Zápis z jednání ÚČBS dne 22.1.2005

Přítomni:                M.Verdier, D.Pěkná, J.Ertner, J.Holý, Z.Jelínek, P.Jireš

Nepřítomen:          Z.Frabša

 

1)       MEJ 2004

ÚČBS děkuje všem ochotným bridžistům, kteří se podíleli na organizaci turnaje, zvláště pak M.Verdierovi, Z.Frabšovi a P.Jirešovi.

Pro objasnění situace vzniklé organizací mistrovství vypracuje ÚČBS závěrečnou zprávu, která bude zveřejněna nejpozději do 15.2.2005.

(odpovídá M.Verdier a Z.Frabša)

 

2)       Finanční situace ČBS

Stav financí k lednu 2005 je cca mínus 600 000,- Kč. Tato ztráta vznikla neočekávanými výdaji při MEJ, zejména nekorektním přístupem EBL a krádežemi materiálu. ÚČBS se rozhodlo vzniklou situaci řešit takto:

Þ           Rozporovat výši nákladů, které nesl ČBS v souvislosti s pobytem „zvláštních hostí“ na MEJ v Praze. Žádost na zpětné uhrazení těchto nákladů zaslat dopisem na EBL.

(odpovídá Verdier, očekávaná částka 400 000,- Kč)

Þ           Za účelem nahrazení ztrát vzniklých krádežemi bylo zahájeno jednání s pojišťovnou.

(očekávaná částka 90 000,- Kč; jednání sleduje Z.Frabša st.)

Þ           Rozprodat zbytkový materiál v celkové ceně 150 000,- Kč bridžové veřejnosti a klubům za:

- tričko ………...   120,- Kč;

- taška …………   170,- Kč;

- pero Parker …..  350,- Kč.

Prosíme jednotlivce i kluby, aby nákupem těchto věcí pomohli ČBS schodek snížit. Prodej zajišťuje Z.Frabša (tel. 608 956 490).

 

3)       Příspěvky na sezónu 2004/2005

ÚČBS má problémy s identifikací plateb příspěvků. Tyto problémy vznikly především nedodržením instrukcí uvedených v dopisu na kluby - zejména: adresátem seznamů platících členů měla být D.Pěkná, v seznamech chybělo rozdělení na juniory, důchodce a ostatní (tyto platby se účtují zvlášť), případně úplná absence seznamu, bez udání plátce, kdy byla zaslána pouze příslušná suma, v některých případech dokonce peníze v obálce.

Pro nápravu této situace v dalších sezónách se ÚČBS rozhodlo pro následující postup:

Þ           Příspěvky zcela zásadně vybírat nejpozději do 30. 9. v každé sezóně.

(pozn.:  sezóna = 1.8. – 31.7.)

Þ           Na správný způsob platby ÚČBS upozorní kluby dvakrát: nejpozději do 1.6. a nejpozději do 1.9. dopisem na kluby.

Þ           Na každou příští sezónu ÚČBS předtiskne průkazky pro členy z minulé sezóny a dá je k dispozici klubům spolu s několika prázdnými formuláři. Po zaplacení příspěvku pak člen ihned obdrží od pokladníka klubu průkazku na novou sezónu, včetně zcela nových členů.

 

4)       Legitimace na sezónu 2004/2005

ÚČBS se omlouvá, ale vzhledem k problémům popsaným v bodě 3) nebylo schopno vytisknout a distribuovat legitimace. Pro tuto sezónu už legitimace vydávány nebudou.

 

5)       Bridžová revue

ÚČBS se omlouvá, ale vzhledem problémům popsaným v bodě 3) nebylo schopno časopisy vytisknout a distribuovat. Situace bude napravena co nejrychleji.

(kompetence a realizaci úkolu nově převzal J.Holý)

 

6)       Financování lig a přeborů

V poslední době převyšovaly příspěvky ČBS na organizaci přeborů vybrané vklady o cca 30.000,- Kč za rok. Jelikož současná finanční situace to nedovoluje, odsouhlasilo ÚČBS tento postup:

Þ           ČBS bude i nadále přispívat na úhradu nákladů pořadatelům přeborů ČR. ČBS uhradí oprávněné náklady pořadatele, ale s výhradou, že maximální příspěvek ČBS bude činit 90% vybraných vkladů (pokud se soutěž skládá z více dílčích turnajů, tato „horní mez příspěvku“ se rozdělí mezi jednotlivé pořadatele v poměru, který bude odpovídat velikosti všech těchto dílčích turnajů). Pokud by pořadatel nebyl za takových podmínek ochoten turnaj uspořádat, může se nároku na pořadatelství vzdát.

Þ           Ze zbylých peněz ÚČBS zajistí (mimo jiné) pro každou soutěž medaile, které budou oficiálně předávány ihned po skončení finálového turnaje soutěže, a to vždy zástupcem ÚČBS.

(medaile zajistí D.Pěkná.)

Þ           Tento postup bude uplatňován i u všech přeborů sezóny 2004/2005, které ještě nezačaly.

Þ           ÚČBS zváží, zda by pro sezónu 2005/2006 neměla být výše vkladů pro některé přebory zvýšena.

 

7)       Juniorské slevy

ÚČBS rozhodlo od příští sezóny zrušit juniorské slevy pro celostátní ligy. Pro ostatní soutěže slevy zůstávají.

 

8)       Reklamace pardubických pořadatelů

ÚČBS hodlá co nejdřív dořešit reklamaci pardubických pořadatelů týkající se turnajů, za které jim ještě nebyly proplaceny pořadatelské nároky. ÚČBS pardubické pořadatele vyzývá, aby své nároky vznesly přes e-mailovou schránku ÚČBS, aby je ÚČBS mohlo projednat. ÚČBS dále žádá rozhodčí, aby své nároky vznášeli na pořadatele (tj. na toho, kdo si jejich práci objednává) a aby se o požadované částce s pořadatelem dohodli vždy předem.

 

9)       Otevřený dopis kapitánů družstev 1. ligy

ÚČBS se rozhodlo odpovědět taktéž formou otevřeného dopisu, který bude zveřejněn na stránkách ČBS i na bridžové konferenci.

(za formulaci odpovídá Z.Jelínek)

 

10)   K návrhu soutěžní komise povolit účast zahraničních párů na celostátních přeborech

Oficiální přebory ČR jsou přístupné pouze členům ČBS a členům bridžových organizací, se kterými má ČBS platnou dohodu o vzájemném uznávání členství. (Pro zahraniční účastníky tím uzavřeny nejsou, protože každý, kdo zaplatí členské příspěvky, může být členem ČBS. Podobně už situaci řešili někteří členové Rakouské bridžové federace.)

 

11)   Pomoc Asii

ÚČBS děkuje klubům, které podpořily akci:

BK Praha ……...   5 790,- Kč;

ČB …………….    2 680,- Kč;

Trutnov ………..  1 050,- Kč.

 

12)   Bonn 2005

ÚČBS žádá reprezentační komisi, aby nominovala tým pro účast na soutěži v Bonnu. Jelikož se jedná o soutěž na zvláštní pozvání, nominaci musí potvrdit ÚČBS.

(odpovídá P.Jireš)

 

13)   Bridž seniorů

ÚČBS oznamuje, že P.Hebák byl delegován do komise EBL pro bridž seniorů.

 

14)   Seminář EBL

ÚČBS se oficiálně omluví z účasti na semináři EBL (3.2. – 6.2. 2005), protože vyslání reprezentanta ČBS neumožňuje současná finanční situace.

(omluvný dopis sestaví Verdier)

 

15)   Nesrovnalost v příloze Soutěžního řádu

Mezi mezinárodními pravidly a jednou z příloh našeho SŘ byl zjištěn nesoulad (týká se používání bidding-boxů).

(nápravu zajistí Z.Jelínek)

 

16)   www stránky ČBS

J.Holý předložil soubor návrhů na rekonstrukci www stránek. Tyto návrhy by měly vést ke zpřehlednění současných stránek a bližšímu kontaktu ÚČBS s kluby a hráči. Činnost ÚČBS by na www stránkách měla být kontinuálně prezentována a komentována.

 

17)   Klasifikace

ÚČBS se zavazuje vydat jednou ročně v Bridžové revui kompletní přehled klasifikace, dle okolností v normálním nebo rozšířeném vydání.

(odpovídá J.Holý)

 

18)   Žádost ČD

ÚČBS oslovily ČD s žádostí o sestavení družstva železničářů pro mistrovství Evropy železničářů v různých sportech. Žádáme bridžisty železničáře, aby se hlásili p.JISOVI (tel: 737630716)

 

19)   Termín příští schůze: 20.2. 2004 v Praze.

 

 

Zapsala: D.Pěkná