Zápis z 5. jednání Ú ČBS

konaného dne 10. 5. 2003 od 19:30 hodin v Olomouci

 

Přítomni: Jan Volhejn, Marc Verdier, Jan Ertner, Zdeněk Frabša, Petr Nesvadba, Denisa Pěkná

Omluven: Jiří Doubravský

 

1 – Kontrola úkolů minulého jednání

a) čestné členství P. Sajala – bude navrženo J.Volhejnem na KD

b) vizitky pro členy ÚČBS – M.Verdier je zajistí pro nově zvolené ÚČBS

c) kodexy reprezentantů – J.Volhejn informoval, že Kodexy jsou podepsány a budou včetně seznamu předány J.Doubravskému ke kontrole, kompletaci a uložení do „archivu“

d) intranet – užívání je v rutinním provozu, povinností pro BK a „správce“ členských příspěvků (M.Verdier) je udržovat tyto informace v platné podobě, pravidelně zajišťovat aktualizace; ÚČBS ukládá J.Volhejnovi, aby zajistil převedení domény bridge.cz pod současnou hlavní bridžovou stránku ČBS a pod ní bude provozován intranet

e) zpráva o hospodaření 2002, předání výkazů na ČSTV, stav rozpočtového provizoria, návrh rozpočtu 2003/2004 – M.Verdier předloží souhrnné informace včetně krátkého komentáře jako přílohu pozvánky na KD

f) klasifikační řád, jeho zveřejnění na intranetu – P.Nesvadba zajistí zveřejnění jak Klasifikačního řádu tak i výsledky klasifikace jednotlivých hráčů na intranetu

g) nominace na mistrovství v Mentonu – na základě nominací jednotlivých kapitánů zaslal J.Volhejn přihlášku družstev i párů za ČBS organizátorům mistrovství

h) soutěžní příspěvky, zveřejnění rozhodnutí ÚČBS,  legitimace ČBS, ohlasy – J.Volhejn a M.Verdier informovali, že stav je beze změny, úkoly z minulého jednání byly splněny

i) případy disciplinární komise a jejich stav (P.Nesvadba)

     Bambus – Šubrt: řešení disciplinární komise bylo schváleno s tím, že text rozhodnutí končí slovy: „…trestá napomenutím.“

j) propozice týmových soutěží, anketa soutěžní komise, připomínky, návrh na změny –  P.Nesvadba informoval, že zpráva soutěžní komise s návrhem řešení bude předložena novému ÚČBS nejpozději do konce tohoto soutěžního období

k) veřejná deska, stav informací z komisí, které věci jsou platné a jak je zveřejnit –  P.Nesvadba informoval, že všechny relevantní platné dokumenty jsou na intranetu postupně zveřejňovány a budou doplněny i o další dokumentaci (zejména zápisy z KD a jednání ÚČBS) v souvislosti s rušením domény bridgecz.cz; ÚČBS ukládá kompletaci této veřejné desky uskutečnit do konce tohoto soutěžního období s tím, že odpovědnost za splnění tohoto termínu bude mít touto problematikou pověřený člen nového ÚČBS.

 

2 – Stanovy ČBS

ÚČBS projednal definitivní znění stanov a důvodové zprávy k ní, tak jak budou předloženy k projednání a schválení KD 31.5.2003. Zároveň ÚČBS pověřil P.Nesvadbu zveřejněním těchto dokumentů na intranetu a uložil J.Volhejnovi zajistit, aby tyto dokumenty byly přílohou písemně rozesílané pozvánky na KD.

 

 

 

 

3 – Projednání zprávy o hospodaření ČBS za rok 2002, rozpočtové provizorium 2003 a projednání rozpočtu na soutěžní období 2003/ 2004

ÚČBS projednalo materiály, které budou předkládány KD a schválilo jejich závěry. Zároveň uložilo J.Volhejnovi a M.Verdierovi, aby zajistili rozeslání těchto materiálů jako přílohy pozvánky na KD.

 

4 – Zpráva o činnosti ÚČBS za období působnosti

ÚČBS projednalo koncept zprávy, schválilo jej a pověřilo J.Volhejna zpracováním konečného znění; zároveň jej a M.Verdiera pověřilo rozesláním této zprávy jako přílohy pozvánky na KD.

 

5 – MEJ 2004

stav příprav a další postup (D.Pěkná, Z.Frabša, J.Volhejn)

Hl. m. Praha ústy tajemníka člena rady I. Němce konstatovala, že prostředky (příspěvek) na organizování MEJ je možné přidělit na základě schváleného grantu, k čemuž je třeba dodat projekt, doložit jej příslušnými dokumenty (pověření organizovat MEJ apod.). Nějaké prostředky bychom s vysokou pravděpodobností obdrželi, garantovat ani přislibovat nyní nikdo nic nebude; projednávaní grantů na rok 2004 bude na podzim.

 

7 - Různé

a) ÚČBS projednalo návrh propozic Velkých cen předložený M. Francem včetně připomínek P.Jelínka po úpravách jej definitivně schválilo; předběžné znění bylo schváleno per rozlam před zahájením seriálu, konečné znění je přílohou tohoto zápisu. Dále pověřilo P.Nesvadbu zveřejněním konečného znění Propozic na intranetu do konce května.

b) ÚČBS pověřilo organizační výbory východočeské a severomoravské skupinovky sestavením 6 členné reprezentace pro družební turnaj měst s Polskem - informace a zajištění J.Ertner a P.Nesvadba

c)   ÚČBS pověřilo J.Volhejna organizačním zabezpečením a programem KD; zároveň jej, M.Verdiera a J.Doubravského pověřilo přípravou a zajištěním rozeslání pozvánek na tento KD jednotlivým BK s těmito přílohami:

- Stanovy ČBS a Důvodová zpráva,

- Zpráva o činnosti,

- Zprávy o hospodaření,

- Kandidátka osob do jednotlivých orgánů (budou-li návrhy BK k disposici),

- mandátní lístky delegátů – počet dle stavu aktivních členů k 30.4.

 

Denisa Pěkná a Jiří Doubravský,                                       

Za Ú ČBS