Zápis z 4. jednání Ú ČBS

konaného dne 30. 3. 2003 od 14:30 hodin v Praze 3, Libická 15

 

Přítomni: Jan Volhejn, Marc Verdier, Jan Ertner, Zdeněk Frabša, Petr Nesvadba, Jiří Doubravský

Omluvena: Denisa Pěkná

 

1 – Kontrola úkolů minulého jednání

a) příprava nových stanov (P.Nesvadba)

     P.Nesvadba předložil k projednání variantní znění nových stanov včetně důvodové zprávy, dále viz bod) 3

b) seznam členů ČBS na Intranetu (M.Verdier)

     dosud není k disposici, dále viz body 2) a 8)

c) nový způsob vybírání příspěvků – info klubům a stav výběru (M.Verdier)

     viz bod 8)

d) čestné členství P. Sajala – stav (M.Frabša)

     ÚČBS předloží KD v květnu k dodatečnému schválení čestné členství P. Sajala; do 10.4. M.Verdier a Z.Frabša toto rozhodnutí sdělí P.Sajalovi a zároveň mu předají pamětní plaketu a diplom

e) plastové krabice (nabídka) – stav (Z.Frabša)

     ÚČBS objednalo 2 sady plastových krabic pro potřeby celostátních soutěží; technické zajištění akce i pro další zájemce má na starosti M.Jelínková BK TOP

f) vizitky pro členy ÚČBS – stav (M.Verdier)

     členové ÚČBS nahlásili počty i obsah svých vizitek M.Verdierovi, který zajistí jejich výrobu a předání nejpozději do 10.5.

i) kodexy reprezentantů – info (J.Doubravský)

     text kodexu je na internetových stránkách ÚČBS na adrese www.bridgecz.cz; ÚČBS upozorňuje kapitány jednotlivých reprezentací, aby u příležitosti své nominace pro Menton předali předsedovi nebo jednateli podepsané kodexy reprezentantů

 

2 - Intranet

Stav a projednání dalšího postupu ( P.Nesvadba)

Funguje zkušební provoz Intranetu na adrese www.bridge.cz. ÚČBS vyslovuje poděkování správci Intranetu p. Hájkovi za vykonanou práci; zároveň upozorňuje všechny BK, aby aktivně prováděly (prostřednictvím předsedy nebo pověřeného pracovníka) aktualizaci členské základny a doplnění základních informací o BK. Bez jejich spolupráce nebude nikdy databáze členů aktuální a platná. Návod k použití Intranetu (zejména aktualizace členů BK), pokud není přímo zřejmý je zveřejněn na internetových stránkách ÚČBS.

ÚČBS ukládá M.Verdierovi, aby do 5.4.2003 předal P.Nesvadbovi v elektronické podobě „excelové“ tabulky se všemi dostupnými informacemi o členech včetně informace o uhrazení členských i soutěžních příspěvků; P.Nesvadba neprodleně poté zajistí zveřejnění této databáze na Intranetu.

 

 

3 – Stanovy ČBS

Projednání paragrafovaného znění stanov a stanovení dalšího postupu (P.Nesvadba)

ÚČBS konstatuje, že všichni členové obdrželi paragrafované znění stanov a důvodovou zprávu k nim. Vyslovuje zpracovateli poděkování za kvalitně provedenou práci. Dále rozhodlo ve většině variantně zpracovaných částí o výběru jedné varianty a po zevrubném projednání paragrafovaného znění pověřilo P.Nesvadbu redakcí dohodnutých úprav. Dále pověřilo P.Nesvadbu, M.Verdiera a J.Doubravského projednáním právní spolupráce JUDr. Paclíka.

Práce na stanovách budou směřovány tak, aby mohly být předány BK (prostřednictvím internetových stránek ČBS, diskusního fóra na Pandoře) v prvním dubnovém týdnu k prostudování a připomínkám, uzávěrka připomínek je 9.5.2003 – odpovídá P.Nesvadba

 

 

4 – Projednání zprávy o hospodaření ČBS za rok 2002 a projednání rozpočtu na rok 2003  (M.Verdier)

M. Verdier předložil zprávu o hospodaření ČBS za rok 2002. ÚČBS po obsáhlé diskuzi uvedenou zprávu schválilo a pověřilo M.Verdiera, aby ji doplnil komentáři pro připravovanou KD a předal ji k projednání revizní komisi ČBS.

ÚČBS zároveň uložilo M.Verdierovi, aby vyplnil a předal na ČSTV účetní výkazy o hospodaření ČBS v roce 2002 –Úč N01-01, Úč N02-01 a Úč N03-01 co nejdříve (termín ČSTV je 31.3.2003).

ÚČBS rozhodlo, že hospodaření ČBS na soutěžní období 2003, tj. do 31.7.2003 bude probíhat podle pravidel rozpočtového provizoria a zároveň uložilo M.Verdierovi připravit rozpočet na soutěžní období 2003/2004 a předložit jej po schválení ÚČBS na květnové KD

 

5 – MEJ 2004

stav příprav a další postup (D.Pěkná, Z.Frabša, J.Volhejn)

ÚČBS po obsáhlé diskuzi konstatovalo, že v Českých Budějovicích pravděpodobně nebude možné splnit všechny požadavky na hrací prostory, ubytování, dopravní možnosti, stravování atd. – nicméně stále je možnost uspořádání MEJ v Českých Budějovicích reálná; záleží na stanovisku p. Gerontopoulose.

Možnosti uspořádání MEJ v Praze reálně existují (hrací prostory v přijatelné ceně jakož i ubytování VIP a stravování je možné zajistit); problémy jsou v ubytování hráčů – juniorů a podstatně vyšších nákladech ve všech částech rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že p. Gerontopoulos navrhoval, že přijede posoudit stav příprav v termínu 11.-12.4. do Prahy, ÚČBS pověřuje předsedu, místopředsedu a člena Z.Frabšu, aby

- posunuli jeho návštěvu na konec dubna a do té doby

- zvolili variantu, kterou budou p. Gerontopoulosovi předkládat.

Možnosti jsou 3: České Budějovice tak jak byly předloženy (původní varianta) případně s hracími prostory na Zimním stadionu; Praha – varianta je podmíněna zajištěním sponzorů a ubytování pro juniory; odstoupení od kandidatury na uspořádání MEJ

 

 

6 – Klasifikace

stav klasifikace a projednání dalšího postupu (J.Volhejn)

ÚČBS projednalo klasifikační subkomisí (V.Machát) předložený návrh klasifikačního řádu a vyslovuje všem, kteří se na něm podíleli své poděkování.

ÚČBS tento Klasifikační řád pro soutěžní období 2003 schvaluje v předloženém znění a ukládá P.Nesvadbovi jeho zveřejnění na internetových stránkách ČBS. Klasifikační řád je založen na principu soutěžních bodů, což vyvolává některé možnosti případných budoucích úprav pro následující soutěžní období 2003/2004 zejména v oblastech nestejného počtu soutěží přístupných hráčům, ve kterých je možné je získat a případné postupné kumulace soutěžních bodů za omezený počet roků.

7 – Nominace na mistrovství v Mentonu

nominace jednotlivých týmů, registrace a příspěvky (J.Volhejn)

ÚČBS upozorňuje kapitány všech reprezentací, že nejpozději do 15.4. jsou povinni předložit ÚČBS (předsedovi nebo místopředsedovi) soupisky všech nominovaných (přihlášených) družstev i párů (!) spolu s podepsanými kodexy reprezentantů a zároveň předložit v písemné (elektronické) formě pravidla rozdělení ÚČBS schváleného příspěvku pro jednotlivé kategorie.

ÚČBS zároveň ukládá předsedovi, aby zajistil včasné odeslání přihlášek potvrzených ČBS a to podle pokynů pro pořádání otevřeného MS v Mentonu.

 

8 – Soutěžní příspěvky

stav výběru, informovanost klubů, kdo a v jaké výši a na jakých soutěžích je má pro stávající soutěžní období platit (M.Verdier, J.Volhejn)

Po obsáhlé diskusi ÚČBS schválilo následující rozhodnutí:

Soutěžní příspěvek se vzhledem k celkové situaci v ČBS, v problémech se zaváděním elektronické členské evidence, jakož i k celé řadě organizačních problémů nepodařilo kvalifikovaně uvést v život. Z těchto důvodů ÚČBS rozhodlo, že systém soutěžních příspěvků bude pro soutěžní období 2003 považován za zkušební a uhrazené soutěžní příspěvky budou považovány za zálohy na soutěžní příspěvek (nebo případně jiný institut, který jej nahradí např. soutěžní licence) na soutěžní období 2003/2004. Velké ceny nebudou ani napříště považovány za soutěže, v nichž je třeba se prokazovat v souvislosti s vkladem úhradou soutěžního příspěvku. ÚČBS předloží na květnové KD kompletní i logisticky dopracovaný systém soutěžního příspěvku, který bude vázán i na systém legitimací členů ČBS.

 

9 – Protesty a stížnosti

případ Krátký-Růžička, stížnost BKP k rozhodnutí o udělení podmíněného trestu za nedostatky v pořádání I. ligy, formalizace postupů při řešení stížností a protestů (J.Volhejn)

ÚČBS projednalo stížnosti, které postupně k jejím rukám přišly a konstatuje, že největší problémy vznikly v souvislosti s nedokonalou komunikací při projednávání jednotlivých případů, k čemuž přijalo následující opatření a rozhodnutí:

- v nových stanovách je navrhována stálá disciplinární komise

- disciplinární komisi (dosud je jmenována vždy ÚČBS ad hoc) ÚČBS ukládá, aby o svých rozhodnutích informovala  písemně všechny dotčené a ÚČBS, které je případným odvolacím orgánem proti rozhodnutí disciplinární komise

- všem dotčeným, kterých se nevhodný způsob projednání jejich případu tak či onak týkal a případně se jich dotkl se ÚČBS omlouvá

- ÚČBS zároveň žádá, aby stížnosti či protesty byly předkládány zásadně odpovědnému členu ÚČBS P.Nesvadbovi (případně prostřednictvím vedoucího turnaje), neboť jinak není možné zabránit šumům v komunikaci, které pak vyvolávají zbytečné emoce

K jednotlivým případům:

- Krátký – Růžička: Z. Frabša seznámil s výsledky projednání elektronickou poštou dotčené

- stížnost BKP: - za nedostatky v uspořádání soutěže vyslovuje ÚČBS pořadateli BKP napomenutí

                        - výsledky, tak jak byly dosaženy (tj. bez penalizace) zůstávají v platnosti

- P.Nesvadba sdělí toto rozhodnutí dopisem včetně omluvy za nesprávný postup BKP jako pořadateli a protestujícím kapitánům družstev Drak a Vamoz

- Bambas – Šubrt: ÚČBS jmenuje pro tento případ disciplinární komisi ve složení Frabša j., Kovacs a Vrkoč a pověřuje ji řešením tohoto případu

10 – Propozice týmových soutěží

řešení platnosti stávajících propozic a případná přechodná ustanovení (P.Nesvadba)

ÚČBS po obsáhlé diskuzi rozhodlo:

- stávající propozice pro soutěžní období 2003/2004 zůstávají v platnosti; případné úpravy může případně přijmout nově zvolené ÚČBS

- při případných rozporech mezi propozicemi a soutěžním řádem či usnesením KD zaujímá ÚČBS stanovisko, že je platná norma vyšší právní síly a tudíž rozporné ustanovení propozic je neplatné

- ÚČBS pověřuje soutěžní komisi (M.Franc) zorganizováním ankety mezi kapitány týmů o propozicích těchto soutěží zejména se zřetelem na regionalizaci, postupy, sestupy, baráže apod. a ukládá jí, aby pokud možno ÚČBS do 6.5. seznámila s jejím vyhodnocením tak, aby případné přechodné úpravy mohly být projednány na ÚČBS a schváleny KD.

 

11 – Veřejná deska

shromáždění veškerých platných propozic a dalších úředních dokumentů  a jejich zveřejnění na jednom místě, kde jsou veškeré platné (J.Doubravský)

ÚČBS rozhodlo, že na internetových stránkách ČBS bude zřízena „úřední deska“, kde budou postupně shromážděny všechny platné relevantní dokumenty týkající se svazového života:

Stanovy, řády, pravidla, propozice, rozhodnutí KD, rozhodnutí ÚČBS, rozhodnutí komisí ÚČBS, směrnice pro placení příspěvků apod.

ÚČBS uložilo P.Nesvadbovi, aby po ukončení prací na nových stanovách reorganizoval strukturu internetových stránek ČBS a zveřejnil tam veškeré platné řády, pravidla a propozice týkající se soutěží organizovaných ČBS včetně platného klasifikačního řádu.

Postupně pak budou pověření další funkcionáři ÚČBS, aby na tuto desku umístili ostatní platné relevantní informace jako jsou pravidla pro příspěvky, rozpočet, příspěvky na reprezentaci, připravované akce, rozhodnutí apod.; za aktualizaci úřední desky budou odpovídat funkcionáři ÚČBS a jejich komisí do jejichž kompetence daná problematika patří.

 

 

12 - Různé

a) přesun termínů KD a VC Strakonice (J.Volhejn)

ÚČBS odsouhlasilo následující přesun termínů:

VC Strakonice – 24.5.2003

KD ČBS – 31.5.2003 od 10.00 hodin

b) hrací prostory (M.Verdier, J.Doubravský)

     ÚČBS, BKP i další pražské kluby vyvíjejí snahu o získání přiměřených hracích prostor na alespoň relativně dlouhou dobu, žádosti o přidělení těchto prostor jsou postupně projednávány na Magistrátě i na jednotlivých městských částech

c) přesah významu klubových soutěží (J. Doubravský)

     ÚČBS nebude v žádném případě projednávat evtl. stížnosti nebo návrhy na odstranění vad v organizování klubových soutěží, byť jsou tyto hojně navštěvovány i členy jiných klubů, neboť to je plně v kompetenci příslušného klubu

d) ÚČBS vítá návrh D.Hnátové – uspořádání dámského párového přeboru – a vyzývá všechny BK, které mají zájem uvedený přebor republiky zorganizovat, aby se přihlásily P.Nesvadbovi nebo M.Francovi

e) ÚČBS souhlasí s účastí jednoho univerzitního družstva (Karlova univerzita) na Univerziádě v Polsku v termínu konec července 2003. Pro tuto akci uvolňuje příspěvek ve výši cca 42.000,. Kč pokrývající všechny náklady účastníků (které dotuje i polská strana) s výjimkou dopravy. Pověřuje kapitána juniorů Z.Frabšu organizováním této akce a nominací družstva

f) ÚČBS schvaluje, aby jako další zmocněnec vybíral poštu ÚČBS z PO boxu M.Verdier

g) 2 chybějící čísla členského časopisu budou distribuována BK do 15.4.2003.

 

Příští jednání ÚČBS se bude konat v Olomouci dne 10.5.2003 po skončení 2.kola párového turnaje Flora Olomouc.

 

RNDr. Jiří Doubravský,                                      

Jednatel Ú ČBS