnaje neodehrál stanovený počet rozdání. Vzhledem k tomu, že je to jeho první provinění projednávané před disciplinární komisí a vzhledem ke skutečnostem, které ho k odstoupení z turnaje vedly, rozhodla disciplinární komise o udělení napomenutí s varováním, že v případě opakování bude jeho přestupek příště hodnocen přísněji.

     - Hráč Jan Krátký porušil ustanovení odstavce 2.4 Soutěžního řádu v bodě, který účastníku turnaje ukládá ctít pravidla slušného chování. Za porušení pravidel sportovního a společenského chování je podle odstavce 5.3 Soutěžního řádu možný disciplinární postih. Jeho přestupek hodnotí disciplinární komise jako vážnější než přestupek Pavla Růžičky, protože svým chováním nejenom zapřičinil odstoupení partnera z turnaje, ale také kazil ostatním hráčům požitek ze hry a celkově přátelskou atmosféru turnaje. Přestupek je o to vážnější, že turnaje se zúčastnilo také hodně juniorů a začínajících hráčů, kterým bychom všichni měli jít svým chováním a vystupováním na turnajích příkladem. Vzhledem ke skutečnosti, že i v jeho případě se jedná o první projednávaný přestupek, uděluje mu disciplinární komise napomenutí a zároveň vyloučení ze všech celostátních a regionálních soutěží ČBS do konce této sezóny s podmíněným odkladem do 31.7.2003.

j) kodexy reprezentantů – info

Kapitáni jednotlivých reprezentací měli předložit existující podepsané Kodexy reprezentantů J. Doubravskému do 31.1.2003. ÚČBS upozorňuje, že podepsaný kodex reprezentanta je předpokladem účasti hráče v soutěžích, kde reprezentuje ČBS (tj. např. i v Mentonu).

k) rozpočet ČBS na rok 2003

Na základě informace M.Verdiera o přípravě rozpočtu na rok 2003 rozhodlo ÚČBS  takto:

- rozpočet bude v souvislosti s připravovanou změnou účetního období zpracován pouze na  období do 31.7.2003

- mezi družstva, účastnící se otevřeného mistrovství v Mentonu, bude rozdělen příspěvek v celkové výši vkladu do týmových soutěží a to v těchto kategoriích: open, ženy, senioři, mix (blíže bod 7 tohoto zápisu)

- členové ÚČBS a kapitáni reprezentací předají M.Verdierovi své případné požadavky na přidělení dalších prostředků na akce konané do 31.7.2003 nejpozději do 28.2.2003; na později předané požadavky nebude brán zřetel.

ÚČBS ukládá M.Verdierovi zpracovat rozpočet na období 1.1.2003 – 31.7.2003 do 2.3. a k témuž termínu jej rozeslat členům ÚČBS k připomínkám.

 

3 – Stanovy ČBS

Projednání zásadních námětů ke strategie stanov a stanovení dalšího postupu

P.Nesvadba informoval o připomínkách, které ke zveřejněnému rámci stanov obdržel. Na základě obsáhlé diskuse rozhodlo ÚČBS o dalším postupu takto:

- P.Nesvadba principy, na kterých se ÚČBS jednoznačně neshodlo, zformuluje ve variantách, zveřejní je na Internetu s výzvou k diskusi; pokud ani v rámci internetové diskuse nedojde ÚČBS k přijatelnému stanovisku bude sporná část Stanov vypracována ve variantách.

- P.Nesvadba k 28.2.2003 vypracuje paragrafované znění stanov, které k témuž datu zveřejní na Internetu s výzvou k diskuzi, přičemž sporné části budou zveřejněny ve variantním znění

- Na příštím jednání ÚČBS vyhodnotí připomínky k diskutovanému paragrafovanému znění Stanov a rozhodne o definitivním znění, které bude předloženo květnové Konferenci delegátů.

 

4 – Projednání zprávy o hospodaření ČBS za rok 2002 a projednání rozpočtu na rok 2003

Zprávu o hospodaření a rozpočet projedná ÚČBS na příštím jednání.

 

5 – MEJ 2004

stav příprav a další postup

D.Pěkná a Z.Frabša informovali o návštěvě P.Gerontopoulose v Českých Budějovicích; tento funkcionář EBL vyjádřil určité připomínky k prostorám, kde by se MEJ mělo konat, jakož i k jeho dislokaci do Českých Budějovic. Zároveň vyzval výše uvedené funkcionáře ÚČBS k případnému hledání jiných prostor respektive k odstranění kritizovaných nedostatků s tím, že v dubnu přijede ještě jednou a zaujme definitivní stanovisko.

V této souvislosti vyzývá ÚČBS všechny kluby, členy i příznivce ČBS, aby se v případě, že by mohli ve věci nalezení vhodných prostor pro pořádání MEJ pomoci, ozvali Z.Frabšovi jun. nebo přímo ÚČBS.

 

Požadavky EBL na prostory pro pořádání MEJ v termínu konec července a první týden v srpnu 2004 jsou následující:

Nějaké univerzitní, sportovní nebo hotelové centrum mající potřebné prostory a to:

Otevřená místnost – 400-500m2 s vysokým stropem

Zavřená místnost – 300-400m2 s vysokým stropem

Vugraph hlediště – pro 200 diváků s technickým zázemím

Technické prostory a kanceláře

Ubytovací kapacity kolejního typu pro hráče

Hotelové kapacity pro funkcionáře a doprovod

 

J.Volhejn projednal na MŠMT možnost převzetí záštity nad tímto mistrovstvím Evropy juniorů; toto záštita v případě předložení potřebných pověření pořádat toto mistrovství pro ČBS byla předběžně přislíbena – záštitu by převzala přímo ministryně P. Buzková. V této souvislosti zazněla i nabídka na rozhovor s některým funkcionářem ÚČBS určený pro Učitelské noviny, který bude popularizovat bridž jako vhodnou možnost využití volného času i sportovního zápolení pro středoškoláky i vysokoškoláky.

 

6 – Klasifikace

stav klasifikace a projednání dalšího postupu

Klasifikační komise připravuje návrh nového klasifikačního řádu, ale v současné době není připraven k diskusi.

 

 

7 – Nominace na mistrovství v Mentonu

nominace jednotlivých týmů, registrace a příspěvky

ÚČBS rozhodlo o příspěvcích pro zúčastněné týmy takto: ve výši 1 vkladu pro následující kategorie – open, ženy, senioři, mix; způsob přidělení tohoto příspěvku zúčastněným týmům je v kompetenci kapitánů reprezentace jednotlivých kategorií.

Kromě toho ÚČBS rozhodlo o přidělení příspěvku kapitánům jednotlivých kategorií (v případě, že o něj z důvodu své finanční situace požádají) ve výši 10.000,- Kč.

ÚČBS ukládá kapitánům reprezentace jednotlivých kategorií (včetně mixů – jako kapitán byl pověřen Z.Frabša jun.) aby nejpozději do 15.4.2003 nahlásili složení jednotlivých týmů, které budou v Mentonu startovat, a předložili pro všechny účastníky podepsaný kodex reprezentanta.

Na pozdější nominace nebude brán zřetel. ÚČBS upozorňuje, že právo přihlásit jakýkoliv tým k účasti má pouze ČBS, neboť individuelní přihlášky pořadatel nepřijímá.

 

8 - Různé

a) ÚČBS schvaluje čestné členství  P.Sajala a pověřuje Z.Frabšu organizačním a technickým zajištěním předání příslušné plakety.

b) hrací prostory

     ÚČBS se snaží zajistit vhodné hrací prostory v Praze prostřednictvím kontaktů na magistrát a městské části

c) Izraelský organizátor mezinárodních soutěží David Birman nabízí zvýhodněné podmínky pro juniorský tým na letošní soutěž pořádanou v Tel Avivu.

d) ÚČBS bude platit příspěvky mezinárodním organizacím, jejichž je členem ve výši:

-  EBL   1 SF za každého hráče od 18 let

-. WBF  1USD za každého hráče od 25 let

e) ÚČBS informuje kluby o nabídce na zakoupení plastových krabic v ceně cca 50,-/kus

f) Vizitky pro členy ÚČBS zajistí M.Verdier

g) J.Ertner vyzývá všechny kluby, které chtějí své bridžové akce zařadit do kalendáře EBL, aby tak učinily nejpozději do 10.3. ve smyslu dále uvedeného textu:

 

   To help you deciding what information you should send us for each

   tournament, here is a familiar list of items to be specified, if

   possible:

 

  1. Date of start and finish

  2. Title (e.g. 6th International North Pole Bridge Congress) 3. Venue

      (name of hotel etc., city, country) 4. Typical accommodation cost

      (double room per night) 5. Main events (e.g. Open Pairs, 3 sessions;

      Swiss Teams, 2 sessions) 6. Average entry fee per player and session

   7. Prizes (e.g. Silver Cups, Total Prize Money: SFr 1, etc.)

   8. Contact address for information and entries (incl. telephone & fax

       numbers, email address)

   9. Tournament's web site address (if any)

 

Připravený text pozvánky zašlete prosím do výše uvedeného termínu J.Ertnerovi.

 

h) ÚČBS na základě podané žádosti povolilo klubu BK TOP vzhledem ke kritické situaci s hracími prostory a tím i omezené možnosti kontaktu s členy odklad zaplacení členských a soutěžních příspěvků do 28. 2. 2003.

 

Příští jednání Ú ČBS se bude konat 30.3.2003 v prostorách firmy TT služby na adrese Praha 3, Libická 15 od 14:30 hodin.

 

                                                                              Zapsal J. Doubravský